Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12422/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE
Teljesítés helye:1146 Budapest, Hermina út 21., 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148., 1146 Budapest, Ida u. 5-7., 1085 Rökk Szilárd u. 21., 1142 Budapest, Sárrét Park 3. A/4;2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:szociális
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47642180
Postai cím: HERMINA ÚT 21.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póti Viktória
Telefon: +36 18729531
E-mail: poti.viktoria@vakokintezete.hu
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vakokintezete.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000735492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000735492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: szociális
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások - VÁI 2019-2021. évben
Hivatkozási szám: EKR000735492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási szolgáltatások - VÁI 2019-2021. évben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911000-6
90911100-7
90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 21., 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148., 1146 Budapest, Ida u. 5-7., 1085 Rökk Szilárd u. 21., 1142 Budapest, Sárrét Park 3. A/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendszeres (napi, heti, havi és negyedéves) és nagytakarítási (félévente) feladatok az alábbi telephelyeken:
1. 1146 Budapest, Hermina út 21. számú épületegyüttes
Vízszintes takarítandó felület: 3753 m2
2. 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148. számú épület
Vízszintes takarítandó felület: 1749m2
3. 1146 Budapest, Ida u. 5-7. számú épület
Vízszintes takarítandó felület: 832 m2
Az alábbi két helyszínen félévenkénti nagytakarítás:
4. 1085 Rökk Szilárd u. 21. Lakóotthon
Vízszintes takarítandó felület: 139 m2
5. 1142 Budapest, Sárrét Park 3. A/4 lakás
Vízszintes takarítandó felület: 54 m2
Részletes leírás a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés három hónappal meghosszabbítható. Feltételek a szerződéstervezetben.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911000-6
90911100-7
90911200-8
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendszeres (napi, heti, havi és negyedéves) és nagytakarítási (félévente) feladatok az alábbi telephelyen:
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B számú épületegyüttes
Vízszintes takarítandó felület: 1902 m2
Részletes leírás a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés három hónappal meghosszabbítható. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben
valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen
igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók
, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az EEKD
dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)
bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: REFERENCIA A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja
szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása
szükséges legalább az alábbi tartalommal: ● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap) ● a szerződést kötő másik
fél megnevezése, székhelye ● a szolgáltatás tárgya, ● az alkalmassági követelménynek való megfelelést
alátámasztó adat, ● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
SZAKEMBER A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint igazolható azoknak a szakembereknek ( szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó a szakember alkalmassági követelménynek való
megfelelőségét alátámasztó dokumentum (önéletrajz).
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az
ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt
benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások
benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): REFERENCIA Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az 1. és 2. rész esetén is legalább egy darab legalább 12 hónapos olyan takarítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményben valósult meg. Az alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a
vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben
foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra. A két részre bemutatott referencia lehet azonos.
SZAKEMBER
Alkalmas az ajánlattevő az 1. és 2. rész tekintetében, amennyiben be tud mutatni legalább egy fő legalább 6 hónap bentlakásos, szociális intézményben szerzett takarítási tapasztalattal rendelkező szakembert. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §
-át megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel. (Kbt.
65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (11) bekezdéseiben foglaltakra. Ugyanaz a szakember nem mutatható be a mindkét részre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítéssel még le nem fedett időtartamra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg
késedelmi kötbér: a késedelmes napok után naptári naponként a havi nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 20 %-ának megfelelő összegű
Összesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a.
hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó vállalkozói havidíj 5%-a minden, a műszaki leírásban foglalt követelmény ismételt maradéktalan teljesítéséig eltelt naptári nap után, de legfeljebb a nettó havi vállalkozói havidíj 20%-a minden hibás teljesítés esetén.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi és hibás
teljesítési kötbér összege levonásra kerül.
Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§ (1) és (3) bekezdésben
foglaltakra.
A kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá
Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word
formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért
információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó
dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. §
alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére
tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk
nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 4. AK az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért. 5. Ajánlatkérő
a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem
hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás
során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban
szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan
újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő
hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott
utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható. 6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak). 8. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14)
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő az EKR rendszerideje szerint értendő. 10. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész esetén sem. 11. Ajánlatkérő aKbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza valamennyi rész esetén. 12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását. 13. FAKSZ: Bajnóczi Gabriella, (00054) további elérhetőség a lebonyolító adatainál. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész esetén sem alkalmazza. 15. Az ajánlati árat mindkét rész esetén 24 hónapra vonatkozóan nettó Ft-ban kell megadni. folytatás a VI.4.)3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.3) folytatás
16. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötéséig saját szervezetére vonatkozóan MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási vagy azzal egyenértékű rendszert bevezetni, és az a szerződés teljes időtartama alatt működtetni, amelyről az ajánlatban nyilatkozni köteles. 17. Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles legalább 1.rész: 20 millió Ft/év, 2. rész: 10 millió Ft/év
fedezeti értékű szakmai felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
Nyertes Ajánlattevő érvényes felelősségbiztosítását a következőképpen igazolhatja:
A. a jelen szerződés tárgyára kötött felelősségbiztosítást igazoló biztosítási kötvény egyszerű
másolatával, amely tartalmazza:
- a Megrendelő megnevezését;
- a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése,
érintett ingatlanok címe és helyrajzi számai);
- a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét;
- azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll.
B. a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű másolatával
és a biztosító intézmény által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával, amely tartalmazza
- felelősségbiztosítási kötvény számát,
- a Megrendelő megnevezését;
- a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése, érintett
ingatlanok címe és helyrajzi számai);
- a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét;
- azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll.
18. Helyszíni bejárás: 1. rész 2019. július 22. 10:00 óra. A találkozás helyszíne: Budapest, Hermina út 21. főbejárat (három fő helyszín tekinthető meg)
2. rész: 2019. július 23. 10:00 óra. A találkozás helyszíne: Deák Ferenc utca 5/B főbejárat
19. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő az általa elvégzett feladatokról köteles napi rendszerességgel Takarítási naplót
vezetni, mely a teljesítésigazolás alapjául szolgál.
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat havonta a teljesítésigazolás kiállítását követően fizeti meg.
A havi vállalkozói díj magában foglalja a rendszeres és nagytakarítás feladatainak díját is.
Tört hónap esetén a havi díj 1/30-ad része szerint számítandó napidíjnak megfelelő összeg alapján
nyújthat be számlát nyertes Ajánlattevő.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A kifizetés Ajánlatkérő által kiállított
teljesítésigazolás alapján, a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak és a 2017. évi CL. törvényben foglaltaknak megfelelően banki átutalással
történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
20. Értékelés: pontszámok: 0-10. 1. részszempont: egyenes arányosítás (0-60 hó), 2. részszempont: fordított arányosítás
21. Ajánlatkérő befogadja az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának megfelelő elektronikus számlákat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák