Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15080/2019
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001014002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001014002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás BFÖ részére
Hivatkozási szám: EKR001014002019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés, melynek tárgya "Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás Budapest Főváros Önkormányzata részére"
(EKR rövidített név: "Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás BFÖ részére")
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadás BFÖ részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megbízási keretszerződés 24 hónapos időtartama alatt üzletviteli, pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása a költségvetési gazdálkodási tevékenységhez, valamint adózási kérdésekhez kapcsolódóan, így különösen: - Budapest Főváros Önkormányzata (melynek a 2019. évi összevont költségvetésének főösszege: 386 milliárd HUF) költségvetésének tervezése és operatív gazdálkodása során felmerült kockázatainak mérséklésében, kezelésében való közreműködés, tanácsadás, - a helyi és központi adókkal kapcsolatos adó-szakértői tanácsadás, - hatósági ellenőrzési eljárásban a Megbízó (Ajánlatkérő) gazdasági érdekeinek képviselete, - általános gazdálkodási és üzletviteli tanácsadás. A megbízási keretösszeg 36.000.000 Ft. A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza. A részajánlattétel lehetősége nem indokolt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára egységesen magas színvonalú szolgáltatás egy szerződésben való nyújtása az érdeke.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő által az M/1. alkalmassági követelmény alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli többlettapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 20
2 3. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább egy fő okleveles forgalmiadó szakértői képesítéssel rendelkező szakemberrel (igen/nem) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont alapján előre rögzítik, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésétől számítva a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy a Felek a szerződést közös megegyezéssel, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbíthatják azt. Részletek a szerződéstervezet 10.2. pontjában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban szereplő "Ár kritérium" az alábbiakat jelenti: Nettó óradíj (HUF/óra) - súlyszám: 50. A 3. számú értékelési szempont körében bemutatható az Ajánlati felhívás szakmai alkalmasság M/1. és M/2. pontjaiban foglalt bármelyik alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán megjelölt szakember, vagy harmadik személy. AK a szakemberek közötti átfedést biztosítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan
gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74.§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki: a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - A 321/2015. (X.30.) Kr. (321-es Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT - közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ESPD-t ajánlatkérő űrlapként hozta létre az EKR-ben, melynek kitöltésével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolnia GSZ-nek. A 321-es Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. - Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321-es Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben említett kizáró okok hiányát [figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek-eire is]. - A 321-es Kr. 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújtja be. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK 69. § szerinti külön felhívására): A 321-es Kr. 8. és 10. §-a szerint kell AT-nek igazolnia, illetve AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-nek hatálya alá [figyelemmel a 321-es Kr. 14. és 16. §-aira is]. - A 321-es Kr. III. fejezetében meghatározott igazolási módok a 321-es Kr. V. fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásában előírt követelményeknek. AT, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321-es Kr. 13. §]. Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján AK előírja a szolgáltatás tárgya szerinti az adószakértők (M/2. alkalmasság kapcsán), okleveles adószakértők (3. sz. értékelési szempont kapcsán) közhiteles nyilvántartásában való szereplést. Igazolási mód: AT-nek ajánlatában az ESPD benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK 69. § szerinti felhívására csatolni kell az adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásában való szereplésről szóló igazolást. Ezen igazolás, okirat benyújtása akkor szükséges, amennyiben az nem érhető el a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartásban. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 26. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321-es Kr 2. § (5) értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát az ESPD IV. részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 69. § (4)-(7) bek-eiben foglaltak értelemszerű alkalmazásával hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint (321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján): Az M/1. alkalmassági követelményben előírt szakember tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés - szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata - más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; az M/2. alkalmassági követelményben előírt szakember tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés (az előírt időtartamú szakmai tapasztalat megléte) - szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata - adószakértői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata - más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. Adószakértői tevékenységet a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján az végezhet, aki rendelkezik:
a) felsőfokú végzettséggel,
b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és
c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek-re. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/ szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 60 hónap üzleti, pénzügyi tanácsadásra vonatkozó szakmai tapasztalattal, melyből a felhívás feladásától visszafelé számított három évben volt legalább 3 db, legalább 5 milliárd Ft éves költségvetési főösszegű vagy éves nettó árbevételű gazdálkodó részére nyújtott üzleti, pénzügyi tanácsadás.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII.20.) Kormányrendelet 1. § (5) bekezdése értelmében adószakértői tevékenység végzésére jogosult és az adószakértői jogosultság megszerzésétől számítottan 36 hónap adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás (adó, illeték, vám) területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint szerepel az adószakértők közhiteles nyilvántartásában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés kifizetésének pénzneme: HUF. A Megbízási díj a kiszámlázott Óradíjak összege. Nyertes AT a telj.igazolás alapján havonta 1 db számla benyújtására jogosult, melynek összegét AK a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni. AK által jóváhagyott Feladatkiadásban megjelölt telj. határidő túllépése vagy a szerz.terv. 4. pontjában megjelölt határidők túllépése esetén nyertes AT naponta -de legfeljebb 10 napig- a nyertes AT által megajánlott nettó óradíjjal(NÓ) megegyező mértékű késedelmi kötbért (KK) köteles fizetni. Személyes megjelenést igénylő feladat nem teljesítése esetén a KK összege esetenként a nyertes AT által megajánlott NÓ kétszerese. Irányadó: Kbt. 135. § (1), Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §. AK a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb nyertes AT teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, melyre tekintettel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, amely az ajánlattevő (AT) részéről regisztrációhoz kötött. 2. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlatkérők (AK) jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 3. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 4. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérése és ennek tényét igazoló regisztráció megtörténte az eljárásban való részvétel feltétele. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén AK az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. 5. AT-nek csatolnia kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetén a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásbeli meghatalmazást. 6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum fordítását is. 7. AK az EKR r. 5. § (2) alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta. 8. KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKR rend., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell űrlap formátumban a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot. 11. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) és a 66. § (6) szerint, melyek nemleges válasz esetén is csatolandóak. 12. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 13. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza. 14. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha új gazdasági szereplőt vonnak be, akkor újabb hiánypótlás kibocsátásakor AK ezen új gazdasági szereplők vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 15. Ajánlatot EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat formájában kell benyújtani. 16. A közös AK-nak csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe vételével.17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter lsz: 00885. 18. Értékelés módszere: 1. szempont: fordított arányosság, 2. szempont: egyenes arányosság. A 3. értékelési szempont kapcsán adott ajánlat a közvetlen pontkiosztás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. melléklet 2. B pont) módszerével kerül értékelésre. Értékelési szempontok: 1. Nettó óradíj (HUF/óra) - 50 (ár kritérium); 2. Ajánlattevő által az M/1. alkalmassági követelmény alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli többlettapasztalata (legfeljebb 36 hónap) - 20; 3. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább egy fő okleveles forgalmiadó szakértői képesítéssel rendelkező szakemberrel (igen/nem) - 30. 19. Részszempontonként adható pontszám: 0 – 10 , ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. 20. AK a Kbt. 81. § (11) szerint az ajánlati kötöttség min. időtartama tekintetében 1 hónap alatt 30 napot ért. 21. Amennyiben az ajánlattevő nem csatolja az értékelés körében megajánlott szakember vonatkozásban bekért egyéb iratokat, vagy azokat hiányosan csatolja, úgy arra nézve az ajánlatkérő az általános szabályok szerint enged hiánypótlást. A 3. számú értékelési szempont kapcsán benyújtandó dokumentumokat az ajánlattételi útmutató rögzíti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák