Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:11307/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Répcelak Város Önkormányzata;Nick Község Önkormányzata;Csánig Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Répcelak, Nick és Csánig települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Répcelak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15768
Postai cím: Bartók Béla u. 38.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József polgármester
Telefon: +36 95370101
E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu
Fax: +36 95370123
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.repcelak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.repcelak.hu

Hivatalos név: Nick Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20799
Postai cím: Rákóczi u. 1 4.
Város: Nick
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9652
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csorba József polgármester
Telefon: +36 95377241
E-mail: nickonkorm@invitel.hu
Fax: +36 95377241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nick.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nick.hu

Hivatalos név: Csánig Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21277
Postai cím: Petőfi Sánd or u. 2.
Város: Csánig
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9654
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Joó Ferenc polgármester
Telefon: +36 95370101
E-mail: onkormanyzat@repcenet
Fax: +36 95370101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csanig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csanig.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247130-0
További tárgyak:45232430-5
45232150-8
45232151-5
45232100-3
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Répcelak, Nick és Csánig települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja
többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről ellátott
települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
A meglévő vízkezelő épület a tervezett új technológiához nem elegendő, így a kezelő épületet bővíteni szükséges. A bővítés a
meglévő épület mellé kerül elhelyezésre, az épület alápincézetlen 1 szintes, lapostetős kialakítású.
Az ivóvízminőség javítás keretében 1 db 280m talpmélységű 300-350 l/perc hozamú új kút létesül.
A tervezett víztisztító főbb adatai: Napi víztermelés 800m3/nap, szűrőkapacitás 40m3/h.
Technológia főfolyamatok:
• Kutak
• oxigén hozzáadás
• vas,- mangán,- am mónium mentesítés (biológiai)
• ultra szűrés
• vegyszer ada golás (utófertőtlenítés)
• tisztavíztároló medence
• hálózati
• szivattyú zás
• hálózat
• ellennyo mó rendszerű hidroglóbusz
A meglévő víztisztító művet úgy kell átalakítani, hogy a folyamatos egészséges vízellátás biztosítható legyen. A Pacsai vízműről
ellátott települések teljes vízvezeték hálózatát mechanikai hálóztasztítással kell lemostani (33086m).
A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői
követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe
vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és
részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,
megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a
hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes
körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó
szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,
céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,
szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a
mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a
szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett
építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései
alkalmazandóak.
3. A szerződés te ljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések,
hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és
közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása (amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv
tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása
esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthel yezése, üzemeltetőkkel,
hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvon alak kialakítása, folyamatos
karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb
gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői műv ezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladataina k elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi viz sgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkk el, hatóságokkal,
szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi
felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti
aktualizálása.
15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő
megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedé lyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22037 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szerződéses megállapodás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 295000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247130-0
További tárgyak:45232430-5
45232150-8
45232151-5
45232100-3
45262220-9
45233223-8
45233228-3
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Répcelak, Nick és Csánig települések közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja
többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről ellátott
települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
A meglévő vízkezelő épület a tervezett új technológiához nem elegendő, így a kezelő épületet bővíteni szükséges. A bővítés a
meglévő épület mellé kerül elhelyezésre, az épület alápincézetlen 1 szintes, lapostetős kialakítású.
Az ivóvízminőség javítás keretében 1 db 280m talpmélységű 300-350 l/perc hozamú új kút létesül.
A tervezett víztisztító főbb adatai: Napi víztermelés 800m3/nap, szűrőkapacitás 40m3/h.
Technológia főfolyamatok:
• Kutak
• oxigén hozzáadás
• vas,- mangán,- am mónium mentesítés (biológiai)
• ultra szűrés
• vegyszer ada golás (utófertőtlenítés)
• tisztavíztároló medence
• hálózati
• szivattyú zás
• hálózat
• ellennyo mó rendszerű hidroglóbusz
A meglévő víztisztító művet úgy kell átalakítani, hogy a folyamatos egészséges vízellátás biztosítható legyen. A Pacsai vízműről
ellátott települések teljes vízvezeték hálózatát mechanikai hálóztasztítással kell lemostani (33086m).
A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői
követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe
vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és
részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,
megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a
hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes
körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó
szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,
céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,
szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a
mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a
szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett
építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései
alkalmazandóak.
3. A szerződés te ljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések,
hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és
közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása (amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv
tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása
esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthel yezése, üzemeltetőkkel,
hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvon alak kialakítása, folyamatos
karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb
gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői műv ezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladataina k elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi viz sgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkk el, hatóságokkal,
szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi
felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti
aktualizálása.
15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő
megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedé lyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 575
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 295000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
-
1. Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott Szerződéstervezet 3.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően Feleknek a szerződésben nyilatkozniuk kell a vagyonszerzés/költségviselés %-os arányáról az érintett projekt tekintetében, vagy meg kell adniuk, hogy a Vállalkozónak mely gesztor szervezethez kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania. Adminisztrációs hiba folytán a szerződés megkötésekor Felek hiányosan töltötték ki annak 3.5. pontját. Erre tekintettel a szerződés 3.5. pontja kiegészül.
2. teljesítés határideje
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott Szerződéstervezet 3.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően Feleknek a szerződésben nyilatkozniuk kell a vagyonszerzés/költségviselés %-os arányáról az érintett projekt tekintetében, vagy meg kell adniuk, hogy a Vállalkozónak mely gesztor szervezethez kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania. Adminisztrációs hiba folytán a szerződés megkötésekor Felek hiányosan töltötték ki annak 3.5. pontját. Erre tekintettel a szerződés 3.5. pontja kiegészül.
2. Ajánlatkérő 2018. június 18-án értesítette a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a 2018. április 13. napján megküldött Ajánlattételi felhívás 7. pontját (A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje) akként módosítja, hogy „a megvalósítandó létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 575 nap”.
Az aláírt szerződés 4.1. pontjában adminisztrációs hiba következtében nem a módosítás utáni, 575 napos időtartam szerepel a teljesítés határidejeként, hanem az Ajánlati felhívásban eredetileg rögzített 365 napos időtartam. Fentiekre tekintettel Felek módosítják a Szerződés 4.1. pontját.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 295000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 295000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben