Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:13945/2019
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU311, HU312, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Tamás
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Minősített továbbképzések megvalósítása Észak-Magyarországon - Verseny újranyitása 2.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Minősített továbbképzések megvalósítása Észak-Magyarországon - Verseny újranyitása 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében az ajánlatkérő által kifejlesztett 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés [a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben foglalt szakterületekre vonatkozó 3. § (5) bekezdés a) pont szerinti szakmai tanfolyamok] megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő a minősített továbbképzések előkészítése, megszervezése során köteles részt venni a célcsoport toborzásában, további feladatai:
- az oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- ellátás (catering) biztosítása.
Jelen eljárás (verseny újranyitása) során képzésekbe bevonandó személyes gondoskodást végző személyek száma: 3475 fő, ugyanakkor az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a képzésben részt vevők számát maximum 30%-kal növelje.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.8.2-16-2016-0001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 184 - 449185

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZGYF-EFOP382-384/2018. Rész száma: Elnevezés: Minősített továbbképzések megvalósítása Észak-Magyarországon - Verseny újranyitása 2.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 86/b. II. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 205826139 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. június 28.
A VII.2.2) pont folytatásaként:
Jelen módosítással érintett szerződés megkötésekor a megbízó informálisan azt a tájékoztatást kapta, hogy a korábban elrendelt munkaszerződéskötési tilalom hamarosan feloldásra kerül, így a tanananyagfejlesztések az átütemezést követően megfelelő tempóban tudnak tovább haladni, melyek eredménytermékeivel a projekt eleget tud tenni a tananyagokkal kapcsolatosa szerződéses kötelezettégeinek.
Az elrendelt létszámzár azonban csak 2018. november 14-én került feloldásra, ekkor is csak részlegesen. A megbízó az engedélyezett maximális létszámú tananyagfejlesztő és lektor felvételét kezdeményezte, de a pontosítást követően kiderült, hogy nem főre, hanem megkötött szerződésre vonatkozik a feloldott mennyiség. A nagyobb mennyiségű tananyagfejlesztés három hónapos folyamata szinte teljesen ellehetetlenült, mivel az egy hónapra megkötött fejlesztői szerződés lejárta után a lektorral is meg kellett kötni a szerződést, majd ahhoz, hogy a lektori vélemények megjelenjenek a tananyagban ismét egyhónapra szerződni kellett a fejlesztővel. Mivel a munkacsoportok 3-7 főből álltak rövid idő alatt elfogyott az engedélyezett létszám és a projekt ismételten nem tudta biztosítani a megfelelő szakértői csapatot a fejlesztésekhez.
2018. április 1. és december 31. között 111 fő tananyagfejlesztő és lektor közreműködésével 40 tananyag fejlesztésének, véglegesítésének kellett volna lezárulnia. Ezzel szemben 2018. november 14-ig, a részleges létszámzárlat feloldásáig 10 fő került felvételre, eltérő munkacsoportok tagjaiként. 2018. november 14-ét követően a mai nappal bezárólag mindösszesen 37 munkaszerződés került megkötésre.
A fent említett előre nem látható nehézségek ellenére elkészült a „Gyermekprostitúció visszaszorítása, gyermekkereskedelem” című munkakörhöz kötött kötelező továbbképzés. Az oktatói felkészítést 2019 februárjában a megbízó meg is tartotta, de a képzések indítását gátolta, hogy informális, majd írásos tájékoztatás érkezett a Belügyminisztériumból, miszerint az említett továbbképzés-típust jogszabályváltozás következtében ki kell egészíteni a minisztériumból későbbiekben érkező szakmai részekkel, ezért a megtartott oktatói felkészítések ellenére sem lehetett megkezdeni a képzésre kötelezett személyes gondoskodást végző szakemberek képzését a tananyaggal.
A létszámstop végleges feloldása 2019. március 1-én megtörtént, mellyel egyidőben bevezetésre került ÁNYR. Az új rendszer indulásakor a létszámstop alatt betöltetlen álláshelyeket, típus és darabszám szerint fel kellett vezetni az ÁNYR-be, és a továbbiakban minden új felvételhez egyéni kód igénylése szükséges a munkaszerződések megkötéséhez, de jelen pillanatban a nyilvántartó rendszer új kódokat még nem képes generálni, ezért a felvételekhez rendelkezésére csak az időközben kilépő projektmunkatársak felszabaduló kódjai állnak, így a munkaszerződések megkötésére továbbra is csak korlátozottan van lehetőség.
Ennek az újabb előre nem tervezhető akadálynak a megszűnéséig a megbízó újratervezte a kódok felhasználását, így a novemberi időszakos feloldás alatt és a március óta felvett tananyagfejlesztők és lektorok munkája eredményeként 2019 június végére tervezetten 4 db új típusú munkakörhöz kötött minősített továbbképzés áll a rendelkezésre, illetve felmenő rendszerben 2019. szeptember elejére további tananyagok kerülnek véglegesítésre.
A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80400000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80500000-9
További tárgyak:80530000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében az ajánlatkérő által kifejlesztett 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés [a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben foglalt szakterületekre vonatkozó 3. § (5) bekezdés a) pont szerinti szakmai tanfolyamok] megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő a minősített továbbképzések előkészítése, megszervezése során köteles részt venni a célcsoport toborzásában, további feladatai:
- az oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- ellátás (catering) biztosítása.
Jelen eljárás (verseny újranyitása) során képzésekbe bevonandó személyes gondoskodást végző személyek száma: 3475 fő, ugyanakkor az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a képzésben részt vevők számát maximum 30%-kal növelje.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 205826139
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 86/b. II. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. pont
Eredeti:
Jelen szerződés 2018. november 1-én lép hatályba. A megbízottnak a szerződéses feladatait 2019. június 30-ig köteles ellátni, kivéve, ha valamennyi kedvezményezett képzése, beleértve az opciós mennyiségben szereplő kedvezményezetteket, 2019. június 30. előtt befejeződik.
Módosított:
Jelen szerződés 2018. november 1-én lép hatályba. A megbízottnak a szerződéses feladatait 2019. december 31-ig köteles ellátni, kivéve, ha valamennyi kedvezményezett képzése, beleértve az opciós mennyiségben szereplő kedvezményezetteket, 2019. december 31. előtt befejeződik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát és annak teljesítését a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet határozza meg. A rendelet által meghatározott körben a megbízó által 2018. március 31-ig többségében elkészültek az új továbbképzési rendszernek megfeleltethető továbbképzési programok tematikái. Ezt követően 2018. április 1-től megkezdődtek a tananyagfejlesztési tevékenységek 3-7 fős munkacsoportokban.
A megbízónak nem volt információja a kiadott kormányhatározatról, amely alapján az EMMI elrendelte a létszámstopot.
A létszámstop miatt a tananyagfejlesztés nem tudott az eredeti ütemtervnek megfelelően megvalósulni, mivel 2018. június 21. napját követően új, foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem volt létesíthető, ami kiterjedt a már folyamatban lévő ügyekre is.
Folytatás a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 205826139 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 205826139 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben