Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:11638/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.;UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.;UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba-Lökösháza tervezési szerződés
Hivatkozási szám: 4500009840
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Békéscsaba-Lökösháza tervezési szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
További tárgyak:71322000-1
71322500-6
71335000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz engedélyezési terveielkészítése kapcsán a korábban elkészült új második vágány és Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösházaállomás engedélyezési terveinek korszerűségi felülvizsgálata-, továbbá a jelenleg üzemelő vágány nyíltvonaliszakaszaira engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek beszerzése a feladat. A tervezés sorántovábbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció is el kell készíteni.
A tárgyi Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonalon az engedélyezési-, kiviteli tervek éstenderdokumentáció alapján:
- Megújul a felépítmény, az alépítmény megerősítésre kerül a 160 km/h emelt sebességű és a 225 kNtengelyterhelésű közlekedés bevezetése érdekében.
- A műszaki közlekedési paraméterek biztosítása érdekében a pályában fekvő műtárgyak is átépítésre,megerősítésre kerülnek, az ahhoz tartozó esetleges keresztező vízfolyások vízrendezésével együtt.
- Az állomások (pl. felvételi épület, állomás előtti tér, P+R parkoló, biztosító berendezés épülete) átépítésrekerülnek.
- A vágányhálózat mindenhol alkalmas lesz a forgalom igényeinek megfelelően az emelt sebességűközlekedésre.
- Új, sk+55 cm magas peronok létesülnek, melyek a vágányok szintbeni keresztezése nélkül lesznekmegközelíthetők. Ennek elősegítésére gyalogos aluljárók fognak épülni, melyek akadálymentesítéséről liftek(rámpák) fognak gondoskodni.
- Az időjárás elleni védelem érdekében perontetők (esőbeállók) és lépcsőlefedések létesülnek.
- A villamos felsővezeték is korszerűsítésre kerül.
- A téli vasútüzem biztosabbá tételéhez minden állomáson villamos váltófűtő berendezések települnek.
- Új elektronikus biztosítóberendezések létesülnek és megújulnak a távközlési berendezések továbbá a teljeskábelhálózat is.
- Az állomásokon hangos és vizuális utastájékoztató továbbá tűz- és vagyonvédelmi berendezéseket kelltelepíteni, a távfelügyelet megfelelő biztosításával.
- A szükséges helyszíneken az aktív- és passzív zajvédelmet biztosítani kell.
- A lefedett vonalszakasz hossza Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza Oh. szakaszon (868+83 - 1 171+27) 30,244km, a Kétegyháza-Medgyesegyháza állomásközben bejárati ívkorrekció (362+00 - 391+80) 2,98 km.
A tervezés során engedélyezési-, kiviteli terv és tenderdokumentáció szinten az alábbi mennyiségekértendők:
- A vonalszakaszra korábban elkészült engedélyezési tervek összes vasúti és összes kapcsolódó egyébszakág vonatkozásában a korszerűségi felülvizsgálat,
- a fenti tervek szükség szerinti áttervezése, szükség szerinti kiegészítő tervezése, a hiányzó tervek,dokumentumok elkészítése, beszerzése,
- a tervek szükség szerinti engedélyeztetése, a már kiadott engedélyek szükség szerinti módosítása,
- a korábbi tervezési munkából kimaradt (jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszai) vágány kapcsán azengedélyezési tervek elkészítése, és a teljes kétvágányú vasúti pályára, egy új egységes vasúthatósági építésiengedély megszerzése,
- részletes környezeti hatásvizsgálat készítése a felülvizsgálatnak és a jóváhagyói egyeztetéseknek /előírásoknak megfelelően,
- a kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, továbbá a környezetvédelmihatásvizsgálat eredményeként a NATURA2000 nyilatkozat megszerzése,
- a vasúti rekonstrukcióval érintett települések tekintetében a területszerzésekre vonatkozóan atelepülésrendezési terv módosítása,- a kétvágányú vasúti pálya esetében a korábban elkészült kisajátítási tervek felülvizsgálata és szükségszerint új kisajátítási tervek elkészítése-, továbbá azok földhivatali- és építéshatósági záradékoltatása is anyertes Vállalkozó feladata,
- a termőföldek végleges más célú hasznosítására vonatkozó határozatok beszerzése településenként,
- erdőterületek termelésből történő elvi kivonási engedélyeinek beszerzése településekre bontva és erdészetiigazgatóságonként,
- a tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések, helyszíni kitűzések ésvizsgálatok,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2014-HU-TMC-0309-S

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 046 - 079531

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500009840 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési Szerződés Békéscsaba Lökösháza
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Utas u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1183800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2019.06.12. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
További tárgyak:71322000-1
71322500-6
71335000-5
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz engedélyezési terveielkészítése kapcsán a korábban elkészült új második vágány és Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösházaállomás engedélyezési terveinek korszerűségi felülvizsgálata-, továbbá a jelenleg üzemelő vágány nyíltvonaliszakaszaira engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek beszerzése a feladat. A tervezés sorántovábbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció is el kell készíteni.
A tárgyi Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonalon az engedélyezési-, kiviteli tervek éstenderdokumentáció alapján:
- Megújul a felépítmény, az alépítmény megerősítésre kerül a 160 km/h emelt sebességű és a 225 kNtengelyterhelésű közlekedés bevezetése érdekében.
- A műszaki közlekedési paraméterek biztosítása érdekében a pályában fekvő műtárgyak is átépítésre,megerősítésre kerülnek, az ahhoz tartozó esetleges keresztező vízfolyások vízrendezésével együtt.
- Az állomások (pl. felvételi épület, állomás előtti tér, P+R parkoló, biztosító berendezés épülete) átépítésrekerülnek.
- A vágányhálózat mindenhol alkalmas lesz a forgalom igényeinek megfelelően az emelt sebességűközlekedésre.
- Új, sk+55 cm magas peronok létesülnek, melyek a vágányok szintbeni keresztezése nélkül lesznekmegközelíthetők. Ennek elősegítésére gyalogos aluljárók fognak épülni, melyek akadálymentesítéséről liftek(rámpák) fognak gondoskodni.
- Az időjárás elleni védelem érdekében perontetők (esőbeállók) és lépcsőlefedések létesülnek.
- A villamos felsővezeték is korszerűsítésre kerül.
- A téli vasútüzem biztosabbá tételéhez minden állomáson villamos váltófűtő berendezések települnek.
- Új elektronikus biztosítóberendezések létesülnek és megújulnak a távközlési berendezések továbbá a teljeskábelhálózat is.
- Az állomásokon hangos és vizuális utastájékoztató továbbá tűz- és vagyonvédelmi berendezéseket kelltelepíteni, a távfelügyelet megfelelő biztosításával.
- A szükséges helyszíneken az aktív- és passzív zajvédelmet biztosítani kell.
- A lefedett vonalszakasz hossza Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza Oh. szakaszon (868+83 - 1 171+27) 30,244km, a Kétegyháza-Medgyesegyháza állomásközben bejárati ívkorrekció (362+00 - 391+80) 2,98 km.
A tervezés során engedélyezési-, kiviteli terv és tenderdokumentáció szinten az alábbi mennyiségekértendők:
- A vonalszakaszra korábban elkészült engedélyezési tervek összes vasúti és összes kapcsolódó egyébszakág vonatkozásában a korszerűségi felülvizsgálat,
- a fenti tervek szükség szerinti áttervezése, szükség szerinti kiegészítő tervezése, a hiányzó tervek,dokumentumok elkészítése, beszerzése,
- a tervek szükség szerinti engedélyeztetése, a már kiadott engedélyek szükség szerinti módosítása,
- a korábbi tervezési munkából kimaradt (jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszai) vágány kapcsán azengedélyezési tervek elkészítése, és a teljes kétvágányú vasúti pályára, egy új egységes vasúthatósági építésiengedély megszerzése,
- részletes környezeti hatásvizsgálat készítése a felülvizsgálatnak és a jóváhagyói egyeztetéseknek /előírásoknak megfelelően,
- a kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, továbbá a környezetvédelmihatásvizsgálat eredményeként a NATURA2000 nyilatkozat megszerzése,
- a vasúti rekonstrukcióval érintett települések tekintetében a területszerzésekre vonatkozóan atelepülésrendezési terv módosítása,- a kétvágányú vasúti pálya esetében a korábban elkészült kisajátítási tervek felülvizsgálata és szükségszerint új kisajátítási tervek elkészítése-, továbbá azok földhivatali- és építéshatósági záradékoltatása is anyertes Vállalkozó feladata,
- a termőföldek végleges más célú hasznosítására vonatkozó határozatok beszerzése településenként,
- erdőterületek termelésből történő elvi kivonási engedélyeinek beszerzése településekre bontva és erdészetiigazgatóságonként,
- a tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések, helyszíni kitűzések ésvizsgálatok,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1183800000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A végteljesítés feltétele a Tervező vonatkozásában a tervekre történő KIKSZ [jogutódja a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontja alapján a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (ITM)] és KFF jóváhagyás megszerzése. A végleges ajánlati dokumentáció a jogi 1-2 (elkészítése Szerződés szerint Megrendelői feladat) és a műszaki 3-5 (elkészítése Szerződés szerint Konzorciumi feladat) kötetekből áll. A tervezési szerződésben rögzített mérföldkő meghatározása során ajánlatkérő azzal számolt, hogy a tervezési szakaszt követően haladéktalanul megindul a projekt megvalósítása alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás, amelynek minőségbiztosítása során megszerezhető az eljáró szervezetek (Szerződés szerint KIKSZ és KFF) jóváhagyása.
Konzorcium 3-0511-803/2018 iktatószámú akadályközlő levelében, bejelentést tett a Tervezési Szerződés I/6. mérföldkövének teljesítésével és felülvizsgálatával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a Konzorcium hatáskörén túlmutató okok miatt a teljesítés ellehetetlenült.
Az akadályközlést követően a Felek folyamatosan egyeztetettek, melynek eredményeként a Konzorcium által elkészített műszaki kötetek az ITM részére hivatalos úton megküldésre kerültek ellenőrzésre és jóváhagyásra. A Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság CEF Főosztálya 2018. december 13. napján kelt levelében tájékoztatta NIF Zrt-t, hogy a műszaki kötetekre jóváhagyását megadja.
Tekintettel azonban arra, hogy a projekt megvalósításának elrendeléséhez, a vonatkozó forrás biztosítása és ütemezésének meghatározása kormányzati döntést igényel, mely nem áll rendelkezésre, ezért a NIF Zrt. kizárólag a projekt előkészítésére vonatkozó tevékenységet folytat, az ajánlati dokumentáció kapcsán a jogi 1. és 2. kötetek nem készültek el, azok nem állnak rendelkezésre.
A fent leírtakra tekintettel a Szerződés módosítása azért vált szükségessé a 1/6. számú részteljesítés, azaz a végteljesítés vonatkozásában, mivel a részfeladatban szereplő KFF összes jogos észrevételének pótlása, valamint a tervek KFF jóváhagyásának megszerzése ellehetetlenült, mivel nem indulhatott meg a megvalósítás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás, ennek megfelelően az ajánlati dokumentáció jogi szempontú minőségbiztosítása nem kerülhetett lefolytatásra.
A projekt megvalósítása alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás elmaradásának további oka, hogy a projekt megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (továbbiakban: CEF) források felhasználásával volt tervezve, melynek érdekében a 1088/2017. (II. 13.) Korm. határozattal összhangban CEF pályázati dokumentáció került összeállításra és beadásra 2017. február 8-án. A CEF pályázati dokumentáció elbírálása megtörtént, amelynek keretében a tárgyi projekt ugyan pozitív értékelést kapott, de forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Tekintettel arra, hogy a mérföldkőben rögzített KFF ellenőrzés elmaradt, ezen munkarészre eső megbízási díj sem fizethető ki, mert ha a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a szerződésben rögzítettől oly módon tér el, hogy annak mennyisége, vagy minősége csökken, akkor az elvállalt eredmény nem valósul meg teljes körűen és erre tekintettel a Szerződéses ellenérték csökkentése szükséges - még akkor is, ha átalánydíjas szerződésről van szó.
A tervezési szerződés 11.1. pontja a fizetési feltételek vonatkozásában rögzíti, hogy a szerződés szállítói finanszírozású.
A CEF/317/2015-NFM_SZERZ projekt azonosító számú támogatási szerződés 3.1. pontja ellenben úgy rendelkezik, hogy a Támogató a Támogatás teljes összegét előlegként biztosítja, amelyet a Támogatott által benyújtott lehívások alapján több részletben utal át a Támogatott bankszámlájának javára, amely utófinanszírozást jelent.
A tervezési szerződés és a támogatási szerződés fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezései közötti ellentmondást Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás aláírása útján kívánják rendezni
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tárgyi Szerződés módosítását olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre, mivel ajánlatkérő a minőségbiztosítás lefolytatására számított.
A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a módosítás kizárólag az ellehetetlenült kikötést érinti.
A szerződésmódosítás ellenérték növekedésével nem jár, így az eredeti szerződéses érték 50%-ának meghaladása nem értelmezhető jelen szerződésmódosítás kapcsán.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1183800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1182508000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben