Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:13883/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Távközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25278516
Postai cím: Száva Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lobog Anikó
Telefon: +36 18962768
E-mail: puskas.aniko@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pro-m.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929242019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929242019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távközlés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági szolgáltatások a Pro-M Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000929242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére az alábbi feladatok elvégzése a szerződés időtartama alatt:
1.1. Távközlési hálózat létesítményeinél (bázisállomások) őrzés-védelmi feladatok végzése riasztott kivonuló járőrrel;
1.2. A távközlési hálózathoz tartozó mobil bázisállomásoknak az ország bármely területén, akár azonnali indulással történő kitelepülése során, gépjárművel történő kisérése, a települési helyszínen történő őrzése;
1.3. A távközlési hálózat objektumainak havonta maximum kétszer, előre tervezett rendszeres helyszíni ellenőrzése;
1.4. igény esetén a megrendelő telephelyeinek, eseti rendezvényeinek vagyonőrrel történő biztosítása, portaszolgálat üzemeltetése
1.5. A fenti feladatok irányítása, ellenőrzése, dokumentálása érdekében folyamatos, 24 órás biztonsági diszpécser szolgálat működtetése.
Jelenleg 272 db bázisállomásra jogosult Ajánlatkérő feladatot megrendelni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatás kiterjesztés további 350 db bázisállomásra várható.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonsági szolgáltatások a Pro-M Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére az alábbi feladatok elvégzése a szerződés időtartama alatt:
1.1. Távközlési hálózat létesítményeinél (bázisállomások) őrzés-védelmi feladatok végzése riasztott kivonuló járőrrel;
1.2. A távközlési hálózathoz tartozó mobil bázisállomásoknak az ország bármely területén, akár azonnali indulással történő kitelepülése során, gépjárművel történő kisérése, a települési helyszínen történő őrzése;
1.3. A távközlési hálózat objektumainak havonta maximum kétszer, előre tervezett rendszeres helyszíni ellenőrzése;
1.4. igény esetén a megrendelő telephelyeinek, eseti rendezvényeinek vagyonőrrel történő biztosítása, portaszolgálat üzemeltetése
1.5. A fenti feladatok irányítása, ellenőrzése, dokumentálása érdekében folyamatos, 24 órás biztonsági diszpécser szolgálat működtetése.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (távközlési objektumokra vonatkozó, diszpécser szolgálattal irányított kivonuló biztonsági szolgáltatás) végzésére vonatkozó, legalább 1 db, legalább 24 hónapos, folyamatosan és szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amelynél az őrzött távközlési objektumok száma eléri vagy meghaladja a 150 db-ot).
M2. Alkalmas Részvételre jelentkező amennyiben rendelkezik legalább 2 fő, minimum 3 éves – személyzet irányítás és munkaszervezés terén szerzett – szakmai tapasztalattal és felsőfokú biztonságszervezői képesítéssel, valamint a 2005. évi CXXXIII törvényben, a 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben foglalt követelményeinek megfelelően érvényes engedéllyel, képzettséggel rendelkező szakemberrel.
M3. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik olyan diszpécserközponttal, mely megfelel a MABISZ Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei C/III. fejezetében foglalt vonatkozó elvárásoknak és rendelkezik a hatályos MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással, vagy ennek megfelelő szakmai akkreditációval.
M4. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, érvényes tanúsítvánnyal, vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozóan, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
Műszaki, ill. szakmai alkalmasság, az igazolási módok:
M1–M4.
Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások a VI.4.3. pontban kerülnek ismertetésre.
A hirdetmény keretmegállapodás egy ajánlattevővel történő megkötésére irányul.
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének a) pontja alapján egyedi szerződés megkötésére közvetlen megrendelés megküldésével jogosult.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ában foglaltak szerint ajánlati biztosítékot kér - a tárgyalások befejezését követően -, melynek összege 5 000 000 Ft. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A szerződés megkötésének feltétele, legalább 30 fő min. 3 év – őrzés-védelem terén szerzett – szakmai tapasztalattal rendelkező biztonsági őr és/vagy vagyonőr és/vagy testőr és/vagy biztonságszervező, valamint a 2005. évi CXXXIII törvényben, a 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben foglalt követelményeinek megfelelően érvényes engedéllyel, képzettséggel rendelkező szakember bemutatása. Ajánlattevő elveszíti az ajánlati biztosítékot, ha szerződéskötésig nem tudja bemutatni a fenti 30 fő szakembert.
Részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019.08.23. 12:00.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka: A szolgáltatások nagymértékben összefüggenek, ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteni és ismeretekkel rendelkezni a riasztásra kivonuló, a preventív ellenőrzést végrehajtó, ill. mobil bázisállomást kísérő állománynak. A védendő rádiórendszer biztonsága a lehető legkisebb létszámmal, a lehető legrövidebb idő alatt történő teljesítést vár el.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai) hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból.
További információk a IV.1.11., VI.4.3. és II.2.4. és a III.2.1. pontokban.
Az alkalmassággal kapcsolatos további követelményeket a II.2.4. pont tartalmazza. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az igazolási módok felsorolása és leírása: a II.2.4. és a VI.4.3. pontokban foglaltak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik, a tárgyalások során véglegesített szerződéstervezetben részletezettek szerint történik.
Nyertes Ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő (mint, Megrendelő) által aláírt, az adott számlához tartozó teljesítés igazolási bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó teljesítés igazolási bizonylat.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás-tervezet tartalmaz
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: Részv. jel. és a Kbt. 65.§(7)bek. esetben a kap. rendelkezésre bocs.szerv.alkalmatlan, ha nem rendelkezik a részvételi hat. napján érvényes, a 2005.évi CXXXIII.tv. 5.§(1)bek. előírt működési engedéllyel (személy- és vagyonvédelmi tev. végzésére jogosító rendőrhatósági műk.-i engedéllyel), mely alapján jogosult az őrzés-véd. tevék. végzésére. Fentieknek nyilatkoznia kell az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelésről.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvételre jelentkező – a részvételi jelentkezéssel összefüggésben, a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtása érdekében - a Kbt. 114. § (6) bek. szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő a részvételi határidő lejártát megelőző 4. napig beérkezett kérdést tekinti ésszerű határidőn belül megválaszolhatónak. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül a részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben küldi meg részvételre jelentkezőknek.
2. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
3. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti eltérés esetében az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.
4. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a közbeszerzési törvény 35. § (1)-(7) bekezdéseiben, a 36. § (1) bekezdésére.
5. A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
6. A meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő részvételre jelentkezőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
7. Az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtásának sorrendjében, külön-külön tárgyal az ajánlattevővel a műszaki ajánlatról, valamint a szerződéses feltételekről. A tárgyalás időpontjáról ajánlatkérő az EKR-en keresztül meghívót küld. Az ajánlatkérő az első tárgyalást követően az ajánlattevővel egyeztetett időpontban szükség szerint tart további tárgyalást. Amennyiben szükséges további tárgyalás az Ajánlatkérő választása alapján történhet együttes tárgyalás formájában is. A tárgyalás menetét az ajánlatkérő határozza meg. Valamennyi tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Módosított ajánlat beadása csak az ajánlatkérő felkérését követően, az ajánlatkérő által meghatározott körben lehetséges. A tárgyalásokon az ajánlattevőt nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy az általa meghatalmazott személy képviselheti, utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát a tárgyalás megkezdése előtt ajánlatkérő részére át kell adni. A tárgyalások lezárásaként ajánlatkérő az ajánlattevőket - az ajánlat beadási határidejének kitűzése mellett - felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
8. Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat az alábbi módszerrel értékeli:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás; 2. értékelési részszempont: pontkiosztás
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat keretében, a Kbt. 76.§ (3) bekezdés a) pontjával összhangban, a minőséget, azaz a szakmai megoldási javaslatot, a szakmai felkészültséget kívánja értékelni.
9. Részvételre jelentkező vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik minimum 100 millió Ft/év és 30 millió Ft/káresemény összegű, szakmai tevékenységre (személy és vagyonvédelmi szolgáltatásra) vonatkozó felelősségbiztosítással.
10. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek feltételeit részletesen a részvételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
11. Az eljárás során meghatározott időpontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő az EKR rendszeridőt, az EKR-en kívüli cselekmények tekintetében a „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1” időzóna szerinti időt érti.
12. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13. FAKSZ: dr. Nagydaróci Roland, lajstromszám: OO657
14. Ajánlattevő nem tehet alternatív ajánlatot.
Több információ: VI.4.3. és II.2.4.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) Hatodik rész - A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok XXI. fejezet szerint.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolására bevont szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hat.alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (távközlési objektumokra vonatkozó, diszpécser szolgálattal irányított kivonuló biztonsági szolgáltatás) vonatkozó referenciák ismertetése, legalább az alábbi adatok megadásával:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
• a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
• a szolgáltatás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen,
• a szolgáltatás mennyisége, azaz az őrzött távközlési objektumok száma (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy a megadott mennyiségből milyen mennyiségű az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás),
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
o a bevonni kívánt szakember neve,
o a bevonni kívánt szakember - az alkalmasság megítélése szempontjából releváns – végzettségének megnevezése,
o alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert
• a bevonni kívánt szakember – alkalmasság tekintetében releváns – végzettségét, képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
M3.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján részvételre jelentkező csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik olyan diszpécserközponttal, mely megfelel a MABISZ Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei C/III. fejezetében foglalt vonatkozó elvárásoknak és rendelkezik hatályos MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással, vagy ennek megfelelő szakmai akkreditációval.
M4.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének c) pontja alapján részvételre jelentkező csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását VAGY az ISO 9001-es (adott esetben azzal egyenértékű) tanúsítványát.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)