Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15269/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogászati Elméleti Tömb építése
Hivatkozási szám: EKR000317092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint:
Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
A részajánlattételi kizárásának indoka: A megvalósításra kerülő építési munka működés és használatbavétel szempontjából egységes, nincs ilyen szempontból elkülöníthető része. A kivitelezési részfeladatok időben, térben nem különülnek el, egymásra épülnek, a működés szempontjából összefüggnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 10090 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 107 - 260445
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
KKivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken
létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. Főbb munkanemek: építészeti statikai munkák,
épületgépészeti munkák (fűtés, víz-, csatorna és belső közműépítés, szellőzés), erősáram kivitelezés, napelem beépítése, gyengeráam
kivitelezés, tűzjelző kiépítése, beépített bútorok kivitelezése, orvosi gázellátás kiépítése, orvosi sűrített levegő ellátás kiépítése,
térfelszín kialakítása. Alapadatok:. - övezeti besorolás: Vt-711877 - földhivatali telek területe: 8400 m2 - leszabályozott telek területe:
7010 m2 - Telek szabályzási védelem alatt nem áll - Telket távhő vezeték keresztezi, építési területtel nem érintett - tervezett nettó
alapterület: 2740,68 m2 - tervezett fedett terek alapterülete: 188,00 m2 - tervezett teraszok alapterülete: 229,66 m2 - parkoló igény,
oktatás: 108 db (szükséges elírás: 54db) - tervezett +-0,00= Bf.: 133,80 Bruttó összes szintterület: 3623,48 m2 A klinika monolit
vasbeton vázas szerkezetű, a talajmechanika által megkövetelt alapozással. A jó gépészeti kiszolgálást szabadon alakítható pillérváz
szolgálja 3,9 m-es szintmagaságokkal, melyeknél 3 méter tiszta belmagasság fölött 50 cm álmennyezeti zóna biztosítja a szellőző, hűtő-fűtő orvostechnológiai csőrendszerek szabad vezetését.A külső határoló szerkezet emelt hőcsillapítású 30 cm-es Porotherm blokktégla, melyre kívülről 15 cm hőszigetelés kerül és 4 cm távtartással nagy táblás kerámia burkolat biztosítja a falszerkezet esztétikus
megjelenését és időállását. A nyílászárók 3 rétegű műanyag szerkezetek, kívülről rejtett tokrendszerbe illesztett zsaluziával felszerelve
. A belső falfelületek az orvostechnológiai műleírás által megkövetelt módon csempével burkoltak, vagy festettek, a padlók Vinyl
burkolatot kapnak. Az álmennyezet egyedi hosszanti bordás kialakítású, melybe a világítást integráljuk. A belső nyílászárók acéltokba
illesztett üveg, vagy furnéros faszárnyúak a megkívánt funkció igényétől függően. A telken rámpa nem készül. Az épület keleti oldalán
0-98 cm magasságú támfal 9,93 m hosszan épül, amelyre alaprajzi és metszeti ábrázolás készült. A vasbeton támfal vasalását,
betontakarását, betonminőségét kiviteli terven fogjuk meghatározni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezete tartalmazza. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi
esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az
alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember
közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket
jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában: M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezető szakember, M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, M/2.3. legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő
elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében Fogászati Elméleti Tömb építése az alábbiak szerint: Pécs, Tüzér utca 1. (hrsz.: 337/1) telken
létesítendő 2750 m2 hasznos alapterületű 61 db fogászati székes oktatási intézmény építése a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezetének mellékletét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. Főbb munkanemek: építészeti statikai munkák,
épületgépészeti munkák (fűtés, víz-, csatorna és belső közműépítés, szellőzés), erősáram kivitelezés, napelem beépítése, gyengeráam
kivitelezés, tűzjelző kiépítése, beépített bútorok kivitelezése, orvosi gázellátás kiépítése, orvosi sűrített levegő ellátás kiépítése,
térfelszín kialakítása. Alapadatok:. - övezeti besorolás: Vt-711877 - földhivatali telek területe: 8400 m2 - leszabályozott telek területe:
7010 m2 - Telek szabályzási védelem alatt nem áll - Telket távhő vezeték keresztezi, építési területtel nem érintett - tervezett nettó
alapterület: 2740,68 m2 - tervezett fedett terek alapterülete: 188,00 m2 - tervezett teraszok alapterülete: 229,66 m2 - parkoló igény,
oktatás: 108 db (szükséges elírás: 54db) - tervezett +-0,00= Bf.: 133,80 Bruttó összes szintterület: 3623,48 m2 A klinika monolit
vasbeton vázas szerkezetű, a talajmechanika által megkövetelt alapozással. A jó gépészeti kiszolgálást szabadon alakítható pillérváz
szolgálja 3,9 m-es szintmagaságokkal, melyeknél 3 méter tiszta belmagasság fölött 50 cm álmennyezeti zóna biztosítja a szellőző, hűtő-fűtő orvostechnológiai csőrendszerek szabad vezetését.A külső határoló szerkezet emelt hőcsillapítású 30 cm-es Porotherm blokktégla, melyre kívülről 15 cm hőszigetelés kerül és 4 cm távtartással nagy táblás kerámia burkolat biztosítja a falszerkezet esztétikus
megjelenését és időállását. A nyílászárók 3 rétegű műanyag szerkezetek, kívülről rejtett tokrendszerbe illesztett zsaluziával felszerelve. A belső falfelületek az orvostechnológiai műleírás által megkövetelt módon csempével burkoltak, vagy festettek, a padlók Vinyl
burkolatot kapnak. Az álmennyezet egyedi hosszanti bordás kialakítású, melybe a világítást integráljuk. A belső nyílászárók acéltokba
illesztett üveg, vagy furnéros faszárnyúak a megkívánt funkció igényétől függően. A telken rámpa nem készül. Az épület keleti oldalán
0-98 cm magasságú támfal 9,93 m hosszan épül, amelyre alaprajzi és metszeti ábrázolás készült. A vasbeton támfal vasalását,
betontakarását, betonminőségét kiviteli terven fogjuk meghatározni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II.
fejezete tartalmazza. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az
alábbiakban felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember
közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül, amelyeket
jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában: M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezető szakember, M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, M/2.3. legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő
elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
18. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).
19. Szerződést megerősítő kötelmek: - késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 0,5%-a naptári naponként, de legfeljebb 40 naptári napnak megfelelő tétel; - meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30%-a; - szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - előleg-visszafizetési biztosíték (kivéve térfelszín kialakítása): nettó, tartalékkeret nélkül
számítandó kivitelezői díj 10%-a, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az
irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján; - jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek
teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási
kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
20. Előleg (kivéve térfelszín kialakítása): a Kbt. 135. § (9) bek. és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 30%-ának megfelelő előlegre jogosult. Térfelszín kialakítása esetén Ajánlatkérő az előleget a Kbt. 135. § (7) bek. alapján biztosítja.
21. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
22. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
23. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 18 hónap.
24. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti
Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az
ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Ajánlatkérő előírja, hogy a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam nem lehet későbbi, mint a projekt zárásának időpontja. 27. Amennyiben a beérkezett ajánlatok meghaladják rendelkezésre álló fedezetet, amely a bontáskor közlésre kerül, Ajánlatkérő a szükséges többletforrásra vonatkozó igénnyel fordul a Fenntartójához, az igény elutasítását, vagy a szükségesnél alacsonyabb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Kiegészítés a III.1.3) pont M/1. alpontjához: a referencia igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Helyesen:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
18. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).
19. Szerződést megerősítő kötelmek: - késedelmi kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 0,5%-a naptári naponként, de legfeljebb 40 naptári napnak megfelelő tétel; - meghiúsulási kötbér: alapja a nettó kivitelezői díj, mértéke a kötbéralap 30%-a; - szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a; - előleg-visszafizetési biztosíték (kivéve térfelszín kialakítása): nettó, tartalékkeret nélkül
számítandó kivitelezői díj 10%-a, valamint az előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosít nyújtása az
irányító hatóság javára a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján; - jótállás: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek
teljes körű (valamennyi munkanemre és munkatételre kiterjedő) jótállást kell vállalnia az általa elvégzett munkákra, amely jótállási
kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva legalább 24 hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint).
20. Előleg (kivéve térfelszín kialakítása): a Kbt. 135. § (9) bek. és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 119. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli nettó kivitelezői díj 30%-ának megfelelő előlegre jogosult. Térfelszín kialakítása esetén Ajánlatkérő az előleget a Kbt. 135. § (7) bek. alapján biztosítja.
21. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervet kell készítenie és az Ajánlatkérőnek átadnia.
22. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
23. A szerződés időtartama a munkaterület átadásától számított 18 hónap.
24. Az értékelése módszere: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Adható pontszámok: 0-10 pont.
25. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti
Banknak, a felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az
ajánlattevő számítja át az árfolyamot, cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott) nyilatkozatban közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot.
26. Ajánlatkérő előírja, hogy a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam nem lehet későbbi, mint a projekt zárásának időpontja. 27. Amennyiben a beérkezett ajánlatok meghaladják rendelkezésre álló fedezetet, amely a bontáskor közlésre kerül, Ajánlatkérő a szükséges többletforrásra vonatkozó igénnyel fordul a Fenntartójához, az igény elutasítását, vagy a szükségesnél alacsonyabb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Kiegészítés a III.1.3) pont M/1. alpontjához: a referencia igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlattételi határidő módosítására a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel a jelen helyesbítéssel egyidejűleg módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is. Az eredetileg megjelent ajánlati felhívásban a IV.2.2) pont szerinti adat 2019.07.09. 10:00, a IV.2.7) szerinti adat 2019.07.09. 12:00. Az EKR sajátosságai miatt a VII.1.2) pont, első módosítási egységében az eredeti hirdetmény IV.2.2) pont módosítására vonatkozó rész esetében a „módosítandó szöveg helye” rovatban megadott szöveg („Benyújtási határidő dátum”) nem az eredeti hirdetményben szereplő szöveget („Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.”) tartalmazza.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ