Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12395/2019
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, továbbá egyes részfeladatok tekintetében Magyarország közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13275475
Postai cím: Zrínyi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szentiványi Mátyás
Telefon: +36 18869300
E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszer mellékhatás bejelentéssel kapcsolatos Ismeretek vizsgálata az EFOP- 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 - Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódóan
Hivatkozási szám: EKR000198022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elvégzendő feladatok: 1. részfeladat - Lakossági kérdőíves felmérés; A felmérés a véletlen-sétáló módszerrel megszólított 18 éven felüli lakosság személyes kikérdezése útján gyűjt információt a magyar lakosság gyógyszer mellékhatással és a mellékhatás észlelésekor szükséges teendőkkel kapcsolatos ismereteiről, a mellékhatáshoz való viszonyulásáról és a mellékhatás jelentési hajlandóságáról annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek azok az eszközök és üzenetek, amelyekkel a tudatosság növelhető és a következő 10 évben a mellékhatás jelentések számát növelni lehet Magyarországon. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok: 1.1.
résztevékenység: Előkészítés; 1.1.1. részfeladat: Kérdőív kialakítása; Ajánlatkérő és ajánlattevő egyeztetést folytat le a kérdőív végleges változatának kialakítása érdekében. 1.1.2. részfeladat: Instruktorok felkészítése; A feladat sikeres végrehajtása érdekében Ajánlattevő vállalja, hogy az elővizsgálatot megvalósító és a fővizsgálati kérdőívfelvételt végrehajtó kérdezők koordinálását végző instruktorok felkészítésen vesznek részt. 1.2. résztevékenység: Elővizsgálati kérdőívfelvétel; Az elővizsgálat során Ajánlattevő legalább 10-10 sikeres kérdőívfelvételt végez el Budapesten, illetve egy általa választott vidéki megyeszékhelyen. 1.3. résztevékenység: Kérdezők felkészítése; A felkészítésen részt vett instruktoroknak kötelessége gondoskodni arról, hogy megfelelő utasításokkal, iránymutatással lássák el a kérdezőket. Ennek érdekében az instruktoroknak a kérdezőket felkészítésben kell részesíteniük. 1.4. résztevékenység: Fővizsgálati kérdőívfelvétel; A fővizsgálat során Ajánlattevő legalább 1000 sikeres kérdőívfelvételt végez el. 2. részfeladat - Mélyinterjúk készítése; A felmérés célja, hogy a mellékhatás bejelentés területén kiemelt fontosságú szerepet játszó orvosok és gyógyszerészek körében gyűjtsön információt. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok 2.1. résztevékenység: Előkészítés; Ajánlatkérő a mélyinterjúk lebonyolításához kérdéseket ad át Ajánlattevő részére, amelyet követően Ajánlatkérő és Ajánlattevő egyeztetést folytat le az interjúvázlat végleges változatának (a kérdések megfogalmazásának, az interjúvázlat struktúrájának, formájának stb.) kialakítása érdekében. 2.2. résztevékenység: Felkészítés; A mélyinterjú lebonyolításában részt vevő kérdezőnek felkészítésen kell részt venniük. A felkészítés tematikáját és a hozzá tartozó dokumentumokat az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő munkatársai közösen alakítják ki, azonban a dokumentumok végső változatának elkészítése és Ajánlatkérővel való jóváhagyatása az Ajánlattevő feladata. 2.3. résztevékenység: Mélyinterjúk lebonyolítása; Az Ajánlattevőnek legalább 15 db mélyinterjút kell készítenie orvosok körében, és további legalább 10 db mélyinterjút gyógyszerészek körében. 3. részfeladat – Minőségbiztosítás; A minőségbiztosítás célja, hogy a jelen beszerzés során elvégzendő valamennyi tevékenység vonatkozásában teljesüljenek az Ajánlatkérő által elvárt minőségi feltételek. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok 3.1. résztevékenység: Minőségbiztosítási terv elkészítése; Az Ajánlattevő köteles az általa végzett minden részelem tekintetében a tevékenységek minőségének folyamatos biztosítására, minőségbiztosítási tervet készíteni, és azt az Ajánlatkérővel jóváhagyatni. 3.2. résztevékenység: Tevékenységek minőségbiztosítása; A minőségbiztosítási tervnek megfelelően az Ajánlattevő a tevékenységek minőségbiztosítását folyamatosan elvégzi és azt a minőségbiztosítási tervben foglalt dokumentumokban rögzíti. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kíván kötni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5190000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer mellékhatás bejelentés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak:79311200-9
79320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, továbbá egyes részfeladatok tekintetében Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok: 1. részfeladat - Lakossági kérdőíves felmérés; A felmérés a véletlen-sétáló módszerrel megszólított 18 éven felüli lakosság személyes kikérdezése útján gyűjt információt a magyar lakosság gyógyszer mellékhatással és a mellékhatás észlelésekor szükséges teendőkkel kapcsolatos ismereteiről, a mellékhatáshoz való viszonyulásáról és a mellékhatás jelentési hajlandóságáról annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek azok az eszközök és üzenetek, amelyekkel a tudatosság növelhető és a következő 10 évben a mellékhatás jelentések számát növelni lehet Magyarországon. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok: 1.1. résztevékenység: Előkészítés; 1.1.1. részfeladat: Kérdőív kialakítása; Ajánlatkérő és ajánlattevő egyeztetést folytat le a kérdőív végleges változatának kialakítása érdekében. 1.1.2. részfeladat: Instruktorok felkészítése; A feladat sikeres végrehajtása érdekében Ajánlattevő vállalja, hogy az elővizsgálatot megvalósító és a fővizsgálati kérdőívfelvételt végrehajtó kérdezők koordinálását végző instruktorok felkészítésen vesznek részt. 1.2. résztevékenység: Elővizsgálati kérdőívfelvétel; Az elővizsgálat során Ajánlattevő legalább 10-10 sikeres kérdőívfelvételt végez el Budapesten, illetve egy általa választott vidéki megyeszékhelyen. 1.3. résztevékenység: Kérdezők felkészítése; A felkészítésen részt vett instruktoroknak kötelessége gondoskodni arról, hogy megfelelő utasításokkal, iránymutatással lássák el a kérdezőket. Ennek érdekében az instruktoroknak a kérdezőket felkészítésben kell részesíteniük. 1.4. résztevékenység: Fővizsgálati kérdőívfelvétel; A fővizsgálat során Ajánlattevő legalább 1000 sikeres kérdőívfelvételt végez el. 2. részfeladat - Mélyinterjúk készítése; A felmérés célja, hogy a mellékhatás bejelentés területén kiemelt fontosságú szerepet játszó orvosok és gyógyszerészek körében gyűjtsön információt. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok 2.1. résztevékenység: Előkészítés; Ajánlatkérő a mélyinterjúk lebonyolításához kérdéseket ad át Ajánlattevő részére, amelyet követően Ajánlatkérő és Ajánlattevő egyeztetést folytat le az interjúvázlat végleges változatának (a kérdések megfogalmazásának, az interjúvázlat struktúrájának, formájának stb.) kialakítása érdekében. 2.2. résztevékenység: Felkészítés; A mélyinterjú lebonyolításában részt vevő kérdezőnek felkészítésen kell részt venniük. A felkészítés tematikáját és a hozzá tartozó dokumentumokat az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő munkatársai közösen alakítják ki, azonban a dokumentumok végső változatának elkészítése és Ajánlatkérővel való jóváhagyatása az Ajánlattevő feladata. 2.3. résztevékenység: Mélyinterjúk lebonyolítása; Az Ajánlattevőnek legalább 15 db mélyinterjút kell készítenie orvosok körében, és további legalább 10 db mélyinterjút gyógyszerészek körében. 3. részfeladat – Minőségbiztosítás; A minőségbiztosítás célja, hogy a jelen beszerzés során elvégzendő valamennyi tevékenység vonatkozásában teljesüljenek az Ajánlatkérő által elvárt minőségi feltételek. Az Ajánlattevő által ellátandó tevékenységek/feladatok 3.1. résztevékenység: Minőségbiztosítási terv elkészítése; Az Ajánlattevő köteles az általa végzett minden részelem tekintetében a tevékenységek minőségének folyamatos biztosítására, minőségbiztosítási tervet készíteni, és azt az Ajánlatkérővel jóváhagyatni. 3.2. résztevékenység: Tevékenységek minőségbiztosítása; A minőségbiztosítási tervnek megfelelően az Ajánlattevő a tevékenységek minőségbiztosítását folyamatosan elvégzi és azt a minőségbiztosítási tervben foglalt dokumentumokban rögzíti. Az Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) által ellátandó tevékenységeket,az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) által meghatározott követelményeket részletesen a közbeszerzési dokumentáció (a továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M3. alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata 0 és 2 db között 15
2 Az M4. alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata 0 és 5 db között 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyógyszer mellékhatás bejelentés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: polonyi.gabor@upcmail.hu
Telefon: +36 302302706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9666667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5190000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kérdezőbiztosok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61302570
Postai cím: Csemete Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11620798209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges