Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12602/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, 10149/2 és 10141 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Abriss-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47082120
Postai cím: Bezerédj István Utca 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Roland
Telefon: +36 207729045
E-mail: ladanyi@vagyonkezelokft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vagyonkezelokft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 - Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház építésének kivitelezési munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000602792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében egy kulturális turisztikai attrakció, alkotóház kerül kialakításra, mely szervesen fog kapcsolódni a Szekszárd térségi turisztikai kínálathoz.
A beruházás a szekszárdi 10149/2 és 10141 helyrajzi számú ingatlanokon, Mészöly Miklós korábbi kedvelt pihenőhelyén, mára elpusztult Mészöly-tanya helyén megvalósul meg.
A tervezett épület megközelítése érdekében a 10141 hrsz. teleken 158,5 m hosszban 2,5m széles vápás betonút építése szükséges, ezzel párhuzamosan az ivóvízellátás érdekében a meglévő d50 PE ivóvíz vezetékről történő bekötő vezeték megépítése szükséges új vízbekötéssel, szabványos mérőaknával. A szennyvízelvezetés a területen nem megoldott, a későbbiekben sem lehetséges, ezért a keletkező szennyvizek gyűjtését előre gyártott típus vb. szennyvízaknával kell megoldani, oly módon hogy az elszállítása a szekszárdi szennyvíztisztító telepre lehetséges legyen. A telek villamos hálózatba történő bekötése a szolgáltatói szerződés alapján elindult, a jelenlegi légkábel meghosszabbításával a telekhatáron kialakított mérőhelytől tervezhető az épület villamos ellátása. A telekhatáron, új földkábeles csatlakozású villamos fogyasztásmérő hely kerül kiépítésre. Az épület vagyonvédelmét, gyengeáramú kapcsolatát rádiós berendezéssekkel kell biztosítani.
Az épület lényegében egy helyiségből áll, az egyedüliként az akadálymentesen kialakított wc mosdó helyiség került leválasztásra a térből, a kiállítótérbe beálló falat a teakonyha funkcionális bútora öltözteti. Az alkalmazott építészeti arculat tömegformálás a hagyományos présház formát kövesse. Az épület egyetlen helységből álljon, geometriai méreteit tekintve tegye lehetővé az elhelyezett emléktárgyak megtekintését, esetenként 1 fő egy munkanapot kitevő tartózkodását. Az épület padlásterét úgy kell kialakítani, hogy az épület természetes bővítését lehetővé tegye. Az épületet körbe ölelő tér és a táj harmóniájának megőrzése elsődleges szempont így az épület környezetét úgy kell „berendezni” hogy az nagyobb szervezett csoportok oktatási célú rendezvényeket meg lehessen tartani. A padlástérbe egyszerű húzott karú padláslépcső vezet fel. Az épület működtetéséhez szükséges minimális gépészete az épületből kitüremkedő „beépített szekrényben” kerül elhelyezésre.
Az épület beépített alapterülete 65,93 m2, hasznos alapterülete: 45,94 m2
Helységlista, burkolata, alapterülete (m2):
-Kiállító tér: Gresslap; 35,30
-Akm wc: Gresslap; 4,81
-Fedett terasz: beton térkő; 11,92
Összes hasznos alapterület: 45,94
Egyéb burkolt területek:
- Épület körüli járdák: beton térkő; 54,38
- Terasz: beton térkő; 46,24
- parkoló: beton térkő; 15,56
- színpad: beton térkő; 38,88
- padlás: 30,30
Parkolók :
szükséges parkolószám : 1db A telken belül 1db 3,6x5,70m-es AKM parkoló állás készül
Kerékpártroló kapacitás:
az OTÉK 253/1997 (XII./20) Korm rendelet 7.sz. melléklet 8. (egyéb művelődési egység) alapján meghatározandó.
A telken belül 6db kerékpár elhelyezését kell biztosítani.
Ajánlattévő feladata a fenti paraméretek szerinti épület és vápás betonút kivitelezése. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
Feltételes eljárás: A fedezet a becsült értéknél alacsonyabb mértékű. Ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja és az nem biztosítható támogatásból,ill. AK által önerőből AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33494325 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mészöly-tanya - Szekszárdi Alkotóház kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111290-7
45200000-9
45231400-9
45232400-6
45233226-9
45247112-8
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, 10149/2 és 10141 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében egy kulturális turisztikai attrakció, alkotóház kerül kialakításra, mely szervesen fog kapcsolódni a Szekszárd térségi turisztikai kínálathoz.
A beruházás a szekszárdi 10149/2 és 10141 helyrajzi számú ingatlanokon, Mészöly Miklós korábbi kedvelt pihenőhelyén, mára elpusztult Mészöly-tanya helyén megvalósul meg.
A tervezett épület megközelítése érdekében a 10141 hrsz. teleken 158,5 m hosszban 2,5m széles vápás betonút építése szükséges, ezzel párhuzamosan az ivóvízellátás érdekében a meglévő d50 PE ivóvíz vezetékről történő bekötő vezeték megépítése szükséges új vízbekötéssel, szabványos mérőaknával. A szennyvízelvezetés a területen nem megoldott, a későbbiekben sem lehetséges, ezért a keletkező szennyvizek gyűjtését előre gyártott típus vb. szennyvízaknával kell megoldani, oly módon hogy az elszállítása a szekszárdi szennyvíztisztító telepre lehetséges legyen. A telek villamos hálózatba történő bekötése a szolgáltatói szerződés alapján elindult, a jelenlegi légkábel meghosszabbításával a telekhatáron kialakított mérőhelytől tervezhető az épület villamos ellátása. A telekhatáron, új földkábeles csatlakozású villamos fogyasztásmérő hely kerül kiépítésre. Az épület vagyonvédelmét, gyengeáramú kapcsolatát rádiós berendezéssekkel kell biztosítani.
Az épület lényegében egy helyiségből áll, az egyedüliként az akadálymentesen kialakított wc mosdó helyiség került leválasztásra a térből, a kiállítótérbe beálló falat a teakonyha funkcionális bútora öltözteti. Az alkalmazott építészeti arculat tömegformálás a hagyományos présház formát kövesse. Az épület egyetlen helységből álljon, geometriai méreteit tekintve tegye lehetővé az elhelyezett emléktárgyak megtekintését, esetenként 1 fő egy munkanapot kitevő tartózkodását. Az épület padlásterét úgy kell kialakítani, hogy az épület természetes bővítését lehetővé tegye. Az épületet körbe ölelő tér és a táj harmóniájának megőrzése elsődleges szempont így az épület környezetét úgy kell „berendezni” hogy az nagyobb szervezett csoportok oktatási célú rendezvényeket meg lehessen tartani. A padlástérbe egyszerű húzott karú padláslépcső vezet fel. Az épület működtetéséhez szükséges minimális gépészete az épületből kitüremkedő „beépített szekrényben” kerül elhelyezésre.
Az épület beépített alapterülete 65,93 m2, hasznos alapterülete: 45,94 m2
Helységlista, burkolata, alapterülete (m2):
-Kiállító tér: Gresslap; 35,30
-Akm wc: Gresslap; 4,81
-Fedett terasz: beton térkő; 11,92
Összes hasznos alapterület: 45,94
Egyéb burkolt területek:
- Épület körüli járdák: beton térkő; 54,38
- Terasz: beton térkő; 46,24
- parkoló: beton térkő; 15,56
- színpad: beton térkő; 38,88
- padlás: 30,30
Parkolók :
szükséges parkolószám : 1db A telken belül 1db 3,6x5,70m-es AKM parkoló állás készül
Kerékpártroló kapacitás:
az OTÉK 253/1997 (XII./20) Korm rendelet 7.sz. melléklet 8. (egyéb művelődési egység) alapján meghatározandó.
A telken belül 6db kerékpár elhelyezését kell biztosítani
Ajánlattévő feladata a fenti paraméretek szerinti épület és vápás betonút kivitelezése. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AZ AF III.1.3) pont M.2.1/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AZ AF III.1.3) pont M.2.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-3.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-3. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül csatolásra, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mészöly-tanya - Szekszárdi Alkotóház kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Abriss-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42828314
Postai cím: Borostyán Utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: abrissbaukft@freemail.hu
Telefon: +36 702523441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74673620
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25480502217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33494325
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri, szakipari, gépészeti, villamos munkák, felelős műszaki vezetők
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Abriss-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42828314
Postai cím: Borostyán Utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25480502217

Hivatalos név: ADRI-ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13758981
Postai cím: Tinódi U 4
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13512116217

Hivatalos név: T-WALL Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59887827
Postai cím: Klapka Lakótelep 1. fsz. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23526828217

Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges