Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:14186/2019
CPV Kód:90630000-2
Ajánlatkérő:Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Szentendre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61978076
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dr. Kada-Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816442
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vszzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok
Hivatkozási szám: EKR000921202019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90630000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 231000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat Szentendre város közigazgatási területén az önkormányzati kezelésben lévő utak síkosság-mentesítése és hóeltakarítási munkálatainak elvégzése a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet – a továbbiakban: R. – téli útüzemeltetésre vonatkozó rendelkezései és Szentendre Város Téli Útüzemeltetési Szabályzata – a továbbiakban: Szabályzat – alapján. Szentendre úthálózata hozzávetőlegesen 136,36 km hosszú.
Az alapfeladatok között kiemelt jelentőségű a kezelt önkormányzati közút hálózaton továbbá a Szabályzatban meghatározott járdaszakaszokon téli időszakban az időjárási körülmények vagy csapadék következtében csúszóssá váló útfelületek síkossága elleni védekezés, a síkosság megszüntetése (a megfelelő szóróanyag biztosításával), illetve a hó eltávolítása.
Az Ajánlattevőnek a készenléti időszakban november 15-e és március 15-e között folyamatos rendelkezésre állási kötelezettsége áll fenn, továbbá folyamatosan – 24 órában – ellátja a hódiszpécseri feladatokat. Ajánlattevő látja el a téli útüzemeltetéssel kapcsolatos útellenőrzési feladatokat is.
A szóróanyagot az Ajánlattevő biztosítja. A szóróanyag ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. A szóróanyagot a Megrendelő által megadott helyen (Megrendelő telephelyén) kell mérlegelni.
Ajánlattevő a feladatokat a szerződés fennállása alatt november 15. napján 08:00 órától – március 15. napján 08:00 óráig végzi. E tartam átlagos téli időjárási viszonyok alapján került megállapításra. Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben a megjelölt időszakot megelőzően vagy követően rendkívüli időjárási viszonyok miatt a feladat további ellátása is szükséges, úgy Ajánlatkérő felhívására azt a megadott egységárakon elvégzi.
A Szabályzat előírásaiban szereplő teljes körű feladatellátáshoz szükséges kettősrendeltetésű szóró-ekéző járművekből legalább 1 db, illetve 4 db a keskeny, szűk utcák takarítására, valamint 1 db legalább 2,8 méter emelőmagasságú rakodógép. A részletes műszaki specifikációt a műszaki leírás tartalmazza. A gépjárműveknek rendelkeznie kell a műszaki leírásban rögzített sószóró adapterekkel és hóeke adapterekkel.
Az Ajánlattevő által alkalmazott gépjárművezetők, rendelkezzenek 3 év síkosság-mentesítési, és/vagy hó eltakarítási munkák terén szerzett gyakorlattal, illetve „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel, amely érvényessége nem jár le a szerződés teljesítésének kezdési időpontjában és az érvényesség fennáll legalább 2020. május 31-ig.
Minden egyéb feltételt a műszaki leírás, a szerződés továbbá a Szabályzat tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 231000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Áron belüli alszempontok:
Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára súlyszám 16
Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 65
Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 1
Készenléti díj (nettó Ft/hó) súlyszám 17

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):
Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
— az ajánlattevőnek ajánlatának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet V. Fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.
Irányadó még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a jelen felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb síkosság mentesítési, és/vagy hó eltakarítási szolgáltatásait, a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdés, befejezés év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően benyújtandó referencia-igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltségét, olyan módon, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálható legyen.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően be kell nyújtani a megjelölt gépek színes fényképét elölről, hátulról és mindkét oldalról, olyan módon, hogy a rendszám is látható legyen, valamint azok érvényes forgalmi engedélyének másolatát.
M/3. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a teljesítéshez igénybe venni kívánt személyek nevét, címét, a sofőröknek a jogosítványukban megjelölt, vezetni jogosított járműkategóriákat, a szolgáltatás szakmai koordinálását végző szakember tekintetében az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálatához szükséges adatokat.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően be kell nyújtani a megjelölt szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzokat olyan tartalommal, hogy a munkáltató személye és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen, a sofőrök esetében a jogosítványok másolatát és valamennyi szakember esetében a szakembereknek az
adott közbeszerzéshez rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát aláírva.
A Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltésével történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 100 km hosszúságú úthálózatra vonatkozó, legalább 1 téli időszakban (az adott év november 15-től március 15-ig tartó időszakban) végzett a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Síkosság mentesítési, és/vagy hó eltakarítási szolgáltatások) szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkező gépparkkal:
- 1 db:
Össztömeg: max. 19 000 kg.
Magasság: max. 3 120 mm.
Szélesség: max. 2 550 mm.
Tengelytáv: max. 3 700 mm.
Nyomtáv: elől max. 1 987 mm.
hátul max. 1 776 mm.
Hosszúság: max. 6 770 mm.
paraméterekkel rendelkező szóró-ekéző jármű és
- 4 db
Össztömeg: max. 4 800 kg.
Magasság: 2 200 mm.
Szélesség: 1 700 mm.
Tengelytáv: 2 300 mm.
Nyomtáv: 1 400 mm.
Hosszúság: 4 500 mm.
paraméterekkel rendelkező szóró-ekéző jármű a keskeny, szűk utcák takarítására és
- 1 db:
legalább 2,8 méter emelőmagasságú rakodógép.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) az M/2. pont szerinti minimumkövetelményeknek megfelelő gépek mindegyikéhez az adott
gép vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkező egy-egy járművezetővel és
b) legalább 1 fő, az adott szolgáltatás szakmai koordinálását végző szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § (1) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzési dokumentumokban
lévő szerződés tervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek figyelemmel a Kbt. 68. §-ra, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR-ben történik a bontás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022 augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
3. Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. Kötbér részszempont: Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 2. Ár részszempontok: Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. A fenti képletben: P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Az Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít.
4. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek. szerinti meghatalmazást.
6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
7. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).
11. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.
14. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
15. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
16. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.-ben meghatározottakat.
18. Amennyiben az AK által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-150.§-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
19. Az AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
20. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
21. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
22. Ajánlati biztosíték nincs.
23. Felelősség, elszámolás, munkaszervezés miatt nincs részajánlattétel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák