Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15250/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7200 Dombóvár, Tinódi Ház előtti tér (1294/16 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31506007
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmosi Nóra
Telefon: +36 205691403
E-mail: halmosi.nora@dombovar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dombovar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tinódi ház előtti tér rendezése
Hivatkozási szám: EKR000764562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat a Dombóvár Tinódi Ház előtti tér (főtér) tájépítészeti tervdokumentáció alapján történő, nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32752820 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tinódi Ház előtti tér rendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45112700-2
45232450-1
45233160-8
45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Tinódi Ház előtti tér (1294/16 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4643m2-nyi területen elvégzendő kivitelezési munka során a vállalkozónak a Tinódi Művelődési Háztól nyugatra található területen a tenderterv tartalma szerint a meglévő burkolat bontása, tereprendezése, a tervezett burkolatok kialakítása és a csapadékvíz-elvezető rendszer (a művelődési ház homlokzatával párhuzamosan szakaszon) 58,8 fm hosszúságban kiépítése az ajánlat része.
A burkolatok készítése során az önkormányzat biztosítja a szükséges térkövet kétféle vastagsági méretben: 917m2 felületen 6,0cm, míg 444m2 felületen 8,0cm vastagságban. A burkolatokhoz kapcsolódó egyéb anyagbeszerzések mint a szegélyezés és a tervek szerint ismertetett rétegrend kiépítése, valamint a 82,0m2 felületű "Burkolatjáték a vízarchitektúra helyén andezit kiskockakőből" és a 98,5 m2 „szórt burkolat” kialakítása a vállalkozó feladata. A térburkolatok esetében az árazatlan költségvetésben magasabb négyzetméterek szerepelnek. Ennek oka, hogy azok már tartalmazzák a várható vágási veszteséget is.
A kivitelező árajánlatának nem képezik részét a tenderterv szerint megnevezett egyéb munkaelemek (növénytelepítés, utca bútorok beszerzése, stb.), melyek az előző bekezdésben nem kerültek leírásra, azok következő ütemben kerülnek megvalósításra.
A vállalkozónak szoros együttműködésben kell dolgoznia a megrendelő által felkért egyéb vállalkozókkal, úgymint földmérő (kitűzés), önkormányzati dolgozók (kiselemes burkolatok felszedése), E-on munkatársai és alvállalkozói (kiépítendő új közvilágítási és áramvételi pontok kapcsán), valamint a vízvételi pontokat kiépítendő vállalkozóval (két helyen a tervezési területen).
A területen megtalálható köztéri alkotások közül a „Tinódi szobor”, illetve a „Reformáció 500” emlékév alkalmából elhelyezett kőszikla a helyükön maradnak. A „Pogány Mitológia” alkotás új helyre kerül (a terület súlypontjába), valamint új köztéri alkotás is díszíteni fogja („Zoli bohóc szobra”) a város új közösségi színterét.
A projekt nem építési engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap)  10
2 3. AF III.1.3. M.2./ meghat. szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hó) (0-36) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont vonatkozásában a kezdés dátuma becsült, az a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lépésének időpontjától függően változhat, úgy hogy a befejezés dátuma nem módosulhat. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás III) pont 1.3. M.2./ alpontjában előírt alkalmassági követelmények igazolása vonatkozásában bemutatott szakembernek az M.2./pontban rögzítetteken felüli szakmai TÖBBLET TAPASZTALATOT tartalmazó önéletrajzát kell az ajánlatukhoz csatolni a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a 3. értékelési részszempont tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/2015/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján amennyiben Ajánlattevő fenti dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi.
A szakemberek bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza a csatolandó. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a Közbeszerzési Dokumentumban megadott minta szerint kell megadni az alábbiak szerint:
Az ajánlathoz csatolandó:
a) azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését tartalmazó nyilatkozat, akit az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont M.2./ pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat
b) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (annak kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal megadva) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza a III.1.3.) pont M.2./ alpontban rögzített szakember vonatkozásában a szakmai tapasztalatát/gyakorlatát év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok felülvizsgálata során, a tört hónapra vonatkozó megajánlást lefelé kerekítéssel veszi figyelembe, az év/hó időtartamban megadott szakmai tapasztalat számításánál a kezdő és a befejező hónapot is figyelembe veszi.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár részszempont
Ajánlatkérő az 1. ár értékelési részszempont esetén fordított arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Minőségi részszempont:
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak).
A pontszámok meghatározását Ajánlatkérő úgy végzi el, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesít) be, ha e legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Az értékelés részletes szabályait és az értékelés módszertanával kapcs. infot. a közbeszerzési dokumentum részletesen tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tinódi Ház előtti tér rendezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 74570013
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74570013
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28578030
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32752820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőművesmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72686920
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918217

Hivatalos név: T-metal Fémipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69022241
Postai cím: Szabadság Utca 73. 4/17.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11780706217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges