Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15161/2019
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék
Hivatkozási szám: EKR000469162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával vállalkozási szerződés keretében Szombathely telephelyen 200 tonna/év mennyiségű, A keletkező mennyiség éves átlaga Körmend esetén: 7395 kg/év kg, Celldömölk estében: 7019 kg/év, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok gyűjtéséhez hűtő konténer biztosításával.
Telephely 4 hetente szállítás száma
Szombathely 4
Körmend 1
Celldömölk 1
Telephely 4 hétre konténer száma

Szombathely 2
Megrendelő biztosítja a hűtőkonténer elhelyezéséhez szükséges szilárd aljzattal ellátott, tehergépjárművel megközelíthető 100 m2 felületet, valamint a konténer térítésmentes villamosenergia-ellátását.
Vállalkozó feladata, hogy biztosítsa a megfelelő kapacitású, minősített hűtőkonténert, annak javítását, tisztítását, karbantartását, dokumentált fertőtlenítését, meghibásodása esetén a cserekonténert.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 39406016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely Markusovszky Lajos u. 5., 9900 Körmend, Munkácsy u. 1., 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával vállalkozási szerződés keretében Szombathely telephelyen 200 tonna/év mennyiségű, A keletkező mennyiség éves átlaga Körmend esetén: 7395 kg/év kg, Celldömölk estében: 7019 kg/év, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok gyűjtéséhez hűtő konténer biztosításával.
Telephely 4 hetente szállítás száma

Szombathely 4

Körmend 1
Celldömölk 1
Telephely 4 hétre konténer száma

Szombathely 2

Megrendelő biztosítja a hűtőkonténer elhelyezéséhez szükséges szilárd aljzattal ellátott, tehergépjárművel megközelíthető 100 m2 felületet, valamint a konténer térítésmentes villamosenergia-ellátását.
Vállalkozó feladata, hogy biztosítsa a megfelelő kapacitású, minősített hűtőkonténert, annak javítását, tisztítását, karbantartását, dokumentált fertőtlenítését, meghibásodása esetén a cserekonténert. A zsákok tárolásához merev oldalfalú zsáktárolók biztosítása, tisztítása, karbantartása elvárt. A hűtőkonténer és a zsáktárolók a Vállalkozó tulajdonát képezik. (Megfelelő minőségű és méretű- halmozható- gyűjtőcsomagolást a zsákos küldeménydarabokhoz)
A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket.
Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott az éves mennyiségen felül további +30%-át rendelheti meg, az ajánlatban rögzített áron és feltételekkel a szerződés időtartama alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (+30%) nem egész számot eredményez, ott a minden esetben felfele kerekítve jár el. Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, 61/2013 (X.17.) NFM rendelet és 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályai figyelembe veendők
Ajánlattevőnek az ajánlati ár kiszámításának módját tartalmazó táblázatot is be kell nyújtania az ajánlattétel során.
Ár bírálati szempont: Nettó vállalási ár/12 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89797945
Postai cím: Szántóföld Utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: ando@septox.hu
Telefon: +36 309491501
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14670241
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39406016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma
Hivatalos név:
Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság
1151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10657232-2-42
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A választott eljárás jogalapja: Ajánlatkérő 2018. június 16-án, 2018/S 112-254415 hirdetményszámmal, a Kbt. 81. § szerint nyílt
eljárást indított. Az eljárás becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet 32 161 050 Ft/év volt. Az eljárásban 1 db ajánlat érkezett. Az
ajánlat adatai: Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft. (1151 Budapest Szántóföld Utca 2/A.) Nettó
ajánlati ár (12 hónap): 46 868 640 Ajánlatkérő az eljárásban az ajánlatok bírálatát elvégezte, az ajánlatok érvényességét – a Kbt. 69. § (
4) bekezdés alkalmazásáig – megállapította. Az eljárás eredménytelenül zárult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett érvényes ajánlattevővel. Ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem
változtak meg, valamint az eljárásban felhívásra kerülnek a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevői, amelyek ajánlata nem a
Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján lett érvénytelen, és ajánlatuk a hiánypótlást követően megfelelt az előírt formai
követelményeknek.