Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15023/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Szekszárdi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Megrendelő székhelye és a nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye, a képzések helyszíne
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86275411
Postai cím: Széchenyi Utca 2-14
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dömötör Csaba
Telefon: +36 74529333
E-mail: szekeres.beata@szekszardiszc.hu
Fax: +36 74529333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszardiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszardiszc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967532019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967532019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP nyelvi képzés
Hivatkozási szám: EKR000967532019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: GINOP-6.1.3-17-2018-00005 kódszámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szekszárdi Szakképzési Centrumban” tárgyú projekthez kapcsolódóan nyelvi képzések megtartása 500 fő részére angol vagy német vagy orosz nyelven, nyelvenként minimum 120 óra időtartamban.
A képzésekhez kapcsolódóan a következő feladatok ellátása szükséges:
- célcsoport elérése, toborzás
- felnőttképzési szerződés megkötése a hallgatókkal
- előzetes tudásszintfelmérés lebonyolítása
- képzések lebonyolítása
- fotódokumentáció készítése
- képzések teljeskörű adminisztrációja
- mentorálás
- mentoráltak képzésének nyomonkövetése
- motiválás, mentor kapcsolat
- saját fejlesztésű on-line kurzus alkalmazás rendelkezésre bocsátása, illetve felhasználási jog biztosítása 1000 fő tanuló részére, és az on-line kurzus képzésben résztvevők számára történő biztosítása, azzal, hogy a kurzushoz a szerződés időtartama alatt folyamatos technikai supportot kell biztosítani, valamint a tananyagoknak igazodnia kell az adott kurzus nyelvi szintjéhez
- együttműködés a projekt minőségbiztosítását ellátó szakemberekkel, különösen az óralátogatások kapcsán
- saját fejlesztésű, tartalmában szerkeszthető angol, német, orosz nyelvű on-line kurzus rendelkezésre bocsátása a képzésben résztvevők számára, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az on-line kurzusban felhasznált demonstrációs anyagok (filmek, videok, stb.)jogtiszták, vagyis a jogdíjakat ajánlattevő az Artisjus felé megfizette.
a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
A fenti feladatok ellátása legalább 3 fő angol, 2 fő német és 1 fő orosz nyelvtanárral történik.
A képzések száma a jelentkezők számától is függ, várhatóan 40 csoport kerül megszervezésre.
A képzéseket különösen a következő helyszínen kell megtartani: Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár, Paks
Mentorálás alatt ajánlatkérő a következőket érti: mentorálás a képzésbe lépők minimum 25%-ára terjed ki. A mentorok mentorálásáról dokumentációt (mentori naplót) kell vezetni, amely egységesen kerül kialakításra és felhasználásra. A kapcsolattartás a mentoráltakkal személyesen, telefonon vagy e-mailben történik, és ezeket a mentori naplóban kell rögzíteni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződés teljesítési határidejének végére legalább 500 fő képzésének kell megvalósulnia akként, hogy a résztvevők legalább 80%-ának a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt kell szereznie a képzés eredményeképpen.
a) Célcsoporttal kapcsolatos elvárások:
aa) A felhívás közvetlen célcsoportja a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság.
ab) A felhívás kiemelt célcsoportját képezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.
ac) A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő - magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki az adott megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
ad) Egy célcsoporttag egy megyében vehet részt jelen konstrukció keretében nyelvi képzésben.
ae) A bevont személynek nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP nyelvi képzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80580000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: Megrendelő székhelye és a nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye, a képzések helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: GINOP-6.1.3-17-2018-00005 kódszámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szekszárdi Szakképzési Centrumban” tárgyú projekthez kapcsolódóan nyelvi képzések megtartása 500 fő részére angol vagy német vagy orosz nyelven, nyelvenként minimum 120 óra időtartamban.
A képzésekhez kapcsolódóan a következő feladatok ellátása szükséges:
- célcsoport elérése, toborzás
- felnőttképzési szerződés megkötése a hallgatókkal
- előzetes tudásszintfelmérés lebonyolítása
- képzések lebonyolítása
- fotódokumentáció készítése
- képzések teljeskörű adminisztrációja
- mentorálás
- mentoráltak képzésének nyomonkövetése
- motiválás, mentor kapcsolat
- saját fejlesztésű on-line kurzus alkalmazás rendelkezésre bocsátása, illetve felhasználási jog biztosítása 1000 fő tanuló részére, és az on-line kurzus képzésben résztvevők számára történő biztosítása, azzal, hogy a kurzushoz a szerződés időtartama alatt folyamatos technikai supportot kell biztosítani, valamint a tananyagoknak igazodnia kell az adott kurzus nyelvi szintjéhez
- együttműködés a projekt minőségbiztosítását ellátó szakemberekkel, különösen az óralátogatások kapcsán
- saját fejlesztésű, tartalmában szerkeszthető angol, német, orosz nyelvű on-line kurzus rendelkezésre bocsátása a képzésben résztvevők számára, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az on-line kurzusban felhasznált demonstrációs anyagok (filmek, videok, stb.)jogtiszták, vagyis a jogdíjakat ajánlattevő az Artisjus felé megfizette.
a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
A fenti feladatok ellátása legalább 3 fő angol, 2 fő német és 1 fő orosz nyelvtanárral történik.
A képzések száma a jelentkezők számától is függ, várhatóan 40 csoport (várhatóan 40 nyelvtanfolyam) kerül megszervezésre.
A képzéseket különösen a következő helyszínen kell megtartani: Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár, Paks
Mentorálás alatt ajánlatkérő a következőket érti: mentorálás a képzésbe lépők minimum 25%-ára terjed ki. A mentorok mentorálásáról dokumentációt (mentori naplót) kell vezetni, amely egységesen kerül kialakításra és felhasználásra. A kapcsolattartás a mentoráltakkal személyesen, telefonon vagy e-mailben történik, és ezeket a mentori naplóban kell rögzíteni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződés teljesítési határidejének végére legalább 500 fő képzésének kell megvalósulnia akként, hogy a résztvevők legalább 80%-ának a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt kell szereznie a képzés eredményeképpen.
a) Célcsoporttal kapcsolatos elvárások:
aa) A felhívás közvetlen célcsoportja a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság.
ab) A felhívás kiemelt célcsoportját képezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.
ac) A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő - magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki az adott megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
ad) Egy célcsoporttag egy megyében vehet részt jelen konstrukció keretében nyelvi képzésben.
ae) A bevont személynek nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet tapasztalata nyelvi képzések szervezése és/vagy koordinációja területén (0-36 hónap között) 5
2 A képzésbe bevontak több, mint 25%-a esetében mentorálás vállalása (26-35% között) 5
3 A szerződéskötést követő 8 héten belül toborzásra és beiratkozásra kerülő résztvevők létszáma (felnőttképzési szerződés megkötésével) (0-100 fő között) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00005
II.2.13) További információ Az ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a felhívásban meghatározott feladatok egységes feladatot képeznek, azok nem különválaszthatóak, egymásra épülnek és egy vállalkozóval biztosíthatóak egységes szakmai tartalommal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján nyilatkozik a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. AT-nek nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtania. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban valófelhasználás céljára állították ki. AK utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és 17. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2) bek-re.
Ajánlatkérő azonban a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: M6. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik akkreditált nyelvvizsgahellyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: M/5. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az akkreditált nyelvvizsgahely meglétére vonatkozó igazolást.
Közös ajánlattétel esetén: Az M.1-M.4. alkalmassági feltételek esetében az ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük akként, hogy elegendő, ha az egyik ajánlattevő teljesíti a feltételt. Az M.5. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha az egyik ajánlattevő rendelkezik akkreditált nyelvvizsgahellyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal: ● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik ● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás. Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P1) feltételnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (nyelvoktatás) szerinti árbevételéről.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik azzal, hogy az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlattétellel egyidőben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P.2.) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – 3 év alatt összesen - nem rendelkezik legalább 40.000.000 Ft teljes és legalább 30.000.000 Ft közbeszerzés tárgya (nyelvoktatás) szerinti árbevétellel.
Közös ajánlattétel esetén: A P.1. alkalmassági feltétel esetében elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg az alkalmassági feltételnek, a P.2. alkalmassági követelmény tekintetében együttes a megfelelősség (tehát a közös ajánlattevők egyike egyedül , vagy közösen is megfelelhetnek).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.-M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (3) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap megjelöléssel) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat beruházásokat veszi figyelembe.
M/3. –M/5. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik azzal, hogy az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlattétellel egyidőben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább -20 db egyenként legalább 120 órás nyelvtanfolyam megszervezésére és megtartására vonatkozott, azzal, hogy annak legalább 2 különböző nyelvre kellett vonatkoznia. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyben legalább 200 fő részére biztosított legalább
1 nyelvből saját fejlesztésű on-line kurzust. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
A fenti alkalmassági követelmény több referenciával is teljesíthető.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkezik nyelvi képzések szervezése és/vagy koordinációja területén. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő angol nyelvtanári, 2 fő német nyelvtanári és 1 fő orosz nyelvtanári végzettséggel rendelkező szakemberrel. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben meghatározott legalább 1 fő mentor szakemberrel, aki a rendeletben meghatározott végzettségek valamelyikével és nyelvi képzésben részt vevő személyek mentorálásában legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkezik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, a szerződésben meghatározottaknak megfelelően.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK rögzíti, hogy jelen szerződés finanszírozása a GINOP-6.1.3-17-2018-00005 kódszámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szekszárdi Szakképzési Centrumban” tárgyú projekt terhére történik, utófinanszírozással, támogatás intenzitása az elsz. költség 100%-a. A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő száml(ák) és mellékletei hiánytalan benyújtását követően Megrendelő a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései szerint teljesíti. Ajánlatkérő rögzíti, hogy számla benyújtására a szerződésben foglaltak szerint van lehetőség.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre és a Kbt. 68. §-ra tekintettel.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendszer alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Á esetében a fordított arányosítás, a többi szempont esetében egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt.71.§ (6) alapján, ha a hiánypótlással az AT az aj-ban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj-ba,és e GSZ-re tek. lenne szükséges újabb hiánypótlás, AK újabb hp-t nem rendel el.
2. A szemp. szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, (0 pont a legrosszabb,10 pont a legjobb érték). 3. Kbt35.§(8): nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 4. Eljáró felelős akkreditált közb. szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, (lajstromszám: 00597) 5. AK a jelen elj-ban NEM alk. a Kbt.75.§(2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6. Az aj-nak tart. kell az AT kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és telj-re, valamint a kért ellenszolg-ra vonatkozóan (Kbt.66.§(2) - EKR űrlap). 7. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt.66.§(6) tekintetében. (nemleges tartalommal is (EKR űrlap). 8. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 9. AT az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt.44.§(1)-(4)-ben foglaltaknak megfelelően. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza. 10. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum: - nem tesz eleget az EKRr-ben előírt informatikai követelményeknek és AK számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha az AT az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el; - eleget tesz a KD-banmeghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek,de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja AT-t az ajánlat olvashatóságához ésmegjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. 11. .M/1-M.5.: a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak. 12. Kbt.73.§(5): AK a KD-ben közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni. 13. AK az eredeti dok.kal megegyező helyen,közvetlenül elektronikusan elérhetővé tesz,valamint tájék. azokat a gazdasági szereplőket,akik AKnél érdeklődésüket jelezték. - AK a Kbt. 69.§(4)-(9) bek.ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza,ajánlatok bírálata egy lépcsőben,ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik azzal h. AT-knek ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően kell igazolni az alk.köv.-nek való megfelelést az ajánlattétellel egyidőben. - AK a Kbt.114.§(2) bek.nek 4. és 5. mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza,tekintettel arra h. az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben,az ajánlatok részeként csatolt,és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. - AK alábbiak szerint alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat: AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár v. költség vizsgálatára vonatkozó részét ajánlatok ért.ét követően végzi el.Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT-és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát,és alkalmazza szükség esetén a 72.§ szerinti eljárást.Ha AT ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul,az ért.i sorrendben a következő AT a helyébe lép, és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok ért.ét követően végzi.Ebben az esetben csak az ért.i sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy v. több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. AK a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes-és ha az összegezésben meg kívánja nevezni,a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett-AT ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően AK ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Az ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1), (2), (4) és (6) bek.ben foglalt okok fennállásakor.
14. Szerződéskötési követelmény: Felnőttképzési engedély meglétéről és a jelen eljárás célcsoportjának, óraszámainak megfelelő érvényes, engedélyezett nyelvi képzési programmal, amelyre vonatkozó alátámasztó dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.
15. A összesen nettó ajánlati ár alatt ajánlatkérő az 500 főre vetített 120 órás nyelvi képzés és a kapcsolódó on-line kurzus hozzáférés biztosítása összesen nettó értékét érti. Az ajánlatban a nettó óradíj ellenértékét meg kell adni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges