Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14839/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ároktő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye AK közigazgatási területe. Részletes ingatlanok és helyrajzi számok karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ároktő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32056134
Postai cím: Széchenyi Út 53/A
Város: Ároktő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3467
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Kerékgyértó Ildikó
Telefon: +36 49354102
E-mail: postmaster@aroktopm.t-online.hu
Fax: +36 49354203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.arokto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés Ároktő településen
Hivatkozási szám: EKR001153932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvízkezelés Ároktő településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232452-5
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A teljesítés helye AK közigazgatási területe. Részletes ingatlanok és helyrajzi számok karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés helye AK közigazgatási területe. Részletes ingatlanok és helyrajzi számok karakA tervezett beruházás a lakosság 15 %-át (170 fő/1106 fő), 170 főt érint.
A 170 fő szennyvízkibocsátása 170 fő * 46,9 l/fő/d = 7973 l/d =8,0 m3/d.
A tényleges fogyasztási adatok alapján a közületek fajlagos vízfogyasztása 0,26 m3/d/közület.
A beruházás révén 15 db közület szennyvízkezelése oldódik meg. A közületektől származó kommunális szennyvíz mennyisége 15 db * 0,26 m3/d/db = 4,0 m3/d. Összesen 12 m3/d szennyvízkezelését kell megoldani az érintett utcákból.
Tervezett szennyvízcsatorna:
Gravitációs szennyvízcsatorna épül Széchenyi utcában mintegy 700 m hosszon, Ságvári utcában, Deák Ferenc utcában Táncsics M. Utcában, Damjanics utcában. A mélyponton az Általános Iskola udvarán szennyvíz átemelőt terveztünk. A szennyvízátemelő a szennyvizet a Táncsics utca végaknájába nyomja. A tervezett gravitációs csatorna DN 200 KG PVC csőből, a nyomóvezeték D63KPE nyomócsőből készül. Házi bekötés DN 150 KG PVC csőből épül.
A DN200 KG PVC csőre töréspontokon és egyenes szakaszon 100 méterenként betontisztító aknát, 50 méterenként DN400 tisztító idomot terveztünk.

Házi bekötések: A házi bekötések DN 150 KG-PVC csövekből készülnek 10 cm homokos kavics ágyazatra fektetve 5-15 %0 eséssel. A vezetékek minimális mélysége a burkolat, ill. a terepszint alatt 1,20 m. A házi bekötéseket telek határon belül 1,0 m –re le kell dugózni.
Amennyiben feltárt helyi anyag ágyazatnak megfelel a tervező hozzájárulása után beépíthető a csővezeték alá.
Tervezett átemelő: 986/3 hrsz –ú területen épül. Az átemelő Ø 1,60 m átmérőjű előre gyártott ROCLA csőből készül, az átemelő mellett beton szerelvényakna épül. Az átemelő kútsüllyesztéssel készül. Nyomócső D63KPE. Tervezett szivattyú: XYLEM NP 3069 SH3-272 Q= 2 l/s H= 8,0 m P=1,7 kw
Útburkolat bontás-helyreállítás: A burkolat alatti 50 cm –es munkaárok visszatöltés Trγ = 90% -ra tömörítve a helyi anyag felhasználásával történik. - 20 cm zúzott kő Z55/80; - 15 cm homokos kavicságyazat.
Országos közút érintettsége: A tervezett szennyvízcsatorna érinti a 3307 számú országos közutat a Széchényi úton. A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonala a közút zöldsávjába halad a közút szélétől 2,50 m-re. A házi bekötések (DN150KG PVC) keresztezik a közutat, a bekötővezetékek út alatti átsajtolással kerülnek elhelyezésre.
Tervezett csatornahálózat műszaki indikátorai:
DN200 KGPVC 2576 m, DN150 KGPVC 812 m, Házi bekötés: 89 db, Nyomóvezeték D63KPE 495 m.
Tervezett szennyvíztisztítás: A tervezett szennyvízcsatornákból a szennyvíz a szennyvíztisztító telep átemelőjére érkezik az átemelőből a kézi rácsra.A kézi rácsnál a szennyvíz a rács szeméttől megtisztul. A rácsszemét tárolása műanyag tartájban történik. A rácsszemetet elszállítják a Mezőcsáti szennyvíztisztító telepre. A rácsaknából az osztóaknába kerül a szennyvíz, a honnan 3 db POLYDOX 50 típusú kis berendezésre érkezik a szennyvíz.A POLYDOX 50 szennyvíztisztító kisberendezés kapacitása 50 lakos egyenérték, napi vízhozam: 6 m3/nap.
Tisztított szennyvíz befogadója:
A megtisztított szennyvíz befogadója – a szennyvíztisztító berendezések telepítési helyéhez igazodóan - , szikkasztást követően a földtani közeg, közvetítve a felszín alatti víz. A tervezéssel érintett településrészen keletkező szennyvíz mennyisége összesen 12 m3/d. A szennyvíztisztító telepre átemelő érkezik a szennyvíz az átemelő, a kézi rácsra, majd az osztóaknába juttatja a szennyvizet.
Az osztóaknából a 3 db POLYDOX berendezésre kerül a szennyvíz. 2017-ben a szikkasztás helyén szikkasztási próba készült, szikkasztási együttható 2,1 min/cm.A beszivárogtató dréncsövek egymástól 50 cm-re kerülnek elhelyezésre kavicságyazatba.
Összességében 12 x 22,40 = 269m2 nagyságú, teljes szikkasztó felület szükséges. A DN150 mm-es dréncsövek terep alatt 1,60 m-re kerülnek elhelyezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6.7.2.1.2-16.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03739 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés Ároktő településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95567156
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: ferkft@fer3331.hu
Telefon: +36 46508306
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46507935
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152491396
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232452-5
45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232452-5
45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A teljesítés helye AK közigazgatási területe. Részletes ingatlanok és helyrajzi számok karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés helye AK közigazgatási területe. Részletes ingatlanok és helyrajzi számok karakA tervezett beruházás a lakosság 15 %-át (170 fő/1106 fő), 170 főt érint.
A 170 fő szennyvízkibocsátása 170 fő * 46,9 l/fő/d = 7973 l/d =8,0 m3/d.
A tényleges fogyasztási adatok alapján a közületek fajlagos vízfogyasztása 0,26 m3/d/közület.
A beruházás révén 15 db közület szennyvízkezelése oldódik meg. A közületektől származó kommunális szennyvíz mennyisége 15 db * 0,26 m3/d/db = 4,0 m3/d. Összesen 12 m3/d szennyvízkezelését kell megoldani az érintett utcákból.
Tervezett szennyvízcsatorna:
Gravitációs szennyvízcsatorna épül Széchenyi utcában mintegy 700 m hosszon, Ságvári utcában, Deák Ferenc utcában Táncsics M. Utcában, Damjanics utcában. A mélyponton az Általános Iskola udvarán szennyvíz átemelőt terveztünk. A szennyvízátemelő a szennyvizet a Táncsics utca végaknájába nyomja. A tervezett gravitációs csatorna DN 200 KG PVC csőből, a nyomóvezeték D63KPE nyomócsőből készül. Házi bekötés DN 150 KG PVC csőből épül.
A DN200 KG PVC csőre töréspontokon és egyenes szakaszon 100 méterenként betontisztító aknát, 50 méterenként DN400 tisztító idomot terveztünk.

Házi bekötések: A házi bekötések DN 150 KG-PVC csövekből készülnek 10 cm homokos kavics ágyazatra fektetve 5-15 %0 eséssel. A vezetékek minimális mélysége a burkolat, ill. a terepszint alatt 1,20 m. A házi bekötéseket telek határon belül 1,0 m –re le kell dugózni.
Amennyiben feltárt helyi anyag ágyazatnak megfelel a tervező hozzájárulása után beépíthető a csővezeték alá.
Tervezett átemelő: 986/3 hrsz –ú területen épül. Az átemelő Ø 1,60 m átmérőjű előre gyártott ROCLA csőből készül, az átemelő mellett beton szerelvényakna épül. Az átemelő kútsüllyesztéssel készül. Nyomócső D63KPE. Tervezett szivattyú: XYLEM NP 3069 SH3-272 Q= 2 l/s H= 8,0 m P=1,7 kw
Útburkolat bontás-helyreállítás: A burkolat alatti 50 cm –es munkaárok visszatöltés Trγ = 90% -ra tömörítve a helyi anyag felhasználásával történik. - 20 cm zúzott kő Z55/80; - 15 cm homokos kavicságyazat.
Országos közút érintettsége: A tervezett szennyvízcsatorna érinti a 3307 számú országos közutat a Széchényi úton. A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonala a közút zöldsávjába halad a közút szélétől 2,50 m-re. A házi bekötések (DN150KG PVC) keresztezik a közutat, a bekötővezetékek út alatti átsajtolással kerülnek elhelyezésre.
Tervezett csatornahálózat műszaki indikátorai:
DN200 KGPVC 2576 m, DN150 KGPVC 812 m, Házi bekötés: 89 db, Nyomóvezeték D63KPE 495 m.
Tervezett szennyvíztisztítás: A tervezett szennyvízcsatornákból a szennyvíz a szennyvíztisztító telep átemelőjére érkezik az átemelőből a kézi rácsra.A kézi rácsnál a szennyvíz a rács szeméttől megtisztul. A rácsszemét tárolása műanyag tartájban történik. A rácsszemetet elszállítják a Mezőcsáti szennyvíztisztító telepre. A rácsaknából az osztóaknába kerül a szennyvíz, a honnan 3 db POLYDOX 50 típusú kis berendezésre érkezik a szennyvíz.A POLYDOX 50 szennyvíztisztító kisberendezés kapacitása 50 lakos egyenérték, napi vízhozam: 6 m3/nap.
Tisztított szennyvíz befogadója:
A megtisztított szennyvíz befogadója – a szennyvíztisztító berendezések telepítési helyéhez igazodóan - , szikkasztást követően a földtani közeg, közvetítve a felszín alatti víz. A tervezéssel érintett településrészen keletkező szennyvíz mennyisége összesen 12 m3/d. A szennyvíztisztító telepre átemelő érkezik a szennyvíz az átemelő, a kézi rácsra, majd az osztóaknába juttatja a szennyvizet.
Az osztóaknából a 3 db POLYDOX berendezésre kerül a szennyvíz. 2017-ben a szikkasztás helyén szikkasztási próba készült, szikkasztási együttható 2,1 min/cm.A beszivárogtató dréncsövek egymástól 50 cm-re kerülnek elhelyezésre kavicságyazatba.
Összességében 12 x 22,40 = 269m2 nagyságú, teljes szikkasztó felület szükséges. A DN150 mm-es dréncsövek terep alatt 1,60 m-re kerülnek elhelyezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152491396
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95567156
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: ferkft@fer3331.hu
Telefon: +36 46508306
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46507935
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vonatkozó vállalkozási szerződés 2. rész 9. pontja értelmében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint:
„Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”
Fentiekre tekintettel nyertes ajánlattevő által benyújtott, az ajánlat részét és az ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés egyes pontjaiban olyan – az időközben bekövetkezett piaci árak változása okán - költség átcsoportosításokat kellet eszközölni, melyek a teljes ajánlati árat, vállalkozói díjat nem érintik, azonban a költségvetésen belüli költségek átcsoportosítását eredményezik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Fentiekre tekintettel nyertes ajánlattevő által benyújtott, az ajánlat részét és az ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés egyes pontjaiban olyan – az időközben bekövetkezett piaci árak változása okán - költség átcsoportosításokat kellet eszközölni, melyek a teljes ajánlati árat, vállalkozói díjat nem érintik, azonban a költségvetésen belüli költségek átcsoportosítását eredményezik.
A Felek által kölcsönösen elfogadott árazott költségvetés a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (6) bekezdésének, tekintettel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 152491396 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 152491396 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben