Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12730/2019
CPV Kód:45215142-4
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544779
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Koraszülött intenzív osztály (PIC) kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000685692019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215142-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű koraszülött intenzív osztály (PIC) kialakítására és a meglévő orvosi gáz hálózat felújítására.
A kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység.
Az árazatlan költségvetést, valamint a részletes műszaki leírásokat és terveket Ajánlatkérő az https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685692019/reszletek alatt teszi elektronikusan elérhetővé, teljes terjedelemben.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, bizonyos eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, az ezzel érintett tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.


II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya szerinti munkák – jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a meghatározott folyamatok egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Koraszülött intenzív osztály (PIC) kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215142-4
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az átépítéssel érintett terület 667,17 m2 (alagsor, 3 emelet tetőtér), az orvosi gáz hálózat átépítés, felújítással érintett terület 8575 m2 (teljes épület).
A tervezett átalakítás során az alagsorban a Koraszülött Intenzív Osztályt kiszolgáló tejkonyha, raktár és öltöző, orvosi gáz központ, a harmadik emeleti Koraszülött Intenzív Osztály és a felette lévő beépítetlen padlástér egy részére pedig az azt kiszolgáló gépészeti tér kerül kialakításra. Az alagsorban a meglévő orvosi gáz központ is felújítandó annak elavultsága miatt (O2, VAC, N2O, AIR, AE).
Külön tűzszakaszként kerül kialakításra a Koraszülött Intenzív Osztály. Az osztályon 22 db inkubátornak megfelelő helyiségek és kiszolgáló helyiségek kerültek leválasztásra.
A tejkonyha négy helyiségből, a mosóból, a sterilizálóból, raktárból és magából a tejkonyhából áll. Az öltöző rész előtérből nyílóan egy 48 fős öltöző található a hozzá tartozó vizes helyiségekkel. Az eredeti orvosi gáz központ helyén, azt felújítva, bővítve az SL/VAC központ és az altatógáz központ található (O2, VAC, N2O, AIR, AE).
Az újonnan kialakított tetőtérbe a tervezett harmadik emeletet kiszolgáló hőközpont és szellőzőgépház kerül.
Az alagsorban radiátoros fűtés, a koraszülött osztályon padlófűtés kiegészítő fűtésként az inkubátoros helyiségekben mennyezet és fal fűtés-hűtés, az orvosi és tartózkodó helyiségekben fancoil fűtés-hűtés kerül elhelyezésre. 3 db monosplit kíma, mely szerver és szellőző gépházban és egy duosplit klíma, mely az orvosi gáz központban került elhelyezésre. A steril, kezelt, párásított levegőt biztosít a tetőtérben elhelyezett 8000 m3/h légkezelő.
Az átalakítással érintett részek részére új elektromos és gyengeáramú hálózat kerül kialakításra, mely magában foglalja a korszerű és előírásoknak megfelelő egyenként szabályozható világítást, teljesen új elektromos vezeték hálózatot, földelést szünetmentes, aggregátoros és normál hálózati kialakítást, irányítás és vezérléstechnikai rendszert a gépészeti berendezések részére, telefon és internet, tűzjelzést, beléptető rendszert, kamera rendszert.
A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet, OTÉK 42. § (1) bekezdése alapján védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani.
A légtechnikai szűröket Megrendelő az orvostechnológia beüzemelési technológiájára tekintettel dupla darabszámban kéri leszállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (60 hónapon felüli vállalás: 0-18 hónap, előny a több) 10
2 Legalább 1 fő orvosigázhálózat kiépítésében tapasztalattal rendelkező szakember teljesítésbe történő bevonása (igen/nem, megléte előny) 10
3 Legalább 1 fő steril tér kiépítésében vagy kialakításában tapasztalattal rendelkező szakember teljesítésbe történő bevonása (igen/nem, megléte előny) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF; előny az alacsonyabb) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) II.2.5. ponthoz: Értékelési ponthatár: 0-10; értékelés módszere: vállalkozói díj esetében fordított arányosítás, többletjótállás esetében arányosítás, szakemberek esetében abszolút értékelés.
2) Szakemberek megajánlása esetén az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről, továbbá a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, részletek a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74.§ (1) b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó. azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3)-(5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Csatoljon referenciaigazolást/nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) – de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított nyolc évben (azaz visszafelé számított 96 hónapban) – megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti egészségügyi intézményben végzett részfelújítási vagy építési munkára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján, legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgya;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (7), (9), (11), (12); a 69. § (11a); 114. § (2) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is teljesíthető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző öt – de legfeljebb nyolc – évben, legalább egy darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek keretében egészségügyi intézményben végzett legalább összesen 250 m2 alapterületet érintő részfelújítási vagy építési munkát.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: min. 60 hónap (többletjótállás értékelési szempont)
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
Vevő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot köt ki.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a Szerződés szerinti – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot – a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint - köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjára és az ajánlatkérő által elfogadott és igazolt teljesítésig, azaz az utolsó teljesítésigazolás kiállításáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (3) bek alapján a Szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő összegű, hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot - a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint – köteles a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz a teljesítésigazolás kiadásának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Számlázás: Az ajánlatkérőként szerződő fél 7 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést követően biztosít lehetőséget, az alábbiak szerint:
- 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 12,5%-os készültséghez igazodóan,
- 2. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 25%-os készültséghez igazodóan,
- 3. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 37,5%-os készültséghez igazodóan,
- 4. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültséghez igazodóan,
- 5. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 62,5%-os készültséghez igazodóan,
- 6. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 75%-os készültséghez igazodóan,
- 7. sz. részszámla: a vállalkozási díj 12,5%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 87,5%-os készültséghez igazodóan,
- végszámla: a vállalkozási díj fennmaradó 12,5%-ról, a műszaki tartalom 100%-os megvalósítása esetén, a sikeres átadás-átvételt követően.
A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével, és a Kbt. 135. § alkalmazásával 30 napon belül kerül sor, átutalással.
A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől eltérően a számlák kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. és 32/B. §-ai szerint kerül sor, szintén átutalással.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerződésben foglalt – tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, biztosíték rendelkezésre bocsájtása nélkül. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum VIII. fejezet Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.r.15.§(2), a Kbt.68.§(1b)-(1c) bek alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR az AT határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal az AT-k részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár esetében fordított arányosítás, többletjótállás esetében arányosítás a KD-ban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők (AT) részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5) bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
6) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
8) Helyszíni bejárás helye/ideje: találkozó a SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika portáján – 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. Időpontja: 2019. július 17. 13:00 (CET)
7) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra – kivéve a termékismertetőket, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
8) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
9) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot (EKR űrlap), Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír.
12) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
13) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
14) Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot és árazott költségvetést kötelesek csatolni a KD-ban előírtak szerint.
15) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a felelősségbiztosításról, továbbá hogy CE igazolt első osztályú anyagok kerülnek beépítésre, valamint a munkaterület rendben tartásáról a KD-ban előírtak szerint.
16) Ajánlattevők nyilatkozni kötelesek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról.
17) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított és AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
18) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
19) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20) Irányadó idő: CET
21) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
22) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Kr., 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., Ptk
23) FAKSZ:Macsek Bernadett(lsz:01007), Dr. Nagy Paulina (lsz:01043)
24) A I.1) pontban megadott faxszám nem elérhető.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges