Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15120/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Bük város közigazgatási területe, azon belül is az alábbi helyrajzi számok: 9737 Bük (hrsz.: 31, 144, 145/1, 145/3, 146, 147/134);Bük város közigazgatási területe, azon belül is az alábbi helyrajzi számok: 9737 Bük (hrsz.: 31, 144, 145/1, 145/3, 146, 147/134)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Villamos Légvezeték és Kábelszerelő Kft;Vasi FULL-TÁV Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.buk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bük, Kossuth Lajos utca korszerűsítése keretében 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat, valamint új földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése, illetőleg távközlési és műsorszóró kábelek földkábelbe helyezése II. ütem – II.
Hivatkozási szám: EKR000777322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bük, Kossuth Lajos utca korszerűsítése keretében a jelenleg meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezésével, továbbá – a 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat megszűnése miatt – új földkábeles közvilágítási hálózat kiépítésével, valamint a meglévő csatlakozó vezetékek földkábelesre történő átépítésével kapcsolatos kivitelezési munkák II. üteme szerinti feladatok elvégzése.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési rész szerinti kivitelezési munkák párhuzamosan zajlanak a 2. közbeszerzési rész szerintiekkel.
2. közbeszerzési rész:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bük, Kossuth Lajos utca korszerűsítése keretében a jelenleg meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezésével, azaz az 1. közbeszerzési rész szerinti munkákkal párhuzamosan a 0,4 kV-os oszlopsoron lévő távközlő és kábeltévé hálózat földkábelesre történő átépítésével kapcsolatos kivitelezési munkák II. üteme szerinti feladatok elvégzése.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési rész szerinti kivitelezési munkák párhuzamosan zajlanak az 1. közbeszerzési rész szerintiekkel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105970016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabadvezeték és közvilágítási hálózat - II. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe, azon belül is az alábbi helyrajzi számok:
9737 Bük (hrsz.: 31, 144, 145/1, 145/3, 146, 147/134)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bük, Kossuth Lajos utca korszerűsítése keretében a jelenleg meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezésével, továbbá – a 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat megszűnése miatt – új földkábeles közvilágítási hálózat kiépítésével, valamint a meglévő csatlakozó vezetékek földkábelesre történő átépítésével kapcsolatos kivitelezési munkák II. üteme szerinti feladatainak elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL: 1500 TKM
FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR: 98,14 M3
MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA: 1437 FM
Szakaszszekrény 1/250 1+1 csatlakozás: 2 DB
KIF-KÁBEL NAYY-J 4X150SM 1KV: 83 M
CONTELUM-9-76-3/K/KT RAL színre festve: 45 DB
Lámpakar FK-1-60-100-60/95 RAL színre f.:45 DB
Lámpakar oldalsó 600 mm-es RAL színre f.: 5 DB
AMPERA MIDI/48LED/5139/106W/13800lm/400: 45 DB
AMPERA MINI/16LED/5139/36W/4700lm/4000K: 5 DB
SOGEXI INTERPAK IP_2FN_4BC2: 40 DB
SOGEXI INTERPAK IP_2FN_4BC3: 5 DB
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül az alábbi elérhetőségen bocsátja rendelkezésre:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777322019/reszletek
A Közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az ajánlat összeállításának költségét Ajánlattevő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) 20
2 3. A kivitelezés során vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF ttk. nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Távk. és műsorszóró kábelek földkábelbe - II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45232300-5
45232320-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe, azon belül is az alábbi helyrajzi számok:
9737 Bük (hrsz.: 31, 144, 145/1, 145/3, 146, 147/134)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bük, Kossuth Lajos utca korszerűsítése keretében a jelenleg meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat földkábelbe helyezésével, azaz az 1. közbeszerzési rész szerinti munkákkal párhuzamosan a 0,4 kV-os oszlopsoron lévő távközlő és kábeltévé hálózat földkábelesre történő átépítésével kapcsolatos kivitelezési munkák II. üteme szerinti feladatainak elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
Alépítmény építése járda burkolat bontásával
Járda burkolat bontása (0,6m aszfaltszélességben, 0,4m betonszélességben) nyomvonal kiásása (talajminőségtől függetlenül), ideiglenes gyalogos/autó átjárók készítése, csövezés, behúzószál elhelyezésével. Munkaárok visszatakarása, jelzőszalag elhelyezésével, -tömörítése, a kiszorított törmelék és föld elszállítása, járdaszerkezet-helyreállítás technológiai utasítás szerint 0,7m takarás, (aszfaltozás költségével) 663 fm
Alépítmény építés díszburkolat bontásával, Díszburkolat bontása, elszállítása, deponálása, betonburkolat bontása, munkaárok ásása (talajminőségtől függetlenül), ideiglenes gyalogos/autó átjárók készítése, homokágy kialakítása, védőcső fektetése, behúzószál elhelyezésével. Munkaárok visszatakarása, jelzőszalag elhelyezésével, -tömörítése, a kiszorított törmelék és föld elszállítása, beton, illetve díszburkolat helyreállítása. (anyaggal) 393 fm
Út alatti átfúrás max.160-as KPE cső elhelyezésével, Előzetes egyeztetés alapján 225 fm
K-1 alépítményi szekrény építése (A keretet és a fedlapot a megrendelő biztosítja.) 2 db
N-1 alépítményi szekrény építése (A keretet és a fedlapot a megrendelő biztosítja.) 18 db
PE 40/3,2 védőcső (200, 300 vagy 400fm/tekercs) 3935 fm
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlattételi felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül az alábbi elérhetőségen bocsátja rendelkezésre:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777322019/reszletek
A Közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az ajánlat összeállításának költségét Ajánlattevő viseli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) 20
2 3. A kivitelezés során vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF ttk. nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szabadvezeték és közvilágítási hálózat - II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Villamos Légvezeték és Kábelszerelő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57585547
Postai cím: Mérleg Utca 1/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: villkasz@villkasz.hu
Telefon: +36 94505100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94317423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11313100218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45265828
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57674218
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Villamos Légvezeték és Kábelszerelő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57585547
Postai cím: Mérleg Utca 1/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11313100218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Távk. és műsorszóró kábelek földkábelbe - II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vasi FULL-TÁV Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21529591
Postai cím: Szent Imre herceg Útja 8.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: raczistvan@vftnet.hu
Telefon: +36 309273321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11313564218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46744541
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48295798
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vasi FULL-TÁV Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21529591
Postai cím: Szent Imre herceg Útja 8.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11313564218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges