Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12747/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Kempf Anikó
Teljesítés helye:Gyula külterület 0216/40 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állattartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kempf Anikó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53569116
Postai cím: Zöldi Utca 1.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kempf Anikó
Telefon: +36 709466026
E-mail: agro@kempf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000838612019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000838612019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állattartás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baromfitartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000838612019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő jelen beruházásában az alábbi munkák kivitelezése a feladat: 2 db nevelőépület építése, szálastakarmánytároló építése, szennyvízakna építése, szociális épület korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, az épületekhez kapcsolódó gépészeti rendszer kiépítése, 3 db siló, hídmérleg, kerékfertőtlenítő és kerítés kialakítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg optimálisan.
Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Baromfitartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula külterület 0216/40 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jelen beruházásában az alábbi munkák kivitelezése a feladat: 2 db nevelőépület építése, szálastakarmánytároló építése, szennyvízakna építése, szociális épület korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, az épületekhez kapcsolódó gépészeti rendszer kiépítése, 3 db siló, hídmérleg, kerékfertőtlenítő és kerítés kialakítása.
Főbb mennyiségek:
2 db azonos acélváz szerkezetű nevelőépület (15*103,34 m), nettó alapterület egyenként 1.489,77 m2; ipari padló egyenként 287 m3; szendvicspanel tetőfelület egyenként 1.680 m2; szendvicspanel oldalfal egyenként 762,24 m2, egyenként 175,5 m3 alapozással, egyenként 50,04 m3 vasbeton lábazati fallal.
1 db szálastakarmány tároló (14,18*45,18 m) 645,65 m2 alapterülettel; 717,15 m2 vasalt aljzatbeton felülettel; 188 m3 vasalt aljzatbeton mennyiséggel; 675,3 m2 filcbevonatos hullámlemez fedéssel, acél keretlábakkal, acél rácsostartó tetőszerkezettel; 6,84 m ereszmagasságú és 8,12 m gerincmagasságú acélszerkezettel.
3 db tranzitsiló, összesen 3*16= 48 m2 alapterülettel;
1 db szennyvízakna 11,25 m3;
1 db 60 tonnás hídmérleg;
1 db 3,5*6,5 m hasznos méretű kerékfertőtlenítő medence 1 m3 -es mosóvíz gyűjtőaknával
2 m magas dróthálós kerítés 535 m hosszúságban
1 db meglévő szociális épület energetikai felújítása-átalakítása
1 db Napelemes rendszer kiépítése
3 db Siló kivitelezése
A további pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. rész-szempont: M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítési kivitelezési munkákban szerzett többlet tapasztalata (hónap) (min 0 hónap, max 36 hónap) 10
2 3. rész-szempont: M.2.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember gépészeti kivitelezési munkákban szerzett tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db) 10
3 4. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.rész-szempont:Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16 Pr.azon: 1780670968
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ajánlattevőnek valamennyi a kizáró ok tekintetébenben tett nyilatkozatot EKR űrlap formájában szükséges megtenni.
Az ajánlattevő az általa bevonni kívánt alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nem áll fenn változásbejegyzés, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Kr.) 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. Kr. 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani.
Az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges, hogy az alkalmassági követelmény teljesül.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. Kr. 21.§ (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. Kr. 23. §-ban foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát
- az építési beruházás mennyiségét
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal),
- a teljesítés helyét,
- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. irányadó, továbbá a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) egyértelműen ki kell derülniük!
Ajánlatkérő az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. A 321/2015. Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M.2.1 pontban megajánlott szakember szakmagyakorlási jogosultságának igazolását, valamint valamennyi az M.2 pontban meghatározott szakember igazolásának módját részletesen a dokumentáció tartalmazza. Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakemberek gyakorlati idejébe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitásaira támaszodás esetén a Kbt. 65. § (7) és (12) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő az M.2. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az ajánlati felhívás M.1., M.2. pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő az M.1., M.2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani.
Az ajánlatban csak nyilatkozni szükséges, hogy az alkalmassági követelmények teljesülnek, valamint további nyilatkozat csatolása szükséges, melyben meg kell adni az alkalmasságot igazoló szakember nevét.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesítette az alábbiakat:
Épület építés és/vagy felújítás és/vagy együttesen építés és felújítás tárgyú szerződés, amelynek keretében legalább
a) 1.000 m2 nettó alapterületű
épület építése és/vagy felújítása és/vagy együttesen építés és felújítás valósult meg.
Az M.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több – maximum 3 (három) szerződésből összeadva igazolható. Ajánlatkérő épület építésnek fogadja el a bővítést is azzal, hogy az előírt mennyiségi alapterületet a bővítményre kell vonatkoztatni. Egy referencián belől Ajánlattevő az egyes részek tekintetében ugyanazon referenciákat is bemutathatja.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2. 1 fő, aki rendelkezik felsőfokú műszaki és/vagy mérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel.
Egy szakembert kizárólag egy alkalmassági követelmény tekintetében lehet bemutatni.
A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
Jótállás: Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás minimális időtartama 12 hónap, amely meghosszabbodik ajánlattevő többlet megajánlásával. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, időtartamra vonatkozóan teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a megadott jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően Ajánlatkérőt továbbra is megilletik a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok.
A szerződés megerősítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg:
Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére jogosult.
Számlázás:
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 7 (hét) db számlát - ideértve a végszámlákat is - fogad be. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárása. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Kr.) 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. Kr. 32/B. pont rendelkezéseit alkalmazni kell. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a 322/2015.Kr. 30-32.§, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A § és 32/B §
- a Kbt. 135. § (1)-(6) bek.,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pont.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő által bemutatott jelen AF.III.1.3) pont M.2. pont M.2.1. alpont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell a megjelölt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Abban az esetben, amennyiben a nyertes nyertes ajánlattevő által bemutatott szakember a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel a nyilvántartásban és nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rend. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (Kbt. 68. § (1b) bek.).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indítja meg, felfüggesztő feltétel az önerőt biztosító hitelszerződés ajánlatkérő általi megkötése.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: OTP Bank - Kempf Anikó
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11733003-27306543
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján nyújtható. Az ajánlati biztosíték részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást új gazdasági szereplő bevonása esetén.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.rész-szempont: fordított arányosítás alapján;2-4. rész-szempont: egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat;A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik;Módszereket Közb. Dok. tartalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1., M.2. pont
4)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
5)Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
6)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
7)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8)A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési biztosítást (C.A.R.) kell kötnie (vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, amely biztosítás részét képező felelősségbiztosítási értékhatárok legalább 40 millió Ft/tartam és 20 millió Ft/kár. Az építési-szerelési biztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
9)A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Tóth Csaba (00564).
10)Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
11)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik.
12)Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
13)Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. További információk Közbeszerzési dokumentumok – III. Fejezet - III.4.
Helyszíni bejárás pont.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges