Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12115/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:HU2;HU2;HU2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság;SM Építész és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mentok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési eljárás I.
Hivatkozási szám: EKR000757232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Ajka, Letenye és Zalaegerszeg meglévő mentőállomásának átalakítására, bővítésére, felújítására, valamint Sárbogárd új mentőállomásának kialakítására a vonatkozó építési engedélyezési tervek elkészítésére/módosítására, az engedélyeztetés lebonyolítására, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre három részben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 16316000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ajka, Letenye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: 8400 Ajka, Alkotmány u.1., 2938 hrsz.; 8868 Letenye, Kárpáti u. 5., 1462/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajka és Letenye mentőállomásainak tekintetében építési engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetése. A bruttó építményszint-terület összesen 880 m2. A tervezési területek alaptérképét a közb. dok. részét képező műszaki dok. tartalmazza. Minden egyes állomás esetében, ahol a meglévő tartószerkezeten károsodás következett be, vagy tartószerkezetet érintő változás van, vagy új építés történik, talajmechanikai vizsgálat lefolytatását kéri AK. A tervezési anyag építészeti anyagrésze 3D formában PLA és DWG formátumban kell elkészülnie, BIM helységgazdálkodásra alkalmas szakmai részletezettséggel, valamint PDF/A formátumban is kerüljön átadásra.Tervező felelőssége a közműegyeztetés lefolytatása már az engedélyezési terv elkészítése előtt, annak alapján a tervek elkészítése optimális és költséghatékony műszaki tartalommal, és AK tájékoztatása, valamint a dokumentációhoz csatolandó az erről készült egyeztetési jegyzőkönyv. Építési engedélyezési terveket tartalmilag és formailag Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm.r. 8. mellékletében foglaltak szerint kell elkészíteni. Bírálati terv a kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeivel mindenben megegyező az AK részére előzetes jóváhagyásra benyújtott kivitelezési dokumentáció. A műszaki szakmai tartalom a szakmai koncepciót egyértelműen tartalmazza minden szükséges tervlapon, készüljön hozzá tartalomjegyzék. A kivitelezés dok. részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik, részletek a műszaki leírásban. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes leírását a közb.dok. részét képező általános és helyszín specifikus műszaki követelmények tartalmazzák. A tervezés ütemezése azon belül, tervezési részhatáridők, teljesítendő feladatok részletes leírása a közb. dok. részét képező szerződéstervezetben. A Tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. Tervező az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. r. előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kidolgozottsággal köteles elkészíteni a különböző fázisok tervdokumentációit, úgy hogy a tervdokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához a szükséges és elégséges minden közvetlen információt tartalmazzon, felel továbbá az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a dokumentáció készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező további alvállalkozó kiválasztásáért, az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki megfelelőségéért. Feladata, hogy amennyiben a teljesítési időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat valamennyi tervben átvezesse, további részletek szerződésben. Tervezői művezetés: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. 15. §-a, valamint az Étv. 33. § (4) bek. szerint nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalommal összesen 24 alkalommal, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján (opciós feladatrészként) épületenként és szakáganként további 1 alkalommal összesen 8 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározottszakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározottszakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalommal összesen 24 alkalommal, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján – opciós feladatrészként – épületenként és szakáganként további 1 alkalommal összesen 8 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni. Az opció ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető eseti megrendelő útján. Ajánlatkérő jogosult az alkalom-mennyiséget egyoldalúan meghatározni a fent megadott keretmennyiség (max. 8 alkalom) erejéig, az opció lehívására, a maximális szám kimerítésére nem köteles. Ajánlatkérő a szerződés alapján tervezett és kivitelezett épületre adott használatbavételi engedély jogerőssé válásig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 60 hónapig jogosult eseti megrendelő útján a művezetés megrendelésére.
Az opciós tervezői művezetés alkalomban kerül elszámolásra, a le nem hívott mennyiség ellenértékének kifizetésére AK nem köteles. 1 alkalomnak tekintendő: tervezői művezetésre történő felkészülés, helyszínre utazás, helyszíni rendelkezésre állás, e-napló bejegyzés, tervezői művezetés utáni dokumentumok elkészítése és megrendelő rendelkezésére bocsájtása.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. II.2.5) folytatás:értékelési részszempont: Ajánlati ár–összsúlyszám: 50, 1.1. értékelési alszempont: Tervezési díj (nettó Ft)–súlyszám:47, 1.2. értékelési alszempont: Tervezői művezetés díja (nettó Ft/alkalom)–súlyszám:3

II.2.1)
Elnevezés: Sárbogárd
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: 7000 Sárbogárd, Árpád utca 932/28 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sárbogárd mentőállomásának tekintetében építési engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetése.A bruttó építményszint-terület összesen 509,3 m2. A tervezési területek alaptérképét a közb. dok. részét képező műszaki dok. tartalmazza. Minden egyes állomás esetében, ahol a meglévő tartószerkezeten károsodás következett be, vagy tartószerkezetet érintő változás van, vagy új építés történik, talajmechanikai vizsgálat lefolytatását kéri AK. A tervezési anyag építészeti anyagrésze 3D formában PLA és DWG formátumban kell elkészülnie, BIM helységgazdálkodásra alkalmas szakmai részletezettséggel, valamint PDF/A formátumban is kerüljön átadásra. Tervező felelőssége a közműegyeztetés lefolytatása már az engedélyezési terv elkészítése előtt, annak alapján a tervek elkészítése optimális és költséghatékony műszaki tartalommal, és AK tájékoztatása, valamint a dokumentációhoz csatolandó az erről készült egyeztetési jegyzőkönyv. Építési engedélyezési terveket tartalmilag és formailag Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm.r. 8. mellékletében foglaltak szerint kell elkészíteni. Bírálati terv a kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeivel mindenben megegyező az AK részére előzetes jóváhagyásra benyújtott kivitelezési dokumentáció. A műszaki szakmai tartalom a szakmai koncepciót egyértelműen tartalmazza minden szükséges tervlapon, készüljön hozzá tartalomjegyzék. A kivitelezés dok. részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik, részletek a műszaki leírásban. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes leírását a közb.dok. részét képező általános és helyszín specifikus műszaki követelmények tartalmazzák. A tervezés ütemezése azon belül, tervezési részhatáridők, teljesítendő feladatok részletes leírása a közb. dok. részét képező szerződéstervezetben. A Tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. Tervező az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. r. előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kidolgozottsággal köteles elkészíteni a különböző fázisok tervdokumentációit, úgy hogy a tervdokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához a szükséges és elégséges minden közvetlen információt tartalmazzon, felel továbbá az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a dokumentáció készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező további alvállalkozó kiválasztásáért, az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki megfelelőségéért. Feladata, hogy amennyiben a teljesítési időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat valamennyi tervben átvezesse, további részletek szerződésben. Tervezői művezetés: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. 15. §-a, valamint az Étv. 33. § (4) bek. szerint nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalom összesen 12 alkalom, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján (opciós feladatrészként) épületenként és szakáganként további 1 alkalommal összesen 4 alkalom helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalommal összesen 12 alkalommal, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján – opciós feladatrészként – épületenként és szakáganként további 1 alkalommal összesen 4 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni. Az opció ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető eseti megrendelő útján. Ajánlatkérő jogosult az alkalom-mennyiséget egyoldalúan meghatározni a fent megadott keretmennyiség (max. 4 alkalom) erejéig, az opció lehívására, a maximális szám kimerítésére nem köteles. Ajánlatkérő a szerződés alapján tervezett és kivitelezett épületre adott használatbavételi engedély jogerőssé válásig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 60 hónapig jogosult eseti megrendelő útján a művezetés megrendelésére.
Az opciós tervezői művezetés alkalomban kerül elszámolásra, a le nem hívott mennyiség ellenértékének kifizetésére AK nem köteles. 1 alkalomnak tekintendő: tervezői művezetésre történő felkészülés, helyszínre utazás, helyszíni rendelkezésre állás, e-napló bejegyzés, tervezői művezetés utáni dokumentumok elkészítése és megrendelő rendelkezésére bocsájtása.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. II.2.5) folytatás:értékelési részszempont: Ajánlati ár–összsúlyszám: 50, 1.1. értékelési alszempont: Tervezési díj (nettó Ft)–súlyszám:47, 1.2. értékelési alszempont: Tervezői művezetés díja (nettó Ft/alkalom)–súlyszám:3

II.2.1)
Elnevezés: Zalaegerszeg
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Ady Endre u. 69. szám, 3319 hrsz.; 8900 Zalaegerszeg, Botfy L. u. 3. szám, 3318 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zalaegerszeg mentőállomásának tekintetében építési engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetése. A bruttó építményszint-terület összesen 1475,7 m2. A tervezési területek alaptérképét a közb. dok. részét képező műszaki dok. tartalmazza. Minden egyes állomás esetében, ahol a meglévő tartószerkezeten károsodás következett be, vagy tartószerkezetet érintő változás van, vagy új építés történik, talajmechanikai vizsgálat lefolytatását kéri AK. A tervezési anyag építészeti anyagrésze 3D formában PLA és DWG formátumban kell elkészülnie, BIM helységgazdálkodásra alkalmas szakmai részletezettséggel, valamint PDF/A formátumban is kerüljön átadásra. Tervező felelőssége a közműegyeztetés lefolytatása már az engedélyezési terv elkészítése előtt, annak alapján a tervek elkészítése optimális és költséghatékony műszaki tartalommal, és AK tájékoztatása, valamint a dokumentációhoz csatolandó az erről készült egyeztetési jegyzőkönyv. Építési engedélyezési terveket tartalmilag és formailag Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm.r. 8. mellékletében foglaltak szerint kell elkészíteni. Bírálati terv a kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeivel mindenben megegyező az AK részére előzetes jóváhagyásra benyújtott kivitelezési dokumentáció. A műszaki szakmai tartalom a szakmai koncepciót egyértelműen tartalmazza minden szükséges tervlapon, készüljön hozzá tartalomjegyzék. A kivitelezés dok. részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik, részletek a műszaki leírásban. A jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes leírását a közb.dok. részét képező általános és helyszín specifikus műszaki követelmények tartalmazzák. A tervezés ütemezése azon belül, tervezési részhatáridők, teljesítendő feladatok részletes leírása a közb. dok. részét képező szerződéstervezetben. A Tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. Tervező az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. r. előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kidolgozottsággal köteles elkészíteni a különböző fázisok tervdokumentációit, úgy hogy a tervdokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához a szükséges és elégséges minden közvetlen információt tartalmazzon, felel továbbá az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a dokumentáció készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező további alvállalkozó kiválasztásáért, az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki megfelelőségéért. Feladata, hogy amennyiben a teljesítési időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat valamennyi tervben átvezesse, további részletek szerződésben. Tervezői művezetés: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. 15. §-a, valamint az Étv. 33. § (4) bek. szerint nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalom összesen 12 alkalom, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján (opciós feladatrészként) épületenként és szakáganként további 1alkalom összesen 4 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt épületenként és szakáganként kötelezően 3 alkalommal összesen 12 alkalommal, továbbá ezen felül az Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján – opciós feladatrészként – épületenként és szakáganként további 1 alkalommal összesen 4 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni. Az opció ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető eseti megrendelő útján. Ajánlatkérő jogosult az alkalom-mennyiséget egyoldalúan meghatározni a fent megadott keretmennyiség (max. 4 alkalom) erejéig, az opció lehívására, a maximális szám kimerítésére nem köteles. Ajánlatkérő a szerződés alapján tervezett és kivitelezett épületre adott használatbavételi engedély jogerőssé válásig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 60 hónapig jogosult eseti megrendelő útján a művezetés megrendelésére.
Az opciós tervezői művezetés alkalomban kerül elszámolásra, a le nem hívott mennyiség ellenértékének kifizetésére AK nem köteles. 1 alkalomnak tekintendő: tervezői művezetésre történő felkészülés, helyszínre utazás, helyszíni rendelkezésre állás, e-napló bejegyzés, tervezői művezetés utáni dokumentumok elkészítése és megrendelő rendelkezésére bocsájtása.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. II.2.5) folytatás:értékelésirészszempont: Ajánlati ár–összsúlyszám: 50, 1.1. értékelési alszempont: Tervezési díj (nettó Ft)–súlyszám:47, 1.2. értékelési alszempont: Tervezői művezetés díja (nettó Ft/alkalom)–súlyszám:3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 244 - 558791
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ajka, Letenye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43320062
Postai cím: Podmaniczky Utca 57. II/14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepepvill.hu
Telefon: +36 706130565
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7216000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építményvillamossági tervezés, tartószerkezeti tervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Sárbogárd
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SM Építész és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95878740
Postai cím: Bástya Utca 37
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: info@smepitesz.hu
Telefon: +36 96206724
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96566056
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építmény gépésztervező, épületvillamossági tervező,tartószerkezeti tervező

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Zalaegerszeg
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023536 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész nyertes ajánlattevő: GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Podmaniczky Utca 57. II/14.; adószám: 25448009242; 2. rész nyertes ajánlattevő: SM Építész és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya Utca 37.; adószám:13254209208.
3. rész: Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné vált.
Ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként: 1. rész: GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Podmaniczky Utca 57. II/14. adószám: 25448009242;H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7632 Pécs, Víg utca 1/1. adószám: 12777477202; TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. adószám:11474762211; Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft., 1191 Budapest, Ady Endre Út 32-40. adószám:22799894243;TriArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft., 1188 Budapest, Bocskai Utca 22/A. adószám:22954952243;MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. adószám: 13079909243;
2. rész: SM Építész és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya Utca 37.; adószám:13254209208; H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7632 Pécs, Víg utca 1/1. adószám: 12777477202;MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.adószám:13079909243; Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft., 1191 Budapest, Ady Endre Út 32-40. adószám:22799894243; TriArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft., 1188 Budapest, Bocskai Utca 22/A. adószám: 22954952243;TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. adószám:11474762211; GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Podmaniczky Utca 57. II/14. adószám: 25448009242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)