Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0138/2019
CPV Kód:45454100-5
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:9756 Ikervár, Batthyány Lajos utca 2. Hrsz.: 1/14;9756 Ikervár, Batthyány Lajos utca 2. Hrsz.: 1/14
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gyarmati és Társai Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;VVV-Art Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;V-SYS Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) d, pontja szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61039522
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács György
Telefon: +36 13540733
E-mail: kozbeszerzes@bvpartners.hu
Fax: +36 13540732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) d, pontja szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 9756 Ikervár, Batthyány Lajos u. 2. Hrsz.: 1/14 alatt lévő gróf Batthyány Lajos kastély restaurációs munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000632032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45454100-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kastély dísztermében jelentős károsodáson ment át a műemléki falkép. Feladat a teljes díszterem falszárítási munkái, beleértve a díszterem felállványozását, szárító rendszer kiépítését, valamint a szárítás során folyamatos mérések biztosítása. A szárítás során a restaurátornak folyamatosan roncsolás-mentes és roncsolásos diagnosztikai vizsgálatokat kell végeznie. A felületet tisztítania és kezelnie kell védőszerekkel. Konzerválást, injektálást megelőző sóvizsgálat, sókivonás festményoldalról, indokolt esetben meglazult festék rétegeket fixálnia kell. Hordozótól elvált vakolat megerősítése, injektálása. Felületi szennyeződések eltávolítása, feltárása. Folytonossági hiányok pótlása, tömítés, esztétikai helyreállítás, retusálás, aranyozás pótlása, új festék réteget korábban rögzített állapot szerint helyre kell állítania. Szükséges továbbá a díszterem homlokzatának és mellékhajóinak teljes festése is fehér színre. A feladat két része: festőrestaurátori munka, falszárítási munka.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40792712 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Festő restaurátori munkarész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45442100-8
További tárgyak:45442200-9
45442300-0
45453100-8
71247000-1
71251000-2
71530000-2
71621000-7
45262100-2
45410000-4
45454100-5
71000000-8
71632000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9756 Ikervár, Batthyány Lajos utca 2. Hrsz.: 1/14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Restaurátori szempontú roncsolás-mentes és roncsolásos diagnosztikai vizsgálatok elvégzése. Stratégia felállítása, a tervezett műveletek tesztelése, a legalkalmasabb megoldások kiterjesztése a károsodott területekre. Még nedves állapotban az alga és penész lemosása fungicid oldattal. A kezelés megkezdése előtt és után sóvizsgálatot kell végezni. Ahol a festékréteg meglazult, vagy kötése meggyengült rögzíteni, fixálni kell. Az eredetihez hasonló kötőanyag, szalmiákban feltárt kazein alkalmazása javasolt. A pilasztereken és mozaikpadlón kivirult mohatelepeket mehanikusan kell eltávolítani. Ezeken a felületeken a kőrestaurálásban bevált mohaölő vegyianyagok haszálhatók. A falfestményt a teljes kiszáradásig gyakran kell ellenőrizni és az esetleg kialakuló elváltozásokat azonnal orvosolni. A szárítás körülményeit úgy kell kialakítani, hogy a falszerkezetekben a beázás következtében oldott állapotba került károsító sók ne a festmény felé áramoljanak. A sürgősségi beavatkozásnak tekinthető munkálatokat jogosultsággal rendelkező festő-restaurátor végezheti az általa készített terv alapján. Természettudományos, laboratóriumi, fotótechnikai, valamint műszeres diagnosztikai vizsgálatok szükségesek a hatékony megoldás megtervezésére.
Restaurálást előkészítő és kísérő munkák: Falszárítás folyamata alatt festőrestaurátori felügyelet biztosítása; Restaurálási tervezet elkészítése és engedélyeztetése; Gázmesteri szakmunka elvégzése a restaurálás megkezdése előtt; Pára- és falnedvesség folyamatos kontrollálása, kiértékelése, dokumentálása; Állványozás
A Nagyterem festőrestaurátori munkái: Restaurátori beavatkozás a Nagyterem keleti, és a – párkány feletti fal – nyugati oldalán (mennyezeti szakasz), mintegy 25 m2-en; Konzerválást, injektálást megelőző sóvizsgálat, sókivonás festményoldalról, indokolt esetben! Hordozótól elvált vakolat megerősítése, injektálása; Konzerválás (sókivonás és falnedvesség eredményeivel összefüggésben); Felületi szennyeződések eltávolítása, feltárása; Folytonossági hiányok pótlása, tömítés; Esztétikai helyreállítás, retusálás, aranyozás pótlása.
Restaurátori beavatkozás a Nagyterem – párkány feletti fal – mennyezeti szakaszán 70 m2-en: Levált vakolat megerősítése, injektálása; Konzerválás; Felületi szennyeződések eltávolítása, feltárás; Folytonossági hiányok pótlása, tömítés; Esztétikai helyreállítás, retusálás, aranyozás pótlása
Rekonstrukciós díszítőfestés és aranyozás a Nagyterem nyugati oldalán a – párkány feletti fal – mennyezeti szakaszán, kb. 10 m2-en: Pipatórium Állványozása
Az egyszínű felületek és tagozatok festőrestaurátori munkái: A Nagyterem párkány alatti falszakasz rekonstrukciós felülfestése az első három történeti réteg megtartásával, az oldalfalakon, 100 m2-en, és a stukkó párkányok javítása és felülfestése 25,2 m2-en. A felső diszperziós festékréteg eltávolítása, mész tartalmú kiegyenlítő glettréteg felhordása, páraáteresztő festékréteg felhordása; Súlyosan károsodott és sófertőzött szakaszok vakolatcseréje, glettelése, festése (kb. 5 m2-en)
Kandalló festőrestaurátori munkái: A Kistermek párkány alatti falszakasz rekonstrukciós felülfestése az első három történeti réteg megtartásával, az oldalfalakon, 63 m2-en, és a stukkó párkányok javítása és felülfestése 11,2 m2-en: A felső diszperziós festékréteg eltávolítása, mész tartalmú kiegyenlítő glettréteg felhordása, páraáteresztő festékréteg felhordása; A Kistermek mennyezetének szakipari festő munkái 26 m2-en; A Pipatórium mennyezetének és oldalfalainak szakipari festő munkái 170 m2-en.
A Restaurálási dokumentáció elkészítése, nyomtatott formában és digitális adathordozón, 2 példányban.
A részletes műszaki leírás külön dokumentumban kerül rendelkezésre bocsátásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér vállalt napi értéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 1% - max. 1,5%) 25
2 Jótállási biztosíték mértéke a vállalt jótállási időtartam lejártát követő 60. napig terjedő időre a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 2% - max. 5 %) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalánydíj Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Falszárítási munkarész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262000-1
További tárgyak:45442300-0
45454100-5
50700000-2
50800000-3
42520000-7
45262100-2
45331000-6
45331210-1
71315410-6
71321400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9756 Ikervár, Batthyány Lajos utca 2. Hrsz.: 1/14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A falazat irányított szárítása. A falazatban lévő vízmennyiség természetes úton történő száradása nagyon hosszú ideig tart, ami alatt a biológiai fertőzés oly mértékben előrehaladottá válik, hogy a festmény teljes pusztulását okozza. Mesterséges, irányított szárítással a víz, és sókivonás nem a festményoldal felé, hanem a falak s a boltozatok másik oldala irányában kell, hogy történjen. A falszárítást erre felkészült szakember végezheti, festő-restaurátori felügyelet mellett. A tető kijavítása, a víz utánpótlásának megakadályozása után azonnal el kell kezdeni a szárítást.
A festményt súlyosan roncsoló algák és gombák életfeltételeinek megszüntetése. A biológiai károsítás megszüntetése kettős szempontból is elengedhetetlen: károsítják az épület anyagait, ezen belül a festett felületeket, valamint komoly egészségügyi kockázatot jelentenek az épületben tartózkodók számára. Ezért az algák és gombák elpusztítását el kell végeztetni az ebben jártas szakemberek, gázmester által javasolt módszerekkel. Mivel a biológiai károsítók elleni legjobb védekezés az, ha a környezeti jellemzők számukra nem megfelelőek – ezért nagyon fontos az épület általános jó karban tartása: a temperálás, megfelelő szellőztetés, nedvesedések, vizesedés megszüntetése stb.
A falkutatás kiterjesztése az épület további helyiségeire. A díszterem helyreállítása jelen állapotban nem kezelhető az épület egészétől elkülönítve. A penészedés, vizesedés jelen van az egész épületegyüttesben. Mivel a romlás az Előzményekben és az Állapotfelmérés fejezetben taglalt okok miatt rohamosnak mondható, sürgősen dokumentálni kell az eddig még nem kutatott helyiségekben még fellelhető történeti rétegeket. Ezért határozottan szükségesnek tartjuk a szondázó festőrestaurátori kutatás kiterjesztését a kastély többi helyiségére is, s hasonlóképpen fontosnak tartjuk a megfelelő szakértő által kivitelezett falkutatást, amelynek alapján a kastély jelenleg sok szempontból tisztázatlan építéstörténete is meghatározható lenne.
A szárítási folyamat stratégiai kialakításánál a szárítandó szerkezetek jelenlegi nedvességi és épületszerkezeti állapotából, illetve a környezeti viszonyokból kell kiindulni, figyelembe véve a műemléki értékek védelméből eredő szempontokat.
Ezen tényezők mérlegelése alapján az alábbi szárítási stratégiai
elem határozhatók meg:
· Előszárítás
· Külső hőbevitellel történő szárítás.
· Utószárítás és intelligens szellőzés.
A részletes feladatmeghatarozást a csatolt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér vállalt napi értéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 1% - max. 1,5%) 25
2 Jótállási biztosíték mértéke a vállalt jótállási időtartam lejártát követő 60. napig terjedő időre a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 2% - max. 5 %) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalánydíj Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5. ponthoz: A szerződés szerinti munka kivitelezési véghatárideje: a munkaterület átadás–átvételtől számított 165 munkanap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: K074_1 Rész száma: 1 Elnevezés: Festő restaurátori munkarész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyarmati és Társai Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62800844
Postai cím: Domonkos Utca 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: gyarmati.a@hotmail.com
Telefon: +36 209933763
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512512218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VVV-Art Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60906207
Postai cím: Baross utca 25
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: dalosviktoria@gmail.com
Telefon: +36 202346972
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12893722213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32192762
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 19 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Állványozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gyarmati és Társai Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62800844
Postai cím: Domonkos Utca 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512512218

Hivatalos név: Somogyi Márton egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97650814
Postai cím: Kerepesi Út 1. 1/8
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 76702604142

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: K074_2 Rész száma: 2 Elnevezés: Falszárítási munkarész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-SYS Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55181015
Postai cím: NYÁRFA KÖZ 25.
Város: SZŐDLIGET
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
E-mail: varfalvijanos@gmail.com
Telefon: +36 309706466
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12244661213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8599950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 40 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Állványozás, szobafestés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: V-SYS Mérnöki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55181015
Postai cím: NYÁRFA KÖZ 25.
Város: SZŐDLIGET
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12244661213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges