Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:15281/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Oroszlány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2840 Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb 597/40 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52532124
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 78.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Miléna aljegyző
Telefon: +36 34361444
E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu
Fax: +36 34361182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000881652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000881652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000881652019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5 számú épület felújítása, fejlesztése a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című projekt keretében a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció alapján.

II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212
A teljesítés helye: 2840 Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. számú bérlakástömb 597/40 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5 számú épület felújítása, fejlesztése a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című projekt keretében a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció alapján.
A tervek készítői:
• Építész tervek: SV-CAD Bt. 2890 Tata, Akácfa u. 4. Svorcz Gábor tulajdonos, felelős tervező Szöllősy Péter
• Villamos tervek: Bőhm Lőrinc e. v. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 65. 2/3.
• Gépész tervek: Ambrózy Attila e. v. 2890 Tata, Iskola u. 3/c.
Főbb mennyiségek:
2 lépcsőházban 24 db lakás,
épület méretei (két lépcsőház együttesen): 56,16 X 10,25 méter

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a teljesítésbe magasépítési szakágban bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje 1
2 a teljesítésbe épületgépészet szakágban bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje 1
3 a teljesítésbe épületvillamosság szakágban bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje 1
4 jótállási időtartam (legalább 12, legfeljebb 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: bruttó ajánlati ár / Súlyszám: 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001
II.2.13) További információ II.2.5. pont 1-3. értékelési szempontjai esetében a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárás (alkalmassági követelmény):a 266/2013. Korm. rend-ben meghatározott MV-É, MV-ÉV és MV-ÉG jogosultságnak megfelelő szakemberek rendelkezésre állása, melyen felül a felelős műszaki vezetőként eltöltött gyakorlati idő az értékeléskor figyelembe vett tényező. Részajánlat a II.1.6. pont szerint kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-q) pontjaiban és (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében: Az ajánlattevőnek
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő yilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében: A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-a szerint élhet az öntisztázás lehetőségével, annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásból ne kerüljön kizárásra. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alkalmasság igazolására be kell nyújtani: az ajánlattevő előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései értelmében: (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha a 2017. és 2018. üzleti évre vonatkozó,
mérlegfordulónappal lezárt, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele mindkét évben eléri a nettó 80.000.000,- Ft/év értéket
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján:
M/1 referenciaigazolás:
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Az ajánlathoz csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmas, ha:
M/1.
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 évben befejezett és 8 évnél nem régebben megkezdett olyan referenciamunkával, amely mennyisége eléri a következő értéket: legalább 400 m2 hasznos alapterületű épület felújítása, mely tartalmaz nyílászáró-cserét és homlokzati hőszigetelést
M/2.
rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott alábbi jogosultságoknak megfelelő 1-1 fő szakemberrel:
- magasépítési szakterületen: MV-É jogosultságnak megfelelő szakember
- épületvillamosság szakterületen: MV-ÉV jogosultságnak megfelelő szakember
-épületgépészet szakterületen: MV-ÉG jogosultságnak megfelelő szakember
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz akár egyetlen, a fentiekben meghatározott, mindhárom jogosultságnak megfelelő szakemberrel is igazolható az alkalmasság. De az is megfelelő, ha az ajánlattevő az alkalmasságot a különböző szakterületeken különböző szakemberekkel igazolja.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget biztosítja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,3 %-a/naptári nap
meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a
jótállási biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a
A Kbt. 134. § (4) bekezdése értelmében "a (2)-(3) bekezdés szerint előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére az ajánlattevőként szerződő fél számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb célból kikötött
biztosíték esetében a biztosíték rendelkezésre állása attól az időponttól követelhető meg, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított
esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték
kikötése vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint nyújthatóak: óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az önkormányzat előleget bocsát a kivitelező rendelkezésére, legfeljebb a szerződés értékének forgalmi adó nélkül számított 20 %-a mértékéig. Az előleg igénybevétele nem kötelező.
A megrendelő az alábbiak szerint biztosít lehetőséget számla benyújtására:
havi rendszerességgel, a szerződés szerinti kivitelezési díj minimum 10 %-át elérő értékkel, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján. Ha az adott hónapban az igazolt teljesítés nem éri el a 10 %-ot, a kivitelező ezen hónapban nem állíthat ki számlát.
A számlák fizetési határideje: 30 nap.
Az előleg igénybevételének módja: előlegbekérő kiállítása
Az előleg kifizetése: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
Az előleggel való elszámolás módja: részszámlánként az igénybe vett előleg mértékének 15 %-a kerül elszámolásra.
Végszámla benyújtása: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
nem követelmény
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 4 legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal. Amennyiben 4 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma, akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlattevővel tárgyal. A tárgyalás lehetőség szerint egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes jelenlétében, ahol az ajánlattevők az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelősorrendben kapnak hozzászólási lehetőséget. Adott esetben, kizárólag a Kbt. 44. §-a szerinti üzleti titkot érintő kérdésben, az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő kérésére arra, hogy az adott kérdést a többi ajánlattevő távollétében tárgyalja meg az ilyen kérést előadó ajánlattevővel. Amennyiben a tárgyaláson felmerült kérdések száma vagy összetettsége szükségessé teszi, az ajánlatkérő új tárgyalási határnap kitűzésével dönthet úgy, hogy újabb tárgyalási napot tart. A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, teljesítési határidőről, a szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen - illetve üzleti titkot érintő kérdésekben külön-külön - lefolytatott tárgyalást követően, valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk
módosítására. A végső ajánlatok megtételének rendje: a tárgyalás lezárását követő munkanap 14 óráig az ajánlattevők elektronikusan
megteszik a végleges ajánlatot, mely az ajánlatkérő számára nem lehet kedvezőtlenebb az eredeti ajánlatnál. Kizárólag abban az
esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, illetve a jótállási időtartam rövidítésére, ha a tárgyalás eredményeként az ajánlatkérő
a műszaki feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani. A tárgyalás zártkörű,
melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő teljes terjedelmében megismerheti, kivéve az
ajánlattevők kérésére az üzleti titkot tartalmazó kérdésekben külön-külön megtárgyalt részeket. A tárgyalások befejezését követően
beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/09/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/09/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (
továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: arányosítás. Részletes leírás a pontszámításról a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlati ár ellenőrzéséhez az
árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is fel kell tölteni az EKR-be.
2. A végső ajánlatokat szintén kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül. A végső ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be.
3. Ajánlatkérő 2019. augusztus 16-án (pénteken) 10 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozás a Polgármesteri Hivatal 43. számú irodájában.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat
részeként kitölteni.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével).
7. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
10. FAKSZ: Dr. Molnár Miléna, lajstromszám: 00669
11. Kbt. 117. § szerinti speciális eljárási szabályok:
• Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
• Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja
• Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésében és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben. A 73. § (4) és (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
• Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell, és az előírt kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül
• tárgyalás szabályai a IV.1.4. pont szerint (lehetőség szerint a tárgyalás egy fordulós, de adott esetben több forduló is tartható, előírás a végleges ajánlat és az eredeti ajánlat viszonyára vonatkozóan
12. Ajánlatkérő a III.1.3. M/2 műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában jelzi, hogy a szakemberek vizsgálata nem köthető kamarai nyilvántartásban szereplés tényéhez [Kbt. 65. § (3) bekezdés].
13. A II.1.6. pont értelmében a részajánlattétel kizárt. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): organizációs szempontok, garanciális jogok könnyebb érvényesíthetősége.
14. Az ajánlat részeként kérjük csatolni a részletes megvalósítási ütemtervet, mely a szerződéstervezet mellékeltét képezi.
15. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
16. Pontkiosztás:
- bruttó ajánlati ár esetében: az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés szabályainak alkalmazásával). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a dokumentációban megadott képlet szerint.
-jótállási időtartam: az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés szabályainak alkalmazásával). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a dokumentációban megadott képlet szerint.
-a teljesítésbe magasépítési/épületgépész/épületvillamosság szakágban bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje: 55 hónap vagy annál hosszabb gyakorlati idő esetében a maximális 10 pont jár, a többi ajánlat esetében az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés szabályainak alkalmazásával) a dokumentációban megadott képlet szerint. A gyakorlati időbe a magasépítési szakágban felelős műszaki vezetőként eltöltött időtartam vehető figyelembe.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges