Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:13632/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs Megyei Jogú Város közterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berényi Édua
Telefon: +36 72534024
E-mail: berenyi.edua@ph.pecs.hu
Fax: +36 72534024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dombovar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000912772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000912772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Utasváró telepítése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000912772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
Feladat: Pécs Megyei Jogú Város közterületein 96 darab utasváró telepítésére és üzemeltetése 15 éves időtartamban koncessziós szerződés keretében.
Ajánlatkérő átengedi, a Koncesszor pedig átveszi a részletesen megjelölt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati törzsvagyonához tartozó és a Koncessziós szerződés tervezet 1. számú mellékletében részletesen meghatározott közterületeinek használati jogát – mint koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának jogát – abból a célból, hogy Konecessziós szerződés 2. számú mellékletében rögzített részletes műszaki feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően 96 darab utasvárót alakítson ki, és azokat üzemeltesse.
Ajánlatkérő koncessziós szerződés alapján a Koncesszor részére átengedi műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalommal telepített utasvárók reklámfelületekhez kapcsolódó reklámtevékenység értékesítési, szervezési és hasznosítási jogát.
II.1.5)
A teljes becsült érték: 600000000 Pénznem: HUF
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Utasváró telepítése és üzemeletetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22459100-3
További tárgyak:34928400-2
39294100-0
45213315-4
45233293-9
44212321-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közterülete
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
Feladat: Pécs Megyei Jogú Város közterületein 96 darab utasváró telepítésére és üzemeltetése 15 éves időtartamban koncessziós szerződés keretében.
Ajánlatkérő átengedi, a Koncesszor pedig átveszi a részletesen megjelölt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati törzsvagyonához tartozó és a Koncessziós szerződés tervezet 1. számú mellékletében részletesen meghatározott közterületeinek használati jogát – mint koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának jogát – abból a célból, hogy Konecessziós szerződés 2. számú mellékletében rögzített részletes műszaki feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően 96 darab utasvárót alakítson ki, és azokat üzemeltesse.
Ajánlatkérő koncessziós szerződés alapján a Koncesszor részére átengedi műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalommal telepített utasvárók reklámfelületekhez kapcsolódó reklámtevékenység értékesítési, szervezési és hasznosítási jogát.
Szerződő felek a szerződött mennyiségtől a szerződéses időszak alatt maximum + 30 %-kal eltérhetnek, Ajánlatkérő a Koncessziós szerződés határozott időtartamának lejártát megelőző 1 éves időtartamig, mint véghatáridőig bármikor jogosult a fenti maximum értékhatárig a műszaki leírás mellékletében meghatározott bármelyik utasváróra vonatkozó igényét Koncesszor részére írásban bejelenteni.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 2. Szakmai tartalom minősége
2 2.1. Telepítésre vonatkozó javaslatok - súlyszám: 15
3 2.2. Minőségügyi, környezetvédelmi intézkedések - súlyszám: 5
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 A koncessziós díj éves összege (a koncessz. tevből. származó árbevétel %ban megadva) (min. 15. millió, min. 30%, max. 40%)
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 600000000 Pénznem: HUF
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Szerződő felek a szerződött mennyiségtől a szerződéses időszak alatt maximum + 30 %-kal eltérhetnek, Ajánlatkérő a Koncessziós szerződés határozott időtartamának lejártát megelőző 1 éves időtartamig, mint véghatáridőig bármikor jogosult a fenti maximum értékhatárig a műszaki leírás mellékletében meghatározott bármelyik utasváróra vonatkozó igényét Koncesszor részére írásban bejelenteni.
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) használatát mellőzi, a Kbt. egységes európai közbeszerzési dokumentumra vonatkozó rendelkezéseit – ideértve a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjának előzetes igazolással összefüggő rendelkezését – jelen eljárásban nem alkalmazza.
A kizáró okok fenn nem állását a gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alkalmasságot igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet), illetve ezen kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a koncessziós hirdetmény közzétételének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1./ az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, koncessziós hirdetmény feladásának napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a koncessziós hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, volt-e azon a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott, 30 napot meghaladó sorbanállás a koncessziós hirdetmény feladását megelőző 1 éven belül [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont].
P.2./ a koncessziós hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások, EVA hatálya alá tartozók esetében az EVA bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].
P.3./ az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1./ a koncessziós hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban a koncessziós hirdetmény feladásának napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó sorbanállás volt.
P.2./ eredménykimutatás szerinti üzemi (üzleti) tevékenység eredménye vagy egyéni vállalkozó esetén az SZJA bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja vagy EVA bevallás szerinti egyszerűsített vállalkozói adóval csökkentett EVA alapja a koncessziós hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P.2./ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokból származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a működésének ideje alatt (működés kezdetétől a koncessziós hirdetmény feladásáig tartó időszakban) a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 100.000.000,- Ft (egyszázmillió forint) összeget.
P.3./ nem rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 50.000.000,- HUF összegű, általános forgalmi adó nélkül számított teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel, valamint ugyanezen időszakban 1 darab utcabútorok üzemeltetéséből származó, legalább 20.000.000,- HUF összegű, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
A P.1-P.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.3./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1./ a koncessziós hirdetmény feladását megelőző 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, minimum 24 hónap időtartamban, közterületen elhelyezett, min. 20 utasváró telepítésére és üzemeltetésére vonatkozóan végzett szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását
- a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők), ha:
M.1./ nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek) a koncessziós hirdetmény feladását megelőző 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, minimum 24 hónap időtartamban, közterületen elhelyezett, min. 20 utasváró telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

1. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás, 2. résszempont esetében: pontozás
VI.3.3 ) További információk:

1Lásd KD
2kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a KD-ben foglaltak irányadók A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
3Helyszíni bejárás: Ajánlatkérőjelen eljárásban helyszíni bejárást nem tart, javasolja a helyszín önálló megtekintését
4Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidőig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5Az ajánlat formai feltételei: Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Ajánlattevőknek (AT) árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
6Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal és figyelemmel a 424/2017 Korm. rendelet előírásaira.
7 AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot d) NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező
8Nyilatkozatok: ATnek, valamennyi közös ATnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie: a)a közbeszerzésnek azon a munka részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bek a) pont]; Több részre történő ajánlattétel esetén részenként kell megjelölni az alvállalkozó bevonásával érintett munkarészeket. b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek b) pont]; c)azt a szervezetet, amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá - az AF vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt65§(7)bek AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65§(7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
9Nyilatkozatok II.: AT-nek v Közös AT-nek csatolnia kell: a) nyilatk 321/2015 Korm. rendt 17. § (2) bek alapján, figy a Kbt67§(4) bek rendelkezéseire b) szándéknyilatkozatot arról, hogy építési szerelési biztosítást köt v meglévőt kiterjeszti, kapacitást nyújtó szervezettel előszerz
10Igazolások: aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírásmintája cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől meghat
11Dokumentumok formai kötöttsége: Kbt. 46. § és EKR rend 11§
12Árazott költségvetés ajánlathoz csatolandó. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
13Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint.
14Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb előírások III.1.2) P.1/, P.2/, P.3/ pont és III.1.3) M.1/ pont.
15Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján.
16Árfolyamok, 17elektr.adatbázisok, 18Eljárás nyertese: az az AT aki az AFben és a KDban meghat. feltételek alapján gazdaságilag legelőnyősebb, érvényes ajánlatot tette. 19Üzleti titok: Kbt. 44.§ (1) bek., 20Irányadó idő: magyarországi helyi idő, 21További info: a) AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, b) határidőben benyújtott ajánlat: elektronikusan az AK által előírt határidőig beérkezik. 22Vállalk.dok. 23További dok.: szerz. köt. időpontjáig nyertes AT: a)indikatív kivitelezési ütemterv b)indikatív pénzügyi ütemterv Ezen dokok indikatív jellegükből adódóan az előrehaladás során aktualizálhatók, ezért nem képezik a szerződés részét. 24Irányadó jog: Kbt., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,Ptk. 25. A részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: EKR adatai szerint 26. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Gazdasági szereplőket, hogy a karakterkorlátozás miatt a felhívás teljes szövegtartalma a Közbeszerzési Dokumentumban kerül közzétételre, mely további információkat és előírásokat is tartalmaz, és az EKR-ben csatolt felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
27. Az eljárás1egy szakaszból áll,eljárás lebonyolításának menete: Kbt. 4.rész XVIII.fejezetben foglaltak szerint
Ajánlati kötöttség AT-ket az Ajánlattételi hi. lejártát köv. 30 napig terheli.
Elj.bef. indikatív időpontja: 2019.09.30.
28FAKSZ:dr Turi Ákos lajstrsz:00416
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg