Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15133/2019
CPV Kód:34211100-9
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRUCK-TRAILER & PARTS Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-80/18.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Belső karosszéria elemek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz
Rész száma: BKV Zrt. T-80/18/2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió: 1194 Budapest, Méta utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Belső karosszéria elemek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz (adásvétel).
699 db mennyiségben, 36 hónapos időtartamra, a jelen felhívás VI.3) pont 14. pontjában foglaltakfigyelembevételével.
A részletezést az ajánlati árak táblázata tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatályaalatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - felhívásés közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb aszerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződésmódosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékekgyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint hogy járműgyártói/első beépítésű/helyettesítő terméketajánl-e meg,
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásbanesetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelműés közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggelegyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítőgyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerintimennyiségben vállalja a teljesítést,
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározottmennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglaltesetek kivételével - a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán ajárműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyáricsomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométerkorlátozás nélkül és ajótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeketajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek agyártómű által az új termékre előírtakkal,
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,
- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 094 - 228258

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BKV Zrt. T-80/18. Rész száma: 2 Elnevezés: Belső karosszéria elemek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TRUCK-TRAILER & PARTS Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyúl dűlő 4609 hrsz.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@trucktrailer.hu
Telefon: +36 (22) 327-675
Internetcím(ek): (URL) https://www.trucktrailer.hu/
Fax: +36 (22) 514-332
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 817 700 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás aláírásának napja: 2019.08.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-8828592
E-mail: dontobizottsas@kt.hu
Fax: 06-1-8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-8828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06-1-8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211100-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió: 1194 Budapest, Méta utca 39.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Belső karosszéria elemek beszerzése Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz (adásvétel).
699 db mennyiségben, 36 hónapos időtartamra, a jelen felhívás VI.3) pont 14. pontjában foglaltak figyelembevételével.
A részletezést az ajánlati árak táblázata tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződésmódosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint hogy járműgyártói/első beépítésű/helyettesítő terméket ajánl-e meg,
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítőgyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével - a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyáricsomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és ajótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek agyártómű által az új termékre előírtakkal,
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,
- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 817 700
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TRUCK-TRAILER & PARTS Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyúl dűlő 4609 hrsz.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@trucktrailer.hu
Telefon: +36 (22) 327-675
Internetcím(ek): (URL) https://www.trucktrailer.hu/
Fax: +36 (22) 514-332
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés 1.3. pontja alapján Felek külön megállapodása esetén, a szerződés módosításával megrendelhetők az 1. sz. mellékletben meghatározott tételeken felüli termékek, amennyiben azok a keretszerződés tárgyába tartozóak. Ez alapján a jelen módosítással a szerződés 1. sz. melléklete 2 tétellel került kiegészítésre. A szerződés módosítással a keretösszeg nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi közlekedésben üzemeltetett Van Hool gyártmányú autóbuszok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen az alkatrészek beszerzése. A módosítás nem lényeges. A Van Hool gyártmányú autóbuszok rendelkezésre-állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó pótalkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani. A szerződés keretösszege nem változik. A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 817 700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 817 700 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben