Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:12593/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lenti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8960 Lenti, 993/5 és 996/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Lenti Piac megújítása
Hivatkozási szám: EKR000383802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Lenti Piac megújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45112710-5
45212600-2
45213140-6
45223300-9
45231300-8
45233222-1
45233228-3
45233293-9
45315100-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8960 Lenti, 993/5 és 996/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében megújításra kerülnek a fejlesztendő területek – a Lenti, 993/5 és 996/2 hrsz.-ok. A piactéren a meglévő rendezetlenül elhelyezkedő pavilonok helyett, egységes arculatú, településképbe illeszkedő, korszerű fix árusítópavilonok készülnek (15 egység) Megújul a 22 pultot/standot befogadó fedett elárusítóhely, a meglévővel azonos kivitelben, konzolos acél főtartókkal, fémlemezfedéssel, a tető alatt előre gyártott beton árusító pultokkal. A tér területén hulladéktároló sziget kerül elhelyezésre. Megújul a teljes piactér burkolata, térkő burkolat kerül kialakításra 3000 m2 felületen. Emellett megújításra kerülnek a piactér megközelítését szolgáló útburkolatok, járdaburkolatok, valamint a parkolók. Zöldfelületként kerül rendezésre a Szövetkezet utca és az autóbusz pályaudvar felől részben meglévő, részben újonnan kialakítandó zöldsáv. A projekt keretében rekonstrukcióra kerül a területen lévő víz-, szennyvíz- valamint csapadékvíz csatorna. A felújítandó út nyomvonala mellett új LED-es közvilágítás kerül kiépítésre a szabvány által előírt világítástechnikai paraméterekkel, új közvilágítási oszlopokkal. A program keretében 2 darab akadálymentesített parkoló kerül kialakításra. Az új fedett elárusító pavilon tetején 10 kW-os napelem rendszer kerül telepítésre.
Fentieken kívül a projekt keretén belül kerül beszerzésre 16 darab mobil elárusító pavilon, valamint a piac területére kihelyezésre kerülő 8 darab szemétgyűjtő, 5 darab pad és 3 darab kerékpártároló.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00010 kódszámú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16435 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Lenti Piac megújítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47306297
Postai cím: Tölgyfa Utca 7.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: zalaroad@gmail.com
Telefon: +36 302370899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 214654660
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45112710-5
45212600-2
45213140-6
45223300-9
45231300-8
45233222-1
45233228-3
45233293-9
45315100-9
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8960 Lenti, 993/5 és 996/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében megújításra kerülnek a fejlesztendő területek – a Lenti, 993/5 és 996/2 hrsz.-ok. A piactéren a meglévő rendezetlenül elhelyezkedő pavilonok helyett, egységes arculatú, településképbe illeszkedő, korszerű fix árusítópavilonok készülnek (15 egység) Megújul a 22 pultot/standot befogadó fedett elárusítóhely, a meglévővel azonos kivitelben, konzolos acél főtartókkal, fémlemezfedéssel, a tető alatt előre gyártott beton árusító pultokkal. A tér területén hulladéktároló sziget kerül elhelyezésre. Megújul a teljes piactér burkolata, térkő burkolat kerül kialakításra 3000 m2 felületen. Emellett megújításra kerülnek a piactér megközelítését szolgáló útburkolatok, járdaburkolatok, valamint a parkolók. Zöldfelületként kerül rendezésre a Szövetkezet utca és az autóbusz pályaudvar felől részben meglévő, részben újonnan kialakítandó zöldsáv. A projekt keretében rekonstrukcióra kerül a területen lévő víz-, szennyvíz- valamint csapadékvíz csatorna. A felújítandó út nyomvonala mellett új LED-es közvilágítás kerül kiépítésre a szabvány által előírt világítástechnikai paraméterekkel, új közvilágítási oszlopokkal. A program keretében 2 darab akadálymentesített parkoló kerül kialakításra. Az új fedett elárusító pavilon tetején 10 kW-os napelem rendszer kerül telepítésre.
Fentieken kívül a projekt keretén belül kerül beszerzésre 16 darab mobil elárusító pavilon, valamint a piac területére kihelyezésre kerülő 8 darab szemétgyűjtő, 5 darab pad és 3 darab kerékpártároló.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219893344
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47306297
Postai cím: Tölgyfa Utca 7.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: zalaroad@gmail.com
Telefon: +36 302370899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 219 893 344,- Ft vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy az építési munka építési hatósági-engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére. ÁFA összege 59 371 203,- Ft Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető. …” A felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített többletköltséget a Vállalkozó az utolsó részszámlában és végszámlában jogosult érvényesíteni. II.3. A felek fenti indokokra tekintettel a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják. „
2.1. A felek a teljesítési véghatáridőt a szerződés aláírásától számított 224 naptári napban határozzák meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. A felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően az alábbi körülmények miatt a szerződés műszaki tartalmának változtatása, kiegészítő munkák megrendelése szükséges az alábbi indokokra tekintettel.
A kivitelezési munkák végzése során, a helyszínen tapasztaltak alapján pótmunka elrendelésére és térkő típus módosítására került sor, az alábbiak szerint: csapadékcsatorna építése, Útburkolat megerősítése, Térkő típusának módosítása, Pavilonok bejárati ajtóinak típusa, Acélszerkezetek felületi kezelése,
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 214654660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 219893344 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jogszabályi alapjai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése és 141. § (4) bekezdése c) pontja
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben