Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:14370/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság;CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Huszár András
Telefon: +36 17956366
E-mail: andras.huszar@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 17956366
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mtu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTÜ nyomdai előkészítés és kivitelezés feladata
Hivatkozási szám: EKR000939562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részére kommunikációs célú nyomdai kiadványok grafikai tervezése, teljes körű nyomdai előkészítése, kivitelezése valamint kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 283082450 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai előkészítési feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79530000-8
79552000-8
79553000-5
79800000-2
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest. Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Kreatív koncepció kialakítása, a kiadványokhoz kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása, stockfotó beszerzése
A nyertes Ajánlattevő feladata a nyomdai termékek kreatív koncepciójának kialakítása, összesen 8 különböző méretű és oldalszámú kiadvány tekintetében. A nyertes Ajánlattevő három kreatív koncepciót szállít, amelyből Megrendelő választ.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kiadványokhoz kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása, mely magában foglalja az alábbi feladatokat is:
Infografikus ábrák: képek, ábrák, rajzok, grafikonok, táblázatok és egyéb adatvizualizációk grafikai tervezése a Megrendelő által meghatározott tartalommal.
Piktogramok: igény esetén piktogramok elkészítése.
Térkép: a Megrendelő különféle kiadványaiba kerülő térképes vizualizációk grafikai tervezése.
Valamennyi kiadványnál, igény esetén a nyomdatechnikai gyártáshoz szükséges extrák előkészítése, pl. UV formalakk sablon, stanc rajz stb. elkészítése is a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.
2. Szövegírási feladatok ellátása, kéziratkészítés
Igény esetén a nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő instrukciói (téma, stílus, terjedelem, tartalom stb.) alapján a kiadványok (összesen 8 különböző méretű és oldalszámú kiadvány) szöveges tartalmának elkészítése (kézirat) magyar vagy angol nyelven. A szöveges tartalom elkészítéséhez a háttéranyagot a Megrendelő biztosítja.
A kézirat terjedelme: A/4-es oldal esetén előreláthatólag kb. 3-4000 karakter szóközökkel, A/5-ös oldal esetén előreláthatólag kb. 2000 karakter szóközökkel.
3. Fordítás
Nyertes Ajánlattevő feladata a kiadványokhoz kapcsolódó fordítási munkák elvégzése, beleértve a különféle kiadványokba kerülő térképek jelmagyarázatának idegen nyelvre történő fordítását is.
A fordításnak valamennyi nyelv esetén grammatikailag, szemantikailag, stilisztikailag helyesnek, kulturálisan adaptáltnak és terminológiailag pontosnak és koherensnek, valamint korrektúrázottnak kell lennie. A nyertes Ajánlattevőnek köteles figyelembe venni, hogy a legtöbb kiadvány speciális, szakmai szöveggel rendelkezik, amelynek fordítása is az adott szakterületen jártas fordítót igényel.
4. Magyar és idegen nyelvű lektorálás
A nyertes Ajánlattevő feladata a kézirat szövegének betördelését megelőzően a korrektúra elvégzése (nyelvi és helyesírási szempontból egyaránt, idegen nyelveken is, ahol külön anyanyelvű szaklektorral szükséges a szövegeket jóváhagyatni), valamint a kéziratban szereplő esetleges számoknak/adatoknak (telefonszám, ajánlati ár stb.) az eredeti kéziratban olvashatóval való összevetése, ellenőrzése.
Az oldalak szerkesztését/tördelését követően, nyomdai leadás előtt még egy ellenőrző kört – ún. szuperlektorálást – kell alkalmazni, a tördelésből adódó esetleges problémák (pl. hibás elválasztás) kiszűrése miatt.
5. Nyomdai előkészítési feladatok: kiadványszerkesztés (tördelés, szövegszerkesztés, képszerkesztés, képfeldolgozás)
A nyertes Ajánlattevő feladata a kommunikációs kiadványok, nyomdai termékek teljes körű nyomdai előkészítése, mely az alábbi feladatokat foglalja magában:
A nyertes Ajánlattevő által készített vagy a Megrendelő által átadott kézirat betördelése, a Megrendelő által elektronikus formátumban átadott fotók elhelyezése a betördelt anyagban, színes képfeldolgozás, retusálás, a fotóból egy vagy több alak körbevágása, teljes kiadványon belül színegyensúly beállítása és egyéb szükséges utómunka feladatok ellátása.
A nyertes Ajánlattevő köteles a nyomdai kivitelezéshez szükséges file-t is átadni a Megrendelő által megadott formátumban (előreláthatólag kompozit pdf).
Megrendelő köteles a II.2.6. pontban feltüntetett keretösszeg 70 %-át kimeríteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. pont M.2) a) alpont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (db) 20
2 A felhívás III.1.3. M.2) b) alpont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (db) 20
3 Fiatal munkavállaló alkalmazása (fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 350
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.3.5-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai kivitelezési feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
További tárgyak:79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Gyártás:
A nyertes Ajánlattevő feladata jellemzően, de nem kizárólagosan a Megrendelő kommunikációs célú kiadványainak nyomdai kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátása jellemzően, de nem kizárólagosan, az alábbiak szerint:
•alapanyagok beszerzése
•igény szerint próbanyomat/színminta készítése
•igény szerint makettkészítés
•file-ok nyomdagépre alkalmas formátumba való elkészítése, ellenőrzése
•nyomdai proof elkészítése és bemutatása Megrendelő számára
•színre bontás, film, nyomólemez elkészítése, ívre szerelés
•4, illetve többszínű ofszetnyomtatás, színes digitális nyomtatás, lakkozás, fóliázás
•stanc- és prégeszközök elkészítése, illetve prégelés, domborítás, stancolás
•kötészet: biegelés, hajtás, ragasztás, vágás, fűzés, könyvkötés
•kötegelés, csomagolás
Megrendelő minden esetben digitális úton, nyomdakész (composit pdf) formátumban biztosítja nyertes Ajánlattevő számára a kiadványok nyomdai kivitelezéséhez, legyártásához szükséges anyagokat.
A beszerzés konkrét tárgyát és mennyiségét a Megrendelő eseti megrendeléseiben határozza meg. A szerződéses időszak alatt legyártandó nyomdai eszközök listáját az ajánlati táblázat tartalmazza.
A gyártási feladat megkezdése előtt a szakmai javaslattal esetlegesen kiegészített megrendelési ajánlatot, lehetőség szerint a gyártási végeredményhez leginkább közelítő mintával kell alátámasztania.
A nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a gyártási feladatok során törekedjen a minőségi és költséghatékonysági szempontok érvényesítésére. További feltétel minden esetben a Megrendelő arculati kézikönyvében foglalt előírások betartása, amelyet Megrendelő a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsát.
Megrendelő által elvárt maximum mennyiségek pl. 70.000 darab B/4 méretű színes kiadvány, illetve 15.000 darab B/5 nagyságú színes kiadvány. További paramétereket és mennyiségeket az ártáblázat tartalmazza.
2. Szállítás:
A nyertes Ajánlattevő feladata az elkészült kiadványok, eszközök, illetve a megvalósításhoz kapcsolódó anyagok szállításának lebonyolítása és átadása a Megrendelő részére az általa előzetesen megjelölt budapesti helyszínen, az átadás átvétel dokumentálásával (szállítólevél).
A Megrendelő részére leszállított termékek további mozgatása, telephelyen belüli szétosztása a nyertes Ajánlattevőnek nem kötelessége, arról a Megrendelő gondoskodik.
Megrendelő köteles a II.2.6. pontban feltüntetett keretösszeg 70 %-át kimeríteni.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.3.5-15 -2015-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 226 - 517412
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomdai előkészítési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
Telefon: +36 309282965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110865300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110865300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomdai kivitelezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46905710
Postai cím: Eötvös utca 9. A ép. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
E-mail: crew@crewprint.hu
Telefon: +36 703335896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 172217150
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172217150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.rész
Lounge Design Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. Adószám: 22715544-2-43,
Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41. Adószám: 12452648-2-13
2.rész
Lounge Design Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. Adószám: 22715544-2-43,
CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.-t 1067 Budapest Eötvös utca 9. A ép. 20. Adószáma: 11797898-2-42
Alföldi Nyomda Zrt. Székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. Adószáma:11147729-2-09

Értékelés: Az 1. részben az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás a 3. részszempontnál pontozás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)