Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12061/2019
CPV Kód:39130000-2
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Markó utca 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
Telefon: +36 13544253
E-mail: TompeA@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000779522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000779522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irodabútorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000779522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Irodabútorok beszerzése a Budapest, Markó utca 9. sz. alatti ingatlanba. A nyertes ajánlattevő köteles a bútorokat a helyszínre leszállítani, összeszerelni és beállítani (szintezni). Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodabútorok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Markó utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodabútorok beszerzése a Budapest, Markó utca 9. sz. alatti ingatlanba. A nyertes ajánlattevő köteles a bútorokat a helyszínre leszállítani, összeszerelni és beállítani (szintezni). Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új bútorokat fogad el.
Mennyiség: 752 db irodabútor, 157 db tárgyaló berendezés, 82 db étkezői bútor, 81 db teraszbútor, 82 db salgó és gördülőpolc, 19 db fémszekrény, 4 db egyedi polc, 26 db állófogas. A műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hány év jótállást vállal az ajánlattevő a bútorokra? (minimum 1 év, az 5 év, és az ezt meghaladó vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a legmagasabb pontszámot adja)  10
2 2. Hány napot vállal az ajánlattevő a teljesítésre? (maximum 90 nap, az 50 nap, és az ennél kevesebb napra ajánlatkérő egyaránt a legmagasabb pontszámot adja (egész naptári nap)  25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő összesen 30 db különböző bútort vásárolhat meg az opció keretében. Az opciós lehetőséget a teljesítés időtartama alatt akkor veszi igénybe, ha az elhelyezési tervektől a bútorozás során el kell térnie. Az opciós bútorok a konszignációban jelzett irodabútorokkal azonos munkaállomás-bútorok.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott határidő a maximum határidő (90 nap), a tényleges teljesítési idő értékelési részszempont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek — és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek — be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek — és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek — a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
P1) csatolnia kell a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (irodabútorok szállítása) származó árbevételre vonatkozó nyilatkozatát. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdési szerint). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésre. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(8) és (11) bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. szerint.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. a közbeszerzés tárgyából (irodabútorok szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 39.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek — és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek — be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek — és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek — a Dokumentumban foglaltegyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1) be kell mutatnia a felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező idő, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bek. a) pontja, (1a) bekezdése és a 22. § szerint). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyára (irodabútor szállítása) vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) összesen több, mint 500 db irodabútorra vonatkoznak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
x A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 1 számlát nyújthat be. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§(1) és (2) bek-ben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135.§ (1), (6) bek. is irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKR-ben kerül sor, az ajánlattételi határidő lejárta után 2 órával.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A)AT-nak ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2) bek-ben foglaltakra(EKR űrlap).AK előírja a Kbt. 65.§ (7)bek. és a 66.§ (6)bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását, nemleges tartalommal is. B)AT csatolja az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V.tv 9.§(1),(2)bek. szerinti aláírási példányát,vagy aláírásmintáját. Meghatalmazott esetében a meghatalmazást is csatolni kell. C)AK a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé. D)AK a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint műszaki alkalmasság feltételeit, igazolását. E)Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tűntetni az AT nevét,székhelyét, valamint a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. F)Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő a magyar idő. H)Az ajánlati felh-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai irányadók. G)Kieg. tájékoztatás a Kbt.56.§ szerint kérhető. A hiánypótlásra a Kbt.71. §-a az irányadó.AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlást,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel szükséges az újabb hiánypótlás. H)Az eljárásban eljáró felelős akkr. közbesz.szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes, lajstromszáma: 00177. I)Ponthatárok: 0-10 Pontkiosztás módszere: 1. részszempont:egyenes arányosítás, 2. és 3. részszempont:fordított arányosítás. J)AK a Kbt. 81.§ (5)bek. alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy (vagy több) legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi ezt el. K)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (1) bek. e) pontját. L)AT-nek be kell nyújtania a kitöltött ártáblázatokat is, excel és aláírt, nem módosítható pdf. formátumban.M)Késedelmi kötbér: mértéke minden megkezdett és a késedelemmel érintett munkanap esetében 100.000,-Ft/nap, de legfeljebb a nettó szerz. ellenértéknek a 20%-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó szerz. ellenérték 25 %-a. A szerzt biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerztervezet tartalmazza. Jótállási idő: AT ajánlata szerint. N)AK 500 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az AK rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalásnál az összeget AK 10032000-00319542-00000000(MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: «Irodabútor, Markó u.9.»megjelöléssel. Egyéb formában történő nyújtás esetére AK előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. O)A bútorok egységes megjelenésének biztosítása miatt a részajánlattétel lehetővé tétele nem ésszerű, és illeszkedési problémákat is okozhat, ezért az nem biztosított. P) AK a szerződés telj. elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerz. szerinti nettó ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot, illetve a 2%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési biztosítékot köt ki a jótállási időre. A két biztosíték – a nyertes AT választása szerint – a Kbt. 134. §(6)bek. a) pontja szerinti formában teljesíthető. A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.Q)AK: ajánlatkérő, AT: ajánlattevő. R) A IV.2.6. pontban az 1 hónap 30 napot jelent. S) A megajánlott bútorok típusát is meg kell az ajánlatban adni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 149. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák