Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12523/2019
CPV Kód:42122220-8
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Bakony utcai Szennyvíztisztító Telep
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Ignác Miklós
Telefon: +36 22537669
E-mail: kovacs.ignac@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000795762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000795762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fehérvári Szennyvíztelep: Szivattyúk, keverők ism.
Hivatkozási szám: EKR000795762019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42122220-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Szennyvíz szivattyúk és keverők szállítása a Székesfehérvár, Bakony utcai Szennyvíztisztító Telepre beszereléssel, beüzemeléssel együtt.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fehérvári Szennyvíz Telep - Szivattyúk, keverők
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42122220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Székesfehérvár, Bakony utcai Szennyvíztisztító Telep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szállítási szerződés tárgya az alábbi szennyvíz- szivattyúk, illetve keverők cseréje/pótlása ugyanolyan vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékkel:
1. Flygt PP 4640.412 2,5 kW propeller szivattyú
2. Flygt PP 4650.412 5,5 kW propeller szivattyú
3. Flygt SR 4430.010 4,3 kW keverő
4. Flygt SR 4630.412 1,5 kW keverő
5. Flygt PP 4660.412 10,0 kW propeller szivattyú
6. Flygt NT 3127.161 MT 438 4,7 kW iszapkeringető
7. Flygt 3301.180 MT 630 55,0 kW nyers szv. átemelő
8. Flygt 3201.180 MT 452 30,0 kW TFH feladó szivattyú
Nyertes Ajánlattevő feladata a szállítás Ajánlatkérő Székesfehérvár, Bakony utcai Szennyvíztisztító Telepére és a szállított eszközök beszerelése, beüzemelése.
A részletes leírásokat, elvárásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó "Szakmai ajánlat” fájl tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. Ajánlattevő köteles a "Szakmai ajánlat" fájlban megadni a megajánlott termékek pontos gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „ajánlattevő megajánlása” oszlopot kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt minimális elvárásokkal.
További információ a műszaki leírásban, a felhívásban megjelöltek tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. szerinti minimum gyártói garancián (24 hónap) felül vállalt többletjótállás a megajánlott eszközökre (hónapokban megadva; minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja és a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontjában foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait: A hirdetmény feladásától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- Pénzforgalmi jelzőszáma,
- A számlavezetés kezdete,
- Számláján a hirdetmény feladásától számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1.) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontjában foglaltakra tekintettel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a hirdetmény feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja és a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontjában foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, műszaki és szakmai alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:
- a beszerzendő áru részletes leírását az áru fényképének bemutatásával (alátámasztva a releváns gyártói dokumentációkkal). Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan Ajánlattevő a Kbt. 50. § (2) n)-ban foglaltakra tekintettel, ha a megajánlott termékek az alábbiakban ismertetett feltételeknek nem felelnek meg. Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az EKR karakterkorlátja miatt úgy adja meg a műszaki alkalmassági minimumelvárásokat, hogy a meglévő eszközöket helyettesítő termékektől elvárt érték/tulajdonság a helyettesítendő termék szerint a következő sorszámmal rövidítve szerepel (amely paraméternél az adott sorszám nem szerepel, nincs elvárás):
1. Flygt PP 4640.412
2. Flygt PP 4650.412
3. Flygt SR 4430.010
4. Flygt SR 4630.412
5. Flygt PP 4660.412
6. Flygt NT 3127.161
7. Flygt 3301.180 MT
8. Flygt 3201.180 MT
Típus: 1.: propeller szivattyú 2.: propeller szivattyú 3.: banánkeverő 4.: búvárkeverő 5.: propeller szivattyú 6.: búvármotoros centrifugál szivattyú 7.: búvármotoros centrifugál szivattyú 8.: búvármotoros centrifugál szivattyú
Mennyiség (db): 1.: 1 2.: 1 3.: 1 4.: 1 5.: 1 6.: 1 7.: 1 8.: 1
Munkaponti vízhozam (m3/h): 1.: 504 2.: 1 332 5.: 1 332 6.: 126 7.: 900 8.: 130
Munkaponti emelőmagasság (m): 1.: 0,7 2.: 0,3 5.: 0,8 6.: 13 7.: 11 8.: 30 NPSH érték (m): 7.: 5 8.: 5
Névleges fordulatszám (1/perc): 3.: 40 7.: 985 8.: 1 450
Telepítés módja (-): 1.: bemerülő, vízszintes tengelyű 2.: bemerülő, vízszintes tengelyű 3.: bemerülő, vízszintes tengelyű 4.: bemerülő, vezetőcsöves beépítésű 5.: bemerülő, vízszintes tengelyű 6.: függőleges tengelyű, száraz beépítésű 7.: függőleges tengelyű, száraz beépítésű 8.: függőleges tengelyű, száraz beépítésű
Hűtőköpeny (I/N): 6.: I 7.: I 8.: I
Tengelyteljesítmény (kW): 7.: 55 8.: 30
Teljesítményfelvétel (kW): 1.: 2,5 2.: 5,5 3.: 4,3 4.: 1,5 5.: 10
Névleges feszültség (V): 1.: 3x180-415 2.: 3x180-415 3.: 3x180-415 4.: 3x180-415 5.: 3x180-415 6.: 3x180-415 7.: 3x180-415 8.: 3x180-415
Névleges áram (A): 7.: 113 8.: 59
Hálózati frekvencia (Hz): 1.: 50 2.: 50 3.: 50 4.: 50 5.: 50 6.: 50 7.: 50 8.: 50
Óránkénti max. indítások száma (db): 1.: folyamatos üzemű 2.: folyamatos üzemű 3.: folyamatos üzemű 4.: folyamatos üzemű 5.: folyamatos üzemű 6.: 15 7.: 15 8.: 15
Indítási áramfelvétel (A): 7.: 660
Védettségi osztály: 1.: IP68 2.: IP68 3.: IP68 4.: IP68 5.: IP68 6.: IP68 7.: IP68 8.: IP68
Kábelhossz (m): 1.: 12 2.: 12 3.: 14 4.: 14 5.: 12 6.: 10 7.: 15 8.: 10
Kábel típus: 1.: SUBCAB 4G2,5 + 2x1,5 mm2 2.: SUBCAB 4G2,5 + 2x1,5 mm2 3.: SUBCAB 4G2,5 + 2x1,5 mm2 4.: SUBCAB 4G2,5 + 2x1,5 mm2 5.: SUBCAB 4G4 + 2x1,5 mm2 6.: SUBCAB 4G4 + 2x1,5 mm2 7.: SUBCAB S3x25 + 3x16/3 + S(4x0,5) mm2 8.: SUBCAB S3x25 + 3x16/3 + S(4x0,5) mm2
Frekvencia váltó alkalmazható (I / N): 1.: I 2.: I 3.: N 4.: I 5.: I 6.: I 7.: I 8.: I
Csatlakozó karima méret DN szívóoldal (mm): 6.: 100 7.: 300 8.: 150
Csatlakozó karima méret DN nyomóoldal (mm): 1.: Ø406,4x6,3 2.: Ø609,6x6,3 5.: Ø609,6x6,3 6.: 100 7.: 250 8.: 150
Karima nyomásfokozata (bar): 6.: 10 7.: 10 8.: 10
Szerkezeti anyagok - ház: 1.: ASTM 304 2.: ASTM 304 3.: szürke öntvény 4.: ASTM 304 5.: ASTM 304 6.: GJL-250 7.: GJL-250 8.: GJL-250
Szerkezeti anyagok - propeller: 1.: ASTM 304 2.: ASTM 304 3.: szürke öntvény 4.: ASTM 304 5.: ASTM 304 6.: GJN-HB555 (XCR23) 7.: GJN-HB555 (XCR23) 8.: GJN-HB555 (XCR23)
Sugárgyűrű átmérő (mm): 1.: Ø375 2.: 590 3.: 2500 4.: Ø375 5.: Ø590 6.: kopásálló keményacél 7.: kopásálló keményacél 8.: kopásálló keményacél
Propeller lapátszög: 1.: 13° 2.: 5° 3.: - 4.: 7° 5.: 9° 6.: Nyitott 7.: Nyitott 8.: Nyitott
Védelmek - nedvességérzékelő: (I / N) 1.: I 2.: I 5.: I 6.: I 7.: I 8.: I
Védelmek - víz az olajban szenzor (I / N): 1.: I 2.: I 5.: I 6.: I 7.: I 8.: I
Védelmek - hőmérséklet érzékelő (I / N): 1.: I 2.: I 5.: I 6.: I 7.: I 8.: I
Várható élettartam (üó): Mindegyik eszköz esetében legalább 20 000 üzemóra.
Gyártói garancia (hónap):Mindegyik eszköz esetében legalább 24 hónap.
Cseregép biztosítása az alapgép meghibásodása esetére jótállási időszak alatt (I / N): Mindegyik eszköz esetében elvárt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettséget köti ki, amely pontos leírását a szerződéses feltételek tartalmazza:
- Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő jogosult a nyertes Ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke nettó ajánlati ár 0,5 %-a naponta, azzal, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 30 kötbérterhes napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 30 kötbérterhes napnak megfelelő, azaz a nettó ajánlati ár 15 %-nak megfelelő összeget.
-Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 5%-a.
-Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, nyertes Ajánlattevő egy db számla benyújtására jogosult a teljesítésigazolással elismert leszállítást és beszerelést követően a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése a - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. -135. § (1) bekezdéssel összhangban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk.- 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint - a közbeszerzés tárgyát képező áruk - átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolt - sikeres és hiánytalan leszállítását és beszerelését, beüzemelését követően, szerződésszerű teljesítések alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik.
Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A részletes fizetési feltételeket a részletes ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az eljárásban nem tart tárgyalást, az ajánlattételi határidő lejártával beáll Ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (2 tizedes jegyig)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Az eljárás egyfordulós, tárgyalás tartására nem kerül sor.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet.
2. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Indokolás: Ajánlatkérő a részekre bontással kapcsolatos vizsgálatot követően megállapította, hogy az objektíve lehetséges lenne, de a beszerezni kívánt termékek hasonlóságára, a közbeszerzés alacsony értékére tekintettel ésszerűtlen döntés lenne.
3. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét a Részletes dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
4. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában. További információk a Részletes Dokumentációban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges