Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12537/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Főszabályként a saját szék/telephely, saját eszközeivel. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok (engedélyezési és kiviteli tervek) leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési és kiviteli tervek készítése a 2es
villamos Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró, Viadukt, Haller utcai
deltavágány szakaszaira, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány
készítése a teljes vonalra vonatkozóan, a tervezéssel érintett részekre a
kivitelezéshez szükséges összes engedély megszerzése, valamint a tenderdokumentáció összeállítása és a kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása szintén a teljes vonalra vonatkozóan.
- Megtervezésre kerül a Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró átépítése,
amelynek eredményeként a jelenlegi közúti aluljáróban a középső oszlopsor
megtartásra kerül, a villamos aluljáróban azonban kiváltásra, kedvezőbb
ívviszonyok kialakítását lehetővé téve, figyelemmel az építmény műemléki
védettségére
- A Viadukt felújításra kerül a jelenlegi arculat megtartásával, figyelemmel
az építmény műemléki védettségére.
- A Viadukton a vágánytengelyek közti távolság 3,20 méterre nő,
alkalmassá téve azt az új villamosok közlekedésére.
- Megvalósul a Haller utca - Soroksári út csomópontban a villamosvonalak
között ma hiányzó, északi irányú vágánykapcsolat kiépítése,
- Vágányépítés: 2800 vm,
- Új kitérő építése: 4 db,
- Villamos peron építése: 4 db,
- Felsővezetéképítés:2 400 m,
- Út,kerékpárútépítés/rekonstrukció: 4 500 m²,
- Közúti jelző létesítés, átalakítás: 2 csomópont,
- Csatornaépítés, rekonstrukció: 800 m,
- Aluljáró, híd átépítése: 2 db,
- Aluljáró felújítás: 4 db,
- Viadukt szerkezet felújítása: 1 db,
- Aluljáró megszüntetése: 1 db.
A feladat részeként:
- Előzménytervek felülvizsgálata,
- Engedélyezési terv elkészítése,
- Engedélyek megszerzése,
- Kiviteli terv elkészítése,
- Tenderdokumentáció elkészítése,
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon
elemzés,
- Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
A feladatok részletes meghatározását a Dokumentáció részét képező
Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 295
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP5.5.0091120130001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 081 - 144281

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 193000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban az alábbi (közös) Ajánlattevők tettek ajánlatot:
Ajánlattevő neve, székhelye:
1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
(Ajánlattevő nem tartozik a kkvtv. hatálya alá)
2. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) és TRENECON COWI
Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.), mint közös Ajánlattevők
(Mindkét közös Ajánlattevő középvállalkozásnak minősül)
3. Metszéspont Kft. (1221 Budapest, Alkotmány u. 11.)
(Ajánlattevő mikrovállalkozásnak minősül))
Szerződésmódosítás időpontja:2017.08.31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Főszabályként a saját szék/telephely, saját eszközeivel. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok (engedélyezési és kiviteli tervek) leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési és kiviteli tervek készítése a 2es
villamos Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró, Viadukt, Haller utcai
deltavágány szakaszaira, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány
készítése a teljes vonalra vonatkozóan, a tervezéssel érintett részekre a
kivitelezéshez szükséges összes engedély megszerzése, valamint a tenderdokumentáció összeállítása és a kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása szintén a teljes vonalra vonatkozóan.
- Megtervezésre kerül a Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró átépítése,
amelynek eredményeként a jelenlegi közúti aluljáróban a középső oszlopsor
megtartásra kerül, a villamos aluljáróban azonban kiváltásra, kedvezőbb
ívviszonyok kialakítását lehetővé téve, figyelemmel az építmény műemléki
védettségére
- A Viadukt felújításra kerül a jelenlegi arculat megtartásával, figyelemmel
az építmény műemléki védettségére.
- A Viadukton a vágánytengelyek közti távolság 3,20 méterre nő,
alkalmassá téve azt az új villamosok közlekedésére.
- Megvalósul a Haller utca - Soroksári út csomópontban a villamosvonalak
között ma hiányzó, északi irányú vágánykapcsolat kiépítése,
- Vágányépítés: 2800 vm,
- Új kitérő építése: 4 db,
- Villamos peron építése: 4 db,
- Felsővezetéképítés:2 400 m,
- Út,kerékpárútépítés/rekonstrukció: 4 500 m²,
- Közúti jelző létesítés, átalakítás: 2 csomópont,
- Csatornaépítés, rekonstrukció: 800 m,
- Aluljáró, híd átépítése: 2 db,
- Aluljáró felújítás: 4 db,
- Viadukt szerkezet felújítása: 1 db,
- Aluljáró megszüntetése: 1 db.
A feladat részeként:
- Előzménytervek felülvizsgálata,
- Engedélyezési terv elkészítése,
- Engedélyek megszerzése,
- Kiviteli terv elkészítése,
- Tenderdokumentáció elkészítése,
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon
elemzés,
- Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
A feladatok részletes meghatározását a Dokumentáció részét képező
Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 415
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 193000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen 1. sz. Módosítás 2.1. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 415. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
3.1.1 Haller utcai deltavágány végleges engedélyezési tervek a szerződés hatályba lépését követő 90. nap, 3.1.2 Viadukt végleges engedélyezési tervek a szerződés hatályba lépését követő 215. nap, 3.1.4 Haller utcai deltavágány létesítési engedélyek megszerzése és kiviteli tervek a szerződés hatályba lépését követő 270. nap, 3.1.8 Kivitelezési tenderdokumentáció a szerződés hatályba lépését követő 415. nap”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés fedezetét biztosító Fővárosi Közgyűlés a Szerződést megkötését követően tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Viadukt engedélyezési tervek jóváhagyását a Fővárosi Közgyűlés Projekt Irányító Bizottságának (a továbbiakban: PIB) feladata. Tekintettel arra, hogy a 2017. április 5. napján tartott Fővárosi Közgyűlés ülése óta a PIB nem alakult meg, szükségessé vált a Viadukt engedélyezési terveinek jóváhagyására vonatkozó határidő módosítása.
A fentiek alapján Felek megállapították, hogy a késedelem Vállalkozónak nem róható fel. Továbbá Megrendelő elfogadta Vállalkozó akadályközlését, amely alapján a Szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges.
Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 193000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 193000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben