Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:10911/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833;2. közbeszerzési rész: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 3871.;2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 678/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66572543
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Kinga
Telefon: +36 26330233
E-mail: soltikinga@pilisvorosvar.hu
Fax: +36 26330233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilisvorosvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járda-, út építés, rekonstrukció Pilisvörösváron
Hivatkozási szám: EKR000461502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2. sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
2. közbeszerzési rész: Szilárd burkolatú út építése a városi köztemetőben a következők szerint:
A temetőben három szilárd burkolatú útépítés 20*10 téglalap alakú világosszürke kiselemes térkővel. A városi köztemetőben a 19-es parcella mellett 75 fm hosszon, 3 m szélességben; a 12. számú parcellában 90 fm hosszon, 2 m szélességben, valamint a 3. számú parcellában (a bányász sírhelyek felé) 45 fm hosszon, 2 m szélességben.

- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 3871
- Út alapterülete: 225 + 180 + 90m2
Rétegrend:
Útburkolatok
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 20 cm
homokos kavics védőréteg 15 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 44 cm
A 3 fm széles út szélén az egyik oldalon amerre az út 2-2,5 % eséssel dől, a víz elvezetése céljából, K szegéllyel, míg a másik oldalon a kereszteződésnél az ívben és attól még 5 fm szakaszon K szegéllyel, tovább betongerendába ágyazott kerti szegéllyel, , kell lezárni.
A 2 m széles utak a sírok között középen, magasságilag a szintkülönbséget kiegyenlítve, keresztirányban két oldalra lejtetve, kerti szegéllyel lezárva domborzatnak megfelelően építendő.
A bányász sírhelyek felé vezető 45 fm hosszú úton a térkő közé a megrendelő által átadott 6 db 20*30 cm emléktáblát kell beépíteni a jelölt sírok előtt.

3. közbeszerzési rész: Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal utcában a következők szerint:
Budai Nagy Antal utcai járda és útjavítás 25 fm-en. Meglévő aszfalt és beton burkolat vágása, bontása, bontott anyag elszállítása, süllyesztett útszegély készítése betonba ágyazva, beton útalap készítése, a burkolat AC 11 meleg aszfalttal hengerelve burkolat készítése, a meglévő és megmaradó járda mellé beton burkolat készítése az útszegélyig.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 678/1
- Út alapterülete: 63 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22688900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában a következők szerint:
Járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 620 fm hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon, 1,5 m szélességben kivéve a Klapka utcai tervlapon jelölt 58 m-es szakaszon, ahol 1,0 m széles.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 1701+1834+1833
- Járda hossza: hozzávetőlegesen 620 + 170 fm
Rétegrend:
Járdaburkolat
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 15 cm
homokos kavics védőréteg 10 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 34 cm
Járda építése a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt lévő járdáig 620 fm hosszon, a megmaradó fák körül szegély elhelyezésével, valamint járda építése a Klapka utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon.
A járda 1,5 m széles, kivéve a Klapka utcai 58 m-es szakaszt, ahol 1,0 m széles.
A használandó térkő 20*10 téglalap alakú világosszürke, antracit 20*10 díszcsíkkal a szegély melletti 2. sorban. A járda akadálymentességét útkereszteződéseknél, illetve tervezett gyalogos átvezetéseknél biztosítani szükséges, taktilis elemek elhelyezése kötelező.
A Görgey utcai terv három járdaszakaszból és a 2. járdaszakaszhoz később megépítendő parkoló és gyalogátkelőből áll, amiből csak a három járdaszakasz valósul meg ezen közbeszerzés keretében. A Klapka utcában távközlő oszlop és légvezeték áthelyezését az önkormányzat intézi, közbeszerzésnek nem része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont M1) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (maximum 36 hónap)  5
2 Jótállás időtartama - hónap (minimum 36 naptári hónap, maximum 60 naptári hónap)  20
3 Vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap) (1. közbeszerzési rész: max. 5 naptári nap.) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont: egyenes arányosítás
- a 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Szilárd burkolatú út építése a városi köztemetőben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2. közbeszerzési rész: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 3871.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész: Szilárd burkolatú út építése a városi köztemetőben a következők szerint:
A temetőben három szilárd burkolatú útépítés 20*10 téglalap alakú világosszürke kiselemes térkővel. A városi köztemetőben a 19-es parcella mellett 75 fm hosszon, 3 m szélességben; a 12. számú parcellában 90 fm hosszon, 2 m szélességben, valamint a 3. számú parcellában (a bányász sírhelyek felé) 45 fm hosszon, 2 m szélességben.

- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 3871
- Út alapterülete: 225 + 180 + 90m2
Rétegrend:
Útburkolatok
kőburkolat 6 cm
ágyazó homok 3 cm
CKT betonalap 20 cm
homokos kavics védőréteg 15 cm
össz. pályaszerkezet vastagság 44 cm
A 3 fm széles út szélén az egyik oldalon amerre az út 2-2,5 % eséssel dől, a víz elvezetése céljából, K szegéllyel, míg a másik oldalon a kereszteződésnél az ívben és attól még 5 fm szakaszon K szegéllyel, tovább betongerendába ágyazott kerti szegéllyel, , kell lezárni.
A 2 m széles utak a sírok között középen, magasságilag a szintkülönbséget kiegyenlítve, keresztirányban két oldalra lejtetve, kerti szegéllyel lezárva domborzatnak megfelelően építendő.
A bányász sírhelyek felé vezető 45 fm hosszú úton a térkő közé a megrendelő által átadott 6 db 20*30 cm emléktáblát kell beépíteni a jelölt sírok előtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont M1) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (maximum 36 hónap)  5
2 Jótállás időtartama - hónap (minimum 36 naptári hónap, maximum 60 naptári hónap)  20
3 Vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont: egyenes arányosítás
- a 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal utcában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, HRSZ: 678/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész: Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal utcában a következők szerint:
Budai Nagy Antal utcai járda és útjavítás 25 fm-en. Meglévő aszfalt és beton burkolat vágása, bontása, bontott anyag elszállítása, süllyesztett útszegély készítése betonba ágyazva, beton útalap készítése, a burkolat AC 11 meleg aszfalttal hengerelve burkolat készítése, a meglévő és megmaradó járda mellé beton burkolat készítése az útszegélyig.
- Megvalósítás helye: Pilisvörösvár, HRSZ: 678/1
- Út alapterülete: 63 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont M1) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (maximum 36 hónap)  5
2 Jótállás időtartama - hónap (minimum 36 naptári hónap, maximum 60 naptári hónap)  20
3 Vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap) (3. közbeszerzési rész: max. 3 naptári nap.) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont: egyenes arányosítás
- a 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Járda építése a Görgey és a Klapka utcában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
E-mail: nadikft@juropnet.hu
Telefon: +36 202997478
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14072008211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22688900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20488921
Postai cím: Auguszta Utca 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14072008211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szilárd burkolatú út építése a városi köztemetőben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásra egyetlen ajánlattevő sem tett ajánlatot, ennek megfelelően az eljárás eredménytelen
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal utcában
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásra egyetlen ajánlattevő sem tett ajánlatot, ennek megfelelően az eljárás eredménytelen
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges