Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12379/2019
CPV Kód:44114250-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000795902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000795902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beton útburkoló elemek, úttartozékok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000795902019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114250-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás keretében tervezetten az alábbi mennyiségben kíván beton útburkoló elemeket megrendelni:
46.500 db szegélykő
360 db akna elem
18.600 db egyéb útburkoló elem

A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet egyedi ajánlatadói árajánlat alapján Ajánlattevőtől egyedi beton útburkoló eleme(ke)t és úttartozéko(ka)t a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig.
Az ajánlati egységárak a szerződés hatályba lépésétől annak kimerüléséig/lejáratáig érvényesek. Az árajánlati áraknak tartalmazniuk kell a fel- és lerakódási, valamint minden egyéb járulékos költséget is, mint például raklaphasználati díjat.
Ajánlattevőnek gondoskodnia kell az Ajánlatkérőnek átadott raklapok 30 munkanapon belüli elszállításáról, melyre külön díjat nem számíthat fel Ajánlatkérőnek.
Raklapok visszaadásának helyszíne: 1107 Budapest, Bihari utca 4. Budapest Közút Zrt. telephelyén található raktár.
A megrendelt termékekről az Ajánlattevőnek megfelelőségi tanúsítványokat szükséges biztosítania.
A megrendelt termékek átadásának helyszíne az egyedi megrendeléseken kerül feltüntetésre.
Amennyiben ez a kivitelezés helyszíne, úgy a helyszínen lévő építésvezető vagy művezető jogosult az átvételre, ha az átadás helyszíne az 1107 Budapest, Bihari utca 4. szám alatt lévő Budapest Közút Zrt. telephelye, abban az esetben raktáros veheti át a termékeket.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Beton útburkoló elemek és úttartozékok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás keretében tervezetten az alábbi mennyiségben kíván beton útburkoló elemeket megrendelni:
46.500 db szegélykő
360 db akna elem
18.600 db egyéb útburkoló elem
A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet egyedi ajánlatadói árajánlat alapján Ajánlattevőtől egyedi beton útburkoló eleme(ke)t és úttartozéko(ka)t a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közvetlen Megrendelésre vállat szállítási határidő (minimum 1 maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (az alszempontok a további inf.) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1.) Kiegészítés a II.2.7 ponthoz: A szerződés időtartama: A szerződés aláírásától számított 12 hónap
2.) Kiegészítés a II.2.5 ponthoz:
A nettó ajánlati ár alszempontjai:
a) A Műszaki leírás mellékleteként kiadott mintafeladat 1.-7. sorszámmal ellátott tételeinek nettó ajánlati ára: Súlyszám: 45.
b.) A Műszaki leírás mellékleteként kiadott mintafeladat 8.-22. sorszámmal ellátott tételeinek nettó ajánlati ára: Súlyszám: 25.
c.) A Műszaki leírás mellékleteként kiadott mintafeladat 23.-30. sorszámmal ellátott tételeinek nettó ajánlati ára: Súlyszám: 15.
Kiegészítés a II.1.6 ponthoz:
A szerződés tárgyát képező termékeknek egységes minőségűnek kell lenniük, így ebben a vonatkozásban a részajánlat-tétel lehetősége
nem adott.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő jogszabályi rendelkezésekre:
Az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint:
„38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,”
A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1 A 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozó általános forgalmi
adó nélkül számított - teljes árbevételéról szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő , illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a
321/2015 (X.30)
Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgyából szóló árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtását írja elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a alapján, ha
teljes árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a nettó 15.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.
a) pontja alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb
szállításainak ismertetésével. Az ajánlatkérő három év teljesítését veszi figyelembe. Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján, ha:
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz beton útburkoló elemek és úttartozékok értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referencia(ák) mértéke nem érte el:
- 34.500 db szegélykő
- 250 db aknaelem
- 13.900 db egyéb útburkoló elem
.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel,
a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az
ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30
napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdésére valamint a 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/07/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az
ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. értékelési szempont fordított arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányul. KBT. 117. § (1) SZERINTI ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK ISMERTETÉSE:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja
meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg
az ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a
Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely
eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A
hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme,
előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték.
- Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat,
valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az
ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében megjelölt határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdés alapján úgy
rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (vagy adott esetben az azt
követő egy, vagy több) ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. - Ajánlatkérő a 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás során
nem alkalmazza. Alkalmassági
követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: P1., M.1. Felolvasólap (EKR űrlapon)
Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat) (EKR űrlapon) Nyilatkozat
alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (EKR űrlapon)
Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, kizáró okokról és kapacitás
bevonásáról;
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges