Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:14824/2019
CPV Kód:44161500-1
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lázár Ingrid
Telefon: +36 14596794
E-mail: lazari@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000976132019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000976132019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1984 K3-K4 kazánokhoz túlhevítő cseréje
Hivatkozási szám: EKR000976132019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44161500-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1984 K3-K4 kazánokhoz túlhevítő cseréje (csőkígyók gyártása)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1984 K3-K4 kazánokhoz túlhevítő cseréje(csőkígyó)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44161500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékhasznosító Mű-ben üzemelő 1 db K3 jelű, 1 db K4 jelű kazánok várhatóan 1600 db minősített hegesztési varratot tartalmazó túlhevítő blokkjainak (kazánonként 3-3, azaz összességében 6 blokk) a legyártása, leszállítása és cseréje.
A gyártáshoz szükséges vas és cső anyagok biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata.
Geometria (2 kazánra vonatkozóan):
- Ø 42,4 x 5 mm, kb. 2.200 fm (2.2-es blokknál),
- Ø 38 x 5 mm, kb. 2.260 fm (3.2-es, 3.1-es blokkoknál),
- Ø 38 x 5 mm, kb. 200 fm (3.1-es blokk összekötőcsöveinél),
Anyagminőség: 2.2, 3.2, 3.1-es blokkoknál és 3.1-es blokk összekötőcsöveinél: 16 Mo 3
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatot, illetve a termékek műszaki paramétereit részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen a műszaki leírás.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 750.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54. § alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető banki átutalással, pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Banki átutalás esetén az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1984 K3-K4 kazánokhoz túlhevítő cseréje (csőkígyók gyártása) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek a befizetést/átutalást igazoló dokumentumot az EKR-ben kell csatolnia.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtja a garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levelet, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentumot; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvényt elektronikus okiratként kell EKR-be csatolnia, mely okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (min.: 12 hónap max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
2.Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere.
Az értékelés módszere az 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján kell eljárni közös ajánlattétel esetén.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus formában kerül rendelkezésre bocsátásra a közbeszerzési dokumentumok között.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.
Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja. A hivatkozott rendelkezésekben foglalt „egységes európai közbeszerzési dokumentum” alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kérheti a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, kozbeszerzés tárgyából (energetikai létesítményben, kazánok fűtőfelületeihez szükséges anyagok szállításából, és beszereléséből) - általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen hirdetmény feladását (VI.5. pont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (energetikai létesítményben, kazánok fűtőfelületeihez szükséges anyagok szállításából, és beszereléséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 18.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be,az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1 Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, energetikai létesítményhez min. 40 bar, 400 °C gőzparaméterekre gyártott, legalább Ø 38 mm, legalább 5 mm falvastagságú, normál szénacél, vagy 16Mo3, vagy ennél magasabb anyagminőségű, ötvözöttségű csöveknél összesen legalább 300 db minősített hegesztési varratot tartalmazó túlhevítő blokk szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, amelyeknek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, székhely),
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— a szállítás mennyiségét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, úgy ajánlatkérő olyan arányban köteles elfogadni a referencia igazolást vagy nyilatkozatot, amilyen arányban a közös ajánlattevő elvégezte a teljesítést vagyis a közös ajánlattevő által teljesített mennyiségben fogadja el.
Folyt.a III.1.3. alkalmassági minimumkövetelményeknél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (VI.5. pont szerint) visszafelé számított három évben, energetikai létesítményhez min. 40 bar, 400 °C gőzparaméterek mellett gyártott, legalább Ø 38 mm, legalább 5 mm falvastagságú, normál szénacél, vagy 16Mo3, vagy ennél magasabb anyagminőségű, ötvözöttségű csöveknél, összesen legalább 300 db minősített hegesztési varratot tartalmazó túlhevítő blokk szerződésszerűen teljesített szállításával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
III.1.3. kiválasztási szempontok folytatása: Az előírt alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK az ellenértéket saját forrásból biztosítja.Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.AK- amennyiben nyertes AT ajánlatában előleg kifizetését kéri - előleg fizetését biztosítja AT részére - az ÁFA nélkül számított – teljes vállalkozói díj legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékben legkésőbb a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A szerződéskötés valutaneme forint (HUF). AT 4 db részszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK nem teszi lehetővé nyertes közös AT gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK késedelmi és meghiúsulási köbért köt ki. A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat, különösen a kötbérek mértékét és vetítési alapját a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Folyt a VI.4.3. pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint, AK alkalmazhatja a 71. § (6) szerinti korlátozást
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés (adott esetben) és a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) vonatkozásában.
10) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
11) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
12) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
13) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
14) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
15) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
20) FAKSZ: dr. Hetzl Norbert (lajstromszám: 01052)
21) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 750.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában és a dokumentációban részletezte.
22) Az ajánlat érvénytelenségével kapcsolatos előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció III.25. pontja részletesen tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.3) További információk folytatása
23) A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szállítás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezze.
24.) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
25.) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti tárgyra. A felelősségbiztosítással kapcsolatos elvárások: legalább 100 millió HUF/év keretösszegű és legalább 10 millió HUF/káresemény.
26.) A helyszíni bejárás helye és időpontja: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, Hulladékhasznosító Mű Üzem (1151. Budapest, Mélyfúró u. 10-12.) 2019.08.29. 9:00 óra.
27.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjában, továbbá a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a dokumentáció III.26.4. pontjában meghatározott szakemberekkel, továbbá arról, hogy nyertessége esetén Ajánlatkérő felhívására, a szerződéskötés időpontja előtt, rendelkezésre fogja bocsátani a szakemberek neveit. A szakemberek előzőek szerinti bemutatásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti.
28.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítés időtartama alatt, amennyiben olyan munkafolyamat elvégzésére kerül sor, melyhez anyagvizsgálat szükséges, akkreditált anyagvizsgáló szervezet bevonását biztosítani fogja (ajánlati dokumentáció III.26.3. pontja).
29.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítése során rendelkezik, illetve rendelkezni fog az ajánlati dokumentáció III.26.6. pontjában részletezett berendezésekkel.
30.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell hogy vállalja a 2/2016. (I.5.) NGM rendeletben előírtak szerinti üzembevételi engedélyezési dokumentáció elkészítését és az Ajánlattevő megbízásából és nevében a hatósági engedélyeztetési eljárást lefolytatja és a javítási- üzembehelyezési engedélyt az Ajánlatkérő nevére megkéri, beszerzi. Amennyiben a hatósági engedélyezési eljárás során az eljáró hatóság hiánypótlást rendel el, ennek az összeállítása és benyújtása is nyertes Ajánlattevő feladata.
IV.2.7. pont folytatása:
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák