Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15201/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8600 Siófok, Minta lakótelep, Hrsz: 6505, 6504, 6525, 6507
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47443684
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pistár Péterné
Telefon: +36 84504167
E-mail: beruhazas@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.siofok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minta lakótelep közterület komplex megújítása
Hivatkozási szám: EKR000812852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Siófokon, az un. Minta lakótelepen belső park- és zöldfelületi felújítás történik meg. A terület jelenlegi funkciója, mint szabadidő-, játszó- és sportpark a jövőben is megmarad, de a terület teljes térszerkezeti átépítése történik meg, ami új sportolási funkciók megjelenítését, a játszófelületek teljes átalakítását, teljes zöldfelületi rekonstrukciót jelent, a közlekedő felületek felújításával, korszerűsítésével együtt mintegy 4500 m²-en.
A terület központi részén kialakításra kerül egy 200 m hosszú ívesen kanyargó futókör, a belső rész térszerkezetének átalakítása során teljesen új sétányhálózat épül ki a nyomvonalak fő közlekedési irányokhoz történő igazításával. A keleti területrészen elhelyezésre kerül 15 db kültéri fitneszeszköz, a meglévő játszótéri felületek elbontása után a tér közepén új játszótéri kialakítás történik. Megtörténik a déli rész sportfelületének és a teljes zöldfelületnek a felújítása, a faállomány egészségügyi felülvizsgálatával, a lombkoronaszint ifjításával, további fásítással, a gyepszint felújításával, a tényleges háromszintű növényzóna létrehozásával. A területen helyet kapnak továbbá kerékpártámaszok, kerékpártároló, hulladékgyűjtők, padok, ülőtámaszok is.
Az új sétányrendszer és a térszerűen kialakított részek térkő burkolatot kapnak, a játszótér, a futópálya és a fitnesz eszközök környezete öntött gumiburkolatot. A sportpályát újra kell aszfaltozni. A különböző felületek találkozásánál követelmény, hogy a csatlakozási pontok szintbe kerüljenek!
A játszóeszközök területét a gázfogadó vonalában egyenes vonalban, nyugati irányba befordítva egy elemes kerítéssel kell lezárni.
A tervezési terület teljes felújításához új termőréteg kialakítása szükséges. A játszótér körzetébe, valamint a pihenőterek árnyékolására kb. 22 fa lesz telepítve. A jelenleg hiányzó háromszintű növényzóna kialakításához szükséges a hiányzó cserjeszint pótlása. Tervezett cserjekiültetés - 500 m²; Tervezett gyepfelület – kb. 1450 m²
Siófokon, Minta lakótelep ivókutak vízbekötése
A területen kiépítésre kerül 2 db ivókút és 3 db locsolóvíz vízvételi hely a szükséges vízellátás kiépítésével.
Siófokon, Minta lakótelep közvilágítás bővítés
A közvilágítás bővítése a meglévő 0,4 kV-os EON tulajdonú közvilágítási hálózat felhasználásával, ill. az ahhoz a meglévő 0,4 kV-os közvilágítási kábelelosztó szekrényhez csatlakozó új önkormányzati tulajdonú közvilágítási földkábel hálózat megvalósításával biztosítható. 9 db Shuffle kandeláber kerül beépítésre, melyek egy kombinált oszlopban lehetőséget biztosítanak köz- és díszvilágítás és más gyenge áramú rendszerekkel pl.: CCTV, WIFI, stb elhelyezésére 6,8 m fénypontmagasság mellett. A tervezett játszótér és pihenőpark megvilágításáról 9 db Shuffle 40W-os Lensoflex2 360º körbe világító lámpatest fog gondoskodni, melyet a futó- és sportpálya kiemelt megvilágítása érdekében 2 db Lensoflex 180º fényvető egészít ki. Épül továbbá 112 m gyengeáramú hálózat, az átépítés során a terv szerint LPE 40-es védőcsöveket kell lefektetni.
A közvilágítási berendezések üzembe helyezése előtt a kivitelezőnek gondoskodnia kell a kábelek szigetelés ellenállás méréséről, ill. az érintésvédelmi mérésről, valamint ezek megfelelőségének igazolásáról.
Siófok, Minta lakótelep többfunkciós kandeláberek villamos energia ellátása
A megépítendő új kandeláberekhez szükség van állandó és folyamatos feszültségre a térfigyelő kamerák, a WIFI átjátszók stb működtetéséhez. Ennek érdekében kiépül egy új mérőhely és a 0,4 kV-os villamos energia ellátás.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 134992347 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Minta lakótelep közterület komplex megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111000-8
45233200-1
45310000-3
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Minta lakótelep, Hrsz: 6505, 6504, 6525, 6507
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A terület központi részén kialakításra kerül egy 200 m hosszú ívesen kanyargó futókör, a belső rész térszerkezetének átalakítása során teljesen új sétányhálózat épül ki a nyomvonalak fő közlekedési irányokhoz történő igazításával. A keleti területrészen elhelyezésre kerül 15 db kültéri fitneszeszköz, a meglévő játszótéri felületek elbontása után a tér közepén új játszótéri kialakítás történik. Megtörténik a déli rész sportfelületének és a teljes zöldfelületnek a felújítása, a faállomány egészségügyi felülvizsgálatával, a lombkoronaszint ifjításával, további fásítással, a gyepszint felújításával, a tényleges háromszintű növényzóna létrehozásával. A területen helyet kapnak továbbá kerékpártámaszok, kerékpártároló, hulladékgyűjtők, padok, ülőtámaszok is.
Az új sétányrendszer és a térszerűen kialakított részek térkő burkolatot kapnak, a játszótér, a futópálya és a fitnesz eszközök környezete öntött gumiburkolatot. A sportpályát újra kell aszfaltozni. A különböző felületek találkozásánál követelmény, hogy a csatlakozási pontok szintbe kerüljenek!
A játszóeszközök területét a gázfogadó vonalában egyenes vonalban, nyugati irányba befordítva egy elemes kerítéssel kell lezárni.
A tervezési terület teljes felújításához új termőréteg kialakítása szükséges. A játszótér körzetébe, valamint a pihenőterek árnyékolására kb. 22 fa lesz telepítve. A jelenleg hiányzó háromszintű növényzóna kialakításához szükséges a hiányzó cserjeszint pótlása. Tervezett cserjekiültetés - 500 m²; Tervezett gyepfelület – kb. 1450 m²
Siófokon, Minta lakótelep ivókutak vízbekötése
A területen kiépítésre kerül 2 db ivókút és 3 db locsolóvíz vízvételi hely a szükséges vízellátás kiépítésével.
Siófokon, Minta lakótelep közvilágítás bővítés
A közvilágítás bővítése a meglévő 0,4 kV-os EON tulajdonú közvilágítási hálózat felhasználásával, ill. az ahhoz a meglévő 0,4 kV-os közvilágítási kábelelosztó szekrényhez csatlakozó új önkormányzati tulajdonú közvilágítási földkábel hálózat megvalósításával biztosítható. 9 db Shuffle kandeláber kerül beépítésre, melyek egy kombinált oszlopban lehetőséget biztosítanak köz- és díszvilágítás és más gyenge áramú rendszerekkel pl.: CCTV, WIFI, stb elhelyezésére 6,8 m fénypontmagasság mellett. A tervezett játszótér és pihenőpark megvilágításáról 9 db Shuffle 40W-os Lensoflex2 360º körbe világító lámpatest fog gondoskodni, melyet a futó- és sportpálya kiemelt megvilágítása érdekében 2 db Lensoflex 180º fényvető egészít ki. Épül továbbá 112 m gyengeáramú hálózat, az átépítés során a terv szerint LPE 40-es védőcsöveket kell lefektetni.
A közvilágítási berendezések üzembe helyezése előtt a kivitelezőnek gondoskodnia kell a kábelek szigetelés ellenállás méréséről, ill. az érintésvédelmi mérésről, valamint ezek megfelelőségének igazolásáról.
Siófok, Minta lakótelep többfunkciós kandeláberek villamos energia ellátása
A megépítendő új kandeláberekhez szükség van állandó és folyamatos feszültségre a térfigyelő kamerák, a WIFI átjátszók stb működtetéséhez. Ennek érdekében kiépül egy új mérőhely és a 0,4 kV-os villamos energia ellátás.
Fontos feladat a kivitelezési munka végén a játszótér minősítése, tájékoztató tábla elhelyezése a játszótérhez és a fitneszeszközökhöz, valamint a geodéziai bemérés. A tájékoztató táblákat és az alkalmazni kívánt színeket, illetve a terven megjelölttől eltérő eszközöket, anyagokat Megrendelővel egyeztetni szükséges.
A tervezett felújítás és átépítése érinti a területen található elektromos-, ivóvíz-, távközlési- és földgázhálózatot, illetve azok felszín alatti vezetékrendszerét. A kivitelezési munkák során a közműkezelői nyilatkozatban foglaltakat be kell tartani, a nyomvonalak körzetében a nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelően lehet a kivitelezést elvégezni, a nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelően kell szakfelügyeletet kérni!
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap). 10
2 3.A teljesítésben burkolat építésben résztvevő 1 fő szakember hány db burkolat építési munkára (is) irányuló építési beruházásban szerzett szakirányú (burkolat építési) tapasztalatot(min: 0db, max4db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
1. Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Minta lakótelep közterület komplex megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26509017
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: info@melyepitokft.hu
Telefon: +36 84330643
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107480315
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134992347
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: elektromos munkák, aszfaltozási munkák, gumi burkolat készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26509017
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214

Hivatalos név: Kővágó-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86058061
Postai cím: Klapka György Utca 40
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14742536214

Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57449603
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214

Hivatalos név: KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75263270
Postai cím: Sóstói Út 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24104964207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges