Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12354/2019
CPV Kód:50221000-0
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Biró Zsuzsanna
Telefon: +36 99577480
E-mail: zsbiro@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000853062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000853062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jenbacher motorvonat dízelmotor javítása
Hivatkozási szám: EKR000853062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat dízelmotor javításra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jenbacher motorvonat dízelmotor javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50221200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. soproni motorműhelye (9400 Sopron, Batsányi utca 15.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő Jenbacher motorvonat 460 kW teljesítményű dízelmotorjának javítására 30.000.000 Ft keretösszeg erejéig. A közbeszerzés várható mennyisége: 2 db. Megrendelő 1 db dízelmotorra vállal lehívási kötelezettséget.
Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 365 naptári nap - max. 730 naptári nap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt 1 db dízelmotorra vállal lehívási kötelezettséget. valamint saját döntése szerint további 1 db dízelmotor javításának megrendelésére opciós jogot gyakorolhat a szerződés hatálya alatt, egyoldalú nyilatkozat megküldésével.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
- Alapjavítási munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám:60
- Opciós munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 35
2) A II.2.7) pontban ajánlatkérő a kezdés időpontjaként tervezett időtartamot ad meg, ettől a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye szerint eltérhet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot— elektronikus űrlapként — az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert Alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt — adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket — megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.fejezete szerinti igazolására.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításáig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. §szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki,ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (6)–(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. §(3) és (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és
elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail)
— szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal
— szolgáltatás mennyisége
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év,hó,nap pontossággal)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2./ a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek i) pontja alapján nyújtsa be a teljesítéshez - próbapadi vizsgálathoz - rendelkezésre álló motorfékpad leírását tartalmazó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell az eszköz rendelkezésre állásának jogcímét valamint azon műszaki jellemzőit, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében legalább 1 db min. 460 kW teljesítményű dízelmotor javításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 460 kW teljesítményű dízelmotor motorfékpadi vizsgálatára képes, legalább az alábbi paraméterekkel rendelkező próbapaddal:
a) teljesítménye: maximális terhelhetősége legalább 500 kW,
b) fordulatszám: maximális fordulatszáma legalább 2500 f/min
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1) és a M.2) alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) részét képező szerződés tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést (aláírt teljesítés igazolás) követően a Vállalkozó által kiállított és befogadható számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a befogadható számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.
Késedelmes fizetés: a Ptk 6:155. § szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére legalább 30 000 000 HUF/év és 6 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítást kötni (meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni). A felelősségbiztosítás igazolása a keretszerződés megkötésének feltétele. Nyertes ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges, hogy a felhívásban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Amennyiben nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítás meglétét a szerződés megkötésékor nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül és ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 100 - 243332
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000853062019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b.)-(1d.) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)–(8) szerint regisztrálja magát az EKR rendszerben.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41.§/A (1) bek.)
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén irányadó a Kbt.41/A (5) bek.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2)bek. szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65.§ (12) bek. szerinti meghatalmazás.
8. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt. 39. §(1) alapján közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a «További közbeszerzési dokumentumok» oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
9. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat,
— Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat — nemleges nyilatkozat is csatolandó)
— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
- Ajánlati ár részletezését pdf. és xls(x) formátumban
10. AK a Korm.r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
11. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint — korlátozás nélkül — biztosítja.
12. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
13. Az eljárással kapcs. valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
14. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.3) További információk folytatása:
15. AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
16. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.
17.Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Módszer: Ár — fordított arányosítás, Jótállás — egyenes arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján AK rögzíti, hogy Jótállás tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje a 730 naptári nap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú, azaz 100 pontot ad. AK 365 naptári napban határozza meg a legkedvezőtlenebb értéket, mely értéknél alacsonyabb vállalás az ajánlattevő érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 76. § (10) bek. alapján az értékelési módszerek részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a KKD tartalmazza.
18. Ajánlatkérő a Kbt.81.§(10) bekezdése szerint gyorsított nyílt eljárást alkalmaz. Indokok: Ajánlatkérő 2019.05.24-én közbeszerzési eljárást indított azonos beszerzési tárgyban. Az eljárás 1. részében benyújtott 1 db ajánlat érvénytelen lett a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján. Ajánlatkérő vasúti közlekedési, személyszállítási szolgáltatásának folyamatos és biztonságos működtetésének elengedhetetlen feltétele a vasúti járműparkjának karbantartása, megfelelő alkatrész utánpótlás biztosítása mellett, így ajánlatkérőnek haladéktalanul meg kell indítania egy új közbeszerzési eljárást. Az új eljárást úgy kell eredményesen lezárnia, hogy a szerződés a lehető legrövidebb időn belül hatályba léphessen. A rövidített ajánlattételi határidő elegendő arra, hogy az ajánlattevőknek kellő idejük legyen az ajánlat összeállítására, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak a korábbi eljáráshoz képest, ezáltal a közbeszerzési eljárásokban jártas ajánlattevők számára nem jelent többletterhet a korábban már megismert dokumentumok alapján az ajánlat elkészítése.
19. A II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a részajánlat tétel lehetősége gazdaságilag nem ésszerű, a beszerzés tárgya – műszakilag egy egységet képező dízelmotor- nem osztható a javítás technológiájára tekintettel sem, és oly módon sem, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
20. Jelen eljárásban a KKD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r., a 307/2015.(X.27.) Korm.r., és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.
21. FAKSZ:Görög Tibor 00303, helyettes FAKSZ:Tóth Anita 00927
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák