Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15249/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgázkereskedő kiválasztása 2018-2019. gázévre
Hivatkozási szám: EKR000416502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz adásvételi keretszerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatás területén, DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az ajánlatkérő számára 2018.10.01. – 2019.09.30. gáznap vége közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító 908.703 gnm3 (egy gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számolva) + 50 % opció (opció mennyisége 454.351,5 gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel) mennyiségű földgáz megvásárlása a dokumentációban megadott felhasználási helyeken (DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei). Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írja elő.
Elvárt tolerancia sávhatárok: az előzőeknek megfelelő földgázmennyiség alapján a szerződésben meghatározott Szerződött Földgázmennyiség (amely 1.135.879 gnm3) +/- 20 %-a. A tolerancia sávval ajánlatkérő nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás a tervezetthez képest a sávhatárok között marad, akkor ajánlattevő semmiféle szankciót (pótdíj, büntetés, kötbér stb.) ne érvényesítsen ajánlatkérő felé.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 036 - 080820

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földgáz adásvételi keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 131704818 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.07.25.
A módosítás jogcíme a Kbt. 141.§ szerint: a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték mindössze nettó 295 496,- Ft -tal nő, mely lényegesen alulmarad az eredeti szerződés értékének 10%-ától. Az eredeti szerződés szerinti ellenérték nettó 131.704.818,54,- Ft, melynek 10%-a nettó 13.170.482,-Ft. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződés tárgyát ugyanazon árubeszerzés (földgáz beszerzés) képezi és a módosítás maradéktalanul illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Ezen tényt támasztja alá az a körülmény is, hogy a felhasználási helyek listája mindössze csupán egyetlen új fogyasztási hellyel bővül, melynek tervezett gázfogyasztása (877 m3) elenyésző a többi fogyasztási hely gázfogyasztásához képest. Az ellenérték növekedése minimális, a többlet gázfogyasztás az Eladó ajánlatában és az Alapszerződésben meghatározott egységárakon kerül elszámolásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatás területén, DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő számára 2018.10.01. – 2019.09.30. gáznap vége közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító 1.136.756 gnm3 (egy gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számolva) + 50 % opció (opció mennyisége 568.378 gnm3 34 MJ fajlagos fűtőértékkel) mennyiségű földgáz megvásárlása a dokumentációban megadott felhasználási helyeken (DMJV Önkormányzat és intézményei földgáz felhasználási helyei). Az ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel + 50 %-ban írja elő.
Elvárt tolerancia sávhatárok: az előzőeknek megfelelő földgázmennyiség alapján a szerződésben meghatározott Szerződött Földgázmennyiség (amely 1.136.756 gnm3) +/- 20 %-a. A tolerancia sávval ajánlatkérő nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri ajánlattevőktől, hogy amennyiben a tényleges fogyasztás a tervezetthez képest a sávhatárok között marad, akkor ajánlattevő semmiféle szankciót (pótdíj, büntetés, kötbér stb.) ne érvényesítsen ajánlatkérő felé.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 132000314
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés teljesítése során új fogyasztási hely (Debreceni Nemzetközi Iskola) kapcsolódik be a tárgyi szerződésbe, melynek következtében szükségessé vált az Alapszerződés alábbiak szerinti módosítása.
A 66056/2 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépítésre került a "Debreceni Nemzetközi Iskola" (4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1. sz.; hrsz: 66056/2, PoD azonosító: 39N221676790000P), elnevezésű intézmény és az építés eredményes befejezésének egyik alapfeltétele, hogy a használatba vételi eljárás sikeres lezárásához az intézménynek működő közmű (gáz) hálózattal kell rendelkeznie, melynek üzembe helyezéséhez (gázmérő felszerelése) szükséges a jelenleg érvényben lévő "Földgáz adásvételi szerződés" módosítása.
Az Alapszerződésnek a Debreceni Nemzetközi Iskolával, mint új fogyasztási hellyel történő bővítésének következtében módosul a szerződött földgázmennyiség és így az az alapján meghatározott földgáz szerződéses ellenértéke (földgáz molekula ára és a rendszerhasználati ár). A földgáz ellenérték növekedés - mind a földgáz molekula, mind a rendszerhasználati díj tekintetében - az Alapszerződésben szereplő egységárakon kerül elszámolásra.
Összegzés a szerződött földgázmennyiség és az ellenérték változása tekintetében:
A Debreceni Nemzetközi Iskola vonatkozásában:
• szerződött földgázmennyiség: 877 m3
• a szerződött földgázmennyiség ára (földgázmolekula ára és rendszerhasználati ár): 295 496 Ft+Áfa
Az Alapszerződés Debreceni Nemzetközi Iskolával, mint új fogyasztási hellyel történő bővítése az Alapszerződés 11.1. pontjában meghatározott „Szerződött Földgázmennyiséget” + 877 m3-el és annak árát (földgázmolekula ára és rendszerhasználati ár) + nettó 295 496 Ft+Áfa összeggel növeli.
Eladónak az adásvételi szerződés 16.1. pontja szerinti az alapszerződés megkötésének feltétele volt az eladói végső ajánlatnak megfelelő teljes ellenszolgáltatás áfa nélkül számított értéke 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtása. Ezen biztosítékadási kötelezettségének Eladó az alapszerződés megkötésekor nettó 6. 585.241.-Ft összegben eleget tett. Tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás eredményeként módosul a szerződött földgázmennyiség és így az az alapján meghatározott földgáz szerződéses ellenértéke, így ez a változás a teljesítési biztosíték mértékének növekedését is eredményezi. Az Eladónak tárgyi szerződésmódosítás során 14 775 Ft további teljesítési biztosítékot kell nyújtania.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítése során új fogyasztási hely (Debreceni Nemzetközi Iskola) kapcsolódik be a tárgyi szerződésbe, melynek következtében szükségessé vált az Alapszerződés alábbiak szerinti módosítása.
A 66056/2 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépítésre került a "Debreceni Nemzetközi Iskola" (4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1. sz.; hrsz: 66056/2, PoD azonosító: 39N221676790000P), elnevezésű intézmény és az építés eredményes befejezésének egyik alapfeltétele, hogy a használatba vételi eljárás sikeres lezárásához az intézménynek működő közmű (gáz) hálózattal kell rendelkeznie, melynek üzembe helyezéséhez (gázmérő felszerelése) szükséges a jelenleg érvényben lévő "Földgáz adásvételi szerződés" módosítása. A fogyasztási helyek körének bővítésének szükségessége csupán az alapszerződés megkötését követően merült fel (későbbi beruházás okából), melyet így ajánlatkérő nem láthatott előre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 131704818 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 132000314 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben