Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15238/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Békéscsaba, a Szabolcs utcának az Ihász utca és Szerdahelyi utca közötti szakasza a 3136, 3216/21, 3215 , 3208/4, 3207/2, 3204, 3203/20, 3229 és 3218 hrsz-ú ingatlanok;Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., Ipari út 6157 hrsz. (a 6157, 6161/1, 6175/6, 6185/2, 6197, 6198, 6200, 6203/2, és 6205 hrsz.-ú, 6234/1 hrsz., 6234/2 hrsz., 6234/3 hrsz;Békéscsaba, Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., 6169/2 hrsz., 6173/2 hrsz., 6173/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÓLEM Építőipari Kft.;Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sódar Anita
Telefon: +36 66523800
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bekescsaba.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szabolcs-u,Ipari út-Tevan u.kerékpárút,csapadékvíz
Hivatkozási szám: EKR000199812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész:Vállalkozási szerződés Békéscsabán, a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi
létesítmény építéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására a TOP-6.4.1-16-BC1-
2017-00002 azonosítószámú projekt keretében: - útépítés - közvilágítás bővítés II. rész:
Vállalkozási szerződés Békéscsabán, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és
kerékpárút, közvilágítás létesítéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására a
TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében -útépítés -
közvilágítás létesítése -csapadékvíz-elvezető hálózat építése III. rész:Vállalkozási
szerződés Békéscsaba városában működő termelőüzemek további fejlődéséhez
szükséges, a meglévő iparterületeket érintő komplex infrastrukturális fejlesztések
megnevezésű projekt keretében az Északi ipartelep környezetében csapadékvíz
elvezető hálózat megvalósítása alprojekt keretében megvalósítandó kivitelezési
feladatok ellátására -csapadékvíz-elvezető hálózat építése I-III.rész: A felhívásban,
valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §
(3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 494575810 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabolcs utcai létesítmény
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928500-3
45221250-9
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Békéscsaba, a Szabolcs utcának az Ihász utca és Szerdahelyi utca közötti szakasza a 3136, 3216/21, 3215
, 3208/4, 3207/2, 3204, 3203/20, 3229 és 3218 hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabán, a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény építése, az alábbiak szerint; 1. Az építmény, az építési munka általános
leírása: Útépítés A Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény megépítése 745,05 m hosszban az Ihász utcánál csatlakozva a
meglévő kerékpárúthoz. A kezdő szelvénytől a 0+199,43 szelvényi elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül 3,75 m
burkolatszélességgel, a 0+199,43 és 0+574,64 szelvények között önálló vonalvezetésű 2,0 m széles kétirányú forgalmú kerékpárút és
1,5 széles járda épül. Az Ihász és a Tinódi utca torkolatán a kerékpáút átvezetése mellett gyalogos átkelőhely is kijelölésre kerül. A 0+
574,64 – 0+655,93 szelvények között elválasztott gyalog- és kerékpárút épül 3,75 m burkolatszélességgel, 0+655,93 – 0+699,42
szelvények között elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 3,75-2,75 m burkolatszélességgel. A 0+699,42 és a végszelvény között
önálló vonalvezetésű kétirányú forgalmú kerékpárút épül, pontszerű akadályokkal. Az építéssel érintett valamennyi út önkormányzati
helyi közút, kezelője Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya. Ivóvízvezeték kiváltás A
kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával érintett ivóvízvezetéket 125 m hosszban ki kell váltani. Közvilágítás bővítés A Szabolcs
utcához csatlakozó Tábor utca torkolatánál a kerékpáros átvezetés szabvány szerinti megvilágításának biztosítása végett egy
kandeláberrel bővítendő a közvilágítás. Az Ihász utca és a Szerdahelyi utcák közötti útszakasz meglévő közvilágítási lámpáinak búráit
meg kell tisztítani. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama hónapokban meghatározva (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 3. Az M.2.2. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 5
4 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0 -maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 5.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ipari-Tevan u. kivitelezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928500-3
45221250-9
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., Ipari út 6157 hrsz. (a 6157, 6161/1, 6175/6, 6185/2, 6197,
6198, 6200, 6203/2, és 6205 hrsz.-ú, 6234/1 hrsz., 6234/2 hrsz., 6234/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabán, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás létesítése, az alábbiak szerint: Útépítés - Az
Ipari úton egyoldali kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 1 563,8 m hosszban, 2,75 m szélességgel, kerékpárút
csatlakozás kiépítése 6 helyen összesen 56,6 m hosszban. Kezdőszelvénye a meglévő Berényi úti elválasztott kerékpárúthoz,
végszelvénye az építendő Tevan Andor utcai gyalog- és kerékpárúthoz kapcsolódik. Gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés
létesítése a Berényi úti átvezetésnél 18,5 m hosszban. A közút és a meglévő kerékpárút szintkülönbsége miatt az átvezetésnél a
Berényi úti gyalog- és kerékpárút 36,9 m hosszban átépítendő, a keresztezett közúton középsziget alakítandó ki, a burkolata
felújítandó 405 m2-en. -- A Tevan Andor utcában kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 684,5 m hosszban 2,75 m
szélességgel, járdaépítés 91,4 m hosszban 1,5 m szélességgel, kerékpáros nyom kijelölése 215 m hosszban. Az egyesített gyalog- és
kerékpárút kezdőszelvénye a Békési úti meglévő kerékpárúthoz kapcsolódik, végszelvénye a 0+684, ahol gyalogátkelőhely létesül. A
gyalogátkelőhelytől az út ellentétes oldalán járda építendő az autóbuszmegállóig. Közvilágítás létesítése: - Az Ipari úton a Berényi út –
Ipari út torkolatánál lévő 2 db RS-10 kandelábert el kell bontani a rajtuk lévő lámatestekkel együtt és a bontott kandelábereket át kell
helyezni, az egyiket a meglévő KS-5 lámpakarral, de új TECEO 1 40 LED 90 W lámpatesttel, a másikat új KD15+25 lámpakarral
TECEO 1 40 LED 90 W és TECEO 1 32 LED 51 W lámpatestekkel. - A Tevan Andor utcában a Békési úthoz csatlakozás és a Víztározó
utca közötti szakaszon 4 db L9,8 beton kandeláber a Z1N/100 W lámpatestekkel együtt elbontandó és helyükre RS-10 kandeláberre új
KS-15 lámpakarral TECEO 1 40 LED 90 W lámpatestek építendők. A Víztározó utcai VOTR állomástól a kábelt bontani kell, helyette
100 m hosszban azonos nyomvonalon új NYCWY 4x16/10 mm2 kábelt kell kiépíteni. Csapadékvíz-elvezető hálózat: - Az Ipari úton 554
m csatorna építendő. Ebből földmedrű árok 257 m, fenékszélesség 40 cm, rézsűhajlás 1:1, lejtés 2 ezrelék, mederburkolat PRT40/50 7
m, támfal 22 db. Zárt csatorna és átereszek 297 m, lejtése 2 ezrelék, Ø60 beton 29 m, Ø40 beton 168 m, Ø30 beton 96 m, DN200 PVC
4 m. Tisztító akna D100 3 db tömör fedlappal, víznyelő akna 48x48-as 9 db. - A Tevan Andor utcában a gyalog- és kerékpárút szegélye
mellett 520 m nyitott beton folyóka építendő. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A
karakterkorlát miatt a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képez műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama hónapokban meghatározva (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 3. Az M.2.2. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 5
4 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0 -maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 5.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezető hálózat
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Békéscsaba, Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., 6169/2 hrsz., 6173/2 hrsz., 6173/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabán, az Északi ipartelep környezetében csapadékvíz elvezető hálózat megvalósítása az alábbiak szerint: Csapadékvíz-elvezető
hálózat: - A Tevan Andor utcában zárt gerinccsatorna építendő 634 m, lejtése 0,4 ezrelék, DN600 beton 328 m, DN800 beton 306 m,
tisztító akna 25 db (ebből víznyelős fedlappal 6 db), víznyelő akna bekötéssel 14 db, tiltós előfej 1 db. - Az Északi lecsapoló csatorna
vezérárok nyilvántartási szelvény kialakítása 955 m hosszban és a vezérárkon kívüli záportározó területén gyökérzónás kotrással
terepesés kialakítása a vezérárok felé, összesen 2 160 m3. Kapcsolódó közműépítések (érintett közművek védelembe helyezése,
kiváltása): - Szennyvízcsatorna kiváltása: A Tevan Andor utcai csapadékvíz gerinccsatorna építéséhez kapcsolódóan szennyvíz
nyomóvezeték kiváltása szükséges 26 m hosszban. - Ivóvízvezeték kiváltása: A Tevan Andor utcai csapadékvíz gerinccsatorna
építéséhez kapcsolódóan ivóvízvezeték kiváltása szükséges 172 m hosszban. A víziközművek (szennyvíz és ivóvíz hálózat) üzemeltetője
az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Az üzemelő víziközművön munkálatokat csak az üzemeltető végezhet, emiatt a
vezetékek kiváltását védelembe helyezéseket, szintre emeléseket, amennyiben szüksége annak a tervezését, engedélyeztetését is a
munkák megkezdése előtt az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél a kivitelezőnek kell megrendelni. - Gázvezeték védelembe helyezése, kiváltása: A
tervezett létesítmények építési munkái érintik az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. gázelosztó vezetékeit. Mivel a keresztezett
gázvezetékek pontos magassági helyzete nem ismert, az üzemeltető NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Keleti Gázüzem Békéscsabai
Üzemegységével folytatott egyeztetés alapján képviselőjük jelenlétében kizárólag kézi földmunka végzéssel a gázvezetéket fel kell
tárni. Amennyiben a keresztezési pontban a meglévő gázvezeték a tervezett zárt csatorna szelvényébe kerülne, a helyszínen kell
meghatározni a keresztezés, szükség esetén a kiváltás módját. - Elektromos hálózatok védelembe helyezése, kiváltása: A tervezett
csatornák több ponton érintik (keresztezik) a NKM Áramhálózati Kft. 0,4kV-os földkábeleit, illetve egy helyen a 22kV-os földkábelét,
továbbá a DÉMÁSZ Zrt. közvilágítási hálózatát, berendezéseit. A kábelek magassági adatainak a hiánya miatt a vezetékek feltárása,
kizárólag kézi földmunkavégzéssel és kizárólag az NKM Áramhálózati Kft. képviselőjének a jelenlétében szabad megkezdeni.
Amennyiben a keresztezési pontban a meglévő elektromos földkábel a tervezett csatorna szelvényébe kerülne, esetleg a meglévő
műtárgy elbontása a felette levő vezeték eltávolítása nélkül nem történhetne meg, vagy az elektromos légvezeték oszlopsorának a védelme a kialakult építési körülmények miatt nem lenne biztosítható, a helyszínen szakközeg jelenlétében kell meghatározni a
keresztezés, szükség esetén a kiváltás módját. Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő
műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő
meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. A karakterkorlát miatt a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama hónapokban meghatározva (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 3. Az M.2.2. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 5
4 4.Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0 -maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 5.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szabolcs utcai létesítmény
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.bolem@gmail.com
Telefon: +36 66443484
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66441027
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88098229
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95031210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aszfaltozás, útpályatartozékok készítése, forgalomtechnikai terv készítése, szakközeg biztosítása, hírközlési szakági terv
készítése, elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari-Tevan u. kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66450555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66450555
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 266160319
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 312128400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-M szerinti felelős műszaki vezetés, MV-KÉ szerinti felelős műszaki vezetés, aszfaltozási munkák, burkolatfestési munkák,
elektromos munkák, közmű építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Csapadékvíz elvezető hálózat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66450555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66450555
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 83140017
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87416200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-M szerinti felelős műszaki vezetés, MV-VZ szerinti felelős műszaki vezetés, aszfaltozási munkák, közmű építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges