Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:14926/2019
CPV Kód:50111000-6
Ajánlatkérő:Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:Vállalkozó telephelye;Vállalkozó telephelye;Vállalkozó telephelye;Vállalkozó telephelye;Vállalkozó telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57610227
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 19994082
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PMRFK gépjármű javítás
Hivatkozási szám: EKR000656692019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek garanciaidőn túli karbantartása, javítása 5. részben, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
A IV.2.6) ponthoz:
Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdésének megfelelően - folyamatba épített ellenőrzés miatt - hatvan napban határozza meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 88000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 12 db szgk, 7 db tgk. gar.időn túli karb.jav.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12 db személygépjármű, 7 db tehergépjármű garanciaidőn túli karbantartása, javítása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb nettó 10.000 000.- Ft értékhatárig.
Ajánlatkérőnek megrendelési kötelezettsége, illetve a meghatározott keretösszegre vonatkozó lehívási kötelezettsége legfeljebb a keretösszeg 70%-áig keletkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fődarab megbontásával járó munkákra kötelezően elvárt 12 hónapos jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap – max. 12 hónap) 15
2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 13. pontjában részletezettek szerint) (min. 20%)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A PMRFK jelen felhívás II.2.4) pontjában említett gépjárműveinek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
További információ a KKD-ban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 21db szgk 4db tgk 1 db tj.szgk. gar.id túli karb.j
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
21 db személygépjármű, 4 db tehergépjármű és 1 db terepjáró személygépjármű garanciaidőn túli karbantartása, javítása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb nettó 20 000 000.- Ft értékhatárig.
Ajánlatkérőnek megrendelési kötelezettsége, illetve a meghatározott keretösszegre vonatkozó lehívási kötelezettsége legfeljebb a keretösszeg 70%-áig keletkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fődarab megbontásával járó munkákra kötelezően elvárt 12 hónapos jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap – max. 12 hónap) 15
2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 13. pontjában részletezettek szerint) (min. 20%)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jelen felhívás II.2.4) pontjában említett gépjárműveinek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
További információ a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 30 db szgk 3 db tgk 1 db busz gar.id túli karb.jav
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
30 db személygépjármű, 3 db tehergépjármű és 1 db busz garanciaidőn túli karbantartása, javítása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb nettó 27 000 000.- Ft értékhatárig.
Ajánlatkérőnek megrendelési kötelezettsége, illetve a meghatározott keretösszegre vonatkozó lehívási kötelezettsége legfeljebb a keretösszeg 70%-áig keletkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fődarab megbontásával járó munkákra kötelezően elvárt 12 hónapos jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap – max. 12 hónap) 15
2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 13. pontjában részletezettek szerint) (min. 20%)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jelen felhívás II.2.4) pontjában említett gépjárműveinek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
További információ a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 19 db szgk. és 1 db tgk. gar.időn túli karb.jav.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
19 db személygépjármű és 1 db tehergépjármű garanciaidőn túli karbantartása, javítása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb nettó 20 000 000.- Ft értékhatárig.
Ajánlatkérőnek megrendelési kötelezettsége, illetve a meghatározott keretösszegre vonatkozó lehívási kötelezettsége legfeljebb a keretösszeg 70%-áig keletkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fődarab megbontásával járó munkákra kötelezően elvárt 12 hónapos jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap – max. 12 hónap) 15
2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 13. pontjában részletezettek szerint) (min. 20%)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jelen felhívás II.2.4) pontjában említett gépjárműveinek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
További információ a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 41 db motorkerékpár gar.időn túli karb.jav.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
41 db motorkerékpár garanciaidőn túli karbantartása, javítása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb nettó 11 000 000.- Ft értékhatárig.
Ajánlatkérőnek megrendelési kötelezettsége, illetve a meghatározott keretösszegre vonatkozó lehívási kötelezettsége legfeljebb a keretösszeg 70%-áig keletkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fődarab megbontásával járó munkákra kötelezően elvárt 12 hónapos jótállási időn felüli többletjótállás (min. 0 hónap – max. 12 hónap) 15
2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 13.3. pontjában részletezettek szerint) (min. 20%) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jelen felhívás II.2.4) pontjában említett gépjárműveinek teljes körű garancia- és szavatossági időn túli javítása, melyeket Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.
További információ a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet aj.tevő, alváll., és nem vehet részt alk. igaz.-ban olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghat. kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Aj.kérő hivatkozik a Kbt.64.§ (1)-(2) bek.-re.
Igazolás: A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (a tov.-ban: Kr.) 1.§(1)bek. alapján az aj.tevőnek – ill. adott esetben a kapacitást rendelk.-re bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a 3.§ (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tart. a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Az Aj.kérő által a Kbt.69.§(4)-(8)bek. alapján a kizáró okokra von. igazolások benyújt.ra felhívott gazd. szereplőnek a Kr.8.§ ,10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tart. az elj.ban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr.1.§(5)bek. alapján, a nem Mo.-on letelepedett gazd.szereplő esetén az aj.kérő az igazolások hitelességét a Kr.VI. Fej. megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alk. köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az aj.kérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az aj.tevő erre von. külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67.§(4)bek. alapján be kell nyújtani az aj.tevő arra von. nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés telj.hez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kiz. okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.74.§(1)bek.b) pont alapján az aj.kérő kizárja az elj.-ból azt az aj.tevőt, alv.-t, vagy az alk. igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.
A Kr.13.§ alapján aj.tevő köteles ajánlatához csatolni a foly.-ban lévő vált.bejegyz. elj. esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír.által megküldött igazolást.
Aj.kérő hivatkozik a 321/2015.(X. 30.)Kr.1-16.§-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
A VI.3) További információk ponthoz:
s. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 10. pontjában foglaltak szerinti műhelyi állással, eszközökkel.
t. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 11. pontjában foglaltak szerinti javító műhellyel, vagy átvevőhellyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlattevő a Korm.r.21.§(3)bek.a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett – a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (gépjármű karbantartása és/vagy javítása) – szolgáltatásait igazoló referenciával. Aj.kérő hivatkozik a Korm.r.21/A.§-ra.
Igazolás: A Korm.r.1.§(1)bek. alapján az aj.tevőnek az ajánlatában a Korm.r.3.§(1)bek. megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az aj.kérő által meghatározott alkalm.követelményeknek. Aj.kérő a Korm.r.2.§(5)bek. alapján elfogadja a gazd.szereplők egyszerű nyilatkozatát (Aj.tevőnek az ESPD IV.rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. §(4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm.r.22.§(1)-(2)bek. szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel vagy részvételi jel. esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az aj.tevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt.65.§(7)bek.ben foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Korm.r.3.§.(3)bek. megfelelően ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szerv. vagy személy kapac.ra támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szerv.vagy személyek képvis.ben a formanyomtatványt az aj.tevő vagy részv.jel. nyújtja be. A kapac. rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§(11) bek., valamint a Kbt.69.§ (11a)bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) legalább egy olyan szerződéssel (referenciával), mely a közbeszerzés tárgyának (gépjármű karbantartás és/vagy javítás) teljesítésére vonatkozik, amelynek mennyisége legalább
1. részt érintően: 9 db személygépjármű, 5 db tehergépjármű
2. részt érintően: 15 db személygépjármű, 3 db tehergépjármű
3. részt érintően: 20 db személygépjármű, 2 db tehergépjármű
4. részt érintően: 12 db személygépjármű, 1 db tehergépjármű
5. részt érintően: 30 db motorkerékpár
A referencia több, de legfeljebb 3 db szerződésből is teljesíthető. Az 1-4. részajánlati köröket érintően több ajánlati részre benyújtott ajánlatban nem szükséges minden részre vonatkozóan külön igazolni a referenciát, elegendő a 15 db személygépjárműre és 3 db tehergépjárműre vonatkozó referencia benyújtása.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a megrendelt szolgáltatás nettó értéke, a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 2 %, de legfeljebb 30%.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozási szerződésben meghatározott nettó keretösszeg fennmaradó része. Mértéke az így kiszámított kötbéralap 20%-a.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az AF.IV.2.2) pont szerinti aj.tételi hi. lej.időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az elektr.-san megküld. dok. beérk. tényéről az EKR autom. elektr. visszaig.küld. Az elektr. dok. beérk.-nek ideje az autom.visszaig.-ban szereplő időpont.
Az elektr.-san beny.ajánl. felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az aj.kérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlatkérő (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt.40.§ (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11.§ (5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazd.szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. AK a műszaki-szakmai alk.feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
e. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd.szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§(2) bek.-re.
g. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
h. AT-nek az ESPD II.D. szakaszának kitöltésével nyil. kell az alváll. bevonásáról a Kbt. 66.§(6)bek. a) és b) pontja szerint.
i. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
j. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alk. igazolásában résztvevő gazd.szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jog. személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására von., a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
k. AT nyújtsa be a Kbt.66.§(2), valamint a Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatot.
l. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202).
m. A Kbt. 81.§(5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az ESPD-ben foglalt nyíl. alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
n. A nyertes AT - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§(6) bek.-ben foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
o. Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10. Értékelés: Aj.kérő a KKD 13.1. pontja szerinti, 1-4. részszempontok esetén a fordított arányosítás, az 5-6. részszempontok esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
p. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
q. Az aj.tételi hi.-re az EKR Rend. 17.§(1) bek. nem alkalmazandó. Az aj.tételi hi.-t befolyásoló üzemzavar esetén az AT az EKR Rend. 16.§ (1)-(4) bek.-ben foglaltak szerint köteles eljárni.
r. Nyertes AT.nek legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell nyújtania a szakmai felelősségbiztosítási szerződés kötvényének egyszerű másolatát, amely fedezetet nyújt a szolg. végzése során bekövetkezett károk megtérítésére – beleértve a szolg. tárgyában esett károkat is. Káresemény legalább 3.000.000 Ft/esemény, mely összeg valamennyi rész tekintetében irányadó. Szakmai felelősségbiztosítás mértéke legalább 10.000.000 Ft/év, mely összeg valamennyi rész tekintetében irányadó. A szakmai felelősségbiztosítási kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. A szakmai felelősségbiztosításnak a szerződés teljesítésében résztvevő összes javítóbázisra/műhelyre ki kell terjednie. A szerződés aláírásának feltétele (legalább) az elvárt mértékű szakmai felelősségbiztosítás megléte. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötés időpontjában, és annak időbeli hatálya alatt rendelkezni fog a megadott értékű szakmai felelősségbiztosítással.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák