Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:14110/2019
CPV Kód:42415100-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ 0115/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89201905
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fördős Attila
Telefon: +36 28561250
E-mail: info@zoldhid.hu
Fax: +36 28561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoldhid.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000969732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000969732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: É-K Pest_egyéb gép
Hivatkozási szám: EKR000969732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42415100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges egyéb gép beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42415100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ 0115/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014(XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gép beszerzése az alábbi mennyiségben:
tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
1. Teleszkópos targonca bálafogóval 1
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközt kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszköz helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
A szerződés tárgyát képező eszközzel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megajánlott gép minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői  40
2 2.1. Teherbírás: min. 2.600 kg  20
3 2.2. Fordulási külső sugár, kerekek külsejénél mérve max. 3800 mm  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP- 3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [Kr. 3. § (5) bek.]Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő részére korábbi eljárásban benyújtott igazolás figyelembevételét kéri, úgy ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 23.000.000,-HUF összeget.
A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és(11)bek és a Kbt. 69. § (11)-(11a)bek és a 424/2017. Kr. 6. § (6a) bek rendelkezései is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)–(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmazza legalább:
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a szállítás tárgyát
• a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó aKbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ATa az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkával:
legalább 1 db bálafogós targonca szállítás.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és(11)bek és a Kbt. 69. § (11)-(11a)bek és a 424/2017. Kr. 6. § (6a) bek rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• Késedelmi kötbér:alapja a késedelmes telj-sel érintett egyes tételek(gépek)nettó vételára,mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%,a kötbéralapra vetítetten,de összesen max. teljes nettó vételár 20%a
• Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett a teljes nettó vételár20%a
• Jótállás: 12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
• teljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
• jólteljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
• Előleg igényelhető:max.30%
• AKaz előleg fizetését a szerződés bruttó értékének 10%a és a folyósított előleg különbözetére jutó tám.összege vonatkozásában előlegvisszafizetési bizt.adáshoz köti.
• Számlázás: 1db számla.
• A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF
A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2),a Kbt.135§(1),(5)(6)bek.és a272/2014(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelk.-ei az irányadók.Utófinan.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti. Az AF feladásakor: 90,225563 %.
AT csat.nyil a Kbt134.§ (5) bek. tekintetében.
Részleteles AD III
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt71§(6)bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza
2. A Kbt135§(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét,hogy tám-ra irányuló igényt (TSZ.módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t,hogy a tám-ra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is amennyiben releváns a Támogatási Szerződés(TSZ)mód-ot vagy vált. bej.el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AKa szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53§(6) bek. és a Ptk.6:116.§(1) bek.alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a szerz. pénzügyi fedezetét bizt. TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz.hatályba lépésének felfüggesztő feltételei
3. Értékelés mód.-legjobb ár-érték arány; AK az1.r.sz(ár)valamint a2.r.sz.2.2alsz. esetében az ajánlati elemeket oly módon értékeli, hogy a legjobb ajánlati tart.elemre a max.,a többi ajánlatra pedig arányosan osztja ki a pontszámot, az 1.r.sz(ár) esetében a, KHútm.(KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) VI.pont1sz.mell.A.1.aa) pont (ford.ar); a2.r.sz.2.1.alsz. esetében, a KHútm. (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) VI.pont1sz.mell.A.1.ab) pont (egyenes ar.) módszerével. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,00 pont legrosszabb, 100,00 pont legjobb.Részl:ADI
4. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dok.szerint, mely tart.a megajánlott gépek leírását olyan részletességgel,hogy abból megáll. legyen az AK által előírt min.paramétereknek való megfelelés, továbbá a minőségi kritérium 2.1.-2.2. alszempontjai tekintetében a gépek értékelésre kerülő műszaki paraméterei (AD. Il. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter nem vagy nem egyértelműen állapítható meg, AK az értékelés során a minimális, 0,00 pontot adja.
5. Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
6. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok. benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében:gyártói igazolást,típusbizonyítványt vagy más egyéb,ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást)
7. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
8. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dok-ban meghat. műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
9. Ajánlati biztosíték: [300.000] Ft,és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Teljesíthető:Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK 10023002-00340760-00000017számú b.számlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Részletes szab. a dokumentáció tartalmazza (AD.I. kötet I/14.)
10. A Kr.39.§(3) bek.szerinti rendelkezés: valamennyi alkalmassági feltétel szigorúbb
11. A további inf.-k a VI4.3) pontjában folyt
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt148§előírásai szerint
További információk folyt.:
12. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) és f) pontját
13. Kbt.35.§(8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
14. Közbesz.dok-ok elérhetők a felhívás I.3.pontjában megadott címen. A dok-kat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt57§(2)bek).
15. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kbt29§, valamint a 339/2014.(XII.19.) Korm.rend-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AFI.1pontjábanAK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet,jelen eljárás AK-je az AFI.1.pontjában2.helyen megjel.szervezet, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás.
16. AK táj. AT-t, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megaj. esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e)pontja alapján érvénytelen.
17. AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett,hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne, különös tekintettel arra, hogy jelen eljárásban egy db gép kerül beszerzésre.
18. A felhívásIV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított60napot kell érteni.
19. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: NÉV (lajstromszám:)
A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) Stumpf Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00063) útján látja el a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
20. AT nyilatkozni köteles ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bek. vonatkozóan.
21. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat része-ként kitölteni.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
23. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.:AD I. kötet, III/11.
24. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák