Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1217/2019
CPV Kód:72319000-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Kinga
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172092018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172092018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orbis adatbázis előfizetése (KBF/511/2018)
Hivatkozási szám: EKR001172092018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72319000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése (fix időtartam: 12 hónap, opció: 2x12 hónap), mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, riport és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egyidejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgáltatást.
A részletes előírásokat a Dokumentáció II. számú mellékletét képező Követelményspecifikáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orbis adatbázis előfizetése (KBF/511/2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72319000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése (fix időtartam: 12 hónap, opció: 2x12 hónap), mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, ri-port és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egy-idejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgálta-tást.
A részletes előírásokat a Dokumentáció II. számú mellékletét képező Követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a 12 hónapra szóló előfizetést 2 alkalommal további 1 évre megrendelni, a szerződéstervezetben rögzített módon.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő igényeinek a Követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és funkcionális követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Előzetes igazolás:
a) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) ajánlatában 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban: Korm.rend.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4. § (1), (3)-(4) bek., 5. § (1) bek., 6-7.§-nak megfelelően az EKR-ben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
b) Az alkalmassági követelmények igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet (személy) képviseletében az ajánlattevő tölti ki az ESPD-t az EKR-ben, szervezetenként külön-külön (Korm.r. 15. § (1) bekezdés).
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67.§ (4) bek-re vonatkozó nyilatkozatát.
Részletes igazolás:
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívása alapján, a Korm. rend. 1.§ (2), (3) és (7) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
a) A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a Korm.rend. 8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
b) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm.rend. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
c) Az ajánlattevőnek a Korm.rend. 13.§-a alapján az EKR-ben elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy cégadataiban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben igen, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Korm.rend. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.rend. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További információ az ajánlati dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az ajánlatban az ESPD IV. részének „alfa” pontjában előzetesen nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) elegendő csak azon alkalmassági feltétel(ek)ről nyilatkoznia, amely(ek) igazolásához az ajánlattevő bevonja.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet a G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó alábbi igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására nyújtja be:
G1. A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozni kell az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységéből (Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása azért nem lehetséges, mert olyan jogi formában működik, a nyilatkozat helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ebben az esetben a gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevő az alkalmasság vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt alkalmassági feltételek igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és az alkalmassági feltételek igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 19. § (2), (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevő és/vagy a kapacitást nyújtó szervezet által az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya (Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte a 200.000 EUR összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az ajánlatban az ESPD IV. részének „alfa” pontjában előzetesen nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) elegendő csak azon alkalmassági feltétel(ek)ről nyilatkoznia, amely(ek) igazolásához az ajánlattevő bevonja.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az M1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó alábbi igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására nyújtja be:
M1. A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásától (VI.5 pont) visszafelé számított 36 hónapban teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése nyújtása) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a kapcsolattartó neve és elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgyának leírása, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- a teljesítés mennyisége (szolgáltatás nyújtásának időtartama),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a szerződést kötő másik fél a Korm. rend. 22. § (1) bekezdés a) pont szerinti ajánlatkérő szervezetnek minősül, akkor a referenciák igazolása a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt, fenti tartalmú igazolással történhet. Egyéb esetben a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás vagy az ajánlattevő/kapaitást nyújtó szervezet saját nyilatkozata is elfogadható.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés befejező időpontjának az elmúlt 3 évbe (36 hónap) bele kell esnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 21/A. §, 22. § (4), (5), és 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevő és/vagy a kapacitást nyújtó szervezet rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, legalább 12 hónap folyamatos időtartamú, Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát.
Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap, a kifizetés átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (6) és 136. § (1)-(2) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a 242/2017 (XII.19.) Kormányrendelet (e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően a https://ekr.gov.hu címen, az EKR001172092018 azonosító alatt érhetőek és tölthetőek le, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor. Az eljárás során az Ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált elérhetőségekre küldi az értesítéseket.
2. Amennyiben ajánlattevő más ajánlattevőkkel közösen kíván ajánlatot benyújtani, vagy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet (személyt), illetve a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván bevonni, ezen gazdasági szereplőket már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó elektronikus űrlapok a későbbiekben rendelkezésre álljanak a rendszerben.
3. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzékét, valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően jelölje meg (a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot „nemleges” válasz esetén is be kell nyújtani.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.
7. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
8. Üzleti titok: Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
9. Az eljárásban valamennyi határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és az egyéb végrehajtási rendeletben foglaltak az irányadóak.
11. FAKSZ neve: Székely Márta (lsz: 00065), Horváth Éva (lsz: 00399).
12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és az azokban az ajánlattevők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46.§ (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, valamint negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire, azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve észszerűtlen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák