Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15022/2019
CPV Kód:45232220-0, CB04-3
Ajánlatkérő:E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53237534
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ördög Csaba
Telefon: +36 303783914
E-mail: csaba.ordog@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001027552019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001027552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MACS 132 kV-os kapcsolóállomás létesítése
Hivatkozási szám: EKR001027552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232220-0 CB04-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MACS 132 kV-os kapcsolóállomás létesítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MACS 132 kV-os kapcsolóállomás létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232220-0 CB04-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MACS 132 kV-os kapcsolóállomás létesítése:
1 klt. szabadtér építészet (készülék alapok, földelőháló, villámvédő oszlopok, portál oszlopok,tüzivíz tározó, közlekedő-, és készülékszállító utak, stb.)
1 db vezénylőépület létesítése
1 klt. épületgépészeti és villamos installációval kialakítása
1 klt. kerítés, övárok, közművek, kábelcsatornák létesítése, durva tereprendezés, finom tereprendezés, tűzivíz hálózat kialakítása, csapadék-, és szennyvízelvezetés kiépítése
- 2 db NAF távvezetéki mező komplett kiépítése
- 2 db NAF távvezetéki mező csatlakozás kiépítése az Y- ági szakaszolóval bezárólag
- 3 db NAF/KÖF transzformátor mező csatlakozás kiépítése az Y-ági szakaszolóval bezárólag
- 2 db NAF gyűjtősín komplett kiépítése
- 1 db NAF sínáthidaló mező komplett kiépítése
- 3 db NAF kábelindító mező csatlakozás kiépítése az Y- ági szakaszolóval bezárólag
- 1 klt. komplett 132 kV-os kapcsolóállomás szekunder (védelem és irányítástechnika, segédüzem) rendszer kialakítása
- 1 klt. komplett tűz, vagyonvédelmi és beléptető rendszer kialakítása
- 1 db „D” tervezés
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 garanciaidő 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/26 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 5
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: -
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
2 db NAF felhasználói kábelindító mező komplett kiépítése az alábbi műszaki tartalommal:
- 1 – 1 klt NAF megszakító kiépítése;
- 1 - 1 klt NAF szakaszoló kiépítése;
- 1 – 1 klt NAF kombinált mérőváltó kiépítése;
- 1 – 1 klt NAF túlfeszültség korlátozó kiépítése;
- 1 – 1 klt NAF kábelvégelzáró alap és acél tartószerkezet kiépítése.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100.
A kapcsolóállomás létesítése egy komplex villamosipari egységet alkot. nem bontható részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 2-16. §-ai szerint.
A részvételi szakaszban a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerint az előzetes igazolási kötelezettség körében a részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok igazolása – a Korm. rendelet 3.§ (1) és 4.§ (1) bekezdésekben meghatározottak szerinti módon kitöltött – egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az utólagos igazolási kötelezettség körében kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Minimumkövetelmény: Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés - (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ajánlatkérő ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben teljesített referenciák ismertetését legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződés tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés fő ütemei, részei,
- a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja), helye,
- szerződő fél megnevezése, a szerződő fél egy felelős személyének megnevezése, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a feladat teljesítése során nem fordult elő a részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítés).
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerinti módon kell bemutatni, akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A referenciát a Megrendelő által kiállított igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés b) pont alapján be kell mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket.
Csatolni kell
- valamennyi szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmazni kell legalább a szakember nevét, születési dátumát, lakhelyét, végzettségét és gyakorlati idejét (szakmai tapasztalatát).
- a végzettséget igazoló okiratot,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá.
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek az MSZ 1585 szabvány szerint villamosan kioktatottak.
M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés c) pont alapján csatolni kell az érvényes MIR (ISO 9001) tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű rendszerének leírását, mely utóbbi egyenértékűségét tanúsító szervezet által kiadott szakvéleménnyel szükséges alátámasztani.
M4. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (2) bekezdés f) pont alapján csatolni kell az érvényes ISO 14001 tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű rendszerének leírását, mely utóbbi egyenértékűségét tanúsító szervezet által kiadott szakvéleménnyel szükséges alátámasztani.
A részvételre jelentkezőknek a jelentkezés benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia, melyben elegendő a részvételre jelentkező vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik:
M1.referenciaigazolással arról,hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5évben legalább
830MFt referenciával rendelkezik, amely a következőkből tevődik össze:
1) legalább nettó 400MFt összértékű alállomás építészeti munkát végzett, az alábbi követelmények mellett: NAF/NAF,NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomásban a következő építészeti munkák valamelyikét végezte: NAF távvezetéki mezők,NAF/NAF,NAF/KÖF transzformátor mezők teljeskörű építészete és/vagy ilyen állomásokban vezénylőépület építése, NAF portál cserék és NAF gyűjtősín átépítés, NAF mezők primer felújítása. A referencia munkák értéke darabonként minimum nettó 50MFt lehet,
és
2) legalább nettó 400MFt összértékű alállomás villamos-technológiai munkát végzett az alábbi követelmények mellett: NAF/NAF,NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomásban a következő villamos-technológiai munkák valamelyikét végezte: NAF távvezetéki mezők,NAF/NAF,NAF/KÖF transzformátor mezők teljeskörű primer szekunder átépítése,NAF portál cserék és NAF gyűjtősín átépítés,NAF mezők primer felújítása. A referenciamunkák értéke darabonként minimum nettó 50MFt lehet,
és
3) legalább nettó 30MFt összértékű alállomás építészeti és villamos-technológiai tervezési munkát végzett az alábbi követelmények mellett: NAF/NAF,NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomásban a következő építészeti és villamos-technológiai tervezési munkák valemelyikét végezte: NAF távvezetéki mezők,NAF/NAF,NAF/KÖF transzformátor mezők teljeskörű primer szekunder átépítése,NAF portál cserék és NAF gyűjtősín átépítés,NAF mezők primer felújítása. A referencia munkák értéke darabonként minimum nettó 10MFt lehet.
A NAF feszültségszint tekintetében az MSZ1 szerinti 132 kV-os, vagy annál nagyobb - az MSZ1-ben megadott névleges feszültségszintű alállomásban végzett tevékenységet fogad el az Ajánlatkérő.
A referencia igazolásokból ki kell derüljön,hogy a feladat teljesítése során nem fordult elő a Részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés,késedelmes vagy hibás teljesítés.
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5éven belül megvalósítottnak,ha legfeljebb 8éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M2.legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) 1fő „A”kategóriájú felelős műszaki vezetővel, aki, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy a kiadási időtől függően (2014.01.01. előtt) MV-VI/A névjegyzékbe felvett szakember, aki társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
b) 1fő „A”kategóriájú felelős építő vagy építész műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É , vagy a kiadási időtől függően (2014.01.01. előtt) MV-Ép/A névjegyzékbe felvett szakember, aki társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
c) 2fő irányítási munkát végző helyszíni munkavezetővel (művezető). A munkavezetők közül 1fő villamos, vagy gépész szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3év alállomási szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik,
d) 1fő irányítási munkát végző helyszíni munkavezetővel (művezető). A munkavezető építész vagy építő szakirányú középfokú vagy felsőfokú képzettséggel és legalább 3év alállomási szerelési gyakorlattal, társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
A szakembereknek az MSZ1585 szabvány szerint villamosan kioktatottnak kell lenniük valamint a fentiek közül a c.) és d.) alpontokban megadott szakembereknek a helyszíni munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen kell tartózkodniuk.
M3.Az ajánlattétel időpontjában érvényes MIR(ISO9001)-el vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenért.minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
M.4.Az ajánlattétel időpontjában érvényes ISO 14001-el vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Lásd a III.1.1., III.1.2 és III.1.3. pontok
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
kötbér, jótállás
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 75 millió Ft előleget biztosít.
Ajánlatkérő az előlegszámlán felül 6 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 31/B § szakaszai.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Több Részvételre jelentkező közös jelentkezése esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő dokumentációban csatolt Vállalkozási szerződés tervezet alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § alapján kell megtenni.
2. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bek-ben foglaltakat.
3. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig. A részvételi jelentkezések benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
4. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jelentkezést, ill. a benne elhelyezett nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátó személy(ek) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.
5. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy cégügyében van-e módosítás folyamatban.
6. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) a) és b) pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
7. Számítási módszer :
AZ AJÁNLATI ÁR:
PÁR= (AMIN / AAJÁNLATI) x 100 x SA
ahol
PÁR: az ajánlati árra kapható pontszám
AMIN: az ajánlati árak közül a legalacsonyabb
AAJÁNLATI: az Ajánlattevő ajánlati ára
SA: az ajánlati ár súlyszáma (70)
Az árakat forintra pontosan kell megadni. A pontszám meghatározásakor a számolási pontosság két tizedesjegy.
A VÁLLALT GARANCIA (JÓTÁLLÁS) IDŐTARTAMA:
GT = GAJÁNLATI / Gmax x 100 x SG
ahol
GT: a garanciaidőre kapható pontszám
GAJÁNLATI: az Ajánlattevő 24 hónapon felül vállalt garanciaideje (minimum + 0 hónap), azaz a 24 hónap kötelező garanciaidő felett vállalt további garanciális hónapok száma, egész hónapban megadva.
SG: a garanciaidő súlyszáma (30)
A Garancia időtartama hónapokban minimum 24 hónap.
24 hónapnál kevesebb jótállási idő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen, 60 hónapnál nagyobb megajánlás a bírálat során 60 hónappal (+ 36 hónappal) kerül értékelésre.
A 24 hónapon felül vállalt garanciális időt hónapokban kell megadni.
Ha a 24 hónapon felül vállalt garanciális idő 0, akkor az ajánlattevő ezen részszempontra 0 pontot kap.
AZ AJÁNLAT ÖSSZPONTSZÁMA: P = PÁR + GT
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat nyer. Amennyiben mind az ár, mind a többlet garanciálisidő azonos, úgy a sorrend sorsolással kerül megállapításra.
8. A részvételi szakasz összegzése megküldésének tervezett időpontja: 2019.09.17.
9. Az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., 322/2015. (X. 30.) Korm. rend., valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Az alkalmassági feltételek, igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11. Az Ajánlatkérő az eljárás lefolytatására a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján sürgősség miatt rövidebb határidőket állapít meg.
12. A bontás elektronikusan történik.
13. Az alállomás üzembe helyezési időpontja: 2020.11.30.!!!
14. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
15 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (lajstromszám: 00149) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/08/27 15:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák