Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:12991/2019
CPV Kód:71318000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Adam Lee Miller Kft.;FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;Mélyépterv Komplex Zrt.;Sallution Kft.;Valid Solution Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
További tárgyak:71244000-0
71335000-5
71600000-4
79419000-4
71313000-5
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbesz elj.tárgya:„Vállalk szerz a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent,Fábiánsebestyén,Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellát-ra” A nyertes ajánlattevő(AT)által a közbesz tárgyaként meghat. feladatok teljesítése tekintetében elszámolható óraszám 4700 óra Nyertes AT feladatai a Műszaki Leírás rendelk. figy-vételével: 1.teljeskörű előrehaladási jelent benyújt,a tervezést indító koord. megbesz-ről készült aláírt j.könyv és1.sz.mellék-ének benyújt; (pályázati)felh.által előírt szüks.háttértanulmányok(megvalósíthatósági tan,mellékletei,stb.),szakvél-ek,vízjogi létesítési engedélyes szintű műszaki dok. elk.,beleértve a beruházási költs-k becslését; elkészült műszaki dok. benyújt az engedélyező hat-hoz;költs.hatékonysági- fenntarthatósági vizsg. elvégz.,a működési időszakra eső költs-k becslése-különös tek. az üzemeltetési,karbantartási költs-re(a keretmegá. megkötésére irányuló elj-ban előírtaknak megfelelően ezen feladatot a Kbt.65.§(10)bek-e alap. az AT-nek v-közös ajánlattétel esetén-a közös AT-k egyikének kell elvég..E részfeladatot nem végezheti alvállalk.); a megvalósíthatósági tanulmány,mellékleteinek benyújtása Megrendelő felé jóváhagy-ra;h.idő:szerz.kötést követő 10.nap a teljeskörű előrehaladási jelent,a tervezést indító koord megbesz-ről készült aláírt jegyzőkönyv és 1.sz. mellékletének benyújtására,a többi feladatra nézve a szerz.kötést követő 60.nap azzal,h a megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit legkésőbb a szerzkötést követő 30.napon be kell nyújtani Megrendelő felé jóváh-ra; 2:tervezett Létesítmény megval-hoz szüks. összes engedélyezési elj teljeskörű lefolytatása a műszaki leírásban meghat-ak szerint; a kivit-re irányuló közbesz-i eljárás(ok)hoz kapcs. műszaki dok.(műszaki leírás,végleges tervezői költségbecslés,a FIDIC szerződéses rendsz terminológiája szerint a 3,4,5.kötetek)elkész.; az érintett települési önkormányzat(ok) és a víziközmű szolgáltató(k) végleges műszaki tartalom kapcsán tett h.járuló nyíl-ának beszerz,átadása AK-nek; a megvalósíthatósági tanulm-al,mellékleteivel kapcs. egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel(pl.:IH,szakpolitikai felelős,stb.),a végleges változat benyújt AK-nak.A feladathoz kapcs. telj. h.idő magában fogl. az elkészített dok-at illetően AK által tett észrevételek,ill a támogatási intézményrendszer illetékes szereplői(pl.IH) által tett észrevételek átvezetését is.h.idő:a szerz.kötést követő 120.nap 3.a kivitelezésre irányuló közbesz-i eljárás(ok)ban a műszaki szakért. biztosítása az eljárás Támogató általi ellenőrzésének folyamatában(ME KFF,IH,stb.),az aj.tételi szakaszban az eljárási cselekményekhez,az ajánlatok bírálatának szakaszában,írásbeli műszaki-szakmai döntési javaslat elkészítése;adott esetben az eljárásban benyújtott előzetes vitarendezési kérelem/kérelmek,ill jogorvoslati kérelem/kérelmek műszaki-szakmai kérdéseket érintő választervezeteinek elkészítése,vmint adott esetben módosított műszaki-szakmai döntési javaslat elkész.;ezen feladatok ellátása addig,amíg a kivitelezésre irányuló közbesz-i elj eredményesen nem zárul; a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérése,dokumentáció elkészítéseh.idő:a kivit-re irány. közbesz-i elj-ban az egyes elj-si csel-k szerint az AK által meghat h.idő azzal,h legkésőbb a kivit-re irányuló közbesz-si elj-ban az összegezés kiküld. napját követő m.nap v.ezt követő elj-i csel-kre a Kbt-ben előírt h.idők figy.vétele mellett az AK által meghat. h.idő 4.rendelk-re állás a kivit. során a próbaüzem sikeres bef-ig A felhív-ban,dok-ban szereplő,meghat. gyártmányra,típusra történő hivatk. csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek.Ha a dok. bármelyik része vmilyen gyártm.,eredetű,típusú dologra,elj-ra,tev-re,személyre, szabadalomra,védjegyre való hivatk-t tart,ill ha szabványt,műszaki engedélyt,műszaki előírásokat,v.műszaki ajánlást hat meg,úgy AK az azzal egyenértékű telj-t is elfogad Részletek: közbeszerzési dokumentumaiban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 2.1.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 238 - 494451

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátására”.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Adam Lee Miller Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városmajor utca 21. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mélyépterv Komplex Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Várfok utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sallution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sólyatér utca 11. IV. emelet 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Valid Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14. 1. lépcsőház II. emelet 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 60630000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.06.26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
További tárgyak:71244000-0
71335000-5
71600000-4
79419000-4
71313000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbesz. elj. tárgya: „Vállalk szerz a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellát.-ra”.A nyertes ajánlattevő(AT)által a közbes.z tárgyaként meghat. feladatok teljesítése tekintetében elszámolható óraszám 4700 óra.Nyertes AT feladatai a Műszaki Leírás rendelk. figy-vételével:1. teljes körű előrehaladási jelent benyújt,a tervezést indító koord. megbesz.-ről készült aláírt j.könyv és 1.sz.mellék-ének benyújt; (pályázati) felh. által előírt szüks. háttértanulmányok (megvalósíthatósági tan, mellékletei stb.), szakvél.-ek,vízjogi létesítési engedélyes szintű műszaki dok. elk.,beleértve a beruházási költs-k becslését;Elkészült műszaki dok. benyújt az engedélyező hat-hoz;költs.hatékonysági- fenntarthatósági vizsg. elvégz., a működési időszakra eső költs-k becslése-különös tek. az üzemeltetési,karbantartási költs-re (a keretmegá. megkötésére irányuló elj-ban előírtaknak megfelelően ezen feladatot a Kbt. 65. § (10) bek.-e alap. az AT-nek v-közös ajánlattétel esetén-a közös AT-k egyikének kell elvég..E részfeladatot nem végezheti alvállalk.);A megvalósíthatósági tanulmány, mellékleteinek benyújtása Megrendelő felé jóváhagy-ra;h.idő: szerz.kötést követő 10. nap a teljes körű előrehaladási jelent,a tervezést indító koord. megbesz.-ről készült aláírt jegyzőkönyv és 1.sz. mellékletének benyújtására,a többi feladatra nézve a szerz.kötést követő 60.nap azzal, h. a megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit legkésőbb a szerz.kötést követő 30.napon be kell nyújtani Megrendelő felé jóváh-ra;2: tervezett Létesítmény megval.-hoz szüks. összes engedélyezési elj. teljes körű lefolytatása a műszaki leírásban meghat.-ak szerint;A kivit-re irányuló közbesz.-i eljárás(ok)hoz kapcs. műszaki dok.(műszaki leírás,végleges tervezői költségbecslés,a FIDIC szerződéses rendsz. terminológiája szerint a 3, 4, 5.kötetek) elkész.;Az érintett települési önkormányzat(ok) és a víziközmű szolgáltató(k) végleges műszaki tartalom kapcsán tett h.járuló nyíl.-ának beszerz., átadása AK-nek;A megvalósíthatósági tanulm.-al, mellékleteivel kapcs. egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel (pl.:IH, szakpolitikai felelős stb.), a végleges változat benyújt AK-nak. A feladathoz kapcs. telj. h.idő magában fogl. az elkészített dok.-at illetően AK által tett észrevételek, ill. a támogatási intézményrendszer illetékes szereplői (pl. IH) által tett észrevételek átvezetését is.h.idő: a szerz.kötést követő 120.nap.3. a kivitelezésre irányuló közbesz.-i eljárás(ok)ban a műszaki szakért. biztosítása az eljárás Támogató általi ellenőrzésének folyamatában (ME KFF, IH stb.), az aj.tételi szakaszban az eljárási cselekményekhez, az ajánlatok bírálatának szakaszában, írásbeli műszaki-szakmai döntési javaslat elkészítése;adott esetben az eljárásban benyújtott előzetes vitarendezési kérelem/kérelmek, ill. jogorvoslati kérelem/kérelmek műszaki-szakmai kérdéseket érintő választervezeteinek elkészítése, v.mint adott esetben módosított műszaki-szakmai döntési javaslat elkész.;ezen feladatok ellátása addig,amíg a kivitelezésre irányuló közbesz.-i elj. eredményesen nem zárul;A beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérése,dokumentáció elkészítéseh. idő: a kivit-re irány. közbesz.-i elj.-ban az egyes elj.-i csel.-k szerint az AK által meghat h.idő azzal, h. legkésőbb a kivit.-re irányuló közbesz.-i elj.-ban az összegezés kiküld. napját követő m.nap v.ezt követő elj.-i csel.-ekre a Kbt.-ben előírt h.idők figy.vétele mellett az AK által meghat. h.idő.4. rendelk.-re állás a kivit. során a próbaüzem sikeres bef.-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 60630000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Adam Lee Miller Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városmajor utca 21. 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Mélyépterv Komplex Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Várfok utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sallution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sólyatér utca 11. IV. emelet 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Valid Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14. 1. lépcsőház II. emelet 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.4. pontja törlésre kerül és a helyébe a következő szöveg lép:
„A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1); (3); (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen és a jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Megrendelő 2 db részszámla és egy db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:
Megrendelő az 1. feladat teljesítéséhez kapcsolódóan 1 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Az 1. részszámla értéke legfeljebb a Szerződéses Ár 30%-a lehet.
Megrendelő a 2-3. feladat teljesítéséhez kapcsolódóan további 1 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A 2. részszámla értéke legfeljebb a Szerződéses Ár 45%-a lehet.
A végszámla benyújtásának időpontja: amikor jelen szerződésben rögzített valamennyi feladat (kivéve a 4. feladatot) teljes mértékben elvégzésre került és erről a teljesítési igazolás Megrendelő által kiállításra került, azzal, hogy a kivitelezés során Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia a kivitelezést követően a sikeres próbaüzem lezárásáig. Vállalkozó a rendelkezésre állási időszak alatt nem jogosult számlát benyújtani.
Vállalkozó kizárólag akkor jogosult számlát benyújtani, ha a tárgyi projekt tekintetében a Támogatási Szerződés aláírásra került és hatályba is lépett.
A részszámlák és a végszámla összege nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző versenyújranyitásos eljárásban megajánlott óradíj és a Megrendelő által meghatározott óraszám szorzata szerinti összeget.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott óraszámra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Megrendelő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Megrendelő jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás fedezete kizárólag a támogatás megítélése, illetve a Támogatási Szerződés megkötése és hatályba lépése esetén áll Megrendelő rendelkezésére. A támogatási kérelem el nem fogadása (elutasító tartalmú Támogatói Döntés vagy a Támogatási Szerződés megkötésének elmaradása, annak hiánya, változásbejelentés el nem fogadása) olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amelyre figyelemmel Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válás okaként hivatkozhat.
Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.”
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.06.26.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata a Szerződéses Megállapodás alapján a KEHOP-2.1 azonosító jelű projekt keretében Mindszent, Fábiánsebestyén, Felgyő és Békésszentandrás települések komplex tervezési feladatainak ellátása (a továbbiakban: Projekt).
A Projekt Fábiánsebestyén és Mindszent projekt-része kötelezettségszegési eljárással érintett, melyre tekintettel a Projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok megbontásra kerültek A és B részre, így szükségessé vált a részszámlázásra vonatkozó szerződéses rendelkezések módosítása.
A Szerződéses Megállapodás módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel kerül sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 60630000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 60630000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben