Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10766/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Trefort utca 5-7. (3395/5 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita közbeszerzési referens
Telefon: +3666241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66523871
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Békéscsaba Városi Piac felújítása vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Békéscsaba Városi Piac felújítása vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Trefort utca 5-7. (3395/5 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a
TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001 azonosító számú, „Békéscsaba Városi Piac felújítása” című projekt
része, amelynek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból finanszírozottak. A projekt támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó
dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre
kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A városi piac Békéscsaba, 3395/5 helyrajzi számú telkén a vásárcsarnok felújítása, a szabadtéri
elárusítótér lefedésének folytatása és elektromos elosztó épület(rész) építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Békéscsaba, Trefort utca 5-7. (3395/5 hrsz.).
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o A telek területe: 9090 m2.
o A meglévő vásárcsarnok beépített alapterülete a tervezett felújítást követően: 2564,63 m2.
o A fedésre kerülő piactéri elárusítótér beépített alapterülete a tervezett lefedés folytatását
követően: 3481,72 m2.
o A tervezett új pavilonsorból az elektromos elosztó épület(rész) kialakítása 21,24 m2
o A beépített alapterület összesen: 6642,21 m2.
o A tervezett beépítettség: 73,07 %.
o A tervezett szintterület-sűrűség: 0,79.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen
dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
Városi piac vásárcsarnokának felújítása, új szabadtéri lefedés építésével és közmű rendszer
korszerűsítéssel, a létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a
kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok,
szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező,
amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres
üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének
költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Építési engedély:
A városi piac Békéscsaba, 3395/5 helyrajzi számú telkén a vásárcsarnok felújítása és bővítése, a
szabadtéri elárusítótér lefedésének folytatása és új pavilonsor építése - BE-02/05/00029-33/2017.
(Jogerő: BE-02/05/00029-35/2017)
A vásárcsarnok épület felújításának tervezett munkái nem engedélykötelesek.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Felmentésekre és eltérési engedélyekre szükségessége nem merül fel.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
• A kivitelezés részben közterületen a forgalom fenntartása, a piacterület organizációs tervben
meghatározott részének üzemszerű működési feltételei biztosítása, valamint az érintett közművek
üzemben tartása mellett végzendő el. A forgalomkorlátozásokra és a közművek építés idején
történő üzemeltetésére a kivitelezőnek kell tervet készíteni, amelynek költségeit az ajánlatnak
tartalmaznia kell. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés
csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást
elfogad.
• Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok
alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
• A kiviteli tervekben és az építési engedélyekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és
közműkezelők előírásait be kell tartani.
• A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt
követelmények teljesítése kötelező. (A pályázati felhívás az alábbi helyen érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-613-15-helyi-gazdasgfejleszts
• A beruházással érintett terület miatt az ajánlattevőnek különös figyelmet kell fordítania a
munkagépek, eszközök tárolására, őrzésére.
• Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a
bontott anyagok, berendezések stb. Ajánlatkérő képviselője (a létesítmény üzemeltetője azaz a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.) által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak
dokumentálása, a bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét
- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak
megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata
• A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó
előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező
lerakóba, vagy ártalmatlanítóba történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés
során a környezeti tényezők által okozott káros környezeti hatások /környezetszennyezés/
megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten tartására szükséges kidolgozni olyan
módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását megakadályozzák. Az építési
tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb technika
alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer
dokumentumát.
• A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb
önkormányzati beruházásokkal.
A kivitelező fentiekkel kapcsolatos tevékenységének költségeit az ajánlatában szerepeltetni kell.
1.3.2. A megbízó által nyújtott szolgáltatások:
Megbízó a jelen közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli terveket 1 elektronikus
példányon felül további 2 nyomtatott példányban biztosítja kivitelező számára.
Az építési területen kívüli közterület elfoglalására, külön kérelemre engedélyezett módon van
lehetőség.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
a.) Vásárcsarnok felújítás, átalakítás és bővítés:
• meglévő szerkezet: földszintes, acélvázas, acél rácsostartókkal készült lapostetős csarnoképület,
részben falazott, részben acél trapézlemez falszerkezettel, bitumenes lemezfedéssel, acél nyílászárókkal,
• rendeltetése: kereskedelmi és vendéglátó létesítmény - vásárcsarnok, több különálló, önálló és
közös kereskedelmi egység számára kialakított üzletekkel és elárusító helyekkel.
• a csarnoképület földszint hasznos alapterülete a tervezett átalakítást és felújítást követően:
2410,43 m2, a vásárcsarnok előtti elárusító terek alapterülete: 154,20 m2. Összesen: 2564,63 m2
• tervezett építménymagasság az átalakítást és bővítést követően: 10 m.
• tervezett felújítási és átalakítási munkák:
o Utólagos homlokzati hőszigetelés készül, valamint homlokzati nyílászárók cseréje (új megfelelő
paraméterű külső nyílászárók kerülnek beépítésre).
o Új tetőhéjazat készül megfelelő hőszigeteléssel és új vízelvezetéssel,
o A csarnok jelenlegi padlóburkolatának cseréje.
o Meglévő WC csoport felújítása.
o Belső elárusító standok egységes kialakítása.
o A csarnok fűtésének és világításának korszerűsítése, nyári hűtésének megoldása (a csarnok
hűtése-fűtése inverteres levegő-levegő hőszivattyúkkal kerülnek megvalósításra).
o Teljeskörű villamos felújítás.
o A felújított épülettel szemben támasztott hőtechnikai követelmény a „DD” minősítésnek való
megfelelés.
o Akadálymentesítés készül terv szerint.
o Kapcsolódó közműrendszerek felújítása, átépítése, csatlakozó külső burkolatépítés,
növénytelepítés a kiviteli tervek szerint.
b.) A szabadtéri piac lefedés folytatása (meglévővel azonos kialakítású szerkezettel):
• Elhelyezése: a telek közepén található, meglévő 1397 m2 lefedésnek a folytatása azonosan széles
sávban a Szabó Dezső utcai telekhatár felé, terv szerint.
• Tervezett szerkezet: acél csőoszlopokra szerelt vízszintes acéltartók, amelyekre donga fedésként
acél önhordó trapézlemez kerül, polikarbonát felülvilágítókkal.
• Az új lefedés alá három és fél sorban faházak kerülnek elhelyezésre, 4 db részben hőszigetelt, 4 db
hőszigetelés nélkül készül, kiviteli terv szerint.
• A lefedés alatti burkolat elbontásra kerül, az érintett közművezetékeket át kell építeni, a
szabadtéri piacterület vízelvezetése a kiviteli tervek szerint újjáépül, új hengerelt aszfaltburkolat
készül.
c.) A tervezett pavilonsorból az elektromos elosztó épület(rész) kerül kialakításra:
• kialakítása: hagyományos szerkezetű, beton sávalapozású, kerámia falazóblokkos falazatú,
fagerendás födémszerkezetű, torokgerendás nyeregtető cserépfedéssel, a kiviteli terv szerinti
méretben,
• elhelyezése: a Szabó Dezső utcai telekhatárra kerülő új trafóház mellé, az engedélyterv, illetve a
kiviteli terv szerinti helyre,
• rendeltetése: a piac elektromos energiaellátását szolgáló elektromos főelosztó elhelyezése,
bejövő elektromos kábel fogadó helyisége.
2.2. Ütemezés:
2.2.1. Az építmények ütemezetten kerülnek megvalósításra:
I. ütemben: vásárcsarnok nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, északi homlokzat végleges kialakítása,
belső felújítás, átalakításhoz tartozóan: a felületképzések elkészítése (fal, padló, nyílászárók), új
elektromos rendszer kiépítése és üzembehelyezése, épületgépészeti szerelések elkészítése,
külső közmű csatlakozások és burkolatcsatlakozások kiépítése a kiviteli terv szerint,
elektromos elosztó épület(rész) kivitelezése az elektromos energiaellátás biztosítása érdekében,
a csarnoképület üzemszerű használatba adása üzemeltető részére.
II. ütemben: vásárcsarnok kiviteli terv szerinti munkáinak befejezése, a szabadtéripiac-lefedés
kivitelezése, kapcsolódó közművek átépítése, területhez kapcsolódó külső közmű, burkolat és
növénytelepítési munkák kivitelezése, bezárólag a használatbavételi engedély beszerzésével.
2.3. Munkaterület átadás-átvétel:
A kivitelezésre alkalmas munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés megkötését követően a
következők szerint adja át nyertes Ajánlattevőnek:
Ütem Munkaterület átadás AJÁNLATTEVŐ részére Megjegyzés
I. szerződéskötést követő 10 napon belül (tervezett időpontja: 2018.06.01.) Lásd: 2.4. pont
II. az I. ütem sikeres üzemszerű használatba vételét követő 7 naptári napon belül (tervezett
legkésőbbi időpont: 2018.10.07.) Lásd: 2.4. pont
Az Ajánlattevőnek felróható mulasztás miatt a munkaterület átadás-átvételi időpont késedelme
nincs halasztó hatállyal a szerződésben vállalt kötbérköteles határidőre.
2.4. Teljesítés:
Befejezési véghatáridő: munkaterület átadás-átvételét követő 330. nap
A szerződés szerinti teljesítés kötbérköteles határideje.
Ajánlatkérő részhatáridő teljesítését írja elő az alábbiak szerint:
Teljesítési részhatáridő (illetve a 2.2 és 2.3 pontok szerint):
• Az I. ütem teljesítése (kötbérköteles részhatáridő): a munkaterület átadás - átvételét követő 90.
naptári nap a vásárcsarnok belső felújítási munkáinak elvégzése és a csarnok rendeltetésszerű
használatba adása üzemeltető részére. A szerződés szerint elvárt készültség: 50% (A tervezett
legkésőbbi időpont: 2018.09.30.)
• A II. ütem teljesítése (kötbérköteles véghatáridő): a szerződéskötést követő munkaterület
átadás-átvételt követő 330. naptári nap a szerződés szerinti munkák teljes befejezése, szükséges
használatbavételi engedély/engedélyek megszerzése. Az elvárt készültség: az
épület(ek)/építmény(ek), mely(ek) munkái 100%-os készültségűek, és használatba vételi engedély
alapján használatba adása a normál működéshez.
A teljesítés helye:
Békéscsaba, Trefort utca 5-7. sz. (3395/5 hrsz)
3. Műszaki tervek:
3.1. I. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Vásárcsarnok felújításának építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - I. kötet
3.2. II. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Vásárcsarnok felújításának építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - II. kötet
3.3. III. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Szabadtéri Piac lefedés kialakítása
építési munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - III. kötet
3.4. IV. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Elektromos elosztó épület építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - IV. kötet
3.5. V. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Út, közmű kertépítés építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - V. kötet
3.6. VI. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. Költségvetések az előző kötet(ek) építési
munkáihoz.
A kiviteli tervdokumentációkban található műszaki rajzok tartalmazzák az építési területet, a
meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző
terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- és közműhálózataik összefüggéseinek, illetve
megépítéséhez szükséges adatokat műszaki tartalmakat.
4. Költségvetési kiírás:
Az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet az
ajánlattevőnek beárazva kell ajánlatában benyújtania. A rendelkezésére bocsátott árazatlan
költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. Az esetleges műszaki, mennyiségi észrevételek megjelenítése az egységárakban történjen. Az
árazatlan költségvetési kiírásban pontosan meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú anyagok,
termékek, berendezések megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, egyenértékű anyag, termék, berendezés minden tétel esetében megadható,
eltérésjegyzékben külön részletezve, beazonosítható módon.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania továbbá az eltérésjegyzékben részletezett
egyenértékű anyagok, termékek, berendezések egyenértékűség vizsgálatára szolgáló
dokumentumait.
5. Organizációs feltételek:
Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételig Biztonsági és Egészségvédelmi tervet kell
benyújtania.
Ajánlatkérő szakaszosan (I.-II. ütemben) tud munkaterületet biztosítani a kivitelezési munkák
teljesítéséhez.
Ajánlattevő a kivitelezési munkát a két ütemben rendelkezésre álló munkaterület igénybevételével
végezheti, ennek figyelembevételével szükséges elkészíteni a kivitelési munkák megvalósulási,
műszaki ütemtervét, az organizációs tervet, esetlegesen az ideiglenes forgalomterelési tervét.
• I. ütem: A kivitelezési munkák megkezdéséhez Ajánlatkérő a Vásárcsarnok területén és
környezetében, illetve az elektromos elosztó épület területén biztosít munkaterületet a 2.2 és a 2.3.
pont szerint, Ajánlattevő a részére átadott munkaterületen úgy végezhet munkát, hogy biztosítva
legyen a munkaterületként át nem vett területen a piac működésének feltétele. Ajánlattevő a
vásárlók számára minimum követelményként biztonságos, zárt, hézagmentes ideiglenes kerítés
telepítésével köteles biztosítani a munkaterület lehatárolását. A fennmaradó részén meglévő
funkció ellátása marad.
• II. ütem: A kivitelezési munkákhoz Ajánlatkérő a Szabadtéri Piac lefedés területén és a
csarnoképület közvetlen környezetében, szakaszosan lehatárolva a homlokzatfelújításhoz
tartozóan biztosít munkaterületet a 2.2 és a 2.3. pont szerint, Ajánlattevő a piac működésének
biztosítása mellett végezhet munkát az átadott munkaterületen. Ajánlattevő a vásárlók számára
biztonságos, zárt, hézagmentes ideiglenes kerítés telepítésével köteles biztosítani a munkaterület
lehatárolását. A fennmaradó részén meglévő funkció ellátása marad.
Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételig műszaki és pénzügyi ütemtervet kell
benyújtania. A pénzügyi ütemtervnek a műszaki ütemtervben meghatározott teljesítési ütemmel és
részletezettséggel összhangban kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadás-átvételig köteles organizációs leírást és organizációs
tervet, adott esetben ideiglenes forgalomterelési tervet készíteni a műszaki ütemtervvel
összhangban, amelyet Ajánlatkérő jóváhagy.
5.1. Organizációs leírás
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan nyertes
Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt organizációs leírást kell készítenie és átadnia, amely összhangban
van a műszaki dokumentációban kiadott műszaki leírásokkal és tervekkel, valamint a
szerződéstervezet és a benyújtott ajánlat valamennyi rendelkezésével, amely az alábbi
tárgykörökre kiterjedően készül:
• a projekt-team és kapcsolati hierarchia bemutatása (fizikai dolgozókat nem beleértve), mely
személyek akár az ajánlattevő székhelyén/telephelyén, akár a munkaterületen közreműködnek a
teljesítésben (cégvezető(k), felelős műszaki vezetők, építésvezető, (adott esetben) művezetők,
munkahelyi mérnök, adminisztrátor stb.);
• az építési helyszín leírása, az építési területre vonatkozó adatok (mérete, tájolása, szintviszonyok)
és az esetlegesen szükséges közterület foglalás, illetve egyéb különleges körülményekre vonatkozó
helyszíni adatok bemutatása;
• az elektromos építési energiaigények bemutatása;
• az építési terület vízellátása, a különböző szennyvizek kezelése (pl. betonmixer, betonszivattyú
szennyvizei, kommunális szennyvizek);
• az anyagtárolás raktározás leírása, területigények (m2) megjelölése az építkezés főbb fázisaiban,
összesítése a teljes projektre vonatkozóan;
• a munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági létesítmények összefoglaló
leírása minimálisan a munkavédelmi állványok, védőtetők, védőkorlátok, ideiglenes lefedések,
áthidalók, falkitámasztások vonatkozásában;
• a lakossággal való kapcsolattartás, értesítések bemutatása, közlekedés fenntarthatóságának
bemutatása;
• felvonulási terület méretére vonatkozó leírások a kivitelezés időtartama alatt;
5.2. Organizációs terv
Nyertes Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt organizációs tervrajzot benyújtani minimálisan az
alábbi tárgykörökre kiterjedően:
• felvonulási terület ábrázolása;
• átnézeti terv külön tervlapon csatolva;
• a munkaterületeknél szociális kiszolgáló elemek és melléklétesítmények feltüntetése [pl. mobil
illemhely, elsősegélynyújtó, egészségügyi létesítmények helyek; felvonulási létesítmények,
konténerek, anyagtárolók (depók)];
• gépjárművel és tehergépjárművel való ki- behajtási és ellenőrzési rendszerének kidolgozása;
• a szerződés keretében érintett létesítmények, a megvédendő területek lehatárolásának
bemutatása, amely biztosítja a megfelelő személy-, és vagyonvédelmet is;
• felvonulási terület körülhatárolása, megjelölése, méretezése - az adott organizációs állapoton a
legnagyobb négyzetméter feltüntetésével, jelölésével;
• az építkezés kerítésének a nyomvonala, kapuk megjelölése;
• munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági létesítmények terve (pl.
munkavédelmi állványok, védőtetők, gyalogos közlekedők, védőkorlátok és egyéb eszközök).
6. Egyéb feltételek
6.1. Ajánlattevő a létesítmény kivitelezését a Megrendelő által szolgáltatott jogerős építési engedély
határozatokban foglaltak, valamint az ajánlati dokumentáció alapján a kiviteli
tervdokumentációkban meghatározott műszaki tartalommal, a kiviteli tervek szerint, az építőipari
kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi
és egyéb vonatkozó szakhatósági előírásoknak, műszaki szabványoknak, hatósági előírásoknak és a
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiány- és hibamentesen köteles
teljesíteni, az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok alapján, különösen az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm.
rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 1993. évi XCIII.
törvény a munkavédelemről, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően.
6.2. Ajánlattevő köteles a kivitelezés során a szakhatósági, közmű-üzemeltetői, közút kezelői és
egyéb hatóságok határozatai, előírásai, nyilatkozatai szerintieknek megfelelő munkavégzésre.
6.3. Ajánlattevő köteles a nyertes ajánlatában meghatározott egyösszegű átalányáron teljeskörűen
megvalósítani a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentáció bármely részében szereplő
vagy a szakhatóságok, közmű-üzemeltetők, közút kezelők és egyéb hatóságok határozataiban,
előírásaiban, nyilatkozataiban előírt műszaki létesítményeket.
6.4. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkező bontási hulladék, törmelék, csomagoló anyag
9
hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelése (bizonylatolás, tárolás, szállítás, elhelyezés), az
előírás szerinti dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.
6.5. Ajánlattevő a megvalósítás során köteles mindazon ideiglenes út, térburkolat, közmű, energia
ellátási, hírközlési, forgalomtechnikai, stb. létesítményeket, rendszereket, eltereléseket,
provizóriumokat, rákötéseket, átkötéseket, kiváltásokat saját hatáskörben és költségen elvégezni,
amelyek biztosítják a kivitelezési ütemezés teljesülését illetve az érintett projekt területekkel
határos valamint a környező ingatlanok, intézmények, kereskedelmi egységek, stb. működését,
megközelítését, a gyalogos és gépjármű forgalom biztosítása mellett.
6.6. Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során nyomtatott formában, 2 példány eredeti
záradékolt, 2 példány másolati záradékolt, elektronikus adathordozón 4 példány, a szolgáltatott
kiviteli tervdokumentációnak megfelelő formátumú megvalósulási tervdokumentációt szolgáltat
Megrendelő részére. A nyomtatott formátumú tervek eredeti példány(ai) esetén minden oldalon a
releváns műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezető(k) eredeti aláírásával ellátni kötelesek, másolati
dokumentáció esetén egy mindenben az eredeti példánnyal megegyező pecséttel ellátni köteles
minden oldalt. A dokumentumok fentiek szerinti hiánytalan átadása a műszaki átadás-átvételi
eljárás eredményes lezárásának feltétele.
6.7. Ajánlattevő köteles a sikeres használatbavételi eljáráshoz az aktuálisan szakhatóságok által
előírt dokumentumokat (nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, teljesítmény igazolásokat, stb)
biztosítani a Megrendelő részére, a hatósági eljárásban aktívan részt venni és eredményesen
lebonyolítani.
6.8. Ajánlattevő köteles a sikeres aktiváláshoz a szükséges adatok összeállításában minden
releváns adatot biztosítani a Megrendelő részére, szükség szerint az aktiválási feladatokban részt
venni.
6.9. A beépítésre kerülő/került épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásait és tűzállósági
teljesítmény jellemzőit tartalmazó, a tűzvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó tűzvédelmi
megfelelőségi igazolások benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.
6.10. Az építési terület megközelítését szolgáló úttestről, az úttest mellette lévő létesítményekről,
valamint a közös telekhatáron lévő épületekről a kivitelezési munka megkezdése előtt szükséges
állapotfelvételt készíteni, dokumentálni és azt megrendelő részére 1 példány digitális formátumban
átadni.
6.11. Amennyiben a kivitelezés során szórt azbesztet tárnak fel, azt Ajánlattevő költségére
mentesíteni kell. A szórt azbesztet szakszerűen eltávolításuk után hatósági engedéllyel rendelkező
befogadó telephelyre elszállítani és erről igazolás az átadás-átvételi dokumentáció része.
6.12. A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt
nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámolóban.
(A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy van-e eltérés a tervezetthez képest.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15093 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Békéscsaba Városi Piac felújítása vállalkozási szerződés keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 654.997.692
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213140-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Trefort utca 5-7. (3395/5 hrsz.).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a
TOP-6.1.3-15-BC1-2016-00001 azonosító számú, „Békéscsaba Városi Piac felújítása” című projekt
része, amelynek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból finanszírozottak. A projekt támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó
dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre
kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A városi piac Békéscsaba, 3395/5 helyrajzi számú telkén a vásárcsarnok felújítása, a szabadtéri
elárusítótér lefedésének folytatása és elektromos elosztó épület(rész) építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Békéscsaba, Trefort utca 5-7. (3395/5 hrsz.).
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o A telek területe: 9090 m2.
o A meglévő vásárcsarnok beépített alapterülete a tervezett felújítást követően: 2564,63 m2.
o A fedésre kerülő piactéri elárusítótér beépített alapterülete a tervezett lefedés folytatását
követően: 3481,72 m2.
o A tervezett új pavilonsorból az elektromos elosztó épület(rész) kialakítása 21,24 m2
o A beépített alapterület összesen: 6642,21 m2.
o A tervezett beépítettség: 73,07 %.
o A tervezett szintterület-sűrűség: 0,79.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen
dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
Városi piac vásárcsarnokának felújítása, új szabadtéri lefedés építésével és közmű rendszer
korszerűsítéssel, a létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a
kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok,
szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező,
amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres
üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének
költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Építési engedély:
A városi piac Békéscsaba, 3395/5 helyrajzi számú telkén a vásárcsarnok felújítása és bővítése, a
szabadtéri elárusítótér lefedésének folytatása és új pavilonsor építése - BE-02/05/00029-33/2017.
(Jogerő: BE-02/05/00029-35/2017)
A vásárcsarnok épület felújításának tervezett munkái nem engedélykötelesek.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Felmentésekre és eltérési engedélyekre szükségessége nem merül fel.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
• A kivitelezés részben közterületen a forgalom fenntartása, a piacterület organizációs tervben
meghatározott részének üzemszerű működési feltételei biztosítása, valamint az érintett közművek
üzemben tartása mellett végzendő el. A forgalomkorlátozásokra és a közművek építés idején
történő üzemeltetésére a kivitelezőnek kell tervet készíteni, amelynek költségeit az ajánlatnak
tartalmaznia kell. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés
csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást
elfogad.
• Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok
alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
• A kiviteli tervekben és az építési engedélyekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és
közműkezelők előírásait be kell tartani.
• A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt
követelmények teljesítése kötelező. (A pályázati felhívás az alábbi helyen érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-613-15-helyi-gazdasgfejleszts
• A beruházással érintett terület miatt az ajánlattevőnek különös figyelmet kell fordítania a
munkagépek, eszközök tárolására, őrzésére.
• Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a
bontott anyagok, berendezések stb. Ajánlatkérő képviselője (a létesítmény üzemeltetője azaz a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.) által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak
dokumentálása, a bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét
- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak
megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata
• A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó
előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező
lerakóba, vagy ártalmatlanítóba történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés
során a környezeti tényezők által okozott káros környezeti hatások /környezetszennyezés/
megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten tartására szükséges kidolgozni olyan
módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását megakadályozzák. Az építési
tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb technika
alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer
dokumentumát.
• A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb
önkormányzati beruházásokkal.
A kivitelező fentiekkel kapcsolatos tevékenységének költségeit az ajánlatában szerepeltetni kell.
1.3.2. A megbízó által nyújtott szolgáltatások:
Megbízó a jelen közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli terveket 1 elektronikus
példányon felül további 2 nyomtatott példányban biztosítja kivitelező számára.
Az építési területen kívüli közterület elfoglalására, külön kérelemre engedélyezett módon van
lehetőség.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
a.) Vásárcsarnok felújítás, átalakítás és bővítés:
• meglévő szerkezet: földszintes, acélvázas, acél rácsostartókkal készült lapostetős csarnoképület,
részben falazott, részben acél trapézlemez falszerkezettel, bitumenes lemezfedéssel, acél nyílászárókkal,
• rendeltetése: kereskedelmi és vendéglátó létesítmény - vásárcsarnok, több különálló, önálló és
közös kereskedelmi egység számára kialakított üzletekkel és elárusító helyekkel.
• a csarnoképület földszint hasznos alapterülete a tervezett átalakítást és felújítást követően:
2410,43 m2, a vásárcsarnok előtti elárusító terek alapterülete: 154,20 m2. Összesen: 2564,63 m2
• tervezett építménymagasság az átalakítást és bővítést követően: 10 m.
• tervezett felújítási és átalakítási munkák:
o Utólagos homlokzati hőszigetelés készül, valamint homlokzati nyílászárók cseréje (új megfelelő
paraméterű külső nyílászárók kerülnek beépítésre).
o Új tetőhéjazat készül megfelelő hőszigeteléssel és új vízelvezetéssel,
o A csarnok jelenlegi padlóburkolatának cseréje.
o Meglévő WC csoport felújítása.
o Belső elárusító standok egységes kialakítása.
o A csarnok fűtésének és világításának korszerűsítése, nyári hűtésének megoldása (a csarnok
hűtése-fűtése inverteres levegő-levegő hőszivattyúkkal kerülnek megvalósításra).
o Teljeskörű villamos felújítás.
o A felújított épülettel szemben támasztott hőtechnikai követelmény a „DD” minősítésnek való
megfelelés.
o Akadálymentesítés készül terv szerint.
o Kapcsolódó közműrendszerek felújítása, átépítése, csatlakozó külső burkolatépítés,
növénytelepítés a kiviteli tervek szerint.
b.) A szabadtéri piac lefedés folytatása (meglévővel azonos kialakítású szerkezettel):
• Elhelyezése: a telek közepén található, meglévő 1397 m2 lefedésnek a folytatása azonosan széles
sávban a Szabó Dezső utcai telekhatár felé, terv szerint.
• Tervezett szerkezet: acél csőoszlopokra szerelt vízszintes acéltartók, amelyekre donga fedésként
acél önhordó trapézlemez kerül, polikarbonát felülvilágítókkal.
• Az új lefedés alá három és fél sorban faházak kerülnek elhelyezésre, 4 db részben hőszigetelt, 4 db
hőszigetelés nélkül készül, kiviteli terv szerint.
• A lefedés alatti burkolat elbontásra kerül, az érintett közművezetékeket át kell építeni, a
szabadtéri piacterület vízelvezetése a kiviteli tervek szerint újjáépül, új hengerelt aszfaltburkolat
készül.
c.) A tervezett pavilonsorból az elektromos elosztó épület(rész) kerül kialakításra:
• kialakítása: hagyományos szerkezetű, beton sávalapozású, kerámia falazóblokkos falazatú,
fagerendás födémszerkezetű, torokgerendás nyeregtető cserépfedéssel, a kiviteli terv szerinti
méretben,
• elhelyezése: a Szabó Dezső utcai telekhatárra kerülő új trafóház mellé, az engedélyterv, illetve a
kiviteli terv szerinti helyre,
• rendeltetése: a piac elektromos energiaellátását szolgáló elektromos főelosztó elhelyezése,
bejövő elektromos kábel fogadó helyisége.
2.2. Ütemezés:
2.2.1. Az építmények ütemezetten kerülnek megvalósításra:
I. ütemben: vásárcsarnok nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, északi homlokzat végleges kialakítása,
belső felújítás, átalakításhoz tartozóan: a felületképzések elkészítése (fal, padló, nyílászárók), új
elektromos rendszer kiépítése és üzembehelyezése, épületgépészeti szerelések elkészítése,
külső közmű csatlakozások és burkolatcsatlakozások kiépítése a kiviteli terv szerint,
elektromos elosztó épület(rész) kivitelezése az elektromos energiaellátás biztosítása érdekében,
a csarnoképület üzemszerű használatba adása üzemeltető részére.
II. ütemben: vásárcsarnok kiviteli terv szerinti munkáinak befejezése, a szabadtéripiac-lefedés
kivitelezése, kapcsolódó közművek átépítése, területhez kapcsolódó külső közmű, burkolat és
növénytelepítési munkák kivitelezése, bezárólag a használatbavételi engedély beszerzésével.
2.3. Munkaterület átadás-átvétel:
A kivitelezésre alkalmas munkaterületet Ajánlatkérő a szerződés megkötését követően a
következők szerint adja át nyertes Ajánlattevőnek:
Ütem Munkaterület átadás AJÁNLATTEVŐ részére Megjegyzés
I. szerződéskötést követő 10 napon belül (tervezett időpontja: 2018.06.01.) Lásd: 2.4. pont
II. az I. ütem sikeres üzemszerű használatba vételét követő 7 naptári napon belül (tervezett
legkésőbbi időpont: 2018.10.07.) Lásd: 2.4. pont
Az Ajánlattevőnek felróható mulasztás miatt a munkaterület átadás-átvételi időpont késedelme
nincs halasztó hatállyal a szerződésben vállalt kötbérköteles határidőre.
2.4. Teljesítés:
Befejezési véghatáridő: munkaterület átadás-átvételét követő 330. nap
A szerződés szerinti teljesítés kötbérköteles határideje.
Ajánlatkérő részhatáridő teljesítését írja elő az alábbiak szerint:
Teljesítési részhatáridő (illetve a 2.2 és 2.3 pontok szerint):
• Az I. ütem teljesítése (kötbérköteles részhatáridő): a munkaterület átadás - átvételét követő 90.
naptári nap a vásárcsarnok belső felújítási munkáinak elvégzése és a csarnok rendeltetésszerű
használatba adása üzemeltető részére. A szerződés szerint elvárt készültség: 50% (A tervezett
legkésőbbi időpont: 2018.09.30.)
• A II. ütem teljesítése (kötbérköteles véghatáridő): a szerződéskötést követő munkaterület
átadás-átvételt követő 330. naptári nap a szerződés szerinti munkák teljes befejezése, szükséges
használatbavételi engedély/engedélyek megszerzése. Az elvárt készültség: az
épület(ek)/építmény(ek), mely(ek) munkái 100%-os készültségűek, és használatba vételi engedély
alapján használatba adása a normál működéshez.
A teljesítés helye:
Békéscsaba, Trefort utca 5-7. sz. (3395/5 hrsz)
3. Műszaki tervek:
3.1. I. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Vásárcsarnok felújításának építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - I. kötet
3.2. II. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Vásárcsarnok felújításának építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - II. kötet
3.3. III. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Szabadtéri Piac lefedés kialakítása
építési munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - III. kötet
3.4. IV. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Elektromos elosztó épület építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - IV. kötet
3.5. V. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. alatti Út, közmű kertépítés építési
munkáihoz. Tervszám(ok): Lásd: Tartalomjegyzék - V. kötet
3.6. VI. kötet:
Kiviteli tervdokumentáció a Békéscsaba, Trefort u. 5-7. sz. Költségvetések az előző kötet(ek) építési
munkáihoz.
A kiviteli tervdokumentációkban található műszaki rajzok tartalmazzák az építési területet, a
meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző
terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- és közműhálózataik összefüggéseinek, illetve
megépítéséhez szükséges adatokat műszaki tartalmakat.
4. Költségvetési kiírás:
Az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet az
ajánlattevőnek beárazva kell ajánlatában benyújtania. A rendelkezésére bocsátott árazatlan
költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. Az esetleges műszaki, mennyiségi észrevételek megjelenítése az egységárakban történjen. Az
árazatlan költségvetési kiírásban pontosan meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú anyagok,
termékek, berendezések megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, egyenértékű anyag, termék, berendezés minden tétel esetében megadható,
eltérésjegyzékben külön részletezve, beazonosítható módon.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania továbbá az eltérésjegyzékben részletezett
egyenértékű anyagok, termékek, berendezések egyenértékűség vizsgálatára szolgáló
dokumentumait.
5. Organizációs feltételek:
Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételig Biztonsági és Egészségvédelmi tervet kell
benyújtania.
Ajánlatkérő szakaszosan (I.-II. ütemben) tud munkaterületet biztosítani a kivitelezési munkák
teljesítéséhez.
Ajánlattevő a kivitelezési munkát a két ütemben rendelkezésre álló munkaterület igénybevételével
végezheti, ennek figyelembevételével szükséges elkészíteni a kivitelési munkák megvalósulási,
műszaki ütemtervét, az organizációs tervet, esetlegesen az ideiglenes forgalomterelési tervét.
• I. ütem: A kivitelezési munkák megkezdéséhez Ajánlatkérő a Vásárcsarnok területén és
környezetében, illetve az elektromos elosztó épület területén biztosít munkaterületet a 2.2 és a 2.3.
pont szerint, Ajánlattevő a részére átadott munkaterületen úgy végezhet munkát, hogy biztosítva
legyen a munkaterületként át nem vett területen a piac működésének feltétele. Ajánlattevő a
vásárlók számára minimum követelményként biztonságos, zárt, hézagmentes ideiglenes kerítés
telepítésével köteles biztosítani a munkaterület lehatárolását. A fennmaradó részén meglévő
funkció ellátása marad.
• II. ütem: A kivitelezési munkákhoz Ajánlatkérő a Szabadtéri Piac lefedés területén és a
csarnoképület közvetlen környezetében, szakaszosan lehatárolva a homlokzatfelújításhoz
tartozóan biztosít munkaterületet a 2.2 és a 2.3. pont szerint, Ajánlattevő a piac működésének
biztosítása mellett végezhet munkát az átadott munkaterületen. Ajánlattevő a vásárlók számára
biztonságos, zárt, hézagmentes ideiglenes kerítés telepítésével köteles biztosítani a munkaterület
lehatárolását. A fennmaradó részén meglévő funkció ellátása marad.
Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételig műszaki és pénzügyi ütemtervet kell
benyújtania. A pénzügyi ütemtervnek a műszaki ütemtervben meghatározott teljesítési ütemmel és
részletezettséggel összhangban kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadás-átvételig köteles organizációs leírást és organizációs
tervet, adott esetben ideiglenes forgalomterelési tervet készíteni a műszaki ütemtervvel
összhangban, amelyet Ajánlatkérő jóváhagy.
5.1. Organizációs leírás
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan nyertes
Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt organizációs leírást kell készítenie és átadnia, amely összhangban
van a műszaki dokumentációban kiadott műszaki leírásokkal és tervekkel, valamint a
szerződéstervezet és a benyújtott ajánlat valamennyi rendelkezésével, amely az alábbi
tárgykörökre kiterjedően készül:
• a projekt-team és kapcsolati hierarchia bemutatása (fizikai dolgozókat nem beleértve), mely
személyek akár az ajánlattevő székhelyén/telephelyén, akár a munkaterületen közreműködnek a
teljesítésben (cégvezető(k), felelős műszaki vezetők, építésvezető, (adott esetben) művezetők,
munkahelyi mérnök, adminisztrátor stb.);
• az építési helyszín leírása, az építési területre vonatkozó adatok (mérete, tájolása, szintviszonyok)
és az esetlegesen szükséges közterület foglalás, illetve egyéb különleges körülményekre vonatkozó
helyszíni adatok bemutatása;
• az elektromos építési energiaigények bemutatása;
• az építési terület vízellátása, a különböző szennyvizek kezelése (pl. betonmixer, betonszivattyú
szennyvizei, kommunális szennyvizek);
• az anyagtárolás raktározás leírása, területigények (m2) megjelölése az építkezés főbb fázisaiban,
összesítése a teljes projektre vonatkozóan;
• a munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági létesítmények összefoglaló
leírása minimálisan a munkavédelmi állványok, védőtetők, védőkorlátok, ideiglenes lefedések,
áthidalók, falkitámasztások vonatkozásában;
• a lakossággal való kapcsolattartás, értesítések bemutatása, közlekedés fenntarthatóságának
bemutatása;
• felvonulási terület méretére vonatkozó leírások a kivitelezés időtartama alatt;
5.2. Organizációs terv
Nyertes Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt organizációs tervrajzot benyújtani minimálisan az
alábbi tárgykörökre kiterjedően:
• felvonulási terület ábrázolása;
• átnézeti terv külön tervlapon csatolva;
• a munkaterületeknél szociális kiszolgáló elemek és melléklétesítmények feltüntetése [pl. mobil
illemhely, elsősegélynyújtó, egészségügyi létesítmények helyek; felvonulási létesítmények,
konténerek, anyagtárolók (depók)];
• gépjárművel és tehergépjárművel való ki- behajtási és ellenőrzési rendszerének kidolgozása;
• a szerződés keretében érintett létesítmények, a megvédendő területek lehatárolásának
bemutatása, amely biztosítja a megfelelő személy-, és vagyonvédelmet is;
• felvonulási terület körülhatárolása, megjelölése, méretezése - az adott organizációs állapoton a
legnagyobb négyzetméter feltüntetésével, jelölésével;
• az építkezés kerítésének a nyomvonala, kapuk megjelölése;
• munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági létesítmények terve (pl.
munkavédelmi állványok, védőtetők, gyalogos közlekedők, védőkorlátok és egyéb eszközök).
6. Egyéb feltételek
6.1. Ajánlattevő a létesítmény kivitelezését a Megrendelő által szolgáltatott jogerős építési engedély
határozatokban foglaltak, valamint az ajánlati dokumentáció alapján a kiviteli
tervdokumentációkban meghatározott műszaki tartalommal, a kiviteli tervek szerint, az építőipari
kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi
és egyéb vonatkozó szakhatósági előírásoknak, műszaki szabványoknak, hatósági előírásoknak és a
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiány- és hibamentesen köteles
teljesíteni, az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok alapján, különösen az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm.
rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 1993. évi XCIII.
törvény a munkavédelemről, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően.
6.2. Ajánlattevő köteles a kivitelezés során a szakhatósági, közmű-üzemeltetői, közút kezelői és
egyéb hatóságok határozatai, előírásai, nyilatkozatai szerintieknek megfelelő munkavégzésre.
6.3. Ajánlattevő köteles a nyertes ajánlatában meghatározott egyösszegű átalányáron teljeskörűen
megvalósítani a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentáció bármely részében szereplő
vagy a szakhatóságok, közmű-üzemeltetők, közút kezelők és egyéb hatóságok határozataiban,
előírásaiban, nyilatkozataiban előírt műszaki létesítményeket.
6.4. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkező bontási hulladék, törmelék, csomagoló anyag
9
hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelése (bizonylatolás, tárolás, szállítás, elhelyezés), az
előírás szerinti dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.
6.5. Ajánlattevő a megvalósítás során köteles mindazon ideiglenes út, térburkolat, közmű, energia
ellátási, hírközlési, forgalomtechnikai, stb. létesítményeket, rendszereket, eltereléseket,
provizóriumokat, rákötéseket, átkötéseket, kiváltásokat saját hatáskörben és költségen elvégezni,
amelyek biztosítják a kivitelezési ütemezés teljesülését illetve az érintett projekt területekkel
határos valamint a környező ingatlanok, intézmények, kereskedelmi egységek, stb. működését,
megközelítését, a gyalogos és gépjármű forgalom biztosítása mellett.
6.6. Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során nyomtatott formában, 2 példány eredeti
záradékolt, 2 példány másolati záradékolt, elektronikus adathordozón 4 példány, a szolgáltatott
kiviteli tervdokumentációnak megfelelő formátumú megvalósulási tervdokumentációt szolgáltat
Megrendelő részére. A nyomtatott formátumú tervek eredeti példány(ai) esetén minden oldalon a
releváns műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezető(k) eredeti aláírásával ellátni kötelesek, másolati
dokumentáció esetén egy mindenben az eredeti példánnyal megegyező pecséttel ellátni köteles
minden oldalt. A dokumentumok fentiek szerinti hiánytalan átadása a műszaki átadás-átvételi
eljárás eredményes lezárásának feltétele.
6.7. Ajánlattevő köteles a sikeres használatbavételi eljáráshoz az aktuálisan szakhatóságok által
előírt dokumentumokat (nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, teljesítmény igazolásokat, stb)
biztosítani a Megrendelő részére, a hatósági eljárásban aktívan részt venni és eredményesen
lebonyolítani.
6.8. Ajánlattevő köteles a sikeres aktiváláshoz a szükséges adatok összeállításában minden
releváns adatot biztosítani a Megrendelő részére, szükség szerint az aktiválási feladatokban részt
venni.
6.9. A beépítésre kerülő/került épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásait és tűzállósági
teljesítmény jellemzőit tartalmazó, a tűzvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó tűzvédelmi
megfelelőségi igazolások benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.
6.10. Az építési terület megközelítését szolgáló úttestről, az úttest mellette lévő létesítményekről,
valamint a közös telekhatáron lévő épületekről a kivitelezési munka megkezdése előtt szükséges
állapotfelvételt készíteni, dokumentálni és azt megrendelő részére 1 példány digitális formátumban
átadni.
6.11. Amennyiben a kivitelezés során szórt azbesztet tárnak fel, azt Ajánlattevő költségére
mentesíteni kell. A szórt azbesztet szakszerűen eltávolításuk után hatósági engedéllyel rendelkező
befogadó telephelyre elszállítani és erről igazolás az átadás-átvételi dokumentáció része.
6.12. A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt
nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámolóban.
(A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy van-e eltérés a tervezetthez képest.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 663.759.251
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
A Vállalkozási szerződés 6. pont első mondata:
"A 2. pontban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj:
nettó 654.997.692,- Ft + 176.849.377,- Ft áfa, azaz bruttó 831.847.069,- Ft, azaz bruttó nyolcszázharmincegymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-hatvankilenc forint."
Módosított szerződéses feltétel:
"1. A Szerződés 6. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:
A Szerződésben és a jelen Szerződésmódosításban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj:
nettó 663.759.251,- Ft + 179.214.998,- Ft áfa, azaz bruttó 842.974.249,- Ft, azaz bruttó nyolcszáznegyvenkettőmillió-kilencszázhetvennégyezer-kétszáznegyvenkilenc forint."

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alábbiakban részletezettek alapján, az előre nem látható problémák megoldását szolgáló, a vállalkozási szerződés teljesítéséhez - mint az épület szerkezeti kialakításának részéhez tartozó - műszaki megoldások, a szerződésmódosítás mellékletét képező tételes költségvetés szerinti költségének elfogadását kérte a Vállalkozó 2019. április 15-én, amelyet a Megrendelő elfogadott.
1.
A csarnoképület terv szerinti felújítás tetőszigetelés elbontás jelentős mennyiségi többletből eredő költség:
A Megrendelő képviselője részére átadott ütemterv szerint végzett kivitelezés során az elbontandó tetőszigetelés vastagságánál tapasztalt jelenős mértékű eltérés miatt 2018. szeptember 3-án helyszíni bejárásra, helyszíni szemlére került sor. Ekkor a helyszínen látottak alapján rögzítésre került, hogy szükséges ellenőrizni és rögzíteni a bontási munka folytatása során mennyiben lokális kiterjedésű a helyszíni bejárás alkalmával is tapasztalt réteghalmozódás.
A 2018. szeptember 19-én a műszaki ellenőr vezetésével tartott ismételt helyszíni bejáráson rögzítésre került, hogy az elbontásra kerülő tetőszigetelés réteg általában háromszorosa a tervező által, vélhetően lokálisan végzett feltárással/felméréssel meghatározott réteghez képest.
A nagyságrenddel vastagabb tetőszigetelés elbontása a szigetelőanyag hőre lágyuló természete és ezzel összefüggő, alkalmazható bontástechnológia változása, továbbá a bontott anyag környezetvédelmi besorolása miatti előírás szerinti elhelyezése jelentős többletköltséggel járt.
A ténylegesen elvégzett tetőszigetelési többletmunkákról tételes költségkimutatás készült az ajánlati költségvetés szerint, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott.
2.
A csarnoképület homlokzati nyílászáró meglévő acél fogadószerkezetének korróziós károsodása miatti cseréje (2 db):
A terv szerinti bontások előrehaladásával az épület két szemközti homlokzatán láthatóvá váltak az AL11 jelű bejárati kapuk acél megmaradónak tervezett fogadó szerkezetei. 2018. szeptember 12-én az építési naplóban tett bejegyzésre vonatkozó műszaki ellenőri utasítás szerint eljárva a tartószerkezeti tervező nyilatkozata szerint az elrozsdásodott szerkezetet ki kellett cserélni. A fogadószerkezet károsodását és annak ilyen jelentős mértékű tönkremenetelét előre nem lehetett látni, csak a cserére szánt nyílászáró szerkezetnek és a környező burkolatoknak az elbontása után vált láthatóvá. Az ajánlatnak megfelelő felújítási munkák kivitelezéséhez viszont a tartószerkezeti tervező előírása szerint ki kellet cserélni az új, AL11 jelű nyílászárók tartószerkezeteként működő fogadószerkezeteket, mivel azok csak statikailag megfelelő fogadószerkezetre építhetők be. A szerkezet kicserélésével kapcsolatban felmerült pótmunkáról tételes mennyiségi és költségkimutatást készült, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott.
3.
A csarnoképületnél tervezett kábelátvezetés pótmunkája a tervezett alaptest mélységtől eltérő alapozási sík miatt:
A Szerződés szerinti csarnoképület felújításának kivitelezési munkáihoz tartozóan a terv szerinti helyeken elektromos kábelátvezetéseket kell készíteni az alaptestek alatt a talajban. Feltárásra került a meglévő épület alaptest mélysége, amely szerint az alapozási mélység tovább folytatódott a terven jelölttől, attól mélyebben található az alsó síkja, így a tervezett alaptest alatti, talajban átvezetett kábelátvezetés a beton alaptesten keresztül kellett volna készüljön, amelynek vastagsága ~1,1-1,2 m.
2018. szeptember 5-én az építési naplóban tett bejegyzésre vonatkozó műszaki ellenőri utasítás szerint a tartószerkezeti tervező 2018. szeptember 6-án kelt nyilatkozatának megfelelően az ajánlati tervdokumentációtól eltérően, a feltárt alapozási sík miatt módosított nyomvonalon és szerkezeti megoldásokkal kell kialakítani az új kábel nyomvonalat. Ez a módosítás az elektromos kábel nyomvonalába eső elektromos akna átvezető idomát, a padlószerkezetet és a meglévő alaptestet érintette. Az eltérést csak a feltárást követően lehetett megállapítani, ez nem volt előre látható.
A módosított, tervtől eltérő szerkezet kivitelezésével kapcsolatban felmerült pótmunkáról tételes mennyiségi és költségkimutatást készült, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott.
4.
A Vásárcsarnok régi elektromos főelosztójának bontását követően feltárt akna és kábelalagút megszüntetése:
A főelosztó bontása után vált láthatóvá, hogy a régi elektromos főelosztó szekrény alatt akna és akna folytatásaként kábelalagút található. Jelen formájában funkcionálisan nem használható a helyiség, az akna véletlen belelépés miatt balesetveszélyes. A feltárást követően a jelentkező probléma 2019. április 12-én az építési naplóban is rögzítésre került. A feltárt akna és kábelalagút megszüntetése elengedhetetlen feladat a balesetveszély elkerülése érdekében, így a tömedékelést el kell végezni. Az akna és az alagút megléte terveken nem volt jelölve, helyszínen nem volt látható, takarva volt az elektromos szekrény által, csak a szekrény elbontása után vált láthatóvá. A módosított, tervtől eltérő szerkezet kivitelezésével kapcsolatban felmerült pótmunkáról tételes mennyiségi és költségkimutatást készült, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 654.997.692 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 663.759.251 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben