Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:11568/2019
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Szegedi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Szeged város, ezen belül az ajánlattevő által biztosított helyszínen. Előzetes egyeztetést követően más helyszínen, amennyiben a képzésben részt vevők száma, illetve lakóhelye ezt indokolja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35430944
Postai cím: Kálvária Sugárút 84-86.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné Kovács Anikó
Telefon: +36 62554562
E-mail: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
Fax: +36 62554562
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szakkepzesszeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános nyelvi képzések lebonyolítása
Hivatkozási szám: EKR000451802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya a GINOP-6.1.3-17-2018-00026 számú, „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a középfokú végzettséggel rendelkezők körében”című projekt keretében min. 120 kontaktórás, csoportos, általános nyelvi képzések lebonyolítása 9-14 fős csoportok számára, minimum 400 fő részére.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy mennyiségi eltérés tekintetében további legfeljebb 250 fő tekintetében változatlan tartalommal rendelje meg a szolgáltatást a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül.
A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen (Fktv.) és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen és végrehajtási rendeleteiken alapulnak.
A projekt megvalósítása során Ajánlattevő vállalja, hogy a képzésben résztvevők minimum 80%-a, azaz minimum 320 fő sikeresen elvégzi a megkezdett tanfolyamát, amely arány alkalmazandó az esetlegesen megrendelt mennyiségi eltérés alapján számított létszám tekintetében is.
Ajánlatkérőnél az alábbi képzési csoportok megvalósítására nyílik lehetőség a jelentkezések függvényében:
Angol nyelv KER A1
Angol nyelv KER A2
Angol nyelv KER B1
Angol nyelv KER B2
A képzések minimum 120 óra időtartamban valósulnak meg és a képzések sikeres befejezésével tanúsítvány szerezhető. Egy tanóra időtartama 45 perc.
Egyes képzések intenzitása a résztvevői igényekhez igazodva hétköznap délutánonként, illetve hétvégén valósítható meg.
Ajánlatkérő különösen az alábbi elvárásokat támasztja a feladat teljesítése során:
• a Képző rendelkezzen a 2013. évi LXXVII. törvény 3 §-a szerinti felnőttképzési engedéllyel
• a Képző rendelkezzen a 2013. évi LXXVII. törvény 12.§ -a szerinti jelen pályázat célcsoportjának, óraszámainak megfelelő, érvényes, engedélyezett képzési programmal
• a Képző a 2013. évi LXXVII. törvény 14.§-a szerint a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtessen
• a Képző biztosítsa a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet által meghatározott tárgyi és személyi (oktatóra és képzési helyszínre vonatkozó) feltételeket
• 2013. évi LXXVII. törvény 17.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettség
Az Ajánlatkérő által elvárt, képzéshez kapcsolódó feladatok:
• A célcsoport elérésével, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása:
Ajánlattevő minimum a következő csatornákon juttatja el az információt a projekt keretében induló angol nyelvi képzéseiről a célcsoporthoz:
o ajánlattevő honlapján és/vagy Facebook oldalán,
o helyi lapokban,
o ügyfélszolgálat működtetésével,
o szórólapok, tájékoztató brossúrák segítségével, amelyeket székhelyén, esetlegesen telephelyein helyez el.
• Képzések lebonyolítása:
o a képzés technikai feltételeinek biztosítása,
o képzési helyszín biztosítása Szeged közigazgatási területén,
o képzési programnak és célcsoportnak megfelelő tananyag/jegyzet biztosítása,
o személyi feltételek biztosítása.
• A képzésen való részvétel folyamatos támogatása, a motiváció fenntartása, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse a képzésből történő lemorzsolódást, és elősegítse a képzés sikeres befejezését a résztvevők számára. Ennek érdekében a megengedett hiányzás túllépése esetén a mulasztott órák pótlására plusz költség felszámítása nélkül lehetőség biztosítása résztvevőnként egy alkalommal, ha azt a résztvevő írásban kéri.
Részletes leírás a csatolt egységes szerkezetű felhívásban és Dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvi képzések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged város, ezen belül az ajánlattevő által biztosított helyszínen. Előzetes egyeztetést követően más helyszínen, amennyiben a képzésben részt vevők száma, illetve lakóhelye ezt indokolja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya a GINOP-6.1.3-17-2018-00026 számú, „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a középfokú végzettséggel rendelkezők körében”című projekt keretében min. 120 kontaktórás, csoportos, általános nyelvi képzések lebonyolítása 9-14 fős csoportok számára, minimum 400 fő részére.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy mennyiségi eltérés tekintetében további legfeljebb 250 fő tekintetében változatlan tartalommal rendelje meg a szolgáltatást a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül.
A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen (Fktv.) és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen és végrehajtási rendeleteiken alapulnak.
A projekt megvalósítása során Ajánlattevő vállalja, hogy a képzésben résztvevők minimum 80%-a, azaz minimum 320 fő sikeresen elvégzi a megkezdett tanfolyamát, amely arány alkalmazandó az esetlegesen megrendelt mennyiségi eltérés alapján számított létszám tekintetében is.
Ajánlatkérőnél az alábbi képzési csoportok megvalósítására nyílik lehetőség a jelentkezések függvényében:
Angol nyelv KER A1
Angol nyelv KER A2
Angol nyelv KER B1
Angol nyelv KER B2
A képzések minimum 120 óra időtartamban valósulnak meg és a képzések sikeres befejezésével tanúsítvány szerezhető. Egy tanóra időtartama 45 perc.
Egyes képzések intenzitása a résztvevői igényekhez igazodva hétköznap délutánonként, illetve hétvégén valósítható meg.
Ajánlatkérő különösen az alábbi elvárásokat támasztja a feladat teljesítése során:
• a Képző rendelkezzen a 2013. évi LXXVII. törvény 3 §-a szerinti felnőttképzési engedéllyel
• a Képző rendelkezzen a 2013. évi LXXVII. törvény 12.§ -a szerinti jelen pályázat célcsoportjának, óraszámainak megfelelő, érvényes, engedélyezett képzési programmal
• a Képző a 2013. évi LXXVII. törvény 14.§-a szerint a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtessen
• a Képző biztosítsa a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet által meghatározott tárgyi és személyi (oktatóra és képzési helyszínre vonatkozó) feltételeket
• 2013. évi LXXVII. törvény 17.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettség
Az Ajánlatkérő által elvárt, képzéshez kapcsolódó feladatok:
• A célcsoport elérésével, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása:
Ajánlattevő minimum a következő csatornákon juttatja el az információt a projekt keretében induló angol nyelvi képzéseiről a célcsoporthoz:
o ajánlattevő honlapján és/vagy Facebook oldalán,
o helyi lapokban,
o ügyfélszolgálat működtetésével,
o szórólapok, tájékoztató brossúrák segítségével, amelyeket székhelyén, esetlegesen telephelyein helyez el.
• Képzések lebonyolítása:
o a képzés technikai feltételeinek biztosítása,
o képzési helyszín biztosítása Szeged közigazgatási területén,
o képzési programnak és célcsoportnak megfelelő tananyag/jegyzet biztosítása,
o személyi feltételek biztosítása.
• A képzésen való részvétel folyamatos támogatása, a motiváció fenntartása, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse a képzésből történő lemorzsolódást, és elősegítse a képzés sikeres befejezését a résztvevők számára. Ennek érdekében a megengedett hiányzás túllépése esetén a mulasztott órák pótlására plusz költség felszámítása nélkül lehetőség biztosítása résztvevőnként egy alkalommal, ha azt a résztvevő írásban kéri.
Részletes leírás a csatolt egységes szerkezetű felhívásban és Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság körében bemutatott felelős szakmai vezető tapasztalata 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes ajánlati ár (400 fő) HUF Súlyszám - 98
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A beszerzés tárgya a GINOP-6.1.3-17-2018-00026 számú, „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a középfokú végzettséggel rendelkezők körében”című projekt keretében min. 120 kontaktórás, csoportos, általános nyelvi képzések lebonyolítása 9-14 fős csoportok számára, minimum 400 fő részére.
Opcionális mennyiség: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy mennyiségi eltérés tekintetében további legfeljebb 250 fő tekintetében változatlan tartalommal rendelje meg a szolgáltatást a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül.Ezen 250 fő opcionális mennyiségi eltérés esetén a 400 főn felüli képzések a 400 főre megadott mindösszesen árnak az 1 főre jutó arányos tanfolyamdíjával kerül elszámolásra.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00026
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Idegen nyelvi képzések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41346961
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: salusinszky.andras@studioitalia.hu
Telefon: +36 302121142
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10360192241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62920000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58379956
Postai cím: Bécsi Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10757480241

Hivatalos név: Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41346961
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10360192241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az összegezés megküldésének ideje: 2019.05.28.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges