Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12328/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Szeged-Csanádi Egyházmegye
Teljesítés helye:6720 Szeged, Roosevelt tér 6., hrsz.: 3852 és a projekt teljeskörű megvalósításával összefüggő területek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyházmegye
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26697727
Postai cím: Aradi vértanúk Tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
Telefon: +36 62420932
E-mail: emodi@szeged-csanad.hu
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyházmegye
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tóth Péter-ház mérnök
Hivatkozási szám: EKR000431642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés a "Tóth Péter-Ház felújítása, újrahasznosítása, 6720 Szeged, Roosevelt tér 6.” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges komplex beruházás-lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A beruházás kivitelezési részének előkészítése:
- A műszaki dokumentáció előkészítése, a rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli dokumentáció alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően
- A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során szakmai támogatás nyújtása
- a beruházási folyamat előzetes megvalósítási kiviteli és pénzügyi ütemtervének elkészítése. Ütemekre bontott időbeli és térbeli organizációs terv készítése.
- kivitelezés megkezdése előtt, illetve a kivitelezés során folyamatosan ellenőrzi, hogy a tervdokumentáció a Megrendelő által megadott szempontok szerinti
- a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények ellenőrzése, szükség esetén a dokumentációk kiegészítése
- hiányzó szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése, esetleges jogutódlások beszerzése
A beruházás megvalósítása:
- folyamatos (minimálisan 4 óra / munkanap) helyszíni projektvezető mérnök vagy projektvezető-helyettes jelenléttel biztosítja a projekt lebonyolítását a projekt teljes ideje alatt.
- a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységet ellátja
- hetenkénti gyakorisággal helyszíni kooperációs értekezleteket szervez
- napi szintű folyamatos tevékenységgel teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatokat
- elkészítteti a vállalkozókkal a kivitelezési munkák részletes vonalas építési ütemtervét kiemelve a véghatáridő betartásához szükséges részhatáridős teljesítéseket. Folyamatosan vizsgálja az aktuálisan kritikus úton lévő tevékenységeket
- az építési naplót megnyitja és lezárja, a jogszabályban rögzített Építtetői feladatokat teljes kőrűen ellátja
- a vonatkozó előírások szerint (MSz, EN, stb.) minőségbiztosítási tervet készíttet
- elvégzi a kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a vállalkozói minőségtanúsítás folyamatos számonkérését, az eltakarásra kerülő munkák átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését, valamint a vállalkozói teljesítés igazolások kiadását
- ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét
- Megbízó folyamatos tájékoztatása
- Műszaki átadás-átvétel megszervezése és kapcsolódó feladatok ellátása
- a létesítmény beüzemelési folyamatának megszervezése,
- Jótállással és garanciával kapcsolatos feladatok
Költség ellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a feladatleírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tóth Péter-ház mérnök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71244000-0
További tárgyak:71248000-8
71318000-0
71520000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Roosevelt tér 6., hrsz.: 3852 és a projekt teljeskörű megvalósításával összefüggő területek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a "Tóth Péter-Ház felújítása, újrahasznosítása, 6720 Szeged, Roosevelt tér 6.” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges komplex beruházás-lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A beruházás kivitelezési részének előkészítése:
- A műszaki dokumentáció előkészítése, a rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli dokumentáció alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően
- A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési során szakmai támogatás nyújtása
- a beruházási folyamat előzetes megvalósítási kiviteli és pénzügyi ütemtervének elkészítése. Ütemekre bontott időbeli és térbeli organizációs tervet készítése.
- kivitelezés megkezdése előtt, illetve a kivitelezés során folyamatosan ellenőrzi, hogy a tervdokumentáció a Megrendelő által megadott szempontok szerinti
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények ellenőrzése, szükség esetén a dokumentációk kiegészítése
- hiányzó szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése, esetleges jogutódlások beszerzése
A beruházás megvalósítása:
- folyamatos (minimálisan 4 óra / munkanap) helyszíni projektvezető mérnök vagy projektvezető-helyettes jelenléttel biztosítja a projekt lebonyolítását a projekt teljes ideje alatt.
- a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységet ellátja
- hetenkénti gyakorisággal helyszíni kooperációs értekezleteket szervez
- napi szintű folyamatos tevékenységgel teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatokat
- elkészítteti a vállalkozókkal a kivitelezési munkák részletes vonalas építési ütemtervét kiemelve a véghatáridő betartásához szükséges részhatáridős teljesítéseket. Folyamatosan vizsgálja az aktuálisan kritikus úton lévő tevékenységeket
- az építési naplót megnyitja és lezárja, a jogszabályban rögzített Építtetői feladatokat teljes kőrűen ellátja
- a vonatkozó előírások szerint (MSz, EN, stb.) minőségbiztosítási tervet készíttet
- elvégzi a kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a vállalkozói minőségtanúsítás folyamatos számonkérését, az eltakarásra kerülő munkák átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését, valamint a vállalkozói teljesítés igazolások kiadását
- ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét
- Megbízó folyamatos tájékoztatása
- Műszaki átadás-átvétel megszervezése és kapcsolódó feladatok ellátása
- a létesítmény beüzemelési folyamatának megszervezése,
- Jótállással és garanciával kapcsolatos feladatok
Költség ellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a feladatleírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2a) pontja szerinti szakember műemléki épületek felújítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)  20
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2b) pontja szerinti szakember műemléki épületek felújítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
3 4) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2c) pontja szerinti szakember műemléki épületek felújítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
4 5) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2d) pontja szerinti szakember műemléki épületek felújítása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: A karakterszám korlátozásra tekintettel a felhívás II.2.8) pontjában került kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tóth Péter-ház mérnök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) a) pontja alapján – a Kbt. 53. § (6) bekezdésére figyelemmel - eredménytelen tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő nem rendelkezik, olyan elfogadott támogatásra irányuló igénnyel, amely alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges ellenérték rendelkezés áll az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12344709241

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: Sz-építők Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20446992
Postai cím: Hegyalja Út 127/B fszt. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12252503243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges