Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:10915/2019
CPV Kód:79132000-8
Ajánlatkérő:Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Széchenyi utca 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26596556
Postai cím: Széchenyi 31
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Ferenc
Telefon: +36 305653397
E-mail: kun.ferenc@dif.debrecen.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dif.debrecen.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dif.debrecen.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervek hitelesítése
Hivatkozási szám: EKR000536752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79132000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúthálózat fejlesztésre vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk hitelesítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervek hitelesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79132000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Széchenyi utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúthálózat fejlesztésre vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk hitelesítése.A jelenleg rendelkezésre álló jóváhagyási tervekben szereplő műszaki paraméterek az alábbiak, melyek az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése során módosulhatnak:
• új nyomvonal tervezése 3,2 km hosszban
• meglévő nyomvonal felújítás és szükséges korrekció tervezése 21,8 km hosszban, melyből 3,1 km kétnyomúsítás tervezése
• meglévő és új nyomvonal villamosításának tervezése 25 km hosszban
• 25 km hosszúságú szakasz (új nyomvonal és meglévő nyomvonal felújítással és korrekcióval érintett szakasza) biztosító berendezésének tervezése
• közforgalmi rakodó pályaudvar tervezése, mely tartalmaz vasúti pálya, biztosító berendezések és felsővezetékhálózat tervezési feladatot is
• külön szintű keresztezés (20 méter nyílású vasúti műtárgy) tervezése
• Tócóvölgy és Balmazújváros országos közforgalmú vasúti pálya részét képező állomásainak tervezése, melyek tartalmaznak vasúti pálya, biztosító berendezések és felsővezetékhálózat tervezési feladatokat is
- rövid szakmai leírás:
• Debrecen állomás (kiz) - Tócóvölgy állomás (kiz.) állomásköz átépítési terveinek elkészítése.
• Tócóvölgy állomás I - IV. sz. vágányainak átépítési terveinek elkészítése.
• Tócóvölgy állomás (kiz.) - Kismacs vonalszakasz átépítési terveinek elkészítése.
• Kismacs - Macs mrh. (kiz.) vonalszakasz építési terveinek elkészítése.
• Macs mrh. átmenő III. számú fővágány korszerűsítési terveinek elkészítése.
• Macs (kiz.) - Balmazújváros (kiz.) szakasz korszerűsítési terveinek elkészítése.
• Balmazújváros állomási, vasúti vonalszakaszának korszerűsítési terveinek elkészítése.
• A 108. vasútvonalon Debrecen-Tócóvölgy-Nagymacs-Balmazújváros vasútvonal-szakasz felújításához és kapacitásbővítéshez, valamint a vonalszakasz villamosításához kapcsolódó biztosítóberendezési egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.Nyertes Ajánlattevő feladata a tervezési munkák megfelelőségének tanúsítása,az EK-hitelesítési és Nemzeti Szabályoknak való megfelelőségi eljárásra vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályokban meghatározott tevékenység maradéktalan elvégzése által.Nyertes Ajánlattevő módszerében nem utasítható.Nyertes Ajánlattevő kötelessége,hogy a feladatát az EU és hazai előírások, EU forrásokkal kapcsolatos útmutatók, adatszolgáltatási kötelezettségek,dokumentálási igények szerint végezze el.Nyertes Ajánlattevő a megfelelőség-értékelési feladatokat a pontokban megjelölt jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően kell elvégezni.Nyertes Ajánlattevő köteles vitás kérdésekben javaslatot tenni az Ajánlatkérő felé.Nyertes Ajánlattevő a feladatellátás folyamatához kapcsolódóan utasítást kizárólag Ajánlatkérőtől fogadhat el.A hitelesítési folyamathoz kapcsolódó dokumentumokat 5-5 példányban kell szállítani Ajánlatkérő részére papír alapon és digitális formában (CD-n/DVD-n/pendrive-on).Az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét,hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,azokkal Ajánlatkérő–a Kbt. 58. § (4)bekezdésében hivatkozott 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 46. §(3)bekezdése alapján–egyenértékű megajánlásokat elfogad.Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.A további információkat,a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dok.tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bevonásra kerül-e meglévő és/vagy új nyomvonal villamosításának egyesített engedélyezési,kiviteli és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek hitelesítésében gyakorlattal rendelkező szakember(i/n 10
2 Bevonásra kerül-e vasúti biztosító berendezés egyesített engedélyezési és kiviteli és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek hitelesítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. A II.2.7) pontban megadott időtartam az építési munkaterület átadásától értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07730 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tervek hitelesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39519825
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.andras@bmeits.hu
Telefon: +36 202908779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24790358243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúthálózat fejlesztésre vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk hitelesítési folyamatának előkészítése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66354945
Postai cím: Galagonya Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25434123241

Hivatalos név: BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39519825
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24790358243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges