Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:12096/2019
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth-Ép Kft .
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseke Tibor
Telefon: +36 92502109
E-mail: cseke@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 1. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 1. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 3492, 3491/4, 3521 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja
közötti új átkötő út építése
Arany János u. - Mártírok ú tja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új
gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat.
A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 124 - 281345

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinakelvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei ú t 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 93062865 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) 6. A Szerződés VI. 6.2. pont:
„Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a nettó 50 millió forint összeget, úgy résszámla benyújtására nincs lehetőség, a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be.
Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó kettő résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben.
- I. részszámla az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V.5.1.1. pont szerinti érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén: -2. részszámla az az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V./5.1.1. pont szerinti érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. - végszámla az V.5.1.2. pont szerinti vállalkozói díj 100%-a mértékében az V.5.1.2. pont szerinti érték 100%-os teljesítése esetén: Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF."
7. A Szerződés VI.6.3. pont:
„Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti. hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete alapján a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen " soron rendelkezésre áll, mely hazai forrásból. a Miniszterelnökséggel GF/SZKF/30/8/2017. számon megkötött. valamint GF/SZKF/926/7/2018. számon módosított támogatási szerződés alapján kerül finanszírozásra."
----
II) VII.2.2) A módosítás okai folyt.
Vállalkozó 2019. április 24. napjától akadályoztatva volt a munkavégzésben, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt. Így a tervezett módosított befejezési határidőig, azaz 2019. május 25. napjáig 54 naptári nap időtartamra a Vállalkozó akadályoztatva volt. Megrendelő kijelenti. hogy az alábbi pótmunkák elvégzését rendelte meg Vállalkozótól. melyek szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata is alátámaszt (2. melléklet): 1.) A sétány közvilágításának kiépítése a "daday és D" Betéti Társaság 2019. május 07. napján kelt. 51/2019. számú kiviteli terve. valamint Vállalkozó 4.097.575,- Ft--Afa ajánlati ára alapján. 2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében. a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése Vállalkozó 4.211.999.-Ft-t-Afa ajánlati ára alapján. Fenti munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben, azonban gazdaságossági és műszaki indokok miatt nem lenne célszerű Vállalkozó személyének változása. A műszaki tartalmat és a Vállalkozó ajánlatát a 53. melléklet tartalmazza. Fenti pótmunkák a módosított teljesítési határidőig (2019. május 28.) nem megvalósíthatók, ezért szükséges a teljesítési határidőt 2019. július 31. napjára módosítani.
A szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel, tekintve hogy a pótmunka a munkaterülethez és a kivitelezéshez kapcsolódik , így a szerződő fél személyének változása nem lenne célszerű sem gazdasági, sem műszaki okból (141.§ (4) bekezdés b)ba)), továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg a szerződéses ellenérték 50%-át (141.§ (4) bekezdés b)bb)).
2) Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.05.28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg,belterület, 277/10, 2746/3, 2732/14, 2746/4, 2746/2, 3662 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja
közötti új átkötő út építése
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új
gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat.
A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
+ pótmunka:
1.) A sétány közvilágításának kiépítése kiviteli terv szerint
2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében, a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 101372739
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. sz. szerződésmódosítás során módosított rendelkezések (röviden):
„III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK - 3.1 pontja módosult.
Teljesítési határidő:
"...2018. december 10. + 46 naptári nap a munkaterület visszaadástól. ~ vállalt előteljesítés...
munkaterület várható visszaadása: 2019. április 01.."
-
2. sz szerződésmódosítás:
1.A Szerződés II./2.2. pont: ”A szerződés mennyisége: a konzultáció során kiadott műszaki dokumentáció. valamint a 3. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom (pótmunka) szerint.
2. A Szerződés II./2.5. pont:: ”A teljesítés helye: I. rész: Zalaegerszeg belterület, 277/10. 2746/3. 2752/14. 2746/4, 2746/2, 3462 hrsz. NUTS kód: HU223
3.A Szerződés II./2.6. pont:p: ” A jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes leírását a konzultáció során kiadott Közbeszerzési Dokumentumok része a Műszaki leírás. valamint a 3. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom (pótmunka) határozza meg.
4.A Szerződés III./3.1. pont: ”A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a teljesítési határidőig elvégzi.
Teljesítési határidő:
2019- július 31. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
Megrendelő vállalja. hogy a munkaterületet legkésőbb jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 13 napon belül atadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni. illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 3 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A 2018. december 10. napján kelt módosítás alapján a Megrendelő vállalja. hogy a munkaterületet várhatóan 2019. április 01. napján adja vissza a vállalkozó részére, aki ezt követően kizárólag a Vizslaréti árok felbővítése miatti kivitelezési munkák által akadályoztatással érintett munkákat végezheti el. A munkaterület ismételt átadásáról a Megrendelő legalább 5 munkanappal korábban értesíti a Vállalkozót.
Határidőben teljesít a Vállakozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint. amennyiben a műszaki átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben megkezdődik. A KM.VFIII.2. pontja szerint a Vállalkozó a készre jelentését a teljesítési határidőt megelőzően legalább 13 nappal köteles benyújtami. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja "
5. A Szerződés V./5.1. pont: ”A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért mindösszesen nettó 101.372.739,- forint + ÁFA azaz egyszázmillió-háromszázhetvenkettőezer-hétszázharminckilenc forint vállalkozói díj illeti meg, az alábbiak szerint:
5.1.1. eredeti műszaki tertülöm tekintetében nettó 93.062.865 ,-forint fordított ÁFA), azaz kilencvenhárommillió-hatvankettőezer-nyolcszázhatvanöt forint vállalkozói díj illeti.
5.2.1. pótmunka tekintetében 8.309.854 forint + ÁFA, azaz nyolcmillió-háromszázkilencezer-nyolcszázhetvenöt forint vállalkozói díj illeti meg.
Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt jelen vállalkozási szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezés, a pótmunka kivételével, építési hatósági engedélyköteles beruházás. ezért a munkavégzés az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII t.142.(1) bekezdése alapján fordított adózás alá eső tevékenység. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére ÁFA nélkül kell kiállítani.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára. tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
karakterkorlátra való tekintettel folyt. VI.3) pont
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Vállalkozó 2019. április 24-én 2018/2/54-1 számú építési e-főnaplón keresztül akadályközlést jelentett be,amelyben jelezte,
hogz építendő gyalogos sétány munkaterülete akadályoztatva van a sétányt határoló társasház építési projekt miatt.Az építendő sétányt mindkét oldalról a kivitelezéstől független építendő kerítés határolná,melyek kivitelezése nem valósult még meg.A sétány nyomvonalán Önkormányzati hatáskörben bontandó találhatók,melyek bontása nem történt meg.A gyalogos sétány közvilágítása mint a beruházás során felmerült többletigény,tervezése folyamatban van.Kivitelezéséhez szerződés módosításra van szükség.
Felek megállapítják. hogy a sétányt határoló kerítések kivitelezésének időbeli elhúzódása a Megrendelő és a Vállalkozó hibáján kívül.A Zalaegerszeg. 349174 hrsz-ú ingatlanon a sétány kivitelezését akadályozza.
A munkaterület átadás 2019. április 25. napján történt meg, a teljesítési határidő 2019. május 25. napja (50 naptári nap).
Karakterkorlát miatt folyt. VI.3) pont.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 93062865 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 101372739 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben