Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12134/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Csákvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiss László egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csákvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59088796
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodrogai László
Telefon: +36 22582310
E-mail: titkarsag@csakvar.hu
Fax: +36 22582310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csakvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás 2019
Hivatkozási szám: EKR000606712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Csákvár Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 345408405 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55521100-9
További tárgyak:55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: HU-2481 Csákvár, a nyertes ajánlattevő által biztosított tálalási hely(ek), a szociális étkeztetés tekintetében az igénybe vevők címei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csákvár Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében a mindekor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján.
A nyertes ajánlattevő a szolgáltatást, a szerződésszerű teljesítés maradéktalan ellátásához szükséges saját gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel köteles végezni úgy, hogy az Ajánlatkérő által meghatározott a meghatározott ételmennyiséget az előírt minőségben biztosítani tudja. A nyertes ajánlattevő a közétkeztetési szolgáltatást saját tálalókonyhával ellátott helyszínen köteles biztosítani.
Az étkeztetésnek meg kell felelnie az óvodásokra és az iskolásokra vonatkozó mennyiségi összetételi és minőségi előírásoknak, valamint a HACCP rendszer követelményeinek.
Az ellátottak száma tekintetében a mennyiségi adat a szerződés teljesítése során az előre nem látható hiányzásokkal (pl: járvány, vírusos megbetegedések) és előre lejelentett hiányzásokkal (pl: tanítás nélküli munkanap) eltérhet.
Ellátotti csoportok, illetőleg adagszámok (tájékoztatásul a 2018. évi létszám alapján):
Bölcsőde – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – összesen 1.707 adag
Óvoda – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – összesen 22.269 adag
Iskola 3x étkezés – tízórai, ebéd, uzsonna – 29.895 adag
Iskola 1x étkezés – ebéd – 12.968 adag
Iskola szünidei étkezés – 1.222 adag
Szociális otthon – reggeli, ebéd, vacsora – 9.287 adag
Gondozási Központ és Idősek Otthona – reggeli, ebéd – 1.330 adag
Szociális étkezés házhoz szállítással – ebéd – 6.249 adag
Ennek megfelelően az Ajánlatkérő – figyelemmel az előző évek változásaira – a közbeszerzés mennyiségét a fenti adagszámok 80%-ában határozza meg azzal, hogy legfeljebb +30%-ig eltérhet (opció).
A különböző korcsoportok szerinti létszám a szerződés időtartama alatt változik.
Ajánlattevő feladata az ételek elkészítése, kért határidőig történő kiszállítása, ételek kiosztása (tálalás asztalhoz történő felszolgálással) az Ajánlattevő által biztosított tálalási helyen.
Azonnali rendelkezésre állás 2 órán belül abban az esetben, ha a kórház csákvári telephelyéről szállítanak be időseket.
A szociális ellátottak esetén az ellátást házhoz szállítással csere ételhordóban vagy eldobható dobozokban kell teljesíteni.
Az Ajánlattevőnek kell biztosítania a kiszállításhoz szükséges és közegészségügyi szempontból elfogadott szállítóedényeket, illetve szállítóeszközöket megfelelő mennyiségben.
Az Ajánlattevő ajánlati ára a szerződés megkötésétől számított 12 hónapig nem változtatható, azt követően évente egy alkalommal emelhető az ár, a következő módon kiszámított mértékben: Az áremelés mértéke = a munka törvénykönyve, Mt. 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott legkisebb munkabér éves emelkedésének a mértéke (%) x 0.3 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül az élelmiszerek áremelkedésének mértéke (%) x 0,4 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül a háztartási energia áremelkedésének mértéke (%) x 0,3. A szerződő felek a piaci viszonyok mérlegelése alapján közös megegyezéssel magasabb emelésben is megállapodhatnak.
Az Ajánlattevő feladata a diétás étkezés biztosítása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint. (Tájékoztató mennyiség: a teljes mennyiség 4%-a).
A részajánlat tételének kizárásának indoka: A településen szóba jöhető tálalóhelyek száma igen korlátozott, továbbá az egyes ellátotti csoportok létszáma rendkívül alacsony, így a beszerzés mennyisége ésszerűen nem osztható.
Fizetés: Saját költségvetésből finanszírozva. Kifiz. Kbt.135.§ szerint, Ptk.6:130. § (1)-(2) alapján, igazolt teljesítést követően utólag, banki átutalás. Szerz. és kifiz. HUF-ban. Telj.ig alapján megrendelőnként havi 1 számla. Kbt.135§(5-6) irányadó, előleg nincs. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) irányadó. Részletek a szerz.tervezetben.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok/súlyszámok
1. Étkezési vezető (dietetikus) alkalmassági feltételhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)/10
2. Az alapanyagok helyi termelőktől történő beszerzésének vállalása a teljes alapanyag mennyiség %-ában (min. 0% - max. 10%)/ 10
3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)/90
Ajánlatkérő (AK) a többváltozatú ajánlattételt kizárja.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlati bizt: 1.000.000,- Ft befiz fiz számlára, számlaszám: 73611060-10267350 B3 Takarék
Igazolás módja: Óvadékra von. átutalási megb., v bevételi pénztárbiz., pénzügyi int. v biztosító garancialevele, garanciaszerz, v kezességi szerz. v biztosítási szerz. alapján kiállított - készfiz kezességváll. tartalmazó – kötelezvény. A garanciaváll nyil v kezességvállalásról sz. nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartás tv szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak!
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 095 - 230650
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiss László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19873804
Postai cím: Radnóti Utca 27
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209806481
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 271418140
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 345408405
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: dietetikusi feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő: Kiss László egyéni vállalkozó (8083 Csákvár, Radnóti utca 27., adószáma: 61249424-2-27). Az ajánlattevő ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.1. Étkezési vezető (dietetikus) alkalmassági feltételhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36): 36 hónap 1.2. Az alapanyagok helyi termelőktől történő beszerzésének vállalása a teljes alapanyag mennyiség %-ában (min. 0% - max. 10%): 8 %
1.3. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 69 081 681 Ft, amely a tervezett mennyiségek alapján számított éves összeg.
2. A szerződés eredetileg becsült összértéke a Kbt. 17. § (3) bekezdés b) pontja alapján került megállapításra.
3. Egységárak:
3.1.reggeli bölcsődés gyermekek számára: 133 Ft/adag
3.2. tízórai bölcsődés gyermekek számára: 27 Ft/adag
3.3. meleg ebéd bölcsődés gyermekek számára: 372 Ft/adag
3.4. uzsonna bölcsődés gyermekek számára: 109 Ft/adag
3.5 reggeli óvodás gyermekek számára: 133 Ft/adag
3.6. tízórai óvodás gyermekek számára: 27 Ft/adag
3.7. meleg ebéd óvodás gyermekek számára: 312 Ft/adag
3.8. uzsonna óvodás gyermekek számára: 117 Ft/adag
3.9. tízórai 7-10 éves iskolás gyermekek számára: 165 Ft/adag
3.10. ebéd 7-10 éves iskolás gyermekek számára: 652 Ft/adag
3.11. uzsonna 7-10 éves iskolás gyermekek számára: 220 Ft/adag
3.12. tízórai 11-14 éves iskolás gyermekek számára: 165 Ft/adag
3.13. ebéd 11-14 éves iskolás gyermekek számára: 652 Ft/adag
3.14. uzsonna 11-14 éves iskolás gyermekek számára: 220 Ft/adag
3.15. reggeli felnőttek 70. év fölött (idős) korosztály (szociális étkeztetés) számára: 175 Ft/adag
3.16. ebéd felnőttek 70. év fölött (idős) korosztály (szociális étkeztetés) számára házhoz szállítva egyadagos csomagolásban: 600 Ft/adag
3.17. vacsora felnőttek 70. év fölött (idős) korosztály (szociális étkeztetés) számára: 370 Ft/adag.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)