Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12469/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott NAV objektumok részére Magyarország területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabadpiaci villamos energia beszerzése 2020. évre
Hivatkozási szám: EKR000808752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia adásvétele évi 23,538 GWh + 30 % eltéréssel (opció), a mindekori darabszámú szabadpiaci szolgáltatásban levő objektum teljes körére kiterjedően, mely jelenleg 418 db, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh villamos energia áron, (közép- és kisfeszültségű szintre) 12 hónapra.
A II.1.1. és II.2.1) pontokban csak rövid elnevezés szerepel karakterkorlát miatt. Az eljárás tárgya: A NAV szabadpiacon vételező objektumai számára villamos energia beszerzése 2020. évre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabadpiaci villamos energia beszerzése 2020. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott NAV objektumok részére Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jelenleg 418 db szabadpiaci szolgáltatásban levő objektuma van. Ezen objektumok villamos energia fogyasztása 2018-ban kb. 26,61 GWh volt. Fentieken kívül a NAV kezelésében van kb. 500 db, jelenleg egyetemes szolgáltatásban levő (szolgálati lakás jellegű) objektum, melyek energia felhasználását a mindenkori bérlők fizetik. A bérlők év közbeni kiköltözése esetén a NAV az objektumot a szerződése terhére bevezeti a szabadpiacra, illetve új bérlő esetén kivezeti a szabadpiacról. Ezen mozgás nagyságrendje évenként 15-20. A megadott adatok tájékoztató jellegűek mind a fogyasztást, mind az objektumok számát tekintve.
• Villamos energia szállítása évi 23,538 GWh + 30 % eltéréssel, a mindenkori darabszámú szabadpiaci szolgáltatásban levő objektum teljes körére kiterjedően, mely jelenleg 418 db, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh villamos energia áron, (közép- és kisfeszültségű szintre) 12 hónapra.
• A jelenleg szabadpiacon üzemelő középfeszültségű (KÖF) és kisfeszültségű (KIF) fogyasztási helyek teljes ellátás alapú szerződtetése, kereskedő váltás esetén az összes Hálózat Használati Szerződésen (HHSZ) a fizető átvezetése.
• A jelenlegi egyetemes szolgáltatású helyek közül, a NAV által utólagosan kijelöltek bevezetése a szabadpiacra (HHSZ megkötése, stb.). Egyetemes szolgáltatásban lévő objektumok szerződtetése, menetrend kiegyenlítő díj és kiegyenlítő energia díj felszámolása nélkül.
• A NAV esetleges új objektumainak bevezetése a szabadpiacra, (HHSZ, stb.).
• A megszűnő (a Magyar Állam tulajdonjogának vagy a NAV vagyonkezelői jogának megszűnése), illetve a NAV által utólagosan kijelölendő objektumok kivezetése a szabadpiacról.
Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 23,538 GWh villamos energia megrendelésére vállal kötelezettséget, de ezen felül fenntartja a jogot a szerződött mennyiség 30%-ának megfelelő mennyiségű (további 7,0614 GWh, így összesen 30,5994 GWh) villamos energia megrendelésére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés hatálybalépésének legkorábbi időpontja 2020. január 01. 0:00.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),
- eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, képviselőjének neve, elérhetősége),
- szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 69. § (11a)bekezdésében foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben legalább 17 GWh villamos energia értékesítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az M1. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Kifizetés havonta utólag történik.
Az alkalmazott kötbér típusok:
- hibás teljesítési kötbér (szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-a),
- késedelmi kötbér (szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-a)
- tájékoztatási kötelezettség megszegés kötbér a dokumentációban részletezett feltételek szerint.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes maximuma a teljes energiadíj 30%-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtés menetének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
3. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában a Kbt. 40-41/C. §-a szabályozza.
6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan. Az EEKD II. rész C: pontjában tett nem válasz megjelölése esetén a további nyilatkozat mellőzhető).
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni szükséges Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények tekintetében.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül (további információk a közbeszerzési dokumentumokban)
10. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
12. A felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár (forint/kWh)” megajánlást kéri szerepeltetni 2 tizedesjegy pontosággal, mely önállóan értékelésre kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
14. Ajánlatkérő az ajánlatoknak a Kbt. 76. § szerinti értékelését követően az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbet a Kbt. 108. §-aszerinti elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki, de a Kbt. 108. § (8a) bekezdése alapján fenntartja a lehetőségét, hogy amennyiben kevesebb, mint két ajánlatot nyújtanak be az ajánlattételi határidő lejártáig, úgy nem tart árlejtést.
15. Amennyiben az árlejtést Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja, úgy az árlejtést megismétli legfeljebb további négy alkalommal. Amennyiben öt árlejtés is eredménytelenül zárul, úgy Ajánlatkérő nem folytat le több árlejtést, hanem az ajánlati árak alapján értékeli az ajánlatokat.
16. A részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a teljes villamos energia mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előnyt (a hatékony és felelős gazdálkodás elvét figyelembe véve), kedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni tárgyi beszerzési igények versenyeztetésével, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja, illetve ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást is így kívánja érvényesíteni.
17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Folytatás a VI.4.3 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3 További információk folytatása:
18. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért, mely az EKR rendelet 31. § (2) bekezdése alapján érvényesül (amennyiben árlejtésre kerül sor).
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
20. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
21. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
22. Szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli hatálya alatt rendelkezzen a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel villamos energia kereskedelmi tevékenység végzésére. Az engedélyt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szükséges bemutatni.
23. A szerződés hatálybalépésének legkorábbi időpontja: 2020. január 1. napján 0:00 óra. A 2007. évi LXXXVI. törvény 47/B. § (6) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a Szerződés megkötésének időpontjától számítva az adott naptári hónapban 21 napot eléri vagy meghaladja a hátralévő napok száma, úgy a Szerződés a következő naptári hónap 1. napján 0:00 órától számított 12 hónapig, amennyiben a Szerződés megkötésének időpontjától számítva az adott naptári hónapban 21 napnál kevesebb a hátralévő napok száma, úgy a Szerződés a tárgyhónapot követő 2. naptári hónap 1. napján 0:00 órától számított 12 hónapig hatályos. Hatály lejárta: 12. hónapot követő 1. nap 0:00 óra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák