Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14921/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. hrsz: 217
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001011182019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001011182019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001011182019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. hrsz: 217
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az eljárás tárgya a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés, a személyfelvonó kialakításához szükséges statikai terv és az elektromos részletterv elkészítése. A műemléki védettség alatt álló épület felújítása az alábbi főbb munkanemek tekintetében (részletesen a kiírás mellékletét képező műszaki leírás szerint) tájékoztató jelleggel: - Felvonulási létesítmények - Irtás, föld-és sziklamunka - Helyszíni beton-és vasbeton munkák 53,4 m2/01 t/4,2 m3 - Előregyártott épületszerkezeti megoldások 9 db - Falazás és egyéb kőművesmunka 105 m2 - Vakolás és rabicolás 397 m2 - Szárazépítés 51 m2 - Hideg és melegburkolatok készítése 388 m2 - Fa –és műanyag nyílászárók elhelyezése 13 db - Felületképzés 592 m2 - Szigetelés 160 m2 - Gépészeti bontási munkák - Szellőztetés kivitelezése - Vízellátás, csatornázás - Fűtésszerelés - Elektromos munkák - Részleges akadálymentesítés megoldása, akadálymentes lifttel (630kg teherbírású 8személyes SCHINDLER S001 REL.3- 3100 típusú vagy azzal egyenértékű személyfelvonó), a meglévő teherlift elbontásával, valamint akna szükségszerű bővítésével. A kapcsolódó építési és örökségvédelmi engedéllyel ajánlatkérő rendelkezik, az a közbeszerzési műszaki leírás része. - Akadálymentes szabvány szerinti rámpa kialakítása a belső közlekedés megfelelő kialakításával - Akadálymentes mosdó, WC kialakítása. - Szükség szerinti vakolatjavítások, festések, mázolások. - Álmennyezet kialakítása az érintett területen, a gépészeti, elektromos szerelvények takarására - Épületgépészeti munkák - Épületvillamossági feladatok. A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 20
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns ( alkalmassági követelményen vizsgálton felüli) szakmai többlettapasztalata ( minimum 0 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tartalékkerettel növelt vállalkozói díj(nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00006
II.2.13) További információ Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentáció részét képező organizációs terv alapján kell ajánlatot tennie, illetve az abban foglaltak
szerint kell eljárnia a teljesítés során. II.2.12. Folyt.: GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai
fejlesztés”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb)-kc) alpontjára vonatkozóan nyilatkoznia kell, amelyben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy ajánlattevő csatolni köteles ajánlatában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás hiányában ajánlattevő e tényről nyilatkozni köteles az ajánlatában. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó
rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [
nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. alkalmazandó]. Ajánlattevő csatolja az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított - igazolást [nem Mo.-n
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában szereplés tényét igazoló
dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani]. [Kbt. 41/A.§, 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11)-(11a) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap), - a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont] A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
- ajánlattevő általi megnevezését,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát, továbbá
- a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont]. Az M/2. esetében a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább év és hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]. Ajánlatkérő az M/1-M/2. alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza - a Kbt. 65. §-át; - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdését - a Kbt. 114. § (2) bekezdését. Az ajánlattevő a dokumentációban rögzítettek szerint (a vonatkozó nyilatkozatminta alapján) köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) műemléki védettség alatt álló épület(ek) felújítási munkáira vonatkozó referenciával, mely megfelel az alábbi követelmények egyikének: a) a referencia részét képezte legalább 1 db felvonó építésére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése b) a referencia részét képezte olyan épületgépészeti munkák ellátása, ahol vízellátási és csatornázási munkák magában foglaltak egy újonnan kialakítandó mozgássérült mellékhelyiség megvalósítását. Az M/1. alkalmassági feltétel több referenciával igazolható, az a) és b) alpontok közötti átfedés megengedett. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. a) pont] Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [ 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §] M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11 .) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 4. pont]; A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az érintett szakembernek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jóteljesítési biztosíték és teljesítési biztosíték az alábbiak szerint: a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / naptári nap, alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-ának erejéig érvényesíthető. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési véghatáridő tekintetében jogosult. Teljesítési véghatáridőnek a II.2.7) pontja szerinti időtartam minősül [e határidőig szükséges valamennyi kivitelezési feladatot sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárva teljesíteni]. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát. b) Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 20%-a. c) Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 20%-a. d) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartamát az ajánlattevő jogosult megajánlani. e) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a, futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának lejártát követő 45. nap. f) A teljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. A kötbérek alkalmazására Ajánlatkérő abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési dokumentumokban megállapított részletes szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevő megszegi olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés]. Jótállás: Ajánlattevőt a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásától a felolvasólapon tett megajánlásának megfelelő, de legalább harminchat (36) hónapos jótállási kötelezettség terheli. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek - óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, - biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a jóteljesítési biztosítékot az előírt határidő(k) ben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A részletes szabályokat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozására a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” tárgyú projekt keretében kerül sor az Európai Unió, valamint a Magyar Állam költségvetési támogatásával. A GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „ Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” projekt elszámolható költségeinek támogatási intenzitása: 100,000000 % Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A szerződés finanszírozásának módja: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj legfeljebb 10%-ának erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét, előlegbekérő levél ajánlattevő általi benyújtása alapján. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget a részszámlá(k) összegébe egyenlő mértékben számítja be, és az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A megfizetett előleggel a végszámla benyújtásáig a részszámlákban el kell számolni. A nyertes ajánlattevő (rész)számlázásra jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ának megfelelően. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: - az 1. részszámla a nettó vállalkozói díj 35%-át elérő műszaki készültségnél, a számla összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 35%-a - a 2. részszámla a nettó vállalkozói díj 70%-át elérő műszaki készültségnél, a számla összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj további 35%-a - végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, a számla összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj fennmaradó 30%-a. [a tartalékkeret terhére megvalósított kivitelezési feladatok elszámolására a végszámlában kerülhet sor, ennek megfelelően a végszámla értéke e feladatok értékével módosulhat]. A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5) bekezdései, 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-a irányadó. A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) 5 % mértékű tartalékkeretet kell tartalmaznia. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, a szerződéstervezet szerinti feltételek fennállása esetén van mód, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül – a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott kivételekkel – más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jogszabályi különleges feltételek: - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet; - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A VI.3.4. pont folytatása:10) AK a kieg.táj.-ok körében a Kbt.56.§-ától az alábbiakban tér el: - AK a kieg.táj.-t a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles megadni. - AK azon kieg.táj. iránti kérelmek megválaszolására köteles, melyek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal AK részére megküldenek. - AK kieg.táj. formájában közli, hogy a közbesz.-i dok.-ok valamely eleme semmis, ha a közbesz.-i doku.-okon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a közbesz.-i dok.-ok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A közbesz.-i dok.-ok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbesz.-i eljárásban és a közbesz.-i szerződésben nem alkalmazandó. 11) AK a Kbt.117.§ (2) bek. szerint a VI)3.4.1 és VI).3.4.9. pontokban rögzítette a sajátos szabályokat. 12)AK előírja, hogy AT-nek nyertessége esetén a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 10 000 000 Ft/év és 1 000 000 Ft/káresemény biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 13) További adatok a dokumentációban. 14) FAKSZ: dr. Csizmadia Péter (l.sz. :00482). 15) A II.1.6. ponthoz: a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Egységes építési terület, összefüggő felvonulási területtel, melynek alapján a kivitelezői felelősség megosztása megrendelő kockázatait aránytalanul növelné, a projekt határidőre történő befejezését veszélyeztetné. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68.§ -a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a a Kbt. 68.§ -a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a KH KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4. napján közzétett útmutatója alapján az ár résszempont esetén a fordított arányosítás módszerét, a minőségi szemp.-ok esetében a közb. dokumentumokban részletezett képletet alkalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlattevőnek (AT) az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap(ok) útján kell benyújtania: - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap; - a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyil.; AT-nek be szükséges nyújtania továbbá - az árazatlan költségvetés(eke)t beárazva; - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyíl.; - a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyíl.; - a fel.bizt.-ról szóló nyil.; - az ajánlatban aláíró képviselők aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy egyen.-ű dok.-át; - meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást; - közös ajánlattétel esetén az erről szóló megállapodást és Kbt. 35.§ (2a) pont szerinti meghatalmazást. 2) AK a 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza, az alábbi eltérésekkel és az ajánlatok összeállítását, bírálatát az alábbi feltételek szerint írja elő a Kbt.66.§, 67.§ és 69.§ rendelkezéseitől eltérően [Kbt.117.§ (2)]. AK az ért. részszemp.-ok szerinti dok.-ok körében a felolvasólap, az árazott költségvetés(ek) és az M/2. alk. min.köv.re megajánlott szakember szakmai önéletrajzának és az ajánlatban aláíró képviselők aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy egyen.-ű dok.-ának előzetes megfelelőségét ellenőrzi, szükség esetén a Kbt.71-72.§ szerinti jogintézményeket alkalmazza. A megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli a részszempontok alapján, az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedv. és az azt követő egy vagy több legkedv. AT tekintetében végzi el a bírálatot az egyéb dok.-ok körében. AK a bírálat alá vont ajánlatok körében a Kbt.71.§ szerinti jogintézményeket alkalmazza. 3)AK az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárásban benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt.75.§ (4) bek.-nek megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 4)AK az ajánlatok érvénytelenségére és kizárására a Kbt.73-74.§-ait, az eljárás eredménytelenségére a Kbt.75.§-át alkalmazza. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját. 5)Ha az előírt alk.-i köv.-eknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben a Kbt.65.§-ának rendelkezései alkalmazandóak. 15 6)A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§-a alapján, amennyiben a dok. (közbesz.-.i műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazd.-i szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dok.-ban rögzítetteknél jobb megoldást is. Részletes feltételek a dok.-ban. 7) AK 2019.08.15. napján 10.00 órakor nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. Találkozó: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. (hrsz.217) AK a bejárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bejárás napjától számított 5 napon belül elektronikusan hozzáférhetővé tesz gazd.-i szereplők részére. 8)AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti koordinátor igénybevételét írja elő a szerződéstervezetben. 9)AK tájékoztatja az AT-et, hogy az alk.-i feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontokban: III.1.1) és III.1.3) pontok.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges