Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14655/2019
CPV Kód:50244000-7
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BMK-130 vontató motorcsónak felújítása
Hivatkozási szám: EKR001065222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50244000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BMK-130 vontató motorcsónak korszerűsítése, felújítása – KEHOP 1.6.0_II. ütem
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BMK-130 vontató motorcsónak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50244000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helyszíne: A Vállalkozó telephelye. A képzés helyszíne: MH 37. II.R.F. Műszaki Ezred címét (6600 Szentes Csongrádi út 108.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 készlet (továbbiakban: klt) BMK-130 vontató motorcsónak korszerűsítése, felújítása, az alábbiak szerint:
1. A vontató motorcsónak teljes körű szétszerelése.
2. A csónaktest felújítása.
3. Új motor és irányváltó beépítése.
4. Az új motornak megfelelő teljesítményű akkumulátorok beépítése.
5. Elektromos vezetékrendszer kiépítése.
6. Új műszerfal és az új tartókonzol beépítése, elektromos bekötése.
7. Új kormányrendszer beépítése.
8. Világítás kialakítása.
9. Elektromos kürt felszerelése.
10. Új fenékvíz szivattyú beépítése.
11. Hosszúláncosköteleknél új kézicsörlő beépítése.
12. Hosszúláncoskötelek legyártása átadott minta alapján.
13. Futómű felújítása.
14. Minta alapján tolóberendezés legyártása és felhelyezése a csónaktestre.
15. Vontatási célra a hajótest középső részében beépített dobra új kétágú horganyzott acélsodrony felcsévélése.
16. Új horgonyszerkezet kialakítása.
17. Új vonószerkezet és elektromos csatlakozó kialakítása RÁBA H sorozat eszközeivel, illetve ZIL-131 tehergépjárművel történő vontatáshoz.
18. A meglévő vázkeret felhasználásával a vezetőfülke ponyva újra gyártása minta alapján, 5 mm PMMA ablakokkal, elektromos ablaktörlő kialakítással.
19. Nap védőtető kialakítása.
20. Ülések kialakítása az eredeti vontató csónakon történő kialakításnak megfelelően.
21. Tartozékokhoz tartók kialakítása.
22. Az eszköz vázszerkezetének korróziómentesítése, festése.
23. Az eszközhöz 1 klt új vízhatlan takaró ponyva legyártása: új, vízhatlanponyva, keresztmerevítők.
24. Feliratok, jelölések elkészítése (felfestése, vagy matricázása).
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Készlet: a kifejezés tartalmazza magát a BMK-130M vontató motorcsónakot és a hozzákapcsolódó összes tartozékot, amely az eszköz üzemeltetéséhez, technikai kiszolgálásához szükséges. A műszaki leírás „BMK 130M típusú vontató motorcsónak felújítása, modernizálása során elvégzendő munkafolyamatok” részben pontosan felsorolásra kerülnek azon részegységek, tartozékok, amelyek a korszerűsítés, felújítás részét képezik.
Gyártás minta alapján: a meglévő vontató motorcsónakoknál nem minden eszközhöz áll rendelkezésre már minden tartozék, azonban a nagy darabszámnak köszönhetően minden tartozékból előtalálható legalább egy jó állapotú rendeltetésszerű használatra alkalmas darab. Ezek a kifogástalan állapotú tartozékok kerülnek mintaként átadásra a Vállalkozó részére, amely alapján a hiányzó tartozék pontosan legyártható, ugyanolyan formában és méretben mint az eredeti tartozék.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
A Vállalkozó vállalja a vontató motorcsónak kezelő állomány (csónakonként 2 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására öt nap (naponta 6 óra) időtartamban és ezen felül kettő fő oktatónak történő felkészítését hét nap (naponta 6 óra) időtartamban úgy, hogy az oktató állomány képes legyen a későbbiekben az új állomány felkészítésére. A képzések megtartásának helyszíne Szentes.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program KEHOP 1.6.0 projekt. Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése. Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 (48%-os önrész, és 52%-os támogatás).
II.2.14) További információ:
Elméleti-gyakorlati felkészítés: a szerz. végtelj. határideje előtt 30 nappal a nyertes AT által. AK a Kbt. 61.§(4) bek. alapján nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. A szolgáltatás a BMK-130M típ. vontató motorcsónak korszerűsítését tartalmazza, munkafázisai nem bonthatóak részekre. A cserére kerülő alkatrészek külön r.a.k.-ben történő beszerzése működésképtelen eszközt eredményezne.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 573642
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: BMK-130 vontató motorcsónak felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023999 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
2. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
- HES-TDL Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Zsilip utca 11-13., 12852581-2-41. Ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. A HES-TDL Szolgáltató Kft. ajánlattevő nem az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint tette meg ajánlatát. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 66. § (1) bekezdésének, ugyanis az ajánlati felhívás VI.3.) 4. pontjában az alábbiak kerültek előírásra: „Ajánlati ár esetében AK a nettó egységárat értékeli.” Ajánlattevő a felvilágosítás keretében megadott válasza alapján nem az 1 db készletre vonatkozó egységárat ajánlotta meg, hanem a 6 db készletre tette meg ajánlatát, azonban a benyújtott dokumentumok nem támasztják alá az ajánlattevő nyilatkozatát, ugyanis nem került benyújtásra olyan dokumentum, amely alapján a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba alkalmazható lenne.
- Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179., 10810570-2-51. Ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. A Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. ajánlattevő nem az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint tette meg ajánlatát. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 66. § (1) bekezdésének, ugyanis az ajánlati felhívás VI.3.) 4. pontjában az alábbiak kerültek előírásra: „Ajánlati ár esetében AK a nettó egységárat értékeli.” Ajánlattevő a felvilágosítás keretében megadott válasza alapján nem az 1 db készletre vonatkozó egységárat ajánlotta meg, hanem a 6 db készletre tette meg ajánlatát, azonban a benyújtott dokumentumok nem támasztják alá az ajánlattevő nyilatkozatát, ugyanis nem került benyújtásra olyan dokumentum, amely alapján a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba alkalmazható lenne.
- MILIPOL Zrt., 1121 Budapest, Moha utca 1., 23553444-2-43. Ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Ajánlattevő nem javította a referenciaigazolásokat, továbbá a felvilágosítás keretében úgy nyilatkozott, hogy a benyújtott referenciaigazolások megfelelőek, és azokat nem módosította. Ajánlattevő referenciaigazolásai nem megfelelőek, mivel nyilatkozatból továbbra sem derül ki, hogy az Ajánlati felhívás III.1.3) pontjában meghatározott M1) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények alapján benyújtott nyilatkozatban felsorolt motorcsónakok közül melyek a vontató motorcsónakok. A Kbt. 71. § (6) bekezdése utolsó mondata alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Tekintettel a fentiekre ajánlatkérő megállapította, hogy a Milipol Zrt. ajánlattevő nem pótolta megfelelően a referenciaigazolások vonatkozásában a hiányt, ugyanis a benyújtott referenciaigazoláskból nem állapítható meg, hogy 3 klt vontató motorcsónakra is vonatkozott a referencia.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)