Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:14963/2019
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:2800 Tatabánya Integrált telekalakítási és építési engedélyezési eljárás folyamatban, végső hrsz. még nincs.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65481415
Postai cím: Győri Út 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Péter
Telefon: +36 203920335
E-mail: peter.juhasz@tszol.hu
Fax: +36 203920335
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tszol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új Tatabányai Piac kivitelése TOP-6.1.3-16
Hivatkozási szám: EKR000963372019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nettó területek:
Piaccsarnok Fsz. nettó összesen: 2.808,35 m2
A Koós K. utcai lépcsőtér-lift bejárat: 29,07 m2 – Csarnok nettó összesen: 2837,42 m2
Különálló üzlet „a pergola mellett”: 34,40 m2

Fedett gazdasági terület (Csarnokon kívüli tér): 455,68 m2
Külső, de fedett gépészeti helyiség: 22,74 m2
Külső, de fedett targonca, tak.gép.: 7,67 m2
Külső, de fedett vesz.hull.tároló.: 3,95 m2
Külső, de fedett papírprés helyiség: 21,31 m2

Külső terek:
Árkád: 246,09 m2
Fedett-nyitott árusító tér: 502,54 m2
Külső fedetlen piactér: 575,75 m2
(Közlekedő sétány a Kós K. utca felől a nyitott piactér felé: 233,47 m2)
5 db hentesüzlet, 8 db zöldség-gyümölcs üzlet, 1 db pékség, 6 db büfé egység, 1 db dohánybolt, 1 db virágbolt, 3 db savanyúságbolt, 3 db füstölt árus bolt, 2 db tejüzlet, legfeljebb 10 egyéb üzlet (újságos, cipész, órás, lottózó, halas, vadhús és erdei delikátesz, vegyi áru, illatszer, stb.), őstermelői standok, asztalok, tojás, füstölt áru, tej, mézes, zöldség, gyümölcs, virág, kétnemű vizesblokkok, üzemi területek, raktárak, piacfelügyelei helyiségek, közlekedők, bevásárló utcák.
Kertépítészet: a kert-és tájépítészeti műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a lehetőségét és nem tartja gazdaságilag ésszerűnek: a megrendelt munka nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a beruházás megvalósulást veszélyeztetné.
A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt, így munkaszervezési oldalról a részekre bontás indokolatlan.
A kivitelezés eredményeként egy egységes összképű épület valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt szintén indokolatlan a részekre bontás.
Továbbá a tárgyi építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek összetettségére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Új Tatabányai Piac kivitelése TOP-6.1.3-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
További tárgyak:45213141-3
45350000-5
45233250-6
45112710-5
71421000-5
32344230-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya
Integrált telekalakítási és építési engedélyezési eljárás folyamatban, végső hrsz. még nincs.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nettó területek:
Piaccsarnok Fsz. nettó összesen: 2.808,35 m2
A Koós K. utcai lépcsőtér-lift bejárat: 29,07 m2 – Csarnok nettó összesen: 2837,42 m2
Különálló üzlet „a pergola mellett”: 34,40 m2

Fedett gazdasági terület (Csarnokon kívüli tér): 455,68 m2
Külső, de fedett gépészeti helyiség: 22,74 m2
Külső, de fedett targonca, tak.gép.: 7,67 m2
Külső, de fedett vesz.hull.tároló.: 3,95 m2
Külső, de fedett papírprés helyiség: 21,31 m2

Külső terek:
Árkád: 246,09 m2
Fedett-nyitott árusító tér: 502,54 m2
Külső fedetlen piactér: 575,75 m2
(Közlekedő sétány a Kós K. utca felől a nyitott piactér felé: 233,47 m2)
5 db hentesüzlet, 8 db zöldség-gyümölcs üzlet, 1 db pékség, 6 db büfé egység, 1 db dohánybolt, 1 db virágbolt, 3 db savanyúságbolt, 3 db füstölt árus bolt, 2 db tejüzlet, legfeljebb 10 egyéb üzlet (újságos, cipész, órás, lottózó, halas, vadhús és erdei delikátesz, vegyi áru, illatszer, stb.), őstermelői standok, asztalok, tojás, füstölt áru, tej, mézes, zöldség, gyümölcs, virág, kétnemű vizesblokkok, üzemi területek, raktárak, piacfelügyelei helyiségek, közlekedők, bevásárló utcák.
Kertépítészet: a kert-és tájépítészeti műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember komplett épület építésében (építészet, gépészet, villamosság) szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) előny a magasabb 10
2 2.1.) Építkezés helyszíni munkálatait irányító M/2.1. alkalmassági követelményhez bemutatott szakember komplett épület építésében szerzett, alkalmassági követelményeken felüli többlet szakmai tapaszt 4
3 2.2.) Építkezés helyszíni munkálatait irányító M/2.2. alkalmassági követelményhez bemutatott szakember komplett épület építésében szerzett, alkalmassági követelményeken felüli többlet szakmai tapaszt 3
4 2.3.) Építkezés helyszíni munkálatait irányító M/2.3. alkalmassági követelményhez bemutatott szakember komplett épület építésében szerzett, alkalmassági követelményeken felüli többlet szakmai tapaszt 3
5 3. A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3, előny az alacsonyabb) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár opcióval együtt / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció tárgya és mennyisége:
EDR rendszer (Rádióerősítő rendszer) kiépítése:
Beépítését a Katasztrófavédelmi Igazgatóság írhatja elő.
Abban az esetben szükséges, ha az épület árnyékolná a tűzjelzés, füstjelzés jelét.
Az eljárás megindításakor nem ismert ennek szükségessége, ezért került be opcionális jelleggel az eljárásba.
Ha elkészül az építmény szerkezete, sor kerül a bevizsgálásra, bemérésre.
A mért adatok mutatják meg az ajánlatkérő számára piacszinten a jel erősségét, illetve, hogy megfelelő-e (az épület nem árnyékolja-e le a jelet), ezt követően válik ismertté, hogy szükséges-e a beépítés, azaz kell-e erősíteni a jelet, illetve milyen jellegű erősítő kell.
Az EDR rendszer kiépítésére külön költségvetés készült, abban kérjük beárazni, mivel a fentiek miatt elképzelhető, hogy a beépítésre nem is lesz szükség (tehát a mennyiség ezesetben 0 db rendszer).
Opciós mennyiség a fentieknek megfelelően: 0 db vagy 1 db rendszer kiépítése.
OPCIÓ LEHÍVÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
1.) Mely időpontig kerülhet sor az opció lehívására (szerződésmódosítás nélkül):
A kivitelezés során az épület szerkezetkész állapotának elkészültét követően a szükséges méréseket követően állnak rendelkezésre információk az ajánlatkérő számára arról, hogy szükséges-e az EKR rádióerősítő rendszer kiépítése.
Ezt követően tud döntést hozni ajánlatkérő az opció lehívásáról.
2.) Opció lehívására vonatkozó szabályok:
EDR kiépítése (Rádióerősítő rendszer, amelynek a beépítését előírhatja a katasztrófavédelem – viszont ez csak akkor szükséges, ha egyébként az épület árnyékolná a tűzjelzésnek a jelét. Ez az eljárás megindításakor nem ismert, egyelőre nem lehet előre tudni, ezért került be opcionális jelleggel – ajánlattevő által kérjük beárazni az eljárásban.
Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az opció tényleges lehívására csak azt követően kerülhet sor, hogy a kivitelezés teljesítése eléri a mérésekhez szükséges minimális szerkezeti építési állapotot.
Megrendelő a méréseket követően 1 alkalommal élhet az opció lehívásának jogával. A szükséges méréseket követően ajánlatkérő dönt az opció lehívásáról, döntéséről 5 munkanapon belül írásos értesítést küld a Vállalkozó részére.
Az opció lehívásának esetében az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az opció tényleges lehívására csak azt követően kerülhet sor, hogy a Vállalkozó teljesítése eléri a mérésekhez szükséges minimális szerkezeti építési állapotot és még rendelkezésre álló megfelelő időtartam a Vállalkozó részére a kiépítés időtartamának figyelembevételével, azaz lehetőség van arra, hogy a szerződés időtartama alatt ajánlattevő az opcionális EDR rendszer beépítését teljesíteni tudja.
Az adott esetben igényelt teljesítést Vállalkozó a szerződés időtartama alatt köteles teljesíteni legfeljebb a maximálisan a kivitelezés időtartamán belül.

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-16
II.2.13) További információ
Finanszírozási forrás: projekt azonosítószám: TOP-6.1.3-16, projekt elnevezése: Az új Vásárcsarnok és Piac tervezése a TOP-6.1.3-16 program keretében
Finanszírozási mód: bruttó, utófinanszírozás.
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bek szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10.§ g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bek alapján a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 17. § (2) bek szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót; valamint az általa, alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bek alapján a Kbt. 62. § (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási peresetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§].
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X.30.) Korm.r. 1.§ (7) bek]
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kéri az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. [Kbt. 69. § 11a) bek]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az építőipari kivitelezés tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.
Előzetes ellenőrzés módja: Az ajánlat részeként elegendő egyszerű nyilatkozat benyújtása arról, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés értelmében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
P/1.
Ajánlattevőnek igazolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásáról visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie:
- a pénzforgalmi számla/számlák száma,
- a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján/számláin (mind vizsgált időszakban fennálló, mind az abban esetlegesen megszűnt) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott).
Minden, a P/1. pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik, illetve vezették és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
A megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában bármely, a megszűnést követő keltezésű igazolást elfogad Ajánlatkérő.
P/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (építési kivitelezési tevékenység) származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző, három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 850 000 000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárását megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
Az ajánlattevő benyújtja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (azaz 60 hónap, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) jelentősebb, alkalmassági minimumkövetelményként megjelölt referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
• a referenciát adó nevét, elérhetőségét
• teljesítés helyét
• a teljesítés idejét, kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön sorban feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját);
• az építési beruházás tárgyát, a teljesített munkák leírását, mennyiségét (amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során köteles figyelembe venni a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések igazolását 21. § (2a) bekezdésének a) pontja értemében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra, miszerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szakasza alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakmai önéletrajznak az adott szakember által saját kezűleg aláírt példánya benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben az M/2.1.-M/2.4. pontok tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az eljárást megindító felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott gyakorlatnak megfelelő jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.
Fentiek értelmében ajánlatkérő nem írja elő a szakemberek kamarai névjegyzékben való szereplésének követelményét, illetve a bejegyzett műszaki vezetőként szerzett gyakorlatot sem, de mint az egyes (M/2.1-M/2.4) szakemberekre vonatkozó igazolások benyújtásakor elfogadja az érvényes jogosultság igazolását.
Egy szakember az M/2.1.-M/2.4. alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy minimumkövetelménynek való megfelelés céljából jelölhető meg, azaz egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) alapján kell nyilatkozni, az iratokat benyújtani csak a Kbt. 69. § (4) bek.szerinti felhívásra kell (előzetes igazolás).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz 60 hónapban, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) az előírásoknak, valamint a szerződésnek megfelelően teljesített 2.000 m2 alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/2.1.
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2 pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, (vagy ennek általánosságban is megfelelő, illetve a hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályhelyen meghatározott végzettséggel egyenértékű végzettséggel, illetve szakmai gyakorlattal, rendelkező szakember.
M/2.2.
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek általánosságban is megfelelő, illetve a hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és rendelkezik építmények fűtési, szellőzési, és/vagy az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak (a mérőóráig korlátozás nélkül) területéről szakmai gyakorlattal.
M/2.3.
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek általánosságban is megfelelő, illetve a hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és rendelkezik építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak területéről szakmai gyakorlattal.
M/2.4.
Legalább 1 fő 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2 pontja „Statikusmérnök (szerkezetépítő mérnök) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályhelyen meghatározott végzettséggel egyenértékű végzettséggel, illetve szakmai gyakorlattal, rendelkező szakember.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezetségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: 36 hónap, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Teljesítési biztosíték:
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) 1%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Jólteljesítési biztosíték:
Mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időtartam végéig rendelkezésre kell állnia.
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek.-re.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
322/2015. (X.30.) Korm. rend az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Finanszírozási forrás, mód, mérték a II.2.13. pontban.
Részletesen a szerződés tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Ajánlatkérő kiköti a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés(b) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettséget. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (b) pontban foglaltak szerint, ajánlatkérő elfogadja az előleg visszafizetésének biztosítékaként a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását vagy az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt is.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésére.
Részszámlázás szabályai:
A fentieknek megfelelően Vállalkozó kiviteli ütemterve szerint jogosult maximum 6 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel kapcsolatban.
1. sz. részszámla benyújtása: 20 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 20 %-áról.
2. sz. részszámla benyújtása: 30 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 10 %-áról.
3. sz. részszámla benyújtása: 40 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 10 %-áról.
4. sz. részszámla benyújtása: 50 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 10 %-áról.
5. sz. részszámla benyújtása: 60 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 10 %-áról.
6. sz. részszámla benyújtása: 80 %-os készültségnél, az ellenszolgáltatás 20 %-áról.
A részszámlák összege igazodik a teljes ellenszolgáltatás %-ának megfelelő forintösszeghez.
Végszámla benyújtása: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100 %-os készültségnél) a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó %-ának megfelelő forintösszeg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó feladatok tekintetében projekttársaság nem hozható létre.
Karakterkorlátozás miatt: VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont: A 2019. június 04-én a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A pont 1. pont aa) alpontja szerinti a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszerével.
2. részszempont: A 2019. június 04-én a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A pont 1. pont ab) pontja szerinti a szakmai tapasztalatra vonatkozó megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével.
3. részszempont: A 2019. június 04-én a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A pont 1. pont aa) pontja szerinti a legalacsonyabb összesített környezetterhelési érték figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszere.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1.Késedelmi kötbér:
Mértéke: nettó Vállalkozói Díj 2 %-a /naptári nap, max. 30 nap. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135. § (5) bekezdés] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.
2. Meghiúsulási kötbér
A teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem maximum 30 naptári napig terjedhet. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 naptári napot meghaladó, késedelem esetén – amennyiben az olyan okból áll fenn, amiért Vállalkozó felelős - a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal Megrendelő elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelemi kötbér helyett a nettó Vállalkozói Díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.
3. Hibásteljesítési kötbér: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint az e-Kr. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft
A befizetés helye: Ajánlatkérő bankszámlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-40005102-00003285
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető a Kbt. előírásai szerint.
A rendelkezésre bocsátás határideje azonos a végleges ajánlat benyújtásának határidejével.
Az átutalás megtörténtét igazolóbizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt, a kötöttség lejárta napján 24.00 óráig érvényesnek kell lennie, amennyiben a kötöttség lejárta munkaszüneti napra esik, úgy az ajánlati biztosítéknak a következő munkanap 24.00 óráig kell érvényesnek lenni a Kbt. 48. § (3) alapján.
Irat benyújtása:
Kbt. 41/A.§ (2) szerint:
"(2) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek."
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Karakterkorlátozás miatt a jelen felhívás III.1.8) pontjában foglaltak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: VI.3.12) További információk: [6000 karakter]
1. Közb. eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra. Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek EKR-ben (www.ekr.gov.hu).
2. Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak jelszó nélkül AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lenni; árazott költségvetést Excel formátumban is be kell nyújtani.
3. Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 75.§ (2) e) pontját, azaz előírja, hogy abban az esetben, ha tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, úgy erre való hivatkozással ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) b) pontját, azaz Ajánlatkérő a tárgyi eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
5. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a legjobb ár-érték arány szerint értékeli a megadott értékelési szempontok alapján.
6. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű megajánlást és teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. rendelet46.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek ajánlatukban megfelelő módon bizonyítaniuk kell. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – bizonyítaniuk kell, hogy az általuk megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által a termékre vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen ajánlattevő által a termék részletes specifikációjáról (termékjellemzők) szóló termékleírás, a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. A dokumentumot olyan tartalommal, továbbá olyan jelöléssel kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely részre vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.
7. HP lehetőség: Kbt. 71. §-a szerint, a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
9. Alvállalkozó igénybevétele a Kbt. 138. § szerint.
10. A kieg.táj.kérésekkel kapcs. felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2018/204. számú tájékoztatójára.
11. Ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit, igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
12. A 3. értékelési részszempontra tett megajánlás betartását a műszaki ellenőr hetente ellenőrzi, azt az építési naplóba bejegyzi. A megajánlás ellenőrzésének részletes feltételeit a szerződéstervezet 6.24. pontja tartalmazza.
13. A tárgyi eljárásban eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Gordosné dr. Fekete Lívia (lajstromszáma: 00925)
14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor (kötvény bemutatásával igazoltan) rendelkeznie kell: legalább 200 M Ft/év és legalább 100 M Ft/káresemény építési-szerelési (C.A.R.) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással. A biztosítás nyújtson fedezetet, és terjedjen ki a szerződés szerinti kivitelezési munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és szomszédos építményekre is. Továbbá fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra. A biztosításnak tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is. A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék: 002.záradék, 119.záradék és 120.záradék), az alvállalkozókra, a teljesítés során üzembe helyezett létesítményekre, valamint az építtető/Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
15. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi - műszaki ütemtervet kell készítenie és az ajánlat részeként csatolnia.
16. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel; vagy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékűminőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart NEM konzultációs jelleggel. Találkozó: 2019. augusztus 21. 10:00 órakor a helyszínen.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges