Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12218/2019
CPV Kód:85145000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000711522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000711522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-758_Labor. szolgáltatások DE KEK részére
Hivatkozási szám: EKR000711522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-758_Közreműködői szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház központi laboratóriumának és mintavételi helyeinek teljes körű működtetésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-758_Labor. szolgáltatások DE KEK részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: DE KEK Kp-i Labor., Mikrobiol. Labor. 4031 Db., Bartók B. út 2-26.; mintavételi helyek:4026 Db., Bethlen u. 11-17. I-II. em.;4032 Db., Jerikó u. 27;4029 Db. Faraktár u. 74.,4031 Db. Angyalföld tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház központi laboratóriumának és mintavételi helyeinek teljes körű működtetése.
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórhát járó- és fekvőbetegei számára II. progresszivitási szint besorolású orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológiai laboradiagnosztika tevékenység körébe tartozó szolgáltatás biztosítása 24 hónapra szóló közreműködési szerződés keretében, a személyi és tárgyi feltételek nyertes ajánlattevő részéről történő, folyamatos és teljes körű biztosításával, a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és szakmai előírásoknak – különös tekintettel a szakmai protokollok, irányelvek, módszertani levelek szakmai követelmény- rendszerére – megfelelő tartalommal.
A szerződés legfeljebb egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható.
Várható éves járóbeteg beavatkozás száma: 5.500.000 db/év + 20 %
Várható éves fekvőbeteg beavatkozás száma: 550.000/év + 20 %
Fekvőbeteg ágyak száma: 1133 db.
Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlat tételi lehetőséget: Egy komplex szolgáltatás megrendeléséről van szó, így munkaszervezési, organizációs feltételek, valamint az ellátandó feladatok közötti szoros összefüggések, továbbá a költséghatékonyság érdekében nem célszerű jelen szolgáltatás tekintetében a részajánlat tételt biztosítani.
Alkalmassági követelmények:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
M.1.1.) 1 fő Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos szakképesítésű szakembert, aki a szakképesítés után legalább 60 hónap laboratóriumi gyakorlattal, ezen belül legalább 12 hónap vezetői gyakorlattal rendelkezik.
M.1.2.) 1 fő Orvosi mikrobiológiai szakorvos szakképesítésű szakembert, aki a szakképesítés után legalább 36 hónap laboratóriumi gyakorlattal rendelkezik.
M.1.3.) 1 fő minőségbiztosításért felelős szakembert, aki legalább 36 hónap laboratórium gyakorlattal és képzést igazoló dokumentumokkal rendelkezik az MSZ EN ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 szabványok ismeretéről.
M.2.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett és hat éven belül (72 hónap) teljesített legalább 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő, II. progresszivitási szintű orvosi diagnosztikai laboratórium és mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium működtetéséről szóló, legalább 793 fekvőbeteg ággyal rendelkező, humán egészségügyi intézmény részére történő teljesítést igazoló referenciával, amely legalább 12 hónapos folyamatos teljesítésre vonatkozik.
M.2.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett és hat éven belül (72 hónap) teljesített referenciával, amely legalább 3.850.000 db járóbeteg beavatkozás és összesen legalább 385.000 db fekvőbeteg beavatkozás elvégzését igazolja. A referencia igazolható egy vagy több szolgáltatás megrendelésből származó szerződéssel.
M.3.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik humán labordiagnosztikai szolgáltatásokra vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015, és MSZ EN ISO/IEC 27001:2014, és MSZ EN ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.
(Karakterkorlát miatt további inf. a közbesz. dokumentumokban.)


II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont kiegészítése: a szerződés legfeljebb egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható.
Projekttársaság: Nincs lehetőség a Kbt. 35. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek. szerint. (Karakterkorlát miatt további inf. a közbesz. dokumentumokban.)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
I. Késedelmi kötbér 1. tesztüzem sikertelen elvégzése 20 MFt; Szolgáltatás késedelmes megkezdése 10 MFt/nap.
Leletátfordulási idő túllépése a késedelembe esett vizsgálat NEAK bevételének %-os értéke napi rutin v: 100%,napi sürgős v: 120%,napi extrasürgős v: 150%,speciális v: 100%.
II. Meghiúsulási kötbér 80 MFt.
Az ajánlattétel,számlázás és az elszám. pénzneme:HUF. AK előleget nem fizet. Az AT havonta jogosult szlát kiállítani. Tárgyhavi teljesítmény jelentésének NEAK általi visszaigazolását követően tört. a kifizetés.
A szlák kiegy. átutalással kerül sor a telj.igazolást köv., a Kbt. 135.§ (1),(5)-(6) bek-ben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben, a 43/1999. (III.3.) Kr. és az 1997:LXXXIII. tv. 9/A.§ a) pontjában fogl. feltételeknek megfelelően, a szla kézhezvételétől szám. 60 napos fiz. határidővel. NEAK általi fin. felróható visszavonása a soron köv. elszámolás alkalmával a közreműködői díjból levonásra.
AK felhívja a figy. a Ptk. 6:155. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1. Az M.1.1. pontban meghat. szakember orvosi laboratóriumi diagnosztika szakképesítése megszerz. köv. 60 hó-n felüli többlet szakmai tapasztalata. Egész hó-ban megadva, előny a több. (min. 0 hó., max. 36 hó.) Súlyszám: 15
2. Az M.1.2. pontban meghat. szakember orvosi mikrobiológiai szakképesítése megszerz. köv. 36 hó-n felüli többlet szakmai tapasztalata. Egész hó-ban megadva, előny a több. (min. 0 hó., max. 36 hó.) Súlyszám: 15
3. Nettó ajánlati ár (Ft). Súlyszám: 70
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. A Kbt. 114. § (2) bek-re figy. AK rögzíti, h. az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. von.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13. AK figy. a Kbt. 81. § (5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14. AK helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja. Időpont: 2019.07.11. 10:00 óra; találkozás: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Hotel épület, földszint, Főigazgatói Titkárság előtt.
15. FAKSZ: dr. Csepregi Judit (lajstromszám: 01020).
16. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-ban meghatározott időpontokra a közép- európai idő (CET) az irányadó.
17. A nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 5 millió Ft/kár és legalább 50 millió Ft/év mértékű közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (humán egészségügyi klinikai laboratóriumi vizsgálatok) elvégzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
18. Szakmai ajánlat: AT köteles bemutatni az általa felhasználni kívánt gépparkot, mellyel a szolgáltatás tárgyát biztosítani fogja. A felhasználni kívánt gépparkot teljesítési helyenként kell bemutatni. Olyan részletességgel kell bemutatni valamennyi használni kívánt berendezést, eszközt, műszert, melyből megállapítható, hogy valamennyi előírt szolgáltatást, vizsgálatot, az elvárt mennyiségben és minőségben a minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek megfelelően biztosítani tudja AT.
A géppark tételes felsorolásán túl a labortechnikai berendezések szakmai-műszaki leírását, specifikációját is szükséges csatolni, melyben ki kell térni a felvett villamos teljesítményre, hűtési, fűtési igényre illetve vízfogyasztásra is. A gépparkot bemutató felsorolásnak tartalmaznia kell, hogy mely labortechnikai berendezések telepítésre kötelezettek. A telepítésre kötelezett berendezések esetében telepítési terv csatolandó, mely magában foglalja a műszaki csatlakozási tervet is. Az ajánlat részeként csatolni kell a berendezési alaprajzot, melyben AT jelöli a telepítendő berendezések, gépek helyét, azoknak műszaki csatlakozását, teljesítmény adatait statikai szakvéleményt, h. az esetleges tervezett átalakítások, ill. a telepítendő készülékek statikai szempontból végrehajthatóak ill. telepíthetőek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
A jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontjának folytatása:
Az ajánlatban csatolandó valamennyi alkalmazni kívánt berendezés tekintetében a megajánlott berendezésre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint az eszköz megfelel a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet, vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben és a16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapkövetelményeknek.
19. Értékelés módszerei: minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás; ajánlati ár: fordított arányosítás.
20. A fenti M.1.), M.2.) és M.3.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
21. Ajánlattevő nem jogosult többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni.
22. Az ajánlati kötöttség hatvan nap.
23. Az ajánlatok bontása elektronikusan az EKR-ben történik. A bontás időpontja: 2019.07.17. 13:30 óra.
24. AK táj. a gazd. szereplőket, h. jelen eljárásban nem alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghat. eredménytelenségi okot.
A IV.1.11) pontban a nettó ajánlati ár a következő elemekből áll:
3. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a járóbeteg szakellátás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában az ide tartozó aktuális NEAK díjtétel százalékában %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (maximum 99,00%) Súlyszáma: 5
4. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen százalékos arányában csökkentett havi intézeti labor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) és az aktuális országos alapdíj szorzatával meghatározott díj százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (maximum 99,00%) Súlyszáma: 25
5. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen százalékos arányában csökkentett havi intézeti labor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) pontérték feletti 50.000.000.(ötven millió) lebegő pontig terjedő teljesítmény volumenhez tartozó NEAK díjtétel százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (maximum 99,00%) Súlyszáma: 10
6. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a mindenkori tárgyhavi járóbeteg laboratóriumi szolgáltatás jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában, a DE KEK által üzemeltetett járóbeteg szakellátások által tárgyhónapban végzett laborvizsgálati volumen százalékos arányában csökkentett havi intézeti labor TVK (azaz szolgáltatói labor TVK) pontérték plusz 50.000.000. (ötven millió) lebegő pont feletti teljesítmény volumenhez tartozó NEAK díjtétel százaléka %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb (maximum 99,00%) Súlyszáma: 9
7. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a külföldi ill. egyezményes jogcímen finanszírozott ellátási teljesítmény vonatkozásában az ide tartozó aktuális NEAK díjtétel százalékában. %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb, ugyanaz az érték adandó meg a külföldikre és az egyezményesekre (maximum 99,00%) Súlyszám: 3
8. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás a fekvőbeteg ellátás részére végzett lejelentett és elfogadott vizsgálatok vonatkozásában az aktuális országos járó pont forint értékének százalékában. %-ban megadva, 2 tizedes pontossággal, előny a kevesebb
(maximum 99,00%) Súlyszám: 18
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)